WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Osoba pełniąca funkcje kierowniczą w okresie prowadzenia kontroli Osoba pełniąca funkcje kierowniczą w okresie objętym kontrolą Okres objęty kontrolą Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli Kontrolujący/ Nr upoważnienia Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście, Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Janusz Żmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście od dnia 22 września 2012 r. do dnia kontroli Małgorzata Borowiec - Naczelnik Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Katarzyna Jung inspektor w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Marta Budnik inspektor, Marta Barska inspektor wojewódzki, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Upoważnienia nr 20 i 21 z dnia 29 maja 2014 r. art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092). Termin kontroli 09 czerwca 2014 r. Wpis do książki kontroli 6/2014 USTALENIA KONTROLI Obszar kontroli: Ewidencja nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce Podstawa prawna nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz jt), zwana dalej ugn Urząd Miasta w Świnoujściu prowadzi komputerowy rejestr Ustalenia, stanowiące zawierający dane o nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi podstawę do oceny gospodaruje starosta realizując zdania zlecone z zakresu Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Baza danych zawiera podstawowe dane ewidencyjne takie jak powierzchnia, położenie, oznaczenie działek, oznaczenie ksiąg wieczystych, stan prawny nieruchomości, określenie wysokości opłat wnoszonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz innych form władania. Dane aktualizowane są sukcesywnie. Wojewoda Zachodniopomorski na bieżąco monitoruje stan nieruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Miasta Świnoujście z uwagi na bezpośredni dostęp do bazy danych nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodnie z informacją z dnia 09 czerwca 2014 r. baza danych nieruchomości obejmuje: ilość działek ogółem 1355 o łącznej powierzchni 12479,4483 ha, ilość działek oddanych w użytkowanie wieczyste 576 o łącznej powierzchni 2967,4760 ha. W trwałym zarządzie znajduje się 160 działek o łącznej pow. 8593,0956 ha. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Obszar kontroli: Oddawanie i wygaszanie prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Podstawa prawna art. 45, 46 i 47 ustawy o gospodarce nieruchomościami Podczas kontroli analizie poddano następujące sprawy: Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny 1. Sprawa: WEN W dniu r. zostało wszczęte, na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie, postępowanie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Ministerstwa Obrony Narodowej w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym, oznaczonej numerami działek: i o łącznej pow. ha, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowadzi księgę wieczystą KW nr. Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. w związku z koniecznością sporządzenia operatu szacunkowego. Operat szacunkowy sporządzono w dniu r. przez rzeczoznawcę majątkowego, nr uprawnień. Wartość nieruchomości określono w wysokości zł, natomiast wartość nakładów na nieruchomości poniesionych prze MON wyniosła zł. Następnie Prezydent Miasta Świnoujścia zawiadomił stronę postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego i o prawie i możliwości do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, zgodnie z art k.p.a. Poinformował również, na podstawie art. 36 k.p.a., iż sprawa zostanie zakończona w terminie do 28 lutego 2013 r. Decyzją z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście ustanowił trwały zarząd na wnioskowanej nieruchomości na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie Wysokość 2

3 opłaty rocznej określono w wysokości zł, co stanowi 0,1 % wartości nieruchomości, a termin płatności ustalono do dnia 31 marca każdego roku, płatne z góry za dany rok. Wyżej wymieniona decyzja stała się ostateczna w dniu r. Protokół zdawczo-odbiorczy został spisany w dniu r. 2.Sprawa: WEN Decyzją z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście wygasił Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu prawo trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym, oznaczonych numerami działek: - o pow. ha, KW nr ; - o pow. ha, KW nr. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu r., na wniosek trwałego zarządcy, w trybie art. 47 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Stronie postępowania przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. 3. Sprawa: WEN Postępowanie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Świnoujściu na nieruchomości położonej w przy ul., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, obręb, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr, zostało wszczęte w dniu r. na wniosek strony. Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Operat szacunkowy sporządzono w dniu 2013 r. przez rzeczoznawcę majątkowego uprawnienia państwowe nr. Wartość nieruchomości określono na kwotę zł, w tym wartość gruntu zł, wartość budynku zł. Następnie organ w piśmie z dnia 2013 r. zawiadomił o wykonaniu operatu szacunkowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Strona nie wniosła uwag do operatu szacunkowego (protokół ustnego zgłoszenia uwag z dnia 2013 r.). W dalszej kolejności w piśmie z dnia 2013 r. zawiadomił stronę o zgromadzeniu niezbędnych materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji i możliwości zapoznania się z nimi i wniesienia ewentualnych uwag. Organ zaznaczył w ww. zawiadomieniu, że po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja. Decyzją z dnia listopada 2013 r. Prezydent Miasta Świnoujście ustanowił trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świnoujściu. Wysokość opłaty rocznej określono w wysokości zł, co stanowi 0,3 % wartości 3

4 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia opcjonalnie (w przypadku nieprawidłowości) nieruchomości, a termin płatności ustalono do dnia 31 marca każdego roku, płatne z góry za dany rok. Wyżej wymieniona decyzja stała się ostateczna w dniu r. Protokół zdawczo-odbiorczy został spisany w dniu r. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono Obszar kontroli: Sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczenie, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 7 i 7a ugn Podczas kontroli analizie poddano następujące sprawy: Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny 1. Sprawa: WEN Wnioskiem z dnia r., dotychczasowy dzierżawca działki nr o pow. ha z obrębu ewidencyjnego wystąpił do Prezydenta Miasta Świnoujście o wydzierżawienie powyższego terenu na okres lat. Poprzednia umowa dzierżawy obowiązywała w okresie od r. do r. Następnie pismem z dnia r. poinformował, że jest zainteresowany dzierżawą gruntu na czas nieokreślony. Prezydent Miasta Świnoujście zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym w odniesieniu do ww. działki na czas nieoznaczony. W Zarządzeniu Nr /2013 z dnia 2013 r., wyrażono zgodę na wydzierżawienie działki nr o pow. ha z obrębu ewidencyjnego, na okres lat. W dniu 2013 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy dzierżawy z dnia r. Umowa zawiera klauzule dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości oraz warunków dotyczących zapłaty czynszu dzierżawnego oraz wypowiedzenia umowy. 2. Sprawa WEN RG Wnioskiem z dnia r. wystąpił do Prezydenta Miasta Świnoujście o wydzierżawienie części działki nr o pow. m 2 z obrębu ewidencyjnego, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej jego własność. Wnioskowana działka stanowi pas techniczny. Mając powyższe na uwadze organ wystąpił o zaopiniowanie wniosku do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Pismem z dnia 2013 r. Urząd Morski w Szczecinie pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ugn powyższa nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, który został podany do publicznej wiadomości. W dniu 2014 r. została zawarta umowa dzierżawy na okres lat, znak:. Umowa 4

5 zawiera klauzule dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości oraz warunków dotyczących zapłaty czynszu dzierżawnego oraz wypowiedzenia umowy. 3. Sprawa WEN W dniu r. wystąpił do Prezydenta Miasta Świnoujście z prośbą o oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr o pow. m 2 położonej przy ul. w obrębie ewidencyjnym, stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wnioskowana działka stanowi pas techniczny. Mając powyższe na uwadze organ wystąpił o zaopiniowanie wniosku do Urzędu Morskiego w Szczecinie, który pozytywnie zaopiniował wniosek w zakresie oddania części terenu w użytkowanie wieczyste. Ponadto zwrócono się z zapytaniem o wyrażenie opinii w zakresie planowanego podziału geodezyjnego terenu wchodzącego w skład ww. pasa technicznego. Urząd Morski w Szczecinie stwierdził, że podział przedmiotowego gruntu jest dopuszczalny. Decyzją z dnia r. zatwierdzono podział ww. nieruchomości, w wyniku czego powstały dwie działki o nr i. Zarządzeniem Nr /2013 z dnia sierpnia 2013 r., Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę na oddanie działki nr w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na okres lat. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ugn powyższa nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, który został podany do publicznej wiadomości. Oddanie ww. nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpiło w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A w dniu r. 4. Sprawa: WEN Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr z dnia r. organ dokonał sprzedaży na rzecz i małż. prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr, obręb, o pow. ha oraz udział wynoszący część w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, obręb, o pow. ha. Powyższe nieruchomości stanowiły własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. powyższe nieruchomości zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, który został podany do 5

6 publicznej wiadomości. W aktach sprawy znajdują się dwa operaty szacunkowe z dnia r. określające wartość ww. nieruchomości. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr /2011 z dnia r. została wyrażona zgoda na zbycie przedmiotowych nieruchomości. Zbycie ww. nieruchomości nastąpiło w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Akta sprawy zawierają ogłoszenie o przetargu, a także protokół z przeprowadzonego w dniu r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości. 5. Sprawa: WEN Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr z dnia r. organ dokonał sprzedaży na rzecz i małż. prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr, obręb, o pow. ha. Powyższa nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. powyższa nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, który został podany do publicznej wiadomości. W aktach sprawy znajduje się operat szacunkowy z dnia r. określający wartość ww. nieruchomości. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr /2012 z dnia r. została wyrażona zgoda na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Zbycie ww. nieruchomości nastąpiło w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. Akta sprawy zawierają ogłoszenie o pierwszym przetargu, a także protokół z jego przeprowadzenia w dniu r. Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na nieprzystąpienie uczestnika do licytacji. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się r. W aktach sprawy znajduje się protokół sporządzony w dniu r. z przeprowadzenia drugiego przetargu. 6. Sprawa: WEN Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr z dnia r. organ dokonał sprzedaży na rzecz prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr:,, obręb, o łącznej pow. ha., z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dz. nr,. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowiła własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. właściwy organ sporządza i podaje 6

7 do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. powyższa nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, który został podany do publicznej wiadomości. W aktach sprawy znajduje się operat szacunkowy z dnia r. określający wartość ww. nieruchomości. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr /2012 z dnia r. została wyrażona zgoda na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Zbycie ww. nieruchomości nastąpiło w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Akta sprawy zawierają ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wywieszone w dniach od r. do r., a także protokół uzgodnień spisany z w dniu r., stanowiący podstawę do zawarcia ww. umowy sprzedaży. 7. Sprawa: WEN Wojewoda Zachodniopomorski wydał Zarządzenie Nr /2012 z dnia r. zgodnie z którym wyraził zgodę na zawarcie z i małż., na okres lat, umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr oraz części działki nr, obręb, stanowiących własność Skarbu Państwa. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek dotychczasowych dzierżawców, tj. i z dnia r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.g.n. właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Akta sprawy zawierają ogłoszenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wywieszony w dniach od r. do r. Wykaz zawiera informację, że przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Następnie w dniu r. została zawarta z i małż. umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Umowa została zawarta na okres lat, tj. do dnia r. Umowa zawiera klauzule dotyczące 7

8 sposobu korzystania z nieruchomości oraz warunków dotyczących zapłaty czynszu dzierżawnego oraz wypowiedzenia umowy. Pismem z dnia r. została wypowiedziana dotychczasowa stawka czynszu dzierżawnego i ustalona w nowej wysokości, na podstawie Zarządzenia Nr /2013 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia r. w sprawie ustalenia stawek opłat z tytułu dzierżawy oraz minimalnych stawek czynszu za najem nieruchomości. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono. nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia opcjonalnie (w przypadku nieprawidłowości) Obszar kontroli: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Podstawa prawna art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) Podczas kontroli poddano analizie następujące sprawy: Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny 1.Decyzją z dnia r., znak: WEN , Prezydent Miasta Świnoujście przekształcił prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym oznaczonej jako działka nr o pow. ha na rzecz. Opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, nr uprawnień w dniu r. dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustalono opłatę za przekształcenie w wysokości zł. Przed wydaniem decyzji stronom umożliwiono zapoznanie się z dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 10 kpa. Prezydent Miasta Świnoujście, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu r. zawiadomił strony, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2013 r., podając jednocześnie przyczyny zwłoki. Przedłużenia terminu załatwienia sprawy dokonano po upływie miesięcznego terminu na rozpatrzenie sprawy wynikającego z art k.p.a. Do doręczenia korespondencji zostały zastosowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Korespondencję kierowano do stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W wydanej przez Prezydenta Miasta Świnoujście decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego zapisano, iż opłatę z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 8

9 w prawo własności należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z art k.p.a przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. W myśl natomiast art decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. W dniu r. strony oświadczyły, że nie wnoszą zastrzeżeń do sporządzonego w sprawie operatu szacunkowego i akceptują zaproponowaną jednorazową opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Należy podkreślić, że powyższy przepis odnosi się do wykonywania decyzji pozytywnych, które zaspokajają żądanie stron postępowania administracyjnego. Niemniej jednak za nieprawidłowe należy uznać obciążenie stron kosztami sporządzenia operatu szacunkowego. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Oddziału Zamiejscowego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2000 r. II SA/Gd 2016/98, podkreśla się, że z przepisów działu IX Kodeksu postępowania administracyjnego wywieść należy, że koszty postępowania (wydatki) ponosi organ prowadzący postępowanie. Wynika to z obowiązków dowodowych organu (art. 7, art. 75 1, art Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz ze ściśle określonych przypadków, kiedy koszty postępowania obciążają stronę (art Kodeksu postępowania administracyjnego). Niedopuszczalne jest zatem obciążanie strony postępowania kosztami sporządzania operatów szacunkowych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nie istnieje żaden przepis szczególny, który nakłada na stronę obowiązek uiszczenia kosztów postępowania w tych sprawach. Wyliczenie zawarte w art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego ma charakter zamknięty, co oznacza, że stronę obciążają wyłącznie koszty wskazane w tym przepisie. Inne koszty postępowania, niewymienione w tym przepisie, obciążają organ administracyjny. 2. Decyzją z dnia r., znak: WEN , Prezydent Miasta Świnoujście przekształcił prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym, oznaczonej jako działka nr o pow. ha na rzecz. Opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, nr uprawnień w dniu r., zaktualizowanym w dniu r. dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustalono opłatę za przekształcenie w wysokości zł. Na wniosek strony powyższą opłatę rozłożono na rat. Przed wydaniem decyzji stronom umożliwiono zapoznanie się z dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 10 kpa. Prezydent Miasta Świnoujście, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 9

10 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia opcjonalnie (w przypadku nieprawidłowości) 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., podając jednocześnie przyczyny zwłoki. Następnie pismem z dnia organ zawiadomił stronę o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. Ponowne zawiadomienie o przedłużeniu terminu nastąpiło zatem z uchybieniem terminu. Do dręczenia korespondencji zostały zastosowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Korespondencję kierowano do stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za nieprawidłowe należy uznać obciążenie strony kosztami sporządzenia operatu szacunkowego. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Oddziału Zamiejscowego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2000 r. II SA/Gd 2016/98, podkreśla się, że z przepisów działu IX Kodeksu postępowania administracyjnego wywieść należy, że koszty postępowania (wydatki) ponosi organ prowadzący postępowanie. Wynika to z obowiązków dowodowych organu (art. 7, art. 75 1, art Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz ze ściśle określonych przypadków, kiedy koszty postępowania obciążają stronę (art Kodeksu postępowania administracyjnego). Niedopuszczalne jest zatem obciążanie strony postępowania kosztami sporządzania operatów szacunkowych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nie istnieje żaden przepis szczególny, który nakłada na stronę obowiązek uiszczenia kosztów postępowania w tych sprawach. Wyliczenie zawarte w art. 262 Kodeksu postępowania administracyjnego ma charakter zamknięty, co oznacza, że stronę obciążają wyłącznie koszty wskazane w tym przepisie. Inne koszty postępowania, niewymienione w tym przepisie, obciążają organ administracyjny. Stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie. Stwierdzono uchybienia proceduralne Obszar kontroli: Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu. Podstawa prawna art. 72, 77, 78, 81, 87 ugn Podczas kontroli analizie poddano następujące sprawy: Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny 1. Sprawa: WEN , WEN W dniu r. Prezydent Miasta Świnoujście zawiadomił Urząd Skarbowy w Świnoujściu oraz Izbę Skarbową w Świnoujściu o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 10

11 położoną w obrębie ewidencyjnym, oznaczonej numerem działki o pow. ha zabudowanej budynkiem biurowym stosownie do przypadających udziałów odpowiednio do części i do części. Jednocześnie zlecił rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb naliczenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ugn rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień w dniu r. sporządził operat szacunkowy, na podstawie którego ustalono nową wysokość opłat rocznych za trwały zarząd. Pismem z dnia r. organ zawiadomił strony o zebraniu całości materiału dowodowego i o prawie i możliwości do zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, zgodnie z art k.p.a. Następnie decyzją z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście orzekł o aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd przedmiotową nieruchomością w wysokości zł. Korespondencję kierowano do stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Świnoujście prawidłowo zastosował art i art k.p.a. 2. Sprawa: WEN Prezydent Miasta Świnoujście zlecił biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji jako działka nr, obręb, o pow. ha, będącej w użytkowaniu wieczystym. Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.g.n. rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinie o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Biegły sporządził w dniu r. operat szacunkowy, na podstawie którego ustalono nową wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Pismem z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście wypowiedział dotychczasową opłatę i ustalił jej nową wysokość. Zgodnie z art. 78 ust. 1 u.g.n. właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W badanym przypadku zawiadomienie 11

12 spełnia wymogi wskazane w ww. art. 78 ust. 1 u.g.n. Prezydent Miasta Świnoujście pouczył użytkownika wieczystego o przysługującym prawie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona zgodnie z art. 78 ust. 2 u.g.n. Ponadto poinformował, że z treścią operatu szacunkowego strona może zapoznać się w siedzibie organu. Do doręczenia zawiadomień o wypowiedzeniu obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zastosowane zostały przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Korespondencję kierowano do strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strona odebrała wypowiedzenie w dniu r. 3. Sprawa: WEN Prezydent Miasta Świnoujście zlecił biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji jako działki nr,, obręb, o pow. ha, będącej w użytkowaniu wieczystym i małż.. Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.g.n. rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Biegły sporządził w dniu r. operat szacunkowy, na podstawie którego ustalono nową wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Pismem z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście wypowiedział dotychczasową opłatę i ustalił jej nową wysokość. Zgodnie z art. 78 ust. 1 u.g.n. właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W badanym przypadku zawiadomienie spełnia wymogi wskazane w ww. art. 78 ust. 1 u.g.n. Prezydent Miasta Świnoujście pouczył użytkownika wieczystego o przysługującym prawie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona zgodnie z art. 78 ust. 2 u.g.n. Ponadto poinformował, że z treścią operatu szacunkowego strony mogą zapoznać się w siedzibie organu. Do doręczenia zawiadomień o wypowiedzeniu obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zastosowane zostały przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 12

13 Korespondencję kierowano do stron za zwrotny potwierdzeniem odbioru. Strony odebrały ww. wypowiedzenie w dniu r. 4. Sprawa: WEN Prezydent Miasta Świnoujście zlecił biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji jako działki nr, obręb, o pow. ha, będącej w użytkowaniu wieczystym małż. i. Zgodnie z art. 156 ust. 1 u.g.n. rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Biegły sporządził w dniu r. operat szacunkowy, na podstawie którego ustalono nową wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Pismem z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście wypowiedział dotychczasową opłatę i ustalił jej nową wysokość. Zgodnie z art. 78 ust. 1 u.g.n. właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W badanym przypadku zawiadomienie spełnia wymogi wskazane w ww. art. 78 ust. 1 u.g.n. Prezydent Miasta Świnoujście pouczył użytkownika wieczystego o przysługującym prawie złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona zgodnie z art. 78 ust. 2 u.g.n. Ponadto poinformował, że z treścią operatu szacunkowego strony mogą zapoznać się w siedzibie organu. Do doręczenia zawiadomień o wypowiedzeniu obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zastosowane zostały przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Korespondencję kierowano do stron za zwrotny potwierdzeniem odbioru. Strony odebrały ww. wypowiedzenie w dniu r. 5. Sprawa: WEN W dniu r. Prezydent Miasta Świnoujście zawiadomił Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym, oznaczonej numerem działki o pow. ha 13

14 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia opcjonalnie (w przypadku zabudowanej budynkiem biurowym oraz budyniem o funkcji transportu. Prezydent Miasta Świnoujście zlecił rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb naliczenia nowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Zgodnie z art. 156 ust. 1 ugn rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień sporządził w dniu r. operat szacunkowy, na podstawie którego ustalono nową wysokość opłat rocznych za trwały zarząd. Zgodnie z art. 87 u.g.n. wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się, z urzędu albo na wniosek jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie, na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się w drodze decyzji właściwego organu. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna. Pismem z dnia r. organ zawiadomił strony o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, zgodnie z art k.p.a. Następnie decyzją z dnia r. Prezydent Miasta Świnoujście orzekł o aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd przedmiotową nieruchomością. Decyzja stała się ostateczna z dniem r. Korespondencję kierowano do stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nieprawidłowości nie stwierdzono nieprawidłowości) Obszar kontroli: Realizacja budżetu w zakresie dochodów i wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami, z uwzględnieniem rozdysponowania środków finansowych na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Podstawa prawna Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny art. 23 ust. 1 ugn W toku kontroli przekazano informacje dotyczące uzyskiwanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w latach (do r.). Dochody wykonane: w 2012 r. stanowiły kwotę ,28 zł, (z planowanych ,00 zł) 14

15 w 2013 r. kwotę ,90 zł, (z planowanych ,00 zł) w 2014 r. (do r.) kwotę ,66 zł (z planowanych na rok ,00 zł) Dochody pochodzą głównie z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dokonanych aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd, sprzedaży oraz dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa. Wydatki: w 2012 r. z przyznanej dotacji w wysokości ,00 zł wykorzystano kwotę ,95 zł, w 2013 r. z przyznanej dotacji w wysokości ,00 zł wykorzystano kwotę ,56 zł w 2014 r. (do r.) z przyznanej dotacji w wysokości ,00 zł wykorzystano kwotę 4.709,92 zł. Wydatki ponoszone były na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa, rozporządzenie mieniem, wycenę nieruchomości związaną z aktualizacją opłat za trwały zarząd i za użytkowanie wieczyste oraz doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z księgą wieczystą. Ponadto, w toku kontroli poddano analizie wybraną dokumentację związaną z wydatkami poniesionymi przez Prezydenta Miasta Świnoujście, wykonującego na podstawie ustawowej delegacji zawartej w art. 23 ust. 1 ugn, zadania z zakresu administracji rządowej polegające na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Sprawdzeniu poddano nw. faktury: - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT nr: z dnia ; - Faktura VAT nr: z dnia ; - Faktura VAT nr: z dnia ; - Faktura VAT nr: z dnia ; - Faktura VAT nr: z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT z dnia ; - Faktura VAT z dnia ; - Rachunek nr z dnia ; - Rachunek nr z dnia ; - Rachunek nr z dnia ; - Rachunek nr z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia ; - Faktura VAT Nr z dnia...; 15

16 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia opcjonalnie (w przypadku nieprawidłowości) - Rachunek nr z dnia ; - Rachunek nr z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia ; - Faktura VAT nr: z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia...; - Faktura VAT nr: z dnia... W wyniku powyższej analizy ustalono, iż środki przyznane na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem przez Starostę ustawowych obowiązków zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Faktury zostały szczegółowo opisane. W szczególności środki finansowe zostały wydatkowane na: - aktualizacje opłat z tytułu trwałego zarządu, - operaty szacunkowe, - dokumentację geodezyjną, - ogłoszenia prasowe, - prace geodezyjne. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono Obszar kontroli: Sporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ugn W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Urząd Miasta Świnoujście dysponował Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata Poprzedni plan wykorzystania zasobu obejmował lata Obecny plan zawiera: zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste i w trwały zarząd (stan na 31 grudnia 2013 r.), prognozę Ustalenia, stanowiące udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania podstawę do oceny nieruchomości do zasobu, prognozę dotyczącą poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu, prognozę wpływów osiąganych z opłat w tym za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, prognozę dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu, program zagospodarowania nieruchomości zasobu oraz plan rozdysponowania nieruchomości zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych 16

17 nieprawidłowości Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia opcjonalnie (w przypadku nieprawidłowości) Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Ocena Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono Dnia 07 sierpnia 2014 r. kierownik jednostki kontrolującej przekazał kierownikowi jednostki kontrolowanej projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń (art. 40 ust. 1 ustawy). Zastrzeżenia zostały wniesione w dniu r. Pismem z dnia 12 września 2014 r. kierownik komórki do spraw kontroli zawiadomił kierownika jednostki kontrolowanej, iż w części odrzuca, a w części uwzględnia wniesione zastrzeżenia. Od powyższego odwołania nie wniesiono. Jednostka kontrolująca dokonała oceny skontrolowanej działalności. Stwierdzone wadliwości podzielono na: - nieprawidłowości - działania lub zaniechania, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne, - uchybienia - odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań. W świetle przeprowadzonej kontroli, działalność Prezydenta Miasta Świnoujście, reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, oceniam pozytywnie z 2 uchybieniami i 2 nieprawidłowościami. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, zalecam: Zalecenia - bezwzględnie stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego odnośnie obciążania stron kosztami postępowania; terminów załatwiania spraw. Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w związku z art. 46 ust. 3 tej ustawy, o podjętych działaniach związanych z wykonaniem zaleceń proszę powiadomić kierownika jednostki kontrolującej w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. POUCZENIE Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej). PODPIS 17

18 KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ 18

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN.II.431.8.2012.3.JŚ.JD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając w trybie art. 47 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę przeprowadzili: Marcin Kubiak inspektor wojewódzki oraz Jarosław Dymnicki starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Zachodniopomorskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B. 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B. Funkcję Starosty Kamieńskiego pełni Pan Paweł Rafał Czapkin,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1 Szczecin, 09 lutego 2015 r. GN.II.431.6.2014.JD.MK.MB WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

I. EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, SPOSÓB GOSPODAROWANIA TYM ZASOBEM ORAZ. PROTOKÓŁ Egz. Nr...

I. EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, SPOSÓB GOSPODAROWANIA TYM ZASOBEM ORAZ. PROTOKÓŁ Egz. Nr... 1 PROTOKÓŁ Egz. Nr... z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 2 września 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa, ul. Wolińska 7b,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Koszalin, dnia 24 lipca 2015 r. K-GN-IV.431.3.2015.PK.MK.AG Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Osoba pełniąca funkcje kierowniczą w okresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.6.1.2014 Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08 110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.1.2014 Pan Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egz. Nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Koszalina, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, w dniach 19-20 maja 2010 r. Kontrolę przeprowadziły starszy inspektor Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia GN-II.431.7.2012. Prezydent Miasta Łodzi - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia GN-II.431.7.2012. Prezydent Miasta Łodzi - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 12281 Łódź, dnia WOJEWODA ŁÓDZKI GN-II.431.7.2012 Prezydent Miasta Łodzi - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr ORo.0151-252/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/ Warszawa

Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/ Warszawa Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.3.4.2016 Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy Urząd m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.5.2011 Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.6.1.2015 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA w sprawie przyjęcia na lata 2014-2016 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A

NGG Wadowice, dnia r. D E C Y Z J A STAROSTA WADOWICKI NGG.6821.16.2014 Wadowice, dnia 26.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art.6 pkt.4, art.8, art.112, art.113 ust.1, ust.5, ust.7, art.114 ust.3, ust.4, art.115 ust.3, art.118 ust.1a,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA Nabywanie i korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta, Powiatu lub Skarbu Państwa odbywa się na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1 Koszalin, dnia 22 grudnia 2014 r. K-GN-IV.431.4.2014.PK.MK.AG Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Osoba

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w dniach: Kontrolę rozpoczęto w dniu 25.04.2013 r. i zakończono 24.06.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: Kontrolę rozpoczęto w dniu 25.04.2013 r. i zakończono 24.06.2013 r. Szczecin, sierpnia 2013 r. WO.092.9.2013 Pan bryg. Mirosław Rabiega Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Szczecin, grudnia 2013 r. WO.092.13.2013 Pan mł. bryg. Mieczysław Burzyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

31/2016 STAROSTY KRAŚNICKIEGO

31/2016 STAROSTY KRAŚNICKIEGO Zarządzenie nr 31/2016 STAROSTY KRAŚNICKIEGO z dnia 30.09.2016 r. w sprawie listy biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kraśnickiego w zakresie działania Wydziału Geodezji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 30 stycznia 2017 r. GN-II.GN.III.7720/12/3/10/PJ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31 A Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Henryka Pobożnego Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie listy biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Konina w zakresie działania Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A

GN-II Jarosław, dnia r. D E C Y Z J A GN-II.6853.27.2014 Jarosław, dnia 17.02.2015 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych Gminne lokale użytkowe Ilość lokali i struktura własności Gminne lokale użytkowe Zestawienie miesięcznych kosztów Gminne lokale użytkowe Licytacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr.../GM/16

Załącznik nr 6. Umowa Nr.../GM/16 Załącznik nr 6 Umowa Nr.../GM/16 zawarta w dniu...2016 r. w Lublinie pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/85/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim

Uchwała Nr VI/85/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim Uchwała Nr VI/85/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie. Zestaw 6 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Decyzja administracyjna zawartość; zaświadczenie Zestaw 6 Przedmiot 1 2 3 4 Istota decyzji administracyjnej Elementy składowe, wymagane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Łąkowej Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw organizacyjnych

W zakresie spraw organizacyjnych Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Wójtowi Gminy Rozprza, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr AGN - 10

Karta informacyjna nr AGN - 10 Karta informacyjna nr AGN - 10 Data aktualizacji 01-07-2015 Wersja d Urząd Miejski w Żmigrodzie Przekształcenie prawa użytkowania Strona 1/2 Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017. Zamówienie podzielone jest na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata

Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 6/15 Wójta Gminy Wizna z dnia 23 stycznia 2015 r. Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Wizna na lata 2015 2017 Podstawę prawną sporządzonego Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

NK.1.1612.7.11.AD. Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

NK.1.1612.7.11.AD. Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ NK.1.1612.7.11.AD. Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 11-21 kwietnia 2011r. w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. I. Zasoby nieruchomości Do celów niniejszego opracowania bardzo pomocne jest sprecyzowanie jak należy rozumieć: a) zasób nieruchomości

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.19.2015.MZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szczecin, dnia 13 kwietnia 2015r. Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: - przekazywania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r. UCHWAŁA Nr XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Tematyka kontroli

P R O T O K Ó Ł. Tematyka kontroli 1 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, w dniu 03 lipca 2009 roku. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Batorz z dnia 19 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Batorz z dnia 19 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Batorz z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia procedury sprzedaży nieruchomości Gminy Batorz na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio do niej przyległych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Strona1 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu, dotyczącego udziałów Gminy Miasta Gdańska w nieruchomościach budynkowych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ Nr 1/P/2015. ul. Grójecka 20 B lok nr 5 Dzielnica Ochota. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów

WYKAZ Nr 1/P/2015. ul. Grójecka 20 B lok nr 5 Dzielnica Ochota. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów WYKAZ Nr 1/P/2015 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE 5TĄIlq~~~,'O POWIATOW1ĄVarszawa dnia 9 czerwca 2010 r. w hltjl'iyl1\ 1~\'I~f~f;j l.l"l.tlwl~rkh~' ' r.. wr~łyft.,h~ (1n'8 20,10..-.06~ 14... """ /Ciak....... 9.4@. /8'3czniki /fi.,. Pan Krzysztof Adam

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. D E C Y Z J A WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 29 października 2014 r. GN-II./GN.III.7720/12/12/10/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37a ust. 1-6 i art. 37b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 22 października 2015 r. GN-II./GN.III.7720/12/19/09/KZ D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 a ust. 1-6 i art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.33.2016 TOM III SIZW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski

D E C Y Z J A. Starosta Jarosławski Jarosław, dnia 30.05.2016 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 124b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz art. 104

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2013. Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 40/2013. Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. z dnia 30 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 40/2013 Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury gospodarowania mieniem rolnym Skarbu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II

Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II.431.2.2012 Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej W Y S T Ą P I E N I E

Bardziej szczegółowo

Katowice, Kontrola nr IFVIIIc.431.1.2013 Egzemplarz nr.. WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Zakres kontroli. Jednostka kontrolowana

Katowice, Kontrola nr IFVIIIc.431.1.2013 Egzemplarz nr.. WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Zakres kontroli. Jednostka kontrolowana WOJEWODA ŚLĄSKI Zakres kontroli Jednostka kontrolowana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Katowice, Kontrola nr IFVIIIc.431.1.2013 Egzemplarz nr.. Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO 401-6/06 Opole, 10 kwietnia 2006 r. Pan Jan Labus Burmistrz

Bardziej szczegółowo