Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. TERYT podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Kod podmiotu tworzącego (część III) Kod formy organizacyjnoprawnej (część IV) Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do dnia Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej (14-znakowy) TERYT przedsiębiorstwa leczniczego/praktyki zawodowej Rodzaj działalności leczniczej (część VI sytemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Wypełniać tylko w przypadku sporządzania sprawozdania oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Nazwa jednostki organizacyjnej Kod resortowy identyfikujący jednostkę TERYT jednostki organizacyjnej organizacyjną (część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych) Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) Za prawidłowe sporządzenie sprawozdania odpowiada kierownik jednostki. Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja medyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich jednostek ochrony zdrowia. Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami znajdującymi się na stronie Sprawozdanie wypełniają tylko podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego. Definicje: Porada świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych, przez lekarza, lekarza dentystę, lub psychologa. Wizyta świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych, przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, lekarz dentysta lub psycholog. Cykl leczenia świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych, z intencją wykonania określonego zestawu procedur medycznych w określonym czasie. Dział 1. Opieka profilaktyczna nad kobietą w poradniach dla kobiet Ogółem Liczba porad udzielonych kobietom w ciąży 1 Liczba kobiet w ciąży objętych opieką poradni 1) 2 liczba kobiet które zgłosiły się do poradni po raz pierwszy do 10. tygodnia ciąży 3 do 14. tygodnia ciąży 4 powyżej 14. tygodnia ciąży 5 1) Liczba kobiet w ciąży objętych opieką, dla których w poradni prowadzona jest karta przebiegu ciąży zgodnie z 43 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, oraz sposobu jej przetwarzania. Dział 2. Badania cytodiagnostyczne UWAGA: Należy podać liczbę kobiet zbadanych cytologicznie lub cytohormonalnie a nie liczbę pobrań materiału. Ogółem Kobiety zbadane cytologicznie 1 Kobiety zbadane cytohormonalnie 2

2 Dział 3. Działalność ośrodków/zespołów/ opieki pozaszpitalnej Cykl leczenia świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych z intencją wykonania określonego zestawu procedur medycznych w określonym czasie. Rodzaj ośrodka Miejsca (stan w dn. 31 XII) Objęci opieką Osobodni (liczba dni pobytu) 2 3 Zespoły/ oddziały opieki psychiatrycznej Oddziały psychiatryczne ( ) 1 dla dzieci i młodzieży (2701) 2 dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (2706, 2707) 3 ośrodek alzheimerowski (2710) 4 oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu ( ) 5 oddziały terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych ( ) 6 Hostele ( ) 7 Zespoły leczenia środowiskowego (domowego) ( ) 8 X X Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych (2740) 9 Zespoły/oddziały opieki niepsychiatrycznej Zespół długoterminowej opieki domowej (także pielęgniarskiej) ( ) 10 X Hospicja domowe (2180, 2181) 11 X Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej (2182, 2183) 12 X Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (2200, 2201) 13 Geriatryczny zespół opieki domowej (2202, 2203) 14 Zespoły/ośrodki rehabilitacji Rodzaj ośrodka Miejsca Leczeni Zespół rehabilitacji domowej (2146, 2147) 15 X Liczba cykli leczenia Ośrodek rehabilitacji dziennej (2300, 2305) 16 Zespół dializoterapii Rodzaj zespołu Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej (2130) 17 Liczba dializowanych Liczba dializ Dział 4. Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej Uwaga! Działu 4 nie wypełniają przychodnie przyszpitalne. Wszystkie dializy wykonane w szpitalu powinny być wykazane w sprawozdaniu MZ-29. W dziale tym wykazać także stanowiska przewoźne oraz dializy wykonane w domu. Natomiast nie wykazujemy tu dializ otrzewnowych. Ogółem Liczba stanowisk 1 Liczba wykonanych dializ 2 u dzieci do lat 18 3 Liczba osób dializowanych 4 dzieci do lat 18 5

3 Dział 5. A Pracujący lekarze i działalność poradni specjalistycznych Uwaga! Osoby prowadzące (będące właścicielami) prywatne gabinety, praktyki lekarskie, a także właściciele zakładów niepublicznych powinny być wykazane tylko w rubryce 1. W celu prawidłowego wypełnienia działu 5. należy zapoznać się z kodami resortowymi poradni zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą i działających w danym roku sprawozdawczym w strukturze jednostki sprawozdającej dane o pracujących i działalności poradni nie wymienionych z nazwy w sprawozdaniu należy uwzględnić w wierszach pod odpowiednim numerem kodu resortowego poradni np.: poradnia logopedyczna kod 1617 należy uwzględnić dane w wierszu 22: poradnia otolaryngologiczna (kod ), a także w wierszu 17 zabiegowe (kod ) Kod resortowy Lekarze udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31 XII) lekarze zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 1) pracujący w ramach umowy cywilno-prawnej (w osobach stan w dniu 31 XII) z kolumny 2 Nazwa zatrudnieni w pełnym (w osobach) wymiarze czasu pracy stan w dniu 31 XII Chorób wewnętrznych 1 alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna medycyny nuklearnej Innych specjalności zachowawczych 6 7 dermatologiczna neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna chorób zakaźnych Opieka nad matką i dzieckiem pediatryczna neonatologiczna ginekologiczno- -położnicza Zabiegowe chirurgii ogólnej 18 chirurgii onkologicznej urazowo- -ortopedyczna okulistyczna otolaryngologiczna urologiczna 23 1) Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

4 Dział 5. B Pracujące pielęgniarki i położne Kod resortowy Nazwa Pielęgniarki i położne (w osobach, stan w dniu 31 XII) zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 1) z kolumny 2 zatrudnieni w (w osobach) pełnym wymiarze czasu pracy stan w dniu 31 XII pracujący w ramach umowy cywilno-prawnej (w osobach stan w dniu 31 XII) Chorób wewnętrznych alergologiczna diabetologiczna nefrologiczna kardiologiczna 5 medycyny nuklearnej Innych specjalności zachowawczych dermatologiczna neurologiczna onkologiczna rehabilitacyjna 11 chorób zakaźnych Opieki nad matką i dzieckiem pediatryczna neonatologiczna ginekologiczno- -położnicza Zabiegowe chirurgii ogólnej 18 chirurgii onkologicznej urazowo- -ortopedyczna okulistyczna otolaryngologiczna urologiczna 23

5 Dział 6. Pracujący i działalność poradni stomatologicznych Uwaga! W tabeli należy wykazać działalność wszystkich poradni stomatologicznych działających w placówce opieki zdrowotnej. W liczbie porad wykazać wszystkie porady zrealizowane w poradni ( udzielone dzieciom i młodzieży). Osoby prowadzące (będące właścicielami) prywatne gabinety, a także właściciele podmiotów niepublicznych powinni być wykazani tylko w rubryce 1. W wierszach 2, 3, 4, kolumna 1 wykazać liczbę porad udzielonych wyłącznie przez lekarzy posiadających specjalizację z zakresu ortodoncji, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej. Lekarze dentyści nieposiadający wymienionych powyżej specjalizacji udzielone porady powinni wykazywać wyłączenie w wierszu 1. Kod resortowy Nazwa Lekarze dentyści udzielający świadczeń ogółem (w osobach stan w dniu 31 XII) lekarze dentyści: Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy 1) (w osobach) z kolumny zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy Pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej (w osobach stan w dniu 31.XII) Stan w dniu 31 XII Stomatologiczne ortodontyczne 2 protetyki stomatologicznej chirurgii stomatologicznej 3 4 1) Zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania (zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Dział 7. Sprzęt medyczny (stan w dniu 31 12) W dziale 8 należy wykazać sprzęt będący własnością podmiotu działalności leczniczej. Urządzenia zainstalowane w szpitalnych należy wykazać w sprawozdaniu MZ-29. Liczba aparatów analizator biochemiczny wieloparametrowy 1 gammakamera 2 litotrypter 3 akcelerator liniowy 4 rezonans magnetyczny 5 urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych 6 tomograf komputerowy 7 echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny) 8 urządzenie magnetycznego rezonansu jądrowego 9 mammograf 10 aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową 11 aparat RTG z torem wizyjnym 12 aparaty do naświetlań Cobaltem 63 Cezem

6 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2... (imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)... (miejscowość i data)... (imię i nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam także, że ww. spółka otrzymała moje dane osobowe bezpośrednio ode mnie.

Potwierdzam także, że ww. spółka otrzymała moje dane osobowe bezpośrednio ode mnie. Szanowni Państwo, Firma Quintiles Poland Sp. z o.o., zajmująca się prowadzeniem badań klinicznych, poszukuje obecnie nowych ośrodków chętnych do współpracy. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą

Bardziej szczegółowo

Informacja dla jednostek organizacyjnych pragnących prowadzić działalność w zakresie:

Informacja dla jednostek organizacyjnych pragnących prowadzić działalność w zakresie: Informacja dla jednostek organizacyjnych pragnących prowadzić działalność w zakresie: uruchamiania i stosowania aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 1530 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! Nr sprawy PZON.4011...(wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAK

Bardziej szczegółowo