Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim."

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

2 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim MK. w. 3,4/ /2006 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w okresie od roku do roku przez inspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, oraz podinspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, działających na podstawie upoważnienia nr 07/2006 z dnia 04 kwietnia 2006 roku Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego do przeprowadzenia kontroli problemowej. Zakres kontroli : 1. Kontrola zagospodarowania nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. 2. Obowiązujące procedury podziału nieruchomości oraz przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności. Kontrolą objęto okres 2005 roku. Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim jest Krzysztof Fidosz zatrudniony od dnia 02 czerwca 2003 roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Krzysztof Fidosz - Naczelnik Wydziału 2. Zbigniew P. - Kierownik Referatu ds. Geodezji 3. Grzegorz Ch. - Kierownik Referatu ds. Nieruchomości i Mieszkalnictwa. 4. Krystyna K. inspektor ds. geodezyjno prawnych i podziałów nieruchomości. 5. Irena M.- inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości. 6. Krzysia B. inspektor ds. budownictwa mieszkaniowego. 2

3 Wydział Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa pracuje w oparciu o regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, nadany przez Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego Zarządzeniem Nr 141/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku. Do zakresu działań Wydziału należą w szczególności: 1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zbycia nieruchomości komunalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym: a) ustalanie ceny nieruchomości komunalnych, po uprzednim określeniu ich wartości przez rzeczoznawców majątkowych, b) opracowywanie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, w szczególności oddawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości komunalnych, 2) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości przez Miasto, 3) wykonywanie prawa pierwokupu, 4) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji analitycznej majątku Miasta, 5) ustalanie opłat za nieruchomości komunalne oraz aktualizacja tych opłat, 6) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem terenów pod budownictwo jedno i wielorodzinne oraz inne inwestycje, 7) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 8) współdziałanie ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w sprawach związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym, gospodarką komunalną, lokalami mieszkalnymi oraz z prowadzeniem spraw dotyczących zarządzania, dzierżawy i zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta, na zasadach określonych odrębnymi umowami, 9) przygotowywanie projektów decyzji ustalających opłaty za nieruchomości zaznaczone do zbycia przez właścicieli, w przypadku wzrostu wartości tych nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 10) przygotowywanie projektów decyzji ustalających opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, 11) planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych związanych z wykonywaniem robót geodezyjno - kartograficznych oraz realizacją umów ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., 12) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów o wykonanie prac nadzorowanych przez wydział, 13) nadzorowanie i odbiór robót geodezyjno - kartograficznych oraz wycen nieruchomości, 14) prowadzenie zmian związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej, 15) przygotowywanie dokumentacji do urządzenia ksiąg wieczystych oraz do wprowadzania w nich zmian, 16) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach podziału nieruchomości, 17) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta, 18) ustalanie dodatkowych opłat rocznych z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, 19) kontrola zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, 20) odraczanie terminów opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 3

4 21) udzielanie bonifikat osobom fizycznym od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 22) informatyczne przygotowywanie dla Wydziału Finansowego wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z bieżącą aktualizacją stanu prawnego nieruchomości, 23) przygotowywanie wniosków i zaświadczeń o wpis lub wykreślenie hipoteki, 24) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach rozgraniczenia nieruchomości, 25) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących wynajmowania lokali mieszkalnych, zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz ustalenie czynszów za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, 26) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków komunalnych i pomieszczeń niemieszkalnych w tych budynkach na lokale mieszkalne i użytkowe, 27) współdziałanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną. W Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego zatrudnionych jest piętnastu pracowników. Budżet Wydziału przedstawiał się następująco: I. Wydatki Dział Rozdział Plan roczny Wykonanie w zł w % Ogółem Wydatki a przede wszystkim inwestycje, remonty i partycypacje finansowane były z różnych środków tj.: obligacje, środki z budżetu oraz środki wsparcia finansowego. 4

5 II. Dochody Dział Rozdział Plan roczny Wykonanie w zł w % Ogółem Kontrola zagospodarowania nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie. Ustalenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych uregulowany jest w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz (art ). W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy. W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy, ustalić dodatkowe opłaty roczne, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10 % wartości nieruchomości gruntowej. W trakcie kontroli sprawdzono następujące nieruchomości gruntowe oddane w wieczyste użytkowanie: a) Działka Nr 620/6 o powierzchni 170 m 2, obręb 10, księga wieczysta Nr 96250, oddana w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym Rep. A Nr 5056/2001 dnia 30 listopada 2001 roku. - protokół przekazania nieruchomości z dnia 31 grudnia 2001 roku, - termin rozpoczęcie budowy do 28 lutego 2003 roku ( 15 miesięcy), - termin zakończenia budowy do 01 marca 2005 roku ( 24 miesiące), - protokół z przeprowadzonej kontroli działki z 10 marca 2003 roku, z 01 kwietnia 2003 roku, - Zarządzenie Prezydenta Miasta z 10 kwietnia 2003 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 30 czerwca 2004 roku, z 30 sierpnia 2004 roku, - Zarządzenie Nr 431/2004 Prezydenta Miasta z 09 września 2004 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 30 listopada 2004 roku, 5

6 z 02 listopada 2004 roku, - Zarządzenie Nr 596/2004 Prezydenta Miasta z 09 grudnia 2004 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 31 marca 2006 roku, z 13 lutego 2006 roku. b) Działka Nr 440/34, 440/35, 440/39 oddana w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym Rep. A Nr 5415/2001 z dnia 14 grudnia 2001 roku. - termin rozpoczęcia budowy do 14 marca 2003 roku, - protokół z przeprowadzonej kontroli działki z 04 czerwca 2003 roku, z 05 października 2003 roku, z 29 sierpnia 2005 roku, - wezwanie z dnia 29 września 2005 roku do dostarczenia dokumentacji o podjętych działaniach inwestycyjnych na przedmiotowych działkach, - zawiadomienie z dnia 22 listopada 2005 roku o przygotowanych do wglądu materiałach i dowodach w sprawie naliczenia dodatkowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego działek, - decyzja TG I.7.w./2240/1-1643/2005 z 06 grudnia 2005 roku nakładająca dodatkową opłatę roczną (10% wartości ceny gruntu) za niezachowanie terminu zabudowy nieruchomości gruntowych działek, - wniesienie odwołania od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. c) Działka Nr 315, obręb Nr 11 oddana w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym Rep. A Nr 4551/2003 z dnia 05 września 2003 roku. - termin rozpoczęcia budowy do 05 września 2004 roku, - protokół z oględzin z 02 czerwca 2005 roku mających na celu ustalenie stanu rozpoczęcia budowy, - notatka służbowa z 24 czerwca 2005 roku z oględzin działki, z 24 czerwca 2005 roku, - Zarządzenie Nr 290/2005 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2005 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 30 kwietnia 2006 roku. d) Działka Nr 684/1 o powierzchni 459 m 2, obręb 10 oddana w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym Rep. A Nr 4558/1999 z dnia 14 czerwca 1999 roku. - protokół przekazania nieruchomości z dnia 10 listopada 1999 roku, - termin rozpoczęcia budowy do 14 września 2000 roku, - termin zakończenia budowy do 14 września 2002 roku, - protokół z przeprowadzonej kontroli działki z 29 września 2000 roku, z 02 października 2000 roku, - protokół nr III/55/2000 z dnia 11 października 2000 roku Zarządu Miasta w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 31 marca 2001 roku, z 02 kwietnia 2001 roku, 6

7 - protokół nr III/17/2001 z dnia 18 kwietnika 2001 roku Zarządu Miasta w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 30 czerwca 2001 roku, z 04 lipca 2001 roku, - protokół nr III/32/2001 z dnia 12 lipca 2001 roku Zarządu Miasta w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 30 września 2001 roku, - pismo użytkownika wieczystego wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy z 15 października 2003 roku, - Zarządzenie nr 594/2003 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przedłużenia terminu zakończenia budowy do 31 grudnia 2004 roku, - pismo użytkownika wieczystego wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy z 07 grudnia 2004 roku, - Zarządzenie nr 3/2005 Prezydenta Miasta z dnia 06 stycznia 2005 roku w sprawie przedłużenia terminu zakończenia budowy do 31 grudnia 2005 roku. e) Działka Nr 835 o powierzchni 740 m 2 oddana w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym Rep. A Nr 6586/2000 z dnia 03 października 2000 roku. - protokół przekazania nieruchomości z dnia 24 października 2000 roku, - termin rozpoczęcia budowy do 24 stycznia 2002 roku, - termin zakończenia budowy do 24 stycznia 2004 roku, z 14 sierpnia 2003 roku, - Zarządzenie nr 478/2003 Prezydenta Miasta z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 01 stycznia 2005 roku, - akt notarialny Rep. A Nr 4286/2004 z dnia 07 lipca 2004 roku - wieczysty użytkownik ze względu na zły stan zdrowia przekazuje nieruchomość swojemu synowi, z 03 grudnia 2004 roku, - Zarządzenie nr 604/2004 Prezydenta Miasta z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 31 grudnia 2005 roku, z 29 grudnia 2005 roku, - Zarządzenie nr 91/2006 Prezydenta Miasta z dnia 03 marca 2006 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia budowy do 30 czerwca 2008 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 2. Obowiązujące procedury podziału nieruchomości oraz przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności. 2.1 Obowiązujące procedury podziału nieruchomości zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz (art ) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz.U. Nr 268 poz Ustawowo określonymi przesłankami warunkującymi dokonanie ewidencyjnego podziału nieruchomości są: 1. zgodność z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim planem; 2. zgodność z przepisami odrębnymi jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym; 7

8 3. zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym, a przed złożeniem wniosku o podział decyzja taka została wydana; 4. bezpośrednia lub pośrednia dostępność projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającego podział, na wniosek i koszt osoby (osób), która ma w tym interes prawny lub z urzędu. W roku 2005 Prezydent Miasta Stargardu wydał 76 decyzji o podziale nieruchomości. Sprawdzeniu poddano procedurę i dokumentację 15 z nich: a) Decyzja TG. II.2.w-7430/62/2003 z dnia 20 października 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 295/3 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - mapka geodezyjna podział działki nr 295/3 dokonana na podstawie wstępnego projektu podziału wraz z postanowieniem Prezydenta Miasta z dnia 20 września 2005 roku, - wniosek użytkownika wieczystego o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki, - wykaz zmian ewidencyjnych z dnia 19 września 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 26 września 2005 roku, - szkic przyjęcia granic z dnia 26 września 2005 roku, - odpis zwykły z księgi wieczystej, - wypis z rejestru gruntów, - wyrys z mapy ewidencyjnej, - postanowienie Prezydenta Miasta opinia o podziale działki nr 295/3 w obrębie nr 5, - wstępny projekt podziału, - wezwanie użytkowników wieczystych do zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 295/3 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. b) Decyzja TG.II.2.w/7430/25/2005 z dnia 23 marca 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działek nr 715/5, 715/6, 715/7 w obrębie nr 10 w Stargardzie Szczecińskim, zapisanych w księdze wieczystej nr 54609, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - projekt podziału działek z dnia 24 lutego 2005 roku, - wniosek użytkownika wieczystego o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki i upoważnienie. - wypis z rejestru gruntów, - wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 11 sierpnia 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 28 lutego 2005 roku, - akt notarialny, - postanowienie Prezydenta Miasta opinia o podziale działki TP.I.8.w/ /2005 z dnia 22 lutego 2005 roku, - wstępny projekt podziału, - postanowienie Prezydenta Miasta opinia o podziale działki TP.I.8.w/ /2005 z dnia 03 lutego 2005 roku, - wstępny projekt podziału, - wezwanie użytkowników wieczystych do zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działek 715/5, 715/6, 715/7 w obrębie nr 10 nr w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. 8

9 c) Decyzja TG.II.2.w/7430/61/2005 z dnia 04 października 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 66/3 w obrębie nr 11 w Stargardzie Szczecińskim, zapisanej w księdze wieczystej nr 55760, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki z dnia 31 maja 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 04 października 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych z dnia 12 sierpnia 2005 roku, - pismo TP.I..7.w/ /6/2004/2005 z załącznikami z dnia 09 maja 2005 roku, - pismo TP.I..7.w/ /5/2004/2005 z załącznikami z dnia 28 kwietnia 2005 roku, - protokół z przyjęcia granic nieruchomości z dnia 16 kwietnia 2005 roku, - szkic przebiegu granic i położenia punktów granicznych, - wypis z rejestru gruntów, - szkic sytuacyjny, - decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ZN-432/05/ks/2005 z dnia 08 czerwca 2005 roku. d) Decyzja TG.II.2.w/7430/72/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 109/85 w obrębie nr 5, o pow m 2 w Stargardzie Szczecińskim na działki nr 109/88 o powierzchni 1277 m 2 i 109/89 o powierzchni 1891 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek użytkownika wieczystego o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 109/85 z dnia 18 listopada 2005 roku, - wezwanie użytkownika wieczystego do zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie z dnia 22 listopada 2005 roku, - ksero wypisu aktu notarialnego Rep. A nr 1274/2005, - protokół przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oraz szkic ze wznowienia znaków graficznych z dnia 18 listopada 2005 roku, - ksero mapy zmian z dnia 04 listopada 2005 roku, - wypis z rejestru gruntów, - projekt zmian gruntowych z dnia 04 listopada 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 04 listopada 2005 roku. e) Decyzja TG.II.2.w/7430/67/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 1197 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek użytkownika wieczystego o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 1197 z dnia 03 listopada 2005 roku, - protokół z przyjęcia granic nieruchomości z dnia 03 listopada 2005 roku, - postanowienie Prezydenta Miasta opinia o podziale działki TP.I.5.w/7327/345/05 z dnia 28 września 2005 roku, - ksero mapki działki, - ksero aktu notarialnego Rep. A nr 4205/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku, - ksero wyrysu mapy ewidencyjnej działki nr 1197, - ksero wypisu z rejestru gruntów z dnia 21 października 2005 roku, - wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych działek nr 295/1 i nr 295/2 z dnia 11 października 2005 roku, - wyciąg zmian danych ewidencyjnych działki nr 1197 z dnia 26 października 2005 roku, - projekt podziału działki nr 1197 z dnia 21 października2005 roku. f) Decyzja TG.II.2.w/7430/16/2005 z dnia 15 lutego 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 121 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, zapisanej w księdze 9

10 wieczystej nr o powierzchni 7784 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - ksero protokółu badania ksiąg wieczystych z dnia 01 lutego 2005 roku, - ksero wypisu z rejestru gruntów, - ksero szkicu granicznego, - protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości z dnia 04 lutego 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych z dnia 04 lutego 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 15 lutego 2005 roku. g) Decyzja TG.II.2.w/7430/75/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 50/1 w obrębie nr 10 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 2174 m 2 stanowiącą własność Skarbu Państwa, na działki nr 50/3 o powierzchni 1302 m 2 i nr 50/4 o powierzchni 872 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - projekt podziału działki, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 07 listopada 2005 roku, - szkic graficzny, - postanowienie w sprawie zaopiniowania proponowanego podziału działki z dnia 24 października 2005 roku, - wstępny projekt podziału działki, - wezwanie użytkowników wieczystych do zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 50/1 w obrębie nr 10 w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 listopada 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 12 grudnia 2005 roku. h) Decyzja TG.II.2.w/7430/68/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 725/1 w obrębie nr 10 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 3997 m 2 stanowiącą własność gminy Stargard Szczeciński, na działki nr 725/3 o powierzchni 3957 m 2 i nr 725/4 o powierzchni 40 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek użytkownika wieczystego o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 725/1 z dnia 15 listopada 2005 roku, - odpis zwykły z księgi wieczystej z dnia 25 listopada 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 30 października 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 20 października 2005 roku, - wypis z rejestru gruntów, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka z dnia 15 listopada 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 15 listopada 2005 roku, - wezwanie użytkowników wieczystych do zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 725/1 w obrębie nr 10 w Stargardzie Szczecińskim z dnia 17 listopada 2005 roku. i) Decyzja TG.II.2.w/7430/7/2005 z dnia 02 lutego 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 4/11 o powierzchni m 2, nr 4/15 o powierzchni 8111 m 2, nr 4/29 o powierzchni m 2 i nr 4/33 o powierzchni 618 m 2 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim stanowiącą własność gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego. Podziału działek dokonano w związku ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ( ochrona danych ). Teren ten przeznaczony został pod 10

11 budowę dróg. Uchwała Nr XIV/159/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2003 roku. - podział działek: nr 4/37 pow m 2, nr 4/38 pow. 196 m 2, nr 4/39 pow m 2, nr 4/40 pow. 568 m 2, nr 4/78 o pow. 851 m 2, nr 4/35 o pow. 691 m 2, nr 4/36 o pow.1134 m 2, nr 4/46 o pow m 2, nr 4/48 o pow. 380 m 2, nr 4/52 o pow. 246 m 2, nr 4/49 o pow. 163 m 2, nr 4/53 o pow m 2, nr 4/54 o pow m 2, nr 4/60 o pow. 511 m 2, nr 4/63 o pow m 2, nr 4/64 o pow m 2, nr 4/75 o pow.336 m 2, nr 4/76 o pow. 282 m 2, - w aktach sprawy znajdują się dwa projekty wykazu zmian danych ewidencyjnych z dnia 14 stycznia 2005 roku. j) Decyzja TG.II.2.w/7430/71/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 507 w obrębie nr 1 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 824 m 2 stanowiącą własność gminy Stargard Szczeciński, na działki nr 507/1 o powierzchni 405 m 2 i nr 507/2 o powierzchni 348 m 2, nr 507/3 o powierzchni 71 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 507 z dnia 21 listopada 2005 roku, - wezwanie użytkowników wieczystych do zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 507 w obrębie nr 1 w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 listopada 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 22 października 2005 roku, - postanowienie w sprawie zaopiniowania proponowanego podziału działki z dnia 31 października 2005 roku, - odpis zwykły z księgi wieczystej z dnia 05 października 2005 roku, - wypis z rejestru gruntów z dnia 22 września 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 22 września 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka z dnia 18 listopada 2005 roku. k) Decyzja TG.II.2.w/7430/73/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 321 w obrębie nr 16 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 1371 m 2, na działki nr 321/1 o powierzchni 583 m 2 i nr 321/2 o powierzchni 789 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 321 z dnia 23 listopada 2005 roku, - wezwanie użytkowników wieczystych do zapoznania się z dowodami i materiałami w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki nr 507 w obrębie nr 1 w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2005 roku, - odpis zwykły z księgi wieczystej z dnia 16 listopada 2005 roku, - akt notarialny Rep. A nr 7824/2005 z dnia 28 sierpnia 2005 roku, - akt notarialny Rep. A nr 3329/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 roku, - wypis z rejestru gruntów z dnia 09 listopada 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 18 listopada 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka z dnia 18 listopada 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 18 listopada 2005 roku, - postanowienie w sprawie zaopiniowania proponowanego podziału działki z dnia 16 grudnia 2005 roku. l) Decyzja TG.II.2.w/7430/26/2005 z dnia 05 kwietnia 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 109/43 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 11

12 1075 m 2, na działki nr 109/82 o powierzchni 1043 m 2 i nr 109/83 o powierzchni 32 m 2. Podziału działek dokonano w związku ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ( ochrona danych ) Teren ten przeznaczony został pod budowę drogi gminnej. Uchwała Nr XIV/116/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2003 roku. W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - akt notarialny Rep. A nr 7776/2005 z dnia 09 listopada 2005 roku, - wypis z rejestru gruntów z dnia 01 lutego 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 11 marca 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka z dnia 23 marca 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 01 lutego 2005 roku, ł) Decyzja TG.II.2.w/7430/22/2005 z dnia 10 marca 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 725/1 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 634 m 2, na działki nr 725/43 o powierzchni 373 m 2 i nr 725/43 o powierzchni 261 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 725/1, - wypis z rejestru gruntów z dnia 24 stycznia 2005 roku, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 21 lutego 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka z dnia 10 marca 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 10 marca 2005 roku. m) Decyzja TG.II.2.w/7430/11/2005 z dnia 04 lutego 2005 roku zatwierdzająca projekt podziału działki nr 429 w obrębie nr 5 w Stargardzie Szczecińskim o powierzchni 634 m 2, na działki nr 725/43 o powierzchni 373 m 2 i nr 725/43 o powierzchni 261 m 2, w aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 429, - wypis z rejestru gruntów wraz z protokołem badania ksiąg wieczystych z mapami, - protokół przyjęcia granic nieruchomości z dnia 26 stycznia 2005 roku, - projekt wykazu zmian danych ewidencyjnych mapka z dnia 01 lutego 2005 roku, - projekt podziału działki z dnia 01 lutego 2005 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 2.2 Obowiązujące procedury przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Dz.U. Nr 175 poz (art ). Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Z żądaniem takim mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje: starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo województwa. Uchwała Nr XXIV/264/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2004 roku określa wysokość bonifikaty od ceny nabycia przez użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych na cele mieszkalne. 12

13 W roku 2005 roku Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego wydał dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczyły one następujących nieruchomości; a) Działka Nr 194/15 o powierzchni 948 m 2, obręb 16, księga wieczysta nr , położona przy ( ochrona danych ), akta sprawy zawierają: - wniosek wieczystego użytkownika z 30 kwietnia 2004 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej przysługującego gminie, - akt notarialny Rep. A Nr 2356/2004 i mapka działki, - Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie stwierdzenia niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej z dnia 07 maja 2003 roku, - informacja o stwierdzeniu niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, - akt notarialny Rep. A Nr 2699/2004, - informacja o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z dnia 31 maja 2004 roku, - zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, - wypis z rejestru gruntów z dnia 07 grudnia 2005 roku, - wniosek z dnia 09 grudnia 2005 roku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - operat szacunkowy z dnia 14 grudnia 2005 roku, - odpis zwykły z księgi wieczystej stan na dzień 01 grudnia 2005 roku, - decyzja T.G.II /53/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki 194/15 o pow. 948 m 2, w obrębie 16, księga wieczysta nr , położonej ( ochrona danych ) b) Działka Nr 194/16 o powierzchni 925 m 2, obręb 16, księga wieczysta nr , położona przy ( ochrona danych ), akta sprawy zawierają: - mapkę geodezyjną, - wniosek wieczystego użytkownika z 12 kwietnia 2004 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej przysługującego gminie, - akt notarialny Rep. A Nr 1746/2005, - Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie stwierdzenia niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej z dnia 14 kwietnia 2005 roku, - akt notarialny Rep. A Nr 2033/2005, - informacja o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z dnia 09 maja 2005 roku, - zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości z dnia 19 października 2005 roku, - wypis z rejestru gruntów z dnia 07 grudnia 2005 roku, - odpis zwykły z księgi wieczystej stan na dzień 01 grudnia 2005 roku, - wniosek z dnia 09 grudnia 2005 roku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - operat szacunkowy z dnia 14 grudnia 2005 roku, - decyzja T.G.II /54/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki 194/16 o pow. 925 m 2, w obrębie 16, księga wieczysta nr , położonej ( ochrona danych ) Nieprawidłowości nie stwierdzono. 13

14 Na tym czynności kontrolne zakończono. Naczelnik Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Krzysztof Fidosz został poinformowany o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia nr 335/2003 z dnia 22 maja 2003 roku Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (w tym jeden w wersji elektronicznej) jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. W treści protokołu dokonano następujących poprawek: Protokół podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami co do: , które włączono do protokołu. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją.... Stargard Szczeciński, dnia roku. 14

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5

KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 KD-PPB.109 Strona Strona 1 z 5 5.07.011r.. Wymagane dokumenty i miejsce składania Decyzje o podziale nieruchomości na wniosek (wzór wniosku podaję poniżej); Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr AGN - 10

Karta informacyjna nr AGN - 10 Karta informacyjna nr AGN - 10 Data aktualizacji 01-07-2015 Wersja d Urząd Miejski w Żmigrodzie Przekształcenie prawa użytkowania Strona 1/2 Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN.II.431.8.2012.3.JŚ.JD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając w trybie art. 47 w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr GN/5 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo tel. 61 477-81-94, fax 61 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. podziału nieruchomości 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B. 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10-11 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7B. Funkcję Starosty Kamieńskiego pełni Pan Paweł Rafał Czapkin,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej Przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Józef Kalinowski 16 500 Sejny, ul. Zawadzkiego 6/11, IP 844-104-06-36-, REGO 790028512. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3/2013. Burmistrza Miasta Lipna. z dnia 9 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego:

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Legenda: I. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI str. 2 II. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ str. 3 III. SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ---------------------------------------------- WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz ---------------------------------------------- WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Imię i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Kod pocztowy, miejscowość... Numer PESEL... Imię i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Kod pocztowy, miejscowość... Numer pesel...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - prowadzenie spraw rolnictwa i obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - prowadzenie spraw rolnictwa i obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - prowadzenie spraw rolnictwa i obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 1) w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości: - porządkowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrolę przeprowadzili: Marcin Kubiak inspektor wojewódzki oraz Jarosław Dymnicki starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Zachodniopomorskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Tryb załatwiania spraw : / kwiecień 2008 rok / Dysponowanie nieruchomościami Gminy

Tryb załatwiania spraw : / kwiecień 2008 rok / Dysponowanie nieruchomościami Gminy Kategoria Zakres Tryb załatwiania spraw : / kwiecień 2008 rok / Dysponowanie nieruchomościami Gminy Sprzedaż nieruchomości wieczystemu użytkownikowi Sprzedaż nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

I. EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, SPOSÓB GOSPODAROWANIA TYM ZASOBEM ORAZ. PROTOKÓŁ Egz. Nr...

I. EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU SKARBU PAŃSTWA, SPOSÓB GOSPODAROWANIA TYM ZASOBEM ORAZ. PROTOKÓŁ Egz. Nr... 1 PROTOKÓŁ Egz. Nr... z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 2 września 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa, ul. Wolińska 7b,

Bardziej szczegółowo

Opis obszaru biznesowego objętego systemem

Opis obszaru biznesowego objętego systemem Opis obszaru biznesowego objętego systemem Zamawiający ma zamiar wdrożyć nowy system informatyczny w obszarze gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, który wesprze obsługę procesów biznesowych oraz

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy targowisk wynikają ze zmniejszenia czynszu dzierżawnego dla targowiska przy ul. Rostockiej w okresie

Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy targowisk wynikają ze zmniejszenia czynszu dzierżawnego dla targowiska przy ul. Rostockiej w okresie 1.1.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Wyszczególnienie Wpływy z czynszów 6 389 7 987 125,0 Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych. Czynsze za mieszkania w leśniczówkach na terenie lasów komunalnych. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E

Z A R Z Ą D Z E N I E Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa na lata 2016-2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Egzemplarz nr 1 Szczecin, 09 lutego 2015 r. GN.II.431.6.2014.JD.MK.MB WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wrocław, dnia 16 października 2013r. Opracowała: Ewa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH UL. MICKIEWICZA 24 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI mgr inż. Aleksandra Szczygieł Kierownik pok. Nr 3 tel. 338734207 Imię i

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Podział wspólnoty mieszkaniowej, czyli w istocie podział nieruchomości wspólnej regulują trzy akty prawne:

MEMORANDUM. Podział wspólnoty mieszkaniowej, czyli w istocie podział nieruchomości wspólnej regulują trzy akty prawne: Szmigiel, Papros & Gregorczyk Spółka Jawna ul. Wiśniowa 40B lok. 13 02-520 Warszawa Warszawa, dnia 5 lipca 2016 r. Integrum Management Sp. z o.o. ul. Dywizjonu 303 nr 129B 01-470 Warszawa MEMORANDUM Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA Nabywanie i korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta, Powiatu lub Skarbu Państwa odbywa się na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Piechowice, dnia r.

Piechowice, dnia r. RG.6840.1.5.2014 Piechowice, dnia 19.03.2014 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I. 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Piastowska nr 1 w Piechowicach, obręb:0004

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I -

Pytania testowe. Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - Pytania testowe Kataster i gospodarka nieruchomościami - I - 1. W ewidencji gruntów rejestruje się a. wartość działki ewidencyjnej i datę jej określenia b. wartość hipoteki i datę jej określenia c. przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egz. Nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Koszalina, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, w dniach 19-20 maja 2010 r. Kontrolę przeprowadziły starszy inspektor Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2018 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu

WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu WÓJT GMINY TARNOWIEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Tarnowcu 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Bartosz Guss Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Poznań, 24.10.2014 Plan prezentacji 1. Struktura własności gruntów miasta

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY 1 9 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło nowy

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo