Część I. Pytania testowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I. Pytania testowe"

Transkrypt

1 Część I. Pytania testowe Ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie nieruchomości gruntowej oznacza: a) grunt z wyłączeniem części składowych gruntu, b) grunt wraz z budynkami i lokalami, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, c) grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności Działka gruntu, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, to: a) niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej, b) grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, c) część powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności Pod pojęciem powszechnej taksacji nieruchomości należy rozumieć: a) wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości, b) postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, c) ustalenie wartości nieruchomości w wyniku przetargu W rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez samorządowe osoby prawne należy rozumieć: a) osoby prawne powoływane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, b) osoby prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, c) jednostki samorządu terytorialnego Do celów publicznych, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się m.in. budowę i utrzymanie pomieszczeń dla: a) urzędów, organów władzy i administracji, b) wszystkich szkół wyższych, c) wszystkich szkół publicznych. PRZEPISY OGÓLNE c art. 4 pkt 1) a art. 4 pkt 3) a art. 4 pkt 7) a, b art. 4 pkt 9a) a, c art. 6 pkt 6) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nieruchomości gruntowej należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności; Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) działce gruntu należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej; Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 7) powszechnej taksacji nieruchomości należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości; Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 9a) samorządowej osobie prawnej należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego; Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;

2 2 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Celami publicznymi, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, są: a) wydobywanie kopalin pospolitych niestanowiących własności skarbu państwa, b) zakładanie cmentarzy, c) spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe. b art. 6 pkt 9) Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; Celami publicznymi, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, są: a) poszukiwanie i wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą, b) budowa i utrzymanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych, c) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, b) zarząd powiatu, c) na podstawie przepisów szczególnych zarząd lub starosta Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarki nieruchomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, b) wojewoda, c) zarząd powiatu Kto może dokonać darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele publiczne? a) rada powiatu jako organ stanowiący, b) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej za zgodą wojewody, c) zarząd powiatu jako organ wykonawczy ze środków własnych Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania: a) opinii starosty, b) zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, c) zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków działającego w imieniu wojewody. a, b, c ZASADY OGÓLNE art. 6 pkt 6), 8) i 9b) a art. 11 a art. 11 b art. 13 a c art. 13 ust. 4 Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) jw. 8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; Art. 11. [Reprezentacja] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze. Art. 11 jw. Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Zgody nie wymaga dokonanie darowizny przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa w art. 59. Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3 Ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga: a) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, b) opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, c) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: a) mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych, b) nie mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, c) mogą być przedmiotem zamiany tylko na nieruchomości stanowiące własność osób prawnych Czy państwowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwidacyjnego Czy samorządowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwidacyjnego Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości: a) na własność gminy, b) na własność Skarbu Państwa, c) na własność organów założycielskich tych jednostek. a, c art. 13 ust. 4 a art. 15 a art. 16 a art. 16 b art. 17 Art. 13 ust. 4 jw. Art. 15. [Zamiana] 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Art. 16. [Zrzeczenie się] 1. Państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Art. 16 jw. Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 1. Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na własność lub w użytkowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

4 4 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Komunalne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomości na własność: a) danej jednostki organizacyjnej, b) Skarbu Państwa, c) gminy Wojewódzkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: a) nabywają nieruchomości w imieniu wojewody na rzecz Skarbu Państwa, b) nabywają nieruchomości na rzecz województwa, c) nie mogą nabywać nieruchomości ze względu na brak osobowości prawnej Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą nabywać w drodze umowy nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. Z dniem nabycia jednostki te uzyskują do nabytych nieruchomości: a) trwały zarząd, b) prawo własności, c) prawo użytkowania wieczystego. c art. 17 b art. 17 a art. 17 ust. 3 Art. 17 jw. Art. 17 jw. Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w i 2, uzyskują do nabytych nieruchomości trwały zarząd z mocy prawa z dniem ich nabycia Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być oddawane państwowym jednostkom organizacyjnym w: a) trwały zarząd, b) najem, c) dzierżawę. a, b, c art. 18 Art. 18. [Formy używania] Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. ZASOBY NIERUCHOMOŚCI Zasoby nieruchomości tworzone są na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami: a) Skarbu Państwa, b) Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie, c) tylko Skarbu Państwa i gminne. a, b art. 20 Art. 20. [Rodzaje] Tworzy się: 1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa; 2) gminne zasoby nieruchomości; 3) powiatowe zasoby nieruchomości; 4) wojewódzkie zasoby nieruchomości Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują: a) wojewodowie, b) zarządy powiatów, c) starostowie, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje: a) Minister Skarbu Państwa, b) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, c) wojewoda. c art. 23 b art. 23 Art. 23. [Zasób Skarbu Państwa; gospodarowanie] 1. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 i 4, art. 51, art. 57, art oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ( ) Art. 23 jw.

5 Ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami Gminny zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruchomości, które: a) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminy, b) zostały nabyte w drodze umowy na rzecz gminnej osoby prawnej, c) zostały nabyte na rzecz gminy w drodze wywłaszczenia Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje: a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, b) rada gminy, c) zarząd gminy Powiatowy zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruchomości, które: a) stały się własnością powiatu na podstawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz powiatu w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje: a) starosta, b) zarząd powiatu, c) rada powiatu Wojewódzki zasób nieruchomości stanowią m.in. nieruchomości, które: a) stały się własnością województwa na podstawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz województwa w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje: a) marszałek województwa, b) zarząd województwa, c) wojewoda. a, c art. 24 w zw. z art. 113 a art. 25 Art. 24. [Zasób gminny] 1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Art [Podmioty] 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Art. 25. [Gospodarowanie] 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. a, b art. 25a Art. 25a. [Zasób powiatowy] Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. b art. 25b Art. 25b. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 i 3 stosuje się odpowiednio. a, b art. 25c Art. 25c. [Zasób wojewódzki] Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa. b art. 25d Art. 25d. [Gospodarowanie] Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd województwa. Przepisy art. 25 i 3 stosuje się odpowiednio. SPRZEDAŻ I ODDAWANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego może następować: a) w trybie przetargu ustnego ograniczonego lub nieograniczonego, b) w trybie przetargu pisemnego ograniczonego lub nieograniczonego, c) w drodze rokowań. a, b, c art. 28 i 2 i art. 40 Art. 28. [Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 2. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Art. 40. [Formy przetargu] 1. Przetarg przeprowadza się w formie: 1) przetargu ustnego nieograniczonego; 2) przetargu ustnego ograniczonego; 3) przetargu pisemnego nieograniczonego; 4) przetargu pisemnego ograniczonego.

6 6 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości: a) podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, b) nie podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej, c) mogą być ujawnione w księdze wieczystej na żądanie użytkownika wieczystego nieruchomości. a art. 30 Art. 30. [Ujawnienie] Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej Gmina przekazuje nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem w użytkowanie wieczyste. Użytkownik wieczysty: a) wniesie pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste liczoną od łącznej wartości gruntu i budynku, b) wniesie pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu oraz zakupi na własność budynek, c) zakupi od gminy grunt wg wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem wg jego wartości rynkowej Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana: a) wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, b) najlepszemu oferentowi wyłonionemu w drodze przetargu, c) wyłącznie osobie wskazanej przez użytkownika wieczystego. b art. 31 w zw. z art. 71 a art. 32 w zw. z art. 37 pkt 5) Art. 31. [Grunt zabudowany] Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń. Art. 71. [Opłaty przy użytkowaniu wieczystym] 1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 2. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 3. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. 5. Pierwszej opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany, o której mowa w art. 14 ust. 4 i art W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem a i ust. 3. Art. 37. [Zasada i wyjątki] 2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

7 Ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami Nieruchomość gruntowa oddana w wieczyste użytkowanie może być sprzedana: a) wyłącznie osobom fizycznym, b) wyłącznie osobom prawnym, c) wyłącznie użytkownikowi wieczystemu Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste: a) nie może być sprzedana, b) może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, c) może być sprzedana dowolnej osobie fizycznej lub prawnej Nieruchomość Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana: a) samorządowym osobom prawnym, b) wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, c) spółce akcyjnej zajmującej się obsługą nieruchomości Skarbu Państwa Właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste jest gmina. Wobec tego gmina: a) może sprzedać ten grunt w obrocie wolnorynkowym, b) nie może sprzedać tego gruntu w obrocie wolnorynkowym, c) może sprzedać ten grunt na rzecz użytkownika wieczystego Nieruchomość gruntowa oddana w wieczyste użytkowanie może być: a) sprzedana wyłącznie wieczystemu użytkownikowi, b) przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego za powiadomieniem użytkownika wieczystego, c) nie może być przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego bez zgody użytkownika wieczystego. c art. 32 b art. 32 b art. 32 b, c art. 32 a, b art. 32 i 3 Art. 32 jw. Art. 32 jw. Art. 32 jw. Art. 32 jw. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 1. jw. 3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej: a) może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, b) może być wywłaszczona, c) może być wniesiona jako aport. a, b art. 32 i art. 112 Art. 32 jw. Art [Przesłanki; pojęcie; kompetencje] 2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

8 8 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, prawo wieczystego użytkowania: a) wygasa z mocy prawa, b) istnieje do chwili ujawnienia umowy w księdze wieczystej, c) przechodzi na rzecz nabywcy nieruchomości Przeniesienie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego: a) może nastąpić za zgodą wieczystego użytkownika, b) może nastąpić za powiadomieniem wieczystego użytkownika, c) jest niemożliwe Jeżeli użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie, użytkownikowi wieczystemu: a) nie przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, b) przysługuje wynagrodzenie równe wartości tych budynków i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego, c) przysługuje zwrot ¼ wartości budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego W przypadku wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie, użytkownikowi wieczystemu: a) przysługuje wynagrodzenie odpowiadające wartości budynków i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia umowy, b) przysługuje wynagrodzenie 50% wartości budynków, c) nie przysługuje wynagrodzenie W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego, użytkownikowi wieczystemu przysługuje: a) wynagrodzenie za utracone korzyści, b) wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, c) wynagrodzenie w wysokości rynkowej wartości prawa wieczystego użytkowania. a art. 32 b art. 32 ust. 3 b art. 33 a art. 33 b art. 33 Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu] 3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] 2. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Art j.w. Art. 33 jw.

Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI. dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI. dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

NIERUCHOMOŚCI. Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych NIERUCHOMOŚCI Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Polecamy następujące publikacje: Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Maciej

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami GospNierU 1 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 19 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 651) 1 (zm.: Dz.U. 2010, Nr 106, poz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego Na podstawie art.12 ust. 8 lit. a w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami GospNierU 1 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1774) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 1777)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. przen. Dz.U zm.wyn.z Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. przen. Dz.U zm.wyn.z Dz.U zm. Dz.U Dz.U.00.46.543 2000.12.31 zm. przen. Dz.U.00.6.70 2001.11.12 zm.wyn.z Dz.U.01.129.1447 2002.01.01 zm. Dz.U.01.154.1800 2002.04.01 zm. Dz.U.02.25.253 2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676 2002.09.09 zm. Dz.U.02.126.1070

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz stan prawny na dzień 20 lipca 2006 roku.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz stan prawny na dzień 20 lipca 2006 roku. 21.12.2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800; 01.03.2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253; 24.05.2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676; 20.06.2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; 05.07.2002,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1774) 1 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 1777; 2016, poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami Kancelaria Sejmu s. 1/89 Dz.U. 2000 Nr 46 poz. 543 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.281.2782 art. 3 2005-07-30 Dz.U.2005.130.1087 art. 5 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 35 2005-10-13 Dz.U.2005.175.1459 art. 7 2006-04-18 Dz.U.2006.64.456 wynik. z 2006-07-24

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

wydrukowano ze strony: 1

wydrukowano ze strony:  1 tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

3) działce gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

3) działce gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej; Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tj. z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543) tj. z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603) tj.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy ogólne Dz.U.04.261.2603 j.t. 2008.01.01 zm. Dz.U.07.173.1218 art. 1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

1) (1)gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;

1) (1)gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; -------------------------------------------------------------------------------- Stan prawny: 2005-05-04 zmiany: 2005-01-01 Dz.U.2004.281.2782 art. 3 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. (1) 1. Ustawa określa zasady: 1)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. (1) 1. Ustawa określa zasady: 1) USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. (1) 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/111 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz ) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz ) DZIAŁ I Przepisy ogólne Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 listopada 2018 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204.) DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 marca 2019 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 maja 2019r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Gospodarka nieruchomościami. Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 października 2018 r. do: 31 grudnia 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1998 r. USTAWA z dnia 21

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dział I. Przepisy ogólne

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dział I. Przepisy ogólne Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/102 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 sierpnia 2018 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2010.102.651 2011-10-09 zm. Dz.U.2011.187.1110 art. 1 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.163.981 art. 191 zm. Dz.U.2011.224.1337 art. 3 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dział I Przepisy ogólne Gospodarka nieruchomościami. Dz.U.2016.2147 t.j. z dnia 2016.12.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 20 grudnia 2017 r. do: 31 grudnia 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1998 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ I Przepisy ogólne Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 17 stycznia 2018 r. do: 31 grudnia 2018 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 października 2018 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/108 1. Ustawa określa zasady: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 października 2018 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 czerwca 2018 r. Art. 1. [Przedmiot ustawy] 1. Ustawa określa zasady: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Gospodarka nieruchomościami. Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 października 2018 r. do: 31 grudnia 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1998 r. USTAWA z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741 Dział I Przypisy ogólne... 1 Dział II Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 września 2019r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów Dz.U.04.261.2603 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.281.2782 art. 3 2005.07.30 zm. Dz.U.2005.130.1087 art. 5 2005.10.07 zm. Dz.U.2005.169.1420 art. 35 2005.10.13 zm. Dz.U.2005.175.1459 art. 7 2006.04.18 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741)

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tj. z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543) tj. z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 17 września 2019r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2204) 1 (zm.: Dz.U. 2017, poz. 1509; 2018, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 2147 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 września 2008 r. identyfikator XXXIII/435/2008/1 UCHWAŁA NR XXXIII/435/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Miasta Siedlce oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami GospNierU 1 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 518) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 659, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tj. z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543) tj. z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603) tj.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce.

UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. UCHWAŁA NR XXV/310/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Bartoszyce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/136 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200. Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/136 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 115 poz USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami GospNierU 1 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2204) 1 (zm.: Dz.U. 2017, poz. 1509;

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/152 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz.U. 2014 r., poz. 518) wg stanu aktualnego na dzień 2 kwietnia 2014 roku DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dział I Przepisy ogólne Gospodarka nieruchomościami. Dz.U.2016.2147 t.j. z dnia 2016.12.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 23 sierpnia 2017 r. do: 31 sierpnia 2017 r. 1 stycznia 1998 r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 2210 UCHWAŁA NR XXXII/205/2017 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. I. Zasoby nieruchomości Do celów niniejszego opracowania bardzo pomocne jest sprecyzowanie jak należy rozumieć: a) zasób nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 518 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 518 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 518 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.10.102.651 2010-07-17 zm. Dz.U.2010.106.675 art. 67 2010-08-25 zm. Dz.U.2010.143.963 art. 34 2010-09-25 zm. Dz.U.2010.155.1043 art. 1 2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 6 2010-11-27 zm. Dz.U.2010.200.1323

Bardziej szczegółowo

Ustawa. o gospodarce nieruchomościami. 7. wydanie

Ustawa. o gospodarce nieruchomościami. 7. wydanie Ustawa o gospodarce nieruchomościami 7. wydanie USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Polecamy w serii: PRAWO BUDOWLANE, wyd. 16 PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 6 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST 3.1. Informacje ogólne Organem reprezentującym w sprawach gospodarowania nieruchomościami, poza pewnymi wyjątkami, są: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U. z 2015r., poz. 1774; stan prawny: 21.07.2016r. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Przedmiot ustawy] 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2011.187.1110 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka nieruchomościami. Dz.U wersja: USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami. Dz.U wersja: USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.10.102.651 2010-07-17 zm. Dz.U.2010.106.675 art. 67 2010-08-25 zm. Dz.U.2010.143.963 art. 34 2010-09-25 zm. Dz.U.2010.155.1043 art. 1 2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 6 2010-11-27 zm. Dz.U.2010.200.1323

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/140 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65. DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2015.782 2015.09.15 zm. Dz.U.2015.1265 art. 30 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala

Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... RADA GMINY MIEDŹNA uchwala Uchwała nr... Rady Gminy Miedźna z dnia... Projekt! E w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Miedźna w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY Ostatnie zmiany: 2013.11.24 zm. Dz.U.2013.1238 (art. 3) zmiany zaznaczono kolorem zielonym 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.829 (art. 8) zmiany zaznaczono kolorem niebieskim USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2018, poz. 121) 1 (zm.: Dz.U. 2018, poz. 50, poz. 650, poz.

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki. samorządu terytorialnego.

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki. samorządu terytorialnego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tj. z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 543) tj. z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603) tj.

Bardziej szczegółowo