UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami,) 1, art. 41 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz ze zmianami,) 2 oraz 1 i 3 Uchwały Nr 818/XXXIV/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego w drodze przetargu oraz ustanowienie nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności korzystania ze zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej (szamba) zlokalizowanego na działce 124/13 o pow m2 na rzecz działki nr 124/12 położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, w związku z 3 ust. 1 i 8 ust. 2, uchwala się co następuje: 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 124/13 o pow.2855 m², KM 4, obręb 0143, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1G/ /6 w wysokości złotych plus 23% VAT(słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy plus 23% VAT) 2.1.Ustala się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, wymienionej w 1 niniejszej uchwały. 2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na okres 21 dni. 3. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zostanie opublikowana w prasie lokalnej oraz podana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Majątku Województwa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. nr 106, poz. 675, nr 143, poz. 963, nr 155, poz.1043, Nr 197 poz. 1307; Nr 200 poz Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Dz.U. z 2006r., Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r., Nr 28 poz. 142, poz. 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,

2 Uzasadnienie Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, oznaczona w ewidencji gruntów, jako zabudowana działka nr 124/6 o pow m² stała się własnością Województwa Pomorskiego z mocy decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2003 r. Nr RRGK.III/IC//7722/P-20/178/03. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji wobec tego stanowiła podstawę wpisu prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Pomorskiego w księdze wieczystej KW nr GD1G/ /6. W wyniku podziału zabudowanej działki nr 124/6 o pow m², zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Gdańska nr WG.I /07/MS z dnia 10 września 2007 r. (zmienioną postanowieniem tego samego organu nr WG.I /07/MS z dnia 30 listopada 2007 r.), powstały działki oznaczone w ewidencji gruntów, jako: zabudowana działka nr 124/12 o pow m² oraz niezabudowana działka nr 124/13 o powierzchni 2855 m². Są one ostateczne w administracyjnym toku instancji. Pismem nr MW-D2/2012/13/KL/2006 z dnia 21 marca 2006 r. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku przesłał wykaz nieruchomości, z którego wynika, iż działka nr 124/6 może zostać sprzedana bez szkody dla działalności statutowej w/w jednostki. Z działki nr 124/6 powstała m. in. działka nr 124/13. Zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym w dniu 18 grudnia 2008 roku oraz jego aktualizacją z dnia 16 grudnia 2009 roku, rzeczoznawca majątkowy Henryk Kowalski określił wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę zł. Dnia 27 kwietnia 2009 roku Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 818/XXXIV/09 wyraził zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 124/13 o powierzchni 2855 m², obręb 0143, km 4, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdańsku prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1G/ /6 oraz wyraził zgodę na ustanowienie nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności korzystania ze zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej (szamba) zlokalizowanego na działce nr 124/13, na rzecz działki nr 124/12. W dniu 5 maja 2009 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 528/211/09, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu w/w nieruchomości. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostało ogłoszonych siedem przetargów: pierwszy odbył się 12 sierpnia 2009 roku na podstawie uchwały nr 815/226/09 - cena wywoławcza % VAT drugi odbył się 7 października 2009 roku na podstawie uchwały nr 1046/239/09 - cena wywoławcza % VAT trzeci odbył się 19 listopada 2009 roku na podstawie uchwały nr 1281/255/09 - cena wywoławcza % VAT czwarty odbył się 8 kwietnia 2010 roku na podstawie uchwały nr 178/291/10 cena wywoławcza % VAT piąty odbył się 24 czerwca 2010 roku na podstawie uchwały nr 454/311/10 cena wywoławcza % VAT szósty odbył się 15 września 2010 roku na podstawie uchwały nr 1005/340/10 cena wywoławcza % VAT siódmy odbył się 22 listopada 2010 roku na podstawie uchwały nr 1284/358/10 cena wywoławcza % VAT Wszystkie te przetargi zostały zakończone wynikami negatywnymi, gdyż nikt nie wpłacił wadium. W związku z utratą ważności w/w operatu szacunkowego i jego aktualizacji z dnia 16 grudnia 2009 roku, rzeczoznawca majątkowy pan Henryk Jankowski sporządził dnia 13 grudnia 2010 roku nowy operat szacunkowy dla przedmiotowej nieruchomości i określił jej wartość na kwotę zł. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Wobec informacji o przeznaczeniu terenu wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do ceny przedmiotowej nieruchomości należy doliczyć podatek VAT. W związku z wprowadzoną od dnia zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23%, która wpłynie na cenę opisywanej nieruchomości, zasadne jest ustalenie nowej ceny wywoławczej oraz nowego wykazu nieruchomości.

3 Działka nr 124/13, o powierzchni 2855 m², której dotyczy powyższy operat jest niezabudowana, usytuowana w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, na Wyspie Sobieszewskiej w pasie terenu stanowiącego wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły (Przekop). Teren działki lekko opadający na zachód. Otoczenie działki od strony zachodniej stanowią rów, łąki i pola uprawne. Od strony wschodniej działka graniczy z nieruchomością zabudowaną wzdłuż ulicy Świbnieńskiej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Świbnieńskiej. Na terenie w/w działki znajduje się słup energetyczny, zasilający sąsiednią nieruchomość ( zabudowaną działkę 124/12). W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wpisana jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz Zakładów Energetycznych okręgu pomorskiego w Gdańsku na podstawie wniosku nr 722/54 z 3 marca 1954r. W dniu 29 września 2009 r. w akcie notarialnym Repertorium A numer 17964/2009 ustanowiono nieograniczoną w czasie nieodpłatną służebność korzystania ze zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej (szamba) zlokalizowanego na działce 124/13 o pow m² na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 124/12 położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180. Służebność ta została wpisana do księgi wieczystej nr GD1G/ /6. Zgodnie z brzmieniem art. 288 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.) służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2402 Wyspa Sobieszewska w mieście Gdańsku, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Gdańska Nr XV/483 z dnia 28 października 1999 r., który lokalizuje przedmiotową nieruchomość na terenie nr 198 w strefie 31 z przeznaczeniem na mieszkalnictwo z usługami. Obowiązywanie niniejszego planu potwierdzono telefonicznie w Urzędzie Miasta Gdańska 22 grudnia 2010 r. Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków województwa pomorskiego, nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków. Na terenie nieruchomości nie ma pomników przyrody. Nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody. Nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenów górniczych; parków narodowych; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. nr 110 poz. 967 z póżn. zm.). Położenie dz. Nr 124/13 poza obszarem pasa technicznego, pasa ochronnego oraz poza granicą portu morskiego Gdańsk, potwierdził Urząd Morski w Gdyni, pismem INZ/GN /114/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku. Nieruchomość nie jest położona na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2005 r. nr 240 poz z późn. zm.). Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz ze zm.), Zarząd Województwa Pomorskiego zobowiązany jest do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Pod wykazem umieszcza się informację, iż od dnia wywieszenia wykazu zostaje wyznaczony sześciotygodniowy termin do złożenia wniosku o nabycie w/w nieruchomości osobom, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w/w nieruchomości w formie aktu notarialnego poniesie nabywca.

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180 KW Karta mapy nr działki Powierzchni a działki w m 2 Opis Nieruchomości Dotychczasowe przeznaczenie w planie zagospodarowania Cena Wywoławcza Wysokość opłat, terminy i warunki zapłaty GD1G/ / / m ² Działka nr 124/13 o powierzchni 2855 m² jest niezabudowana, usytuowana w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej 180, na Wyspie Sobieszewskiej w pasie terenu stanowiącego wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły (Przekop). Teren działki lekko opadający na zachód. Otoczenie działki od strony zachodniej stanowią rów, łąki i pola uprawne. Od strony wschodniej działka graniczy z nieruchomością zabudowaną wzdłuż ulicy Świbnieńskiej. Na terenie w/w działki znajduje się słup energetyczny zasilający sąsiednią nieruchomość (zabudowaną działkę 124/12). W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wpisana jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz Zakładów Energetycznych okręgu pomorskiego w Gdańsku na podstawie wniosku nr 722/54 z 3 marca 1954r. Na podstawie wniosku postawionego w akcie notarialnym Repertorium A numer 17964/2009 z dnia 29 września 2009 r. przedmiotowa nieruchomość została obciążona nieograniczoną w czasie nieodpłatną służebnością korzystania ze zbiornika bezodpływowego kanalizacji sanitarnej (szamba) zlokalizowanego na działce 124/13 o pow. 2855m² na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 124/12 położonej w Gdańsku przy Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2402 Wyspa Sobieszewska w mieście Gdańsku, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Gdańska Nr XV/483 z dnia 28 października 1999 r., który lokalizuje przedmiotową nieruchomość na terenie nr 198 w strefie 31 z przeznaczeniem na mieszkalnictwo z usługami. Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków województwa pomorskiego, nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków. Na terenie nieruchomości nie ma pomników przyrody. Nieruchomość nie leży w strefie ochrony konserwatora przyrody. Nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenów górniczych; parków narodowych; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. nr 110 poz. 967 z póżn. Zm.). Położenie dz. Nr 124/13 poza zł + 23% VAT (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy ) plus 23% VAT Zapłata jednorazowa w ciągu 28 dni

5 ul. Świbnieńskiej 180. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej-ulicy Świbnieńskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Wobec powyższego do ceny przedmiotowej nieruchomości należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%. obszarem pasa technicznego, pasa ochronnego oraz poza granicą portu morskiego Gdańsk potwierdził Urząd Morski w Gdyni pismem INZ/GN /114/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku. Nieruchomość nie jest położona na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2005 r. nr 240 poz z późn. zm.). Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka stanowi lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły (Przekop). Od dnia wywieszenia wykazu wyznacza się sześciotygodniowy termin do złożenia wniosku o nabycie w/w nieruchomości osobom, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm. )

UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku

UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański zabudowanej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1734/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 1734/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 1734/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 135/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 135/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 135/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. Burmistrza Obornik

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. Burmistrza Obornik Zarządzenie Nr 147/2015 Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie zmiany wykazu nieruchomości położonej w miejscowości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/9/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR 33/9/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR 33/9/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Mikołaja Kopernika,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Henryka Pobożnego Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Kościuszki - do sprzedaży w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1008/340/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010 roku

UCHWAŁA NR 1008/340/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010 roku UCHWAŁA NR 1008/340/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia warunków czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zwierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 6 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. położonych w Porażynie. Działka zabudowana jest budynkiem

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. położonych w Porażynie. Działka zabudowana jest budynkiem BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Porażynie Powierz Nr księgi chnia ark nr wieczystej 2 mapy i działki w m obręb ark 3 0009 Porażyn

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1455/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 1455/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2013 roku Zarządzenie Nr 1455/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do oddania w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Łąkowej Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 324/109/08 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2008 roku

UCHWAŁA NR 324/109/08 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2008 roku UCHWAŁA NR 324/109/08 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 116/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 116/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 stycznia 2009 r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności położonej przy ul. Bułgarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 1

Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 1 I. PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK Informator Przetargowy Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 769/64/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 769/64/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR 769/64/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 1506/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu, dotyczącego udziałów Gminy Miasta Gdańska w nieruchomościach budynkowych,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 3/20, nr 3/40 z obrębu 2036 (Pogodno 36), położonych w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 21 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 21 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży wraz z rozpoczętą budową

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY. TERMIN WYWIESZENIA WYKAZU NA TABLICY OGŁOSZEŃ OD r. DO r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY. TERMIN WYWIESZENIA WYKAZU NA TABLICY OGŁOSZEŃ OD r. DO r. -Bogaczów KW nr ZG1E/00097586/3 Działka niezabudowana, uzbrojona w sieć kanalizacyjna, istnieje możliwość wykonania przyłącza energetycznego i wodociągowego nr działki 473/11, pow. 0,1346 ha 3.Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku DO-ZO.0027.264.2015 Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trąbkach Wielkich w drodze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kowary dnia r.

Kowary dnia r. Kowary dnia 19.09.2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110 /2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19.09.2011r. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1419/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 października 2014roku

Zarządzenie Nr 1419/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 października 2014roku Zarządzenie Nr 1419/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 października 2014roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie I-publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie 1 Wyrzysk, os. Leśne 2 Wyrzysk, os. Leśne 3 Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. UCHWAŁA NR... z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: I. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości: 1. Działka nr 18/6 obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 1.5295

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zakrzewie, gmina Dopiewo oraz w Sierosławiu, gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2014 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 30 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2014 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 30 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2014 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 356/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 356/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku UCHWAŁA NR 356/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1714/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 12 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1714/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 12 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1714/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Juliusza Słowackiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Miasta Gdynią a Akademią Morską w Gdyni- ul. Maurycego Beniowskiego i Bulwar Nadmorski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 16/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 roku Zarządzenie Nr 16/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Terespol o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Terespol o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Miasta Terespol na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Terespol, położonych w mieście Terespol (Obręb Terespol) oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 321/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 13 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 321/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 13 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 321/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Kubika w Bolesławcu wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 256/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 256/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 256/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia r. Kowary 28.01.2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2009 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28.01.2010r. W Y K A Z stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Jerzmanowicach, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2P/00012997/4, na którą składa się:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/372/14 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/372/14 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/372/14 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Łużna od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, prawa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tuszynie. Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1646/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Przedsiębiorstwem Budowlanym GÓRSKI Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy: PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Lendziona, Dulin a i Guderskiego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa: PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

WGN Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r. Ogłoszenie

WGN Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r. Ogłoszenie WGN.6840.23.2011 Kościerzyna, 27 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna: a) I i III ustny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2118/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2118/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2118/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 54 i 55, położonej w Raciborzu przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntowych, stanowiących własność Gminy do sprzedaży i dzierżawy oraz ustalenia ich wykazów. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1254/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 1254/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 1254/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.05.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ UMOWNEJ ORAZ USTANOWIENIA DWÓCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA RZECZ BANKU PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 649/XXXII/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR 649/XXXII/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR 649/XXXII/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/594/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/594/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/594/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na częściach nieruchomości gruntowych stanowiących

Bardziej szczegółowo