P R O T O K Ó Ł. Tematyka kontroli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Tematyka kontroli"

Transkrypt

1 1 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie, w dniu 03 lipca 2009 roku. Kontrolę przeprowadziły inspektor Katarzyna Łabędź i inspektor Justyna Magierek z Wydziału Geodezji i Nieruchomości Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upoważnienia nr K- GKN.IV.JM.0939/11/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Tematyka kontroli I. Ustalenia ogólne. II. Realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. III. Realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z wykorzystaniem rezerwy budżetowej, przeznaczonej w 2008 roku na zatrudnienie dodatkowych osób i zwiększenie etatów w celu realizacji zadań, nałożonych na starostów przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.). Ad. I. Ustalenia ogólne. Przedmiotem kontroli zostały objęte zagadnienia związane z realizacją w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 91, poz ze zm.): realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z wykorzystaniem rezerwy budżetowej, przeznaczonej w 2008 roku na zatrudnienie dodatkowych osób i zwiększenie etatów w celu realizacji zadań nałożonych na starostów przepisami ww. ustawy. Ww. ustawa obejmuje: uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta zobowiązuje starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej do sporządzenia wykazów nieruchomości objętych działaniem przedmiotowej ustawy, a także do składania we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.

2 2 W okresie objętym kontrolą i w czasie jej trwania w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim funkcję pełnili: - Starosta Powiatu Drawskiego Pan Stanisław Cybula, - Wicestarosta Powiatu Drawskiego Andrzej Krauze, - Skarbnik Powiatu Drawskiego Bohdan Wołoszyn. W toku kontroli wyjaśnień udzielali: Pan Bohdan Wołoszyn Skarbnik Powiatu, Pan Dominik Dołżycki Geodeta Powiatowy, Pani Irena Gręziak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Pani Regina Malec księgowa, Pan Piotr Jaworek młodszy księgowy. Zagadnienia objęte kontrolą realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Ad. II. Realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a w szczególności ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa jednostka kontrolowana dokonała czynności polegających na ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości rozgraniczeniu nieruchomości, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, podziale geodezyjnym nieruchomości oraz wznowieniu granic działek (załącznik nr 1). W ramach kontroli przeanalizowano dokumenty tj. zlecenia na wykonanie: wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków wg stanu ujawnionego w tym operacie, rozgraniczeń nieruchomości, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia granic działek oraz faktury VAT za wykonanie tych zleceń (przykładowych 10 faktur VAT stanowi załącznik nr 2). Ustalono, że zlecenia mają odzwierciedlenia w dokumentach finansowo-księgowych (zestawienie zleceń i faktur VAT załącznik nr 3), a nieruchomości których zlecenia dotyczą faktycznie stanowią własność Skarbu Państwa. Zlecenia na wypisy i wyrysy składa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, przyjmuje Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim. Wykonanie rozgraniczeń nieruchomości, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz wznowienia granic działek zlecono. z siedzibą w przy ulicy.. Faktury są opisane pod względem merytorycznym z określeniem właściciela nieruchomości, w tym przypadku Skarb Państwa, miejsca jej położenia: gminy i obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej. Łączna wartość brutto w kwocie ,41 zł określoną w fakturach zatwierdzono do wypłaty w całości ze środków budżetowych z działu 700 rozdział W celu realizacji art. 1 ust. 1 przedmiotowej ustawy, Starostwo zakupiło program EWN ewidencja nieruchomości, który został przeznaczony, stosownie do wyjaśnienia Pana Dominika Dołżyckiego Geodety Powiatowego, do wygenerowania z ewidencji gruntów i budynków danych niezbędnych do uzupełnienia wykazów po stronie ewidencyjnej (załącznik nr 4). Na powyższy zakup składało się: udostępnienie licencji na program EWN (załącznik nr 5) 1 220, 00 zł brutto, dokonanie konwersji z danych ewidencji EGB 1 464, 00 zł brutto,

3 3 instalacja oprogramowania w siedzibie zleceniodawcy wraz z omówieniem zasad działania 976, 00 zł brutto. Wartość brutto w kwocie 3 660,00 zł określoną w fakturze VAT 15-06/2008 z dnia r. (załącznik nr 6) zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych powiatu z działu 700 rozdział Skarbnik Powiatu Drawskiego w oświadczeniu z dnia r. wyjaśnił zapis klauzuli na ww. fakturze płatne z budżetu powiatu (załącznik nr 7, 8, i 9). W 2008 r. Starosta Drawski na zadania wynikające z realizacji cyt. ustawy tzn. na regulację stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzenie wykazów nieruchomości otrzymał kwotę w wysokości ,00 zł powiększoną o ,00 zł. Na podstawie przedstawionych faktur VAT ustalono, że jednostka na dokumentację geodezyjno-kartograficzną, jako niezbędnego załącznika przy regulacji stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, aktualizację ewidencji gruntów i budynków, podziały geodezyjne nieruchomości, wznowienie granic działek oraz zakup programu wydatkowała kwotę w wysokości ,41 zł (załącznik nr 10 i 11). Wydatek na kwotę 581,41 zł nie pokryty z dotacji celowej jednostka pokryła ze środków budżetowych powiatu. Ad. III. Realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z wykorzystaniem rezerwy budżetowej, przeznaczonej w 2008 roku na zatrudnienie dodatkowych osób i zwiększenie etatów w celu realizacji zadań, nałożonych na starostów przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.). W 2008 r. Starosta Drawski dodatkowo otrzymał dotację w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania wynikające z cyt. ustawy. Realizacja zadań wynikających z przedmiotowej ustawy polegała na jednostkowym badaniu ksiąg wieczystych oraz porównaniu informacji z ksiąg wieczystych z zapisem w jednostce rejestrowej ewidencji gruntów i budynków. Jednostkowe badanie ksiąg wieczystych Powiat Drawski reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę powierzył na podstawie: umowy o dzieło nr 211/2008 zawartej w dniu r. - Pani. (załącznik nr 12), umowy o dzieło nr 212/2008 zawartej w dniu r. Pani.. (załącznik nr 13), umowy o dzieło nr 213/2008 zawartej w dniu r. Pani.. (załącznik nr 14), umowy o dzieło nr 214/2008 zawartej w dniu r. Pani (załącznik nr 15), umowy o dzieło nr 215/2008 zawartej w dniu r. Panu. (załącznik nr 16). Za każdą zbadaną księgę wieczystą wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za dzieło w wysokości 4,80 zł. W powyższych umowach strony ustaliły, że odebranie dzieła nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych sporządzonych wspólnie przez strony. Odebranie działa będzie następowało w okresach tygodniowych wg wykonanych dokumentów z badań jednostkowych.

4 4 Zgodnie z protokołem odbioru: Pani. w okresie od 11 września 2008 r. do 31 października 2008 r. wykonała 2298 odpisów z ksiąg wieczystych. Okresy odbierania dzieł odbiegały od warunków określonych w umowie tzn. następowały w okresach krótszych bądź dłuższych niż 7 dni (załącznik nr 17). Pani. w okresie od 15 września 2008 r. do 22 października 2008 r. wykonała 573 odpisy z ksiąg wieczystych. Okresy odbierania dzieł odbiegały od warunków określonych w umowie tzn. następowały w okresach dłuższych niż 7 dni (załącznik nr 18). Pani.. w okresie od 11 września 2008 r. do 11 grudnia 2008 r. wykonała 892 odpisy z ksiąg wieczystych. Okresy odbierania dzieł odbiegały od warunków określonych w umowie tzn. następowały w okresach krótszych bądź dłuższych niż 7 dni (załącznik nr 19). Pani w okresie od 11 września 2008 r. do 24 listopada 2008 r. wykonała 963 odpisy z ksiąg wieczystych. Okresy odbierania dzieł odbiegały od warunków określonych w umowie tzn. następowały w okresach dłuższych niż 7 dni (załącznik nr 20). Pan. w okresie od 11 września 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. wykonał 917 odpisów z ksiąg wieczystych. Okresy odbierania dzieł odbiegały od warunków określonych w umowie tzn. następowały w okresach dłuższych niż 7 dni. Ponadto w protokole przy datach odbioru 22 października 2008 r. i 28 listopada 2008 r. jako wykonawca dzieła widnieje osoba trzecia. Jednostka kontrolowana nie przedstawiła wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego na powierzenie przez Pana wykonania dzieła osobie trzeciej, stanowiącej jeden z warunków określonych w umowie o dzieło nr 211/2008 z dnia 01 września 2008 r. (załącznik nr 21). Jednostka kontrolowana przedstawiła także protokół odbioru w dniu 23 grudnia 2008 r. od Pani dokumentów badania ksiąg wieczystych wynikający z 2 ust. 4 umowy Nr 328/2008 z dnia 08 grudnia 2008 r. podpisany przez Przyjmującego i Wykonawcę, nie przedstawiając umowy, na podstawie której upoważniono Panią.. do zbadania tychże ksiąg (załącznik nr 22). Wszystkie powyższe protokoły zostały spisane w dwóch egzemplarzach, przeczytane i jako zgodne ze stanem faktycznym podpisane przez Wykonawców i Zamawiającego tj. Starostę Drawskiego, w którego imieniu działał Pan Dominik Sas Dołżycki Geodeta Powiatowy, na podstawie upoważnienia nr 11/2007 z dnia r. (załącznik nr 23). Wszystkie umowy o dzieło zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dotyczące jednostkowych badań ksiąg wieczystych zostały wykonane zgodnie z terminem określonym w umowach. Porównanie informacji z ksiąg wieczystych z zapisem w jednostce rejestrowej ewidencji gruntów i budynków Powiat Drawski reprezentowany przez Starostę i Wicestarostę powierzył na podstawie: umowy o dzieło nr 269/2008 zawartej w dniu r. Pani. (załącznik nr 24), umowy o dzieło nr 270/2008 zawartej w dniu r. Pani. (załącznik nr 25), umowy o dzieło nr 271/2008 zawartej w dniu r. Pani. (załącznik nr 26), umowy o dzieło nr 272/2008 zawartej w dniu r. Panu... (załącznik nr 27), umowy o dzieło nr 273/2008 zawartej w dniu r. Pani. (załącznik nr 28), umowy o dzieło nr 333/2008 zawartej w dniu r. Pani..(załącznik nr 29),

5 5 umowy o dzieło nr 334/2008 zawartej w dniu r. Panu. (załącznik nr 30), umowy o dzieło nr 335/2008 zawartej w dniu r. Pani. (załącznik nr 31), umowy o dzieło nr 336/2008 zawartej w dniu r. Pani.. (załącznik nr 32). Za każdą porównaną informację z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe za dzieło w wysokości 3,00 zł brutto. W powyższych umowach strony ustaliły, że odebranie dzieła nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych wspólnie przez strony. Jednakże takowych jednostka kontrolowana nie przedstawiła do wglądu kontrolującym. Na wynagrodzenia dla osób wykonujących zdania powierzone w ramach ww. umów Starostwo wydatkowało środki pieniężne w łącznej kwocie ,00 zł: - dla Pani ,00 zł rachunek nr 1/08 z dnia r.(załącznik nr 33), rachunek nr 2/08 z dnia r. (załącznik nr 34) oraz rachunek nr 1/08 z dnia r. (załącznik nr 35); - dla Pani 2 750,40 zł rachunek nr 1/08 z dnia r.(załącznik nr 36) oraz rachunek nr 2/08 z dnia r.(załącznik nr 37); - dla Pani ,60 zł rachunek nr 1/08 z dnia r. (załącznik nr 38), rachunek nr 2/08 z dnia r.(załącznik nr 39), rachunek nr 3/08 z dnia r. (załącznik nr 40) oraz rachunek nr 4/08 z dnia r. (załącznik nr 41); - dla Pani ,40 zł rachunek nr 2/08 z dnia r. (załącznik nr 42), rachunek nr 1/08 z dnia r. (załącznik nr 43) oraz rachunek nr 2/08 z dnia r. (załącznik nr 44); - dla Pana ,60 zł rachunek nr 1/08 z dnia r. (załącznik nr 45),rachunek nr 2/08 z dnia r. (załącznik nr 46), rachunek nr 3/08 z dnia r. (załącznik nr 47) oraz rachunek nr 4/08 z dnia r. (załącznik nr 48); - dla Pani ,00 zł rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 49) oraz rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 50); - dla Pani ,00 zł rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 51) oraz rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 52); - dla Pani ,00 zł rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 53) oraz rachunek nr 1/2008 z dnia r.(załącznik nr 54); - dla Pana ,00 zł rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 55) oraz rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 56); - dla Pani ,00 zł rachunek nr 1/2008 z dnia r. (załącznik nr 57). Do powyższej kwoty doliczono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy ponoszone przez pracodawcę w łącznej kwocie 3 403,82 zł, co razem daje ,82 zł (załącznik nr 58). Pozostałe środki pieniężne w kwocie 4 992,18 zł jednostka kontrolowana zwróciła na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dnia r. (załącznik nr 59 i 60). Wnioski

6 6 Zagadnienia poddane kontroli związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wykonywano zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 07 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz ze zm.). Ustalenia kontroli wykazały, że przekazane środki finansowe z dotacji celowej przeznaczonej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa nałożonych cyt. ustawą oraz na wynagrodzenia związane z realizacją tych zadań zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże jednostka winna ewidencjonować i rozliczać dotacje celowe nie łącząc ich z działalnością podstawową związaną z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a przy opisie faktur należy zmienić sposób oznaczenia źródła finansowania wydatków. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wydatek jest finansowany z dotacji celowej. Z przeprowadzonej kontroli wynika także, że umowy o dzieło zawierane w celu realizacji zadań wynikających z przedmiotowej ustawy były nieprzestrzegane w zakresie terminowości i sposobu odbioru dzieł przez Zamawiającego, mimo iż w umowach dokładnie określono zasady wykonania prac oraz ich rozliczeń i sposobu odbioru. Umowy zawierane z wykonawcami dzieł powinny być bezwzględnie przestrzegane, a ewentualne odstępstwa powinny być zmieniane stosownymi aneksami. Na tym protokół zakończono. Kierownikowi kontrolowanej jednostki po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia: 1. Prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 2. Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli z wyjaśnieniem przyczyn tej odmowy, złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach nr 1 i nr 2, z których egzemplarz nr 1 przeznaczony jest dla jednostki kontrolowanej. Kontrolę odnotowano w rejestrze kontroli w kontrolowanej jednostce pod pozycją 3/2009. Integralną część niniejszego protokołu stanowi: Załącznik Nr 1 Wyjaśnienie nr GK.DD /09 z dnia r. Załącznik Nr 2 Przykładowe faktury VAT. Załącznik Nr 3 Zestawienie zleceń i faktur VAT do rozliczenia dotacji z rozdziału Załącznik Nr 4 Wyjaśnienie nr GK.DD /09 z dnia r. Załącznik Nr 5 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania EWN. Załącznik Nr 6 Faktura VAT nr 15-06/2008. Załącznik Nr 7 Oświadczenie Skarbnika Powiatu Pana Bohdana Wołoszyn z dnia r. Załącznik Nr 8 Uchwała Nr 126/2008 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia r. Załącznik Nr 9 Uchwała Nr 149/2008 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia r.

7 7 Załącznik Nr 10 Analityczne zestawienie sald i obrotów dział 700 rozdział Załącznik Nr 11 Wykaz dotacji celowych przekazanych z 2008 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami. Załącznik Nr 12 Umowa o dzieło nr 211/2008. Załącznik Nr 13 Umowa o dzieło nr 212/2008. Załącznik Nr 14 Umowa o dzieło nr 213/2008. Załącznik Nr 15 Umowa o dzieło nr 214/2008. Załącznik Nr 16 Umowa o dzieło nr 215/2008. Załącznik Nr 17 Protokół odbioru od Pani.. Załącznik Nr 18 Protokół odbioru od Pani.. Załącznik Nr 19 Protokół odbioru od Pani.. Załącznik Nr 20 Protokół odbioru od Pani.. Załącznik Nr 21 Protokół odbioru od Pana.. Załącznik Nr 22 Protokół odbioru z dnia r. Załącznik Nr 23 Wyjaśnienie Starosty Drawskiego nr GK.DD /09 z dnia r. Załącznik Nr 24 Umowa o dzieło nr 269/2008. Załącznik Nr 25 Umowa o dzieło nr 270/2008. Załącznik Nr 26 Umowa o dzieło nr 271/2008. Załącznik Nr 27 Umowa o dzieło nr 272/2008. Załącznik Nr 28 Umowa o dzieło nr 273/2008. Załącznik Nr 29 Umowa o dzieło nr 333/2008. Załącznik Nr 30 Umowa o dzieło nr 334/2008. Załącznik Nr 31 Umowa o dzieło nr 335/2008. Załącznik Nr 32 Umowa o dzieło nr 336/2008. Załącznik Nr 33 Rachunek nr 1/08 z dnia r. Załącznik Nr 34 Rachunek nr 2/08 z dnia r. Załącznik Nr 35 Rachunek nr 1/08 z dnia r. Załącznik Nr 36 Rachunek nr 1/08 z dnia r. Załącznik Nr 37 Rachunek nr 2/08 z dnia r. Załącznik Nr 38 Rachunek nr 1/08 z dnia r. Załącznik Nr 39 Rachunek nr 2/08 z dnia r. Załącznik Nr 40 Rachunek nr 3/08 z dnia r. Załącznik Nr 41 Rachunek nr 4/08 z dnia r. Załącznik Nr 42 Rachunek nr 2/08 z dnia r. Załącznik Nr 43 Rachunek nr 1/08 z dnia r. Załącznik Nr 44 Rachunek nr 2/08 z dnia r. Załącznik Nr 45 Rachunek nr 1/08 z dnia r. Załącznik Nr 46 Rachunek nr 2/08 z dnia r. Załącznik Nr 47 Rachunek nr 3/08 z dnia r. Załącznik Nr 48 Rachunek nr 4/08 z dnia r. Załącznik Nr 49 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 50 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 51 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 52 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 53 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 54 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 55 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 56 Rachunek nr 1/2008 z dnia r.

8 8 Załącznik Nr 57 Rachunek nr 1/2008 z dnia r. Załącznik Nr 58 Analityczne zestawienie sald i obrotów dział 750 rozdział i 417. Załącznik Nr 59 Wykaz dotacji celowych przekazanych w 2008 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jednostkom ustawami. Załącznik Nr 60 Dowód na zwrot dotacji. Drawsko Pomorskie, dnia września 2009 r. Za jednostkę kontrolowaną Kontrolujący

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego

Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.5.2011 Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Pani Bogumiła Więckowska Starosta Powiatu Otwockiego W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.6.1.2014 Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 08 110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE

wr~łyft.,h~ C)~ ~'& Ji-c(Worro - / WY TĄ ENIE POKONTROLNE 5TĄIlq~~~,'O POWIATOW1ĄVarszawa dnia 9 czerwca 2010 r. w hltjl'iyl1\ 1~\'I~f~f;j l.l"l.tlwl~rkh~' ' r.. wr~łyft.,h~ (1n'8 20,10..-.06~ 14... """ /Ciak....... 9.4@. /8'3czniki /fi.,. Pan Krzysztof Adam

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki

Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki Opole, dnia 16 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/001 LOP-41010-7- 2008 Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460

Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460 Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r. Poz. 1460 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Projekt nr 2

UMOWA Nr... Projekt nr 2 Projekt nr 2 UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko- Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a... zwanym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.6.1.2015 Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 5b do SIWZ

WZÓR Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA zawarta w dniu...w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim-Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Zdzisława

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a Działając na podstawie upoważnienia Nr 269/2016 z dnia 12.05.2016 r., wydanego

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nr sprawy: SK.1712.10.2017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli: i SK.1712.10.2017 Realizacja i wykorzystanie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Wałbrzyskiemu

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Joanna Michalczuk Starosta Żagański

Pani Anna Joanna Michalczuk Starosta Żagański Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2014.02.03

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.4.2011 Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Pani Hanna Gronkiewicz Waltz Prezydent m.st. Warszawy W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem Działając na podstawie stałych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska pracownice Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.6.1.2014 Pan Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy zrealizować zamówienie

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-4/05 Radlin, dnia 4.11.2005 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie w dniach 17.10.2005 do 4.11.2005 przez: Andrzeja Hajm Podinspektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/85/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim

Uchwała Nr VI/85/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim Uchwała Nr VI/85/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia i Urządzeń Wodnych Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy OFERTA Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy zrealizować zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2014-03-31

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Reg'ioualna Izba Obra.chunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.02. 15

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. ŁuŜycka 12, w dniach 7 9 lipca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 80.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a firmą:... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez...

UMOWA (projekt) a firmą:... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez... UMOWA (projekt) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych wykonywanych jako zadania Starosty z zakresu administracji rządowej realizowane za pośrednictwem Geodety Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2017.02.17

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy:

WZÓR UMOWY. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY W dniu...w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Miastem na prawach powiatu Ruda Śląska z siedzibą jego organu wykonawczego w Rudzie Śląskiej, przy placu Jana Pawła II 6, które reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 20 lipca 2017 r. WG-IV.431.22.2017 Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P/08/001 LLO-410-29-05/08 Pan Czesław ISKRA Wójt Gminy Kiełczygłów

P/08/001 LLO-410-29-05/08 Pan Czesław ISKRA Wójt Gminy Kiełczygłów Łódź, dnia stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/001 LLO-410-29-05/08 Pan Czesław ISKRA Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 15 i 18 lipca 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryficach ul. Koszarowa 4 72-300 Gryfice, będącym

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Rytter Starosta Powiatu Poddębickiego. Sprawozdanie z kontroli

Pan Ryszard Rytter Starosta Powiatu Poddębickiego. Sprawozdanie z kontroli WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.1.2014 Łódź, dnia 27 maja 2014 roku. Pan Ryszard Rytter Starosta Powiatu Poddębickiego Sprawozdanie z kontroli sporządzone na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXVIII/277/2013 RADY POWIATU DRAWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2013 r.

Szczecin, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXVIII/277/2013 RADY POWIATU DRAWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 1306 UCHWAŁA NR XXVIII/277/2013 RADY POWIATU DRAWSKIEGO w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III.431.13.2016 Łódź, 3 sierpnia 2016 r. Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Pszonka Starosta Otwocki ul. Górna Otwock

Pan Mirosław Pszonka Starosta Otwocki ul. Górna Otwock WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 4 września 2017 r. WG-IV.431.19.2017 Pan Mirosław Pszonka Starosta Otwocki ul. Górna 13 05-400 Otwock SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust.

Bardziej szczegółowo

U m o w a o d z i e ł o

U m o w a o d z i e ł o Oryginał - Kopia U-2/2008 wzór umowy U m o w a o d z i e ł o zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3/4, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziedzinie geodezji i kartografii Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z władzami powiatów w planowaniu budżetu wojewody, a następnie nadzoruje jego wykonanie. 1. Dotacje na realizację zadań w dziale 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 43, 45, 48 i 90 w 2006 r., poz. 159 w 2007 r., poz. 162, 163, 170 i 196 w 2008 r.

W toku kontroli zbadano poz. 43, 45, 48 i 90 w 2006 r., poz. 159 w 2007 r., poz. 162, 163, 170 i 196 w 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 4 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2588/05, Pan Piotr Sadowski. Adres do korespondencji: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Norwida

Bardziej szczegółowo

LOL /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL /2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-09-04/2013 P/13/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/015 Regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne REGULAMIN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY A. DANE O ZABYTKU:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. OCZP.II-MC /10 (znak sprawy)

PROTOKÓŁ KONTROLI. OCZP.II-MC /10 (znak sprawy) OCZP.II-MC-0932-1/10 (znak sprawy) PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole 2. Nazwa jednostki nadzorującej

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egz. Nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Koszalina, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, w dniach 19-20 maja 2010 r. Kontrolę przeprowadziły starszy inspektor Katarzyna

Bardziej szczegółowo