ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu ytego sprz tu Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu ytego sprz tu oraz sposób przekazywania tego sprawozdania. 2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w 1, jest okreêlony w za àczniku do rozporzàdzenia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno- Êci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm. 2) ). 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu ytego sprz tu (Dz. U. Nr 11, poz. 60). 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz. 682 WZÓR Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 12 maja 2009 r. (poz. 682)

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 682

4 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zu ytym sprz cie Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarzàdza si, co nast puje: Rozporzàdzenie okreêla: 1) wzór sprawozdania o przetworzonym zu ytym sprz cie zawierajàcego informacj o: a) masie przyj tego przez prowadzàcego zak ad przetwarzania sprz tu, z którego powsta zu yty sprz t, b) rodzajach i masie odpadów powsta ych z przetworzenia zu ytego sprz tu, przekazanych prowadzàcemu dzia alnoêç w zakresie recyklingu, prowadzàcemu dzia alnoêç w zakresie innych ni recykling procesów odzysku i prowadzàcemu dzia alnoêç w zakresie unieszkodliwiania odpadów; 2) sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest okreêlony w za àczniku do rozporzàdzenia. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno- Êci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm. 2) ). 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zu ytym sprz cie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 45, poz. 320). 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 683 WZÓR Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 12 maja 2009 r. (poz. 683)

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 683 ObjaÊnienia: 1) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464). 2) O ile posiada. 3) Podaç numer i nazw grupy sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 4) Podaç numer i nazw rodzaju sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 5) Z dok adnoêcià do 0,1 kilograma. 6) Podaç àcznà mas dla danej grupy, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y odr bnie podaç àcznà mas dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie dla rodzajów 1 i 6, z dok adnoêcià do 0,1 kilograma. 7) Podaç kod odpadu oraz nazw rodzaju zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

7 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokoêci stawek op aty rejestrowej oraz op aty rocznej Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarzàdza si, co nast puje: Rozporzàdzenie okreêla wysokoêç stawki op aty rejestrowej oraz wysokoêç stawki op aty rocznej. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 2. WysokoÊç stawek, o których mowa w ust. 1, jest okreêlona w za àczniku do rozporzàdzenia. 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokoêci stawek op aty rejestrowej oraz op aty rocznej (Dz. U. Nr 17, poz. 139). 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Ârodowiska: M. Nowicki Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. (poz. 1649) WYSOKOÂå STAWKI OP ATY REJESTROWEJ ORAZ WYSOKOÂå STAWKI OP ATY ROCZNEJ

8 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o iloêci i masie wprowadzonego sprz tu Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarzàdza si, co nast puje: Rozporzàdzenie okreêla wzór sprawozdania o iloêci i masie sprz tu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju oraz sposób jego przekazywania. 2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest okreêlony w za àczniku do rozporzàdzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno- Êci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm. 2) ). 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o iloêci i masie wprowadzonego sprz tu oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 6, poz. 37). 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 627 WZÓR Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 4 maja 2009 r. (poz. 627)

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 627

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 627 ObjaÊnienia: 1) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464). 2) O ile posiada. 3) Grupy 1 4 oraz 6 10 wymienione w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 4) Podaç numer i nazw grupy sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 5) Podaç numer i nazw rodzaju sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 6) Podaç àcznà iloêç sprz tu dla danej grupy sprz tu. 7) Podaç àcznà mas sprz tu dla danej grupy sprz tu, z dok adnoêcià do 0,1 kilograma. 8) Wype niç w odniesieniu do baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby dzia ania sprz tu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w 2009 r. 9) Rodzaj zgodny z symbolem PKWiU. 10) Z dok adnoêcià do 0,01 kilograma. 11) Podaç àcznà iloêç sprz tu dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie dla rodzaju 6. 12) Podaç zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 13) Podaç àcznà mas sprz tu dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie dla rodzaju 6, z dok adnoêcià do 0,1 kilograma, bez masy opraw oêwietleniowych, w których àczna masa metali, minera ów, szk a oraz drewna przekracza 90 % masy wyrobu. 14) Podaç àcznà iloêç sprz tu dla danej grupy sprz tu, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y odr bnie podaç àcznà mas dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie àcznà mas dla rodzajów 1 i 6. 15) Podaç àcznà mas sprz tu dla danej grupy sprz tu, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y odr bnie podaç àcznà mas dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie àcznà mas dla rodzajów 1 i 6, z dok adnoêcià do 0,1 kilograma. 16) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

12 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si, co nast puje: Numer rejestrowy sk ada si z: 1) litery E; 2) liczby sk adajàcej si z 7 cyfr arabskich stanowiàcej kolejny numer w rejestrze; 3) litery: a) W w przypadku wprowadzajàcego sprz t, b) S w przypadku organizacji odzysku sprz tu elektrycznego i elektronicznego, c) Z w przypadku przedsi biorcy prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie zbierania, d) P w przypadku przedsi biorcy prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie przetwarzania, e) R w przypadku przedsi biorcy prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie recyklingu, f) X w przypadku przedsi biorcy prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie innych ni recykling procesów odzysku. 2. W przypadku gdy przedsi biorca prowadzi jednoczeênie dzia alnoêç zwiàzanà z wprowadzaniem do obrotu baterii lub akumulatorów lub prowadzi dzia alnoêç zwiàzanà z przetwarzaniem baterii lub akumulatorów, w numerze rejestrowym dodaje si tak e litery: 1) BW w przypadku wprowadzajàcego do obrotu baterie lub akumulatory; 2) BP w przypadku przedsi biorcy prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie przetwarzania zu ytych baterii lub zu ytych akumulatorów; 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 3) BWP w przypadku wprowadzajàcego baterie lub akumulatory i prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie przetwarzania zu ytych baterii lub zu ytych akumulatorów. 3. W przypadku gdy przedsi biorca prowadzi dzia- alnoêç gospodarczà w wi cej ni jednym zakresie, to w numerze rejestrowym dodaje si odpowiednio kolejnà liter oznaczajàcà prowadzonà dzia alnoêç zgodnie z ust. 1 pkt 3 oraz ust W przypadku zaprzestania prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej przez przedsi biorc w jednym z zakresów w numerze rejestrowym skreêla si odpowiednià liter oznaczajàcà prowadzonà dzia alnoêç Przedsi biorcy, którym nadano numer rejestrowy przed dniem wejêcia w ycie rozporzàdzenia, stosujà dotychczasowy numer rejestrowy, z zastrze eniem ust. 2 i Przedsi biorcom prowadzàcym dzia alnoêç w zakresie recyklingu oraz przedsi biorcom prowadzàcym dzia alnoêç w zakresie innych ni recykling procesów odzysku, którym nadano numer rejestrowy przed dniem wejêcia w ycie rozporzàdzenia, w terminie dwóch miesi cy od dnia wejêcia w ycie rozporzàdzenia nadaje si numer rejestrowy zgodny z rozporzàdzeniem. 3. Przedsi biorcy prowadzàcy dzia alnoêç w zakresie recyklingu oraz przedsi biorcy prowadzàcy dzia- alnoêç w zakresie innych ni recykling procesów odzysku, którym nadano numer rejestrowy przed dniem wejêcia w ycie rozporzàdzenia, stosujà go do dnia nadania numeru rejestrowego zgodnego z rozporzàdzeniem. 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 6, poz. 39). 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia, z wyjàtkiem 1 ust. 2, który wchodzi w ycie z dniem 1 paêdziernika 2009 r. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

13 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zak adów przetwarzania zu ytego sprz tu Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si, co nast puje: Rozporzàdzenie okreêla wzór wykazu zak adów przetwarzania oraz sposób jego przekazywania. 2. Wzór wykazu zak adów przetwarzania, o którym mowa w ust. 1, jest okreêlony w za àczniku do rozporzàdzenia. 2. Wykaz, o którym mowa w 1 ust. 1, jest przekazywany w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alnoêci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm. 2) ). 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zak adów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 241, poz. 2036). 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 783 WZÓR Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 783)

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 783 ObjaÊnienia: 1) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666). 2) O ile posiada. 3) Podaç, je eli przedsi biorca posiada kilka zak adów przetwarzania lub je eli adres zak adu przetwarzania jest inny ni adres przedsi biorcy. 4) Numer i nazwa grupy oraz numer i nazwa rodzaju sprz tu elektrycznego i elektronicznego, z którego powsta przyjmowany przez prowadzàcego zak ad przetwarzania zu yty sprz t, zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 5) Dotyczy formy pisemnej wykazu.

16 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: 1) wzór karty ewidencji odpadu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 3) wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 4) wzór karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 5) wzór karty przekazania odpadu, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 2) Minister Środowiska: A. Kraszewski 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145).

17 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. (poz. 1673) Załącznik nr 1

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1673

19 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR KARTY EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Załącznik nr 2

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1673

21 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR KARTY EWIDENCJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Załącznik nr 3

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1673

23 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR KARTY EWIDENCJI POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI Załącznik nr 4

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1673

25 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU Załącznik nr 5

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 1673

27 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si, co nast puje: Poziom odzysku dla zu ytego sprz tu oblicza si odr bnie dla ka dej grupy sprz tu, z którego powsta ten zu yty sprz t, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 2. Poziom odzysku w przypadku zu ytego sprz tu z grupy 5 Sprz t oêwietleniowy oblicza si : 1) àcznie dla rodzajów 2 5; 2) odr bnie dla rodzaju 1; 3) odr bnie dla rodzaju Poziom recyklingu dla zu ytego sprz tu oblicza si odr bnie dla ka dej grupy sprz tu, z którego powsta ten zu yty sprz t, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 2. Poziom recyklingu w przypadku zu ytego sprz tu z grupy 5 Sprz t oêwietleniowy oblicza si : 1) àcznie dla rodzajów 2 5; 2) odr bnie dla rodzaju 1; 3) odr bnie dla rodzaju Poziom odzysku zu ytego sprz tu oblicza si zgodnie z nast pujàcym wzorem: M O + M R + M U P O = 100 M Z gdzie: P O oznacza poziom odzysku [%], M R oznacza mas odpadów powsta ych z przetworzenia zu ytego sprz tu, powsta ego ze sprz tu danej grupy, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu [kg], 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). M O oznacza mas odpadów powsta ych z przetworzenia zu ytego sprz tu, powsta ego ze sprz tu danej grupy, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi odzysku innego ni recykling [kg], M U oznacza mas przekazanego do ponownego u ycia zu ytego sprz tu lub cz Êci sk adowych pochodzàcych ze zu ytego sprz tu, powsta ych ze sprz tu danej grupy, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym [kg], M Z oznacza mas zu ytego sprz tu zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu- ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym [kg]. 4. Poziom recyklingu zu ytego sprz tu oblicza si zgodnie z nast pujàcym wzorem: M R + M U P R = 100 M Z gdzie: P R oznacza poziom recyklingu [%], M R oznacza mas odpadów powsta ych z przetworzenia zu ytego sprz tu, powsta ego ze sprz tu danej grupy, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu [kg], M U oznacza mas przekazanego do ponownego u ycia zu ytego sprz tu lub cz Êci sk adowych pochodzàcych ze zu ytego sprz tu, powsta ych ze sprz tu danej grupy, okreêlonej w za àczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym [kg], M Z oznacza mas zu ytego sprz tu zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu- ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym [kg]. 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zu ytego sprz tu (Dz. U. Nr 12, poz. 78). 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

28 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów sprawozdaƒ o zu ytym sprz cie Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdaƒ o zu ytym sprz cie (Dz. U. Nr 102, poz. 856) wprowadza si nast pujàce zmiany: 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 1) za àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreêlone w za àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia; 2) za àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreêlone w za àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

29 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. (poz. 1226) Za àcznik nr 1

30 Dziennik Ustaw Nr Poz ObjaÊnienia: 1) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666). 2) O ile posiada. 3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym za zu yty sprz t pochodzàcy z gospodarstw domowych uznaje si równie zu yty sprz t pochodzàcy z innych êróde, który ze wzgl du na charakter i iloêç jest podobny do zu ytego sprz tu pochodzàcego z gospodarstw domowych. 4) Podaç numer i nazw grupy sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju przez danego wprowadzajàcego sprz t. 5) Podaç numer i nazw rodzaju sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 6) Podaç àcznà mas dla danej grupy, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y odr bnie podaç àcznà mas dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie dla rodzaju 6, z dok adnoêcià do 0,1 kilograma. 7) Podaç àcznà mas dla danej grupy, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y odr bnie podaç àcznà mas dla rodzajów 2 5, odr bnie dla rodzaju 1 oraz odr bnie dla rodzaju 6, z dok adnoêcià do 0,1 kilograma. 8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

31 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR Za àcznik nr 2

32 Dziennik Ustaw Nr Poz ObjaÊnienia: 1) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666). 2) O ile posiada. 3) Podaç numer i nazw grupy sprz tu oraz numer i nazw rodzaju sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym za zu yty sprz t pochodzàcy z gospodarstw domowych uznaje si równie zu yty sprz t pochodzàcy z innych êróde, który ze wzgl du na charakter i iloêç jest podobny do zu ytego sprz tu pochodzàcego z gospodarstw domowych. 5) Podaç osiàgni ty poziom dla danej grupy, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y podaç àczny poziom dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie dla rodzaju 6, z dok adnoêcià do jednego procenta. 6) Osiàgni ty poziom zbierania stanowi wyra ony w procentach iloraz masy zebranego w danym roku zu ytego sprz tu do masy sprz tu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku wprowadzajàcych sprz t przeznaczony dla gospodarstw domowych, którzy rozpoczynajà dzia alnoêç w danym roku kalendarzowym, osiàgni ty poziom zbierania stanowi wyra ony w procentach iloraz masy zebranego zu ytego sprz tu w danym roku do masy sprz tu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym. 7) Podaç osiàgni ty poziom dla danej grupy, z wyjàtkiem grupy 5, dla której nale y podaç àczny poziom dla rodzajów 2 5, odr bnie dla rodzaju 1 oraz odr bnie dla rodzaju 6, z dok adnoêcià do jednego procenta. 8) Osiàgni ty poziom odzysku obliczony zgodnie z wzorem okreêlonym przez ministra w aêciwego do spraw Êrodowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 9) Osiàgni ty poziom recyklingu obliczony zgodnie z wzorem okreêlonym przez ministra w aêciwego do spraw Êrodowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 10) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

33 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 30 wrzeênia 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia potwierdzajàcego recykling oraz wzoru zaêwiadczenia potwierdzajàcego inne ni recykling procesy odzysku Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) wzór zaêwiadczenia potwierdzajàcego recykling; 2) wzór zaêwiadczenia potwierdzajàcego inne ni recykling procesy odzysku. 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606) Wzór zaêwiadczenia, o którym mowa w 1 pkt 1, jest okreêlony w za àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. 2. Wzór zaêwiadczenia, o którym mowa w 1 pkt 2, jest okreêlony w za àczniku nr 2 do rozporzàdzenia. 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru za- Êwiadczenia potwierdzajàcego recykling oraz wzoru zaêwiadczenia potwierdzajàcego inne ni recykling procesy odzysku (Dz. U. Nr 27, poz. 203). 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

34 Dziennik Ustaw Nr Poz Za àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 30 wrzeênia 2009 r. (poz. 1342) WZÓR Za àcznik nr 1

35 Dziennik Ustaw Nr Poz ObjaÊnienia: 1) Podaç prowadzàcego zak ad przetwarzania, dla którego jest przeznaczone zaêwiadczenie potwierdzajàce recykling. 2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666). 3) Zaznaczyç odpowiednio. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym prowadzàcy dzia alnoêç w zakresie recyklingu sporzàdza zaêwiadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzàcy zak ad przetwarzania, drugi G ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, a trzeci pozostaje u prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie recyklingu. 4) Nale y wystawiç jedno zaêwiadczenie dla prowadzàcego zak ad przetwarzania, który przekaza odpady do recyklingu, obejmujàce informacje za dane pó rocze roku kalendarzowego. 5) O ile posiada. 6) Podaç nazw rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 7) Podaç kod odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 8) Z dok adnoêcià do jednego kilograma. 9) W przypadku procesu recyklingu nale y podaç symbol procesu odzysku od R2 do R9 zgodnie z za àcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666). 10) Dotyczy formy pisemnej zaêwiadczenia.

36 Dziennik Ustaw Nr Poz WZÓR Za àcznik nr 2

37 Dziennik Ustaw Nr Poz ObjaÊnienia: 1) Podaç prowadzàcego zak ad przetwarzania, dla którego jest przeznaczone zaêwiadczenie potwierdzajàce recykling. 2) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666). 3) Zaznaczyç odpowiednio. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym prowadzàcy dzia alnoêç w zakresie innych ni recykling procesów odzysku sporzàdza zaêwiadczenie w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje prowadzàcy zak ad przetwarzania, drugi G ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska, a trzeci pozostaje u prowadzàcego dzia alnoêç w zakresie innych ni recykling procesów odzysku. 4) Nale y wystawiç jedno zaêwiadczenie dla prowadzàcego zak ad przetwarzania, który przekaza odpady do innych ni recykling procesów odzysku, obejmujàce informacje za dane pó rocze roku kalendarzowego. 5) O ile posiada. 6) Podaç nazw rodzaju odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 7) Podaç kod odpadów zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 8) Z dok adnoêcià do jednego kilograma. 9) W przypadku procesu odzysku nale y podaç symbol procesu odzysku od R1 do R9 zgodnie z za àcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666). 10) Dotyczy formy pisemnej zaêwiadczenia.

38 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarzàdza si, co nast puje: Rozporzàdzenie okreêla wzór rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu oraz sposób jego przekazywania. 2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest okreêlony w za àczniku do rozporzàdzenia. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia- alnoêci podmiotów realizujàcych zadania publiczne 1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej Êrodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzeênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm. 2) ). 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 34, poz. 241). 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie z dniem 30 czerwca 2009 r. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

39 Dziennik Ustaw Nr Poz. 784 WZÓR Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 784)

40 Dziennik Ustaw Nr Poz. 784

41 Dziennik Ustaw Nr Poz. 784

42 Dziennik Ustaw Nr Poz. 784 ObjaÊnienia: 1) Podaç numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666). 2) O ile posiada. 3) Podaç numer i nazw grupy sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 4) Podaç numer i nazw rodzaju sprz tu zgodnie z za àcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 5) Z dok adnoêcià do jednego procenta. 6) Mzi Oblicza si zgodnie ze wzorem x 100 %, gdzie Mzi oznacza mas zebranego zu ytego sprz tu pochodzàcego Mwi od u ytkowników innych ni gospodarstwa domowe przekazanego do zak adu przetwarzania, Mwi oznacza mas sprz tu innego ni przeznaczony dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku wprowadzajàcego sprz t inny ni przeznaczony dla gospodarstw domowych rozpoczynajàcego dzia alnoêç w danym roku kalendarzowym mas sprz tu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym, liczonà w kilogramach. Poziom zbierania nale y liczyç w podziale na poszczególne grupy sprz tu, z wyjàtkiem grupy 5, dla której poziom zbierania liczy si àcznie dla rodzajów 2 5, odr bnie dla rodzaju 1 oraz odr bnie dla rodzaju 6. 7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym za zu yty sprz t pochodzàcy z gospodarstw domowych uznaje si równie zu yty sprz t pochodzàcy z innych êróde, który ze wzgl du na charakter i iloêç jest podobny do zu ytego sprz tu pochodzàcego z gospodarstw domowych. 8) Mzg Oblicza si zgodnie ze wzorem x 100 %, gdzie Mzg oznacza mas zebranego zu ytego sprz tu pochodzàcego Mwg z gospodarstw domowych przekazanego do zak adu przetwarzania, Mwg oznacza mas sprz tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku wprowadzajàcego sprz t przeznaczony dla gospodarstw domowych rozpoczynajàcego dzia alnoêç w danym roku kalendarzowym mas sprz tu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym, liczonà w kilogramach. Poziom zbierania nale y liczyç w podziale na poszczególne grupy sprz tu, z wyjàtkiem grupy 5, dla której poziom zbierania liczy si àcznie dla rodzajów 2 5 oraz odr bnie dla rodzaju 6. 9) Podaç poziomy zbierania okreêlone przez ministra w aêciwego do spraw Êrodowiska na podstawie art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 10) Oblicza si zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 11) Podaç sum wartoêci z wierszy kolumny nr 6. 12) Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym nale na op ata produktowa jest wp acana do dnia 31 marca roku kalendarzowego nast pujàcego po roku, którego op ata dotyczy, na odr bny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej. 13) Oblicza si zgodnie ze wzorem okreêlonym przez ministra w aêciwego do spraw Êrodowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 14) Podaç wartoêci zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym. 15) Podaç sum wartoêci z wierszy kolumny nr 7 i 8. 16) Podaç sum z nale nych op at produktowych za nieosiàgni cie wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu z dzia ów II oraz III. 17) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7151 Poz. 784 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej dla sprz tu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 122 8981 Poz. 1017 1017 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 247 12560 Poz. 1816 1816 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzajàcych odr bnie odzysk i odr bnie recykling 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 226 11294 Poz. 1654 1654 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 235 13545 Poz. 1614 1614 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2082 Poz. 356 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. 527 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieb dàcym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342 1342 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 533 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od Êrodków transportowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczàcych rejestracji i zatwierdzania zak adów produkujàcych lub wprowadzajàcych do obrotu ywnoêç podlegajàcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne 1989 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. 439 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 paêdziernika 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 paêdziernika 2002 r. 1430 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykroczeƒ, za które policjanci sà uprawnieni do nak adania grzywien w drodze mandatu karnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 114 8702 Poz. 952 952 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2)

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Dziennik Ustaw Nr 145 11406 Poz. 1184 1184 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYMBOL: ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI OŚ - SEE 1 NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA SPRZĘTU ADRESAT:

SYMBOL: ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI OŚ - SEE 1 NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA SPRZĘTU ADRESAT: WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA SPRZĘTU I. DANE PRZEDSIĘBIORCY Numer rejestrowy 1) za... rok SYMBOL: OŚ - SEE 1 ADRESAT: GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Firma przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 212 14168 Poz. 1769 1769 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st eƒ i nat eƒ czynników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2007 r. 1051 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie okreêlenia wzorów zaêwiadczeƒ do àczanych do wniosku o wpis spó dzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sàdowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 155 7988 Poz. 1110 1110 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848

Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 Dziennik Ustaw Nr 248 17796 Poz. 1847 i 1848 7) Przychody z tytu u pokrycia niedoboru ; informacje o wielkoêci przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze Êrodków towarzystwa c) ze Êrodków cz Êci podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 257 18079 Poz. 1746 1746 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 67 4561 Poz. 583 583 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporzàdzania informacji oraz gromadzenia i udost pniania danych o sieci dróg publicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Dziennik Ustaw Nr 225 15588 Poz. 1471 1471 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 196 14504 Poz. 1520 1520 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez stra e gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 830 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rejestru produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako Êrodki spo ywcze, wzoru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w karcie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dziennik Ustaw Nr Poz. 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w karcie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych Dziennik Ustaw Nr 25 1074 Poz. 191 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. 1914 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okreêlenia niektórych wzorów oêwiadczeƒ, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 paêdziernika 2006 r. Nr 180 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1324 Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie okreêlenia wzoru oraz szczegó-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujàcych pracy Dziennik Ustaw Nr 262 18447 Poz. 2606 i 2607 wego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) powinno byç obliczone w nast pujàcy sposób: i zarejestrowane jako De. Dla spalin silnika o zap onie samoczynnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy

ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy ZAŚWIADCZENIE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE DLA Firma przedsiębiorcy 1) 1), 2) Nr rejestrowy Egzemplarz przeznaczony dla 3) wprowadzającego sprzęt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego zakład przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych 1911 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 17 948 Poz. 104 104 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych si o uprawnienie do sporzàdzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi.

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. 1372 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 grudnia 2004 r. 2743 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeƒ oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Dziennik Ustaw Nr 168 9022 Poz. 1043 1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zas u ony Dawca Przeszczepu Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169

Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Dziennik Ustaw Nr 110 7758 Poz. 1168 i 1169 Lp. Za àcznik nr 4 MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA UBEZPIECZENIA OC PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIA ALNOÂå LOTNICZÑ W ZAKRESIE OBS UGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 184 12785 Poz. 1900 1900 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó owego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zg oszeƒ celnych w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ORAZ MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 wrzeênia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ORAZ MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 wrzeênia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 156 10095 Poz. 1303 1303 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ORAZ MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 wrzeênia 2002 r. w sprawie warunków sprzeda y materia ów wybuchowych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 marca 2005 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 72 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 642 Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO U YTKU WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU

WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO U YTKU WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU Dziennik Ustaw Nr 105 7015 Poz. 994 i 995 WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO U YTKU Za àcznik nr 2 WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU Za àcznik nr 3 995 ROZPORZÑDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 32 Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9494 Poz. 892 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta u oraz sposobu demonta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 32 3003 Poz. 251 251 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych obj tych zwolnieniem od akcyzy ze wzgl du na ich przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. 686 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s u àcych do sporzàdzania i przekazywania zbiorczych zestawieƒ danych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 maja 2007 r.

OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 maja 2007 r. 607 OBWIESZCZENIE MARSZA KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiàzkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r.

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. Art. 1. Ustawa okreêla zadania, zakres dzia alnoêci oraz organizacj Banku Gospodarstwa Krajowego. 594 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego 1) organizacj wewn trznà i szczegó owy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. 1779 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujàcych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujàcych 1807 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujàcych Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 10 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 116 7584 Poz. 1093 1093 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 czerwca 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 26 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 grudnia 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 26 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 grudnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 4 139 Poz. 26 26 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wysokoêci i warunków otrzymywania przez stra aków Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia em administracji rzàdowej 795 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roêlin i zwierzàt, wymagajàcych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dziennik Ustaw Nr 63 4594 Poz. 638 638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania, jakim muszà odpowiadaç opakowania

Bardziej szczegółowo