RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zespół do spraw ewaluacji: Justyna Zarembska-Mańka Beata Pirogowicz Izabela Kasprzak-Bielaczek Joanna Skowronek-Twardzik Damian Materzok Rydułtowy, czerwiec 2014r. 1

2 Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się na podstawie 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2013r. Ewaluacji w roku szkolnym 2013/2014 poddawane było Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel podstawowy ewaluacji: - dostarczenie informacji, w jakim stopniu szkoła spełnia wymaganie; - zdiagnozowanie, w jaki sposób przebiega proces nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. Cele szczegółowe: - zdiagnozowanie, w jaki sposób przebiega proces nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej; - wykazanie czy w trakcie realizacji podstawy programowej bierze się pod uwagę osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu kształcenia; - badanie efektywności realizacji podstawy programowej, czyli nabywania wiedzy i umiejętności w stopniu umożliwiającym zdanie egzaminu zawodowego i maturalnego; - monitorowanie osiągnięć edukacyjnych każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych; - formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy problemu. Pytania kluczowe 1. Czy uczniowie szkoły nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej? 2. Czy realizacja podstawy programowej w szkole jest procesem kierowanym czy przypadkowym? 3. Jak monitorować i kontrolować stopień realizacji podstawy programowej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych? 4. Jakimi narzędziami posłużyć się w tym celu? 5. Co świadczy o nabywaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów? 6. Czy i w jaki sposób oraz, jak często diagnozuje się, a także analizuje osiągnięcia uczniów? 7. Czy dostosowuje się kryteria wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów naszej szkoły? 8. W jaki sposób formułowane i wdrażane są wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 9. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce? 2

3 10. W jaki sposób uczniowie i ich rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej? Kryteria badania 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2. W szkole w różnorodny sposób diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. 3. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 4. W szkole są dostrzegane i wykorzystywane możliwości uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce, oraz kompleksowo lepszych wskaźników egzaminów maturalnych i zawodowych. 5. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce i lepszych efektów edukacyjnych, których miernikiem są egzaminy zewnętrzne. 6. W szkole kontroluje się realizację podstawy programowej. 7. W placówce monitoruje się osiągnięcia każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. 8. W szkole współpracuje się z rodzicami na bieżąco informując ich o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i realizacji podstawy programowej. Źródła danych: - protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej; - dokumentacja zespołów przedmiotowych; - szkolny zestaw programów nauczania oraz zestawy podręczników; - plany pracy dydaktycznej przygotowane przez nauczycieli; - dzienniki lekcyjne; - dokumentacja w postaci badania wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów, testy, sprawdziany, próbne matury i próbne egzaminy zawodowe; - rejestr osiągnięć uczniów w konkursach; - ankiety przeprowadzone wśród rodziców, uczniów i nauczyciel - wywiad z dyrektorem; - obserwacja szkoły. 3

4 Na podstawie powyżej wymienionych źródeł danych stwierdza się, że: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Podstawą diagnozy osiągnięć uczniów jest wnikliwa znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego z nauczanego przedmiotu, wybór programu gwarantującego realizację treści podstawy, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów oraz do warunków, w jakich program będzie realizowany, dobór podręcznika oraz metod sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Wszyscy nauczyciele deklarują w przeprowadzonych ankietach znajomość podstawy programowej nauczanego przedmiotu, oraz - w większości znajomość podstawy programowej nauczanego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacyjnych (65%). Należy wskazać w tym miejscu na specyfikę szkolnictwa zawodowego przedmioty zawodowe nie stanowią kontynuacji kształcenia, stąd zapewne 35% nauczycieli nie wskazało na znajomość podstawy programowej na wcześniejszych etapach kształcenia. Ankietowani nauczyciele stwierdzili, że wybrany przez nich program nauczania gwarantuje (40%), lub w większości gwarantuje (60%), efektywne nauczanie. Nauczyciele w oparciu o podstawę programową opracowali wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, co zostało zawarte w ocenianiu przedmiotowym. Ankietowani w 75% stosują się bezwzględnie do podanych uczniom na początku roku szkolnego wymagań i ustalonych kryteriów; 25% raczej się stosuje. W odbiorze uczniów nauczyciele w 49% stosują się do podanych kryteriów, nie wszyscy nauczyciele - 38%, nie stosuje się - 13%. Wg ankiet 75% uczniów zostało zapoznanych z wymaganiami i kryteriami, nie ze wszystkich przedmiotów - 22%, nie zostało zapoznanych - 3%. To samo źródło ankietowani uczniowie stwierdza, że nie wszyscy nauczyciele precyzyjnie określają zakres materiału lub oceniane umiejętności 35%. Pozytywny wydaje się fakt, iż w ocenie uczniów ponad połowa uczących wykazuje precyzję w tym względzie 52%. Na początku każdego roku szkolnego, wśród uczniów klas pierwszych, przeprowadzana jest diagnoza edukacyjna, stanowiąca podstawę planowania dydaktycznego, połączona z określeniem preferowanych form aktywności. Na podstawie dokumentacji zespołów przedmiotowych stwierdza się, że na początku bieżącego roku szkolnego przeprowadzono badanie wyników z języka polskiego, języka angielskiego i niemieckiego oraz matematyki w klasach pierwszych Technikum i ZSZ. Ponadto zbadano przyrost wiedzy i umiejętności z tych samych przedmiotów w klasach drugich. Wyniki badania wyników stają się podstawą do dyskusji i sformułowania wniosków w trakcie zebrań zespołów przedmiotowych i Rady pedagogicznej. Jest to niezbędne do prawidłowego zaplanowania i zaprogramowania przebiegu procesu nauczania oraz dopasowania form sprawdzania osiągniętych przez uczniów efektów nauczania. 4

5 Ponadto nauczyciele prowadzą obserwację zachowań uczniów w trakcie lekcji, uroczystości oraz imprez szkolnych w zakresie podporządkowania się wymaganiom szkolnym. Wymiernym efektem nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej są wyniki egzaminów zewnętrznych: matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyniki egzaminów maturalnych kształtują się na przeciętnym, typowym dla techników poziomie. Zdecydowanie lepiej w statystykach prezentują się wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zresztą w trakcie rozmów z pracodawcami, przekazywane są Kierownikowi szkolenia praktycznego informacje potwierdzające wysoki poziom i wiadomości zawodowych uczniów. 2. W szkole w różnorodny sposób diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. W szkole poziom wiadomości i umiejętności analizowany jest zgodnie z WSO. Ocenianie wewnątrzszkolne podlega ewaluacji i jest doskonalone w miarę potrzeb. Prowadzi się bieżącą analizę częstotliwości i różnicowania form oceniania cząstkowego uczniów. Na podstawie analizy dzienników szkolnych, w ocenianiu bieżącym wymienione formy diagnozowania obejmują: testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, zadania klasowe, odpowiedzi ustne, aktywność, ćwiczenia praktyczne, projekty, próbne matury i próbne egzaminy zawodowe. Liczba oraz zróżnicowanie ocen podlega bieżącej kontroli, co potwierdzają zapisy dokumentujące kontrolę dzienników i informacje zdobyte w trakcie wywiadu z Dyrektorem szkoły. Aż 70% ankietowanych uczniów twierdzi, że ma możliwość wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnorodny sposób. Jednak 22% utrzymuje, że nie dotyczy to wszystkich przedmiotów. Postawione w ankiecie pytanie dotyczące poczucia sprawiedliwego oceniania ma oczywiście charakter wyjątkowo subiektywny. Cieszy fakt, że 69% uczniów wybrało odpowiedź tak lub raczej tak (są w swoim odczuciu sprawiedliwie oceniani). Ponadto, zdaniem uczniów, nauczyciele umożliwiają im poprawę ocen 94% respondentów zaznaczyło tak lub raczej tak. Na podstawie analizy wyników ankiety, według nauczycieli uczniowie w średnim stopniu opanowali w poprzednim roku szkolnym wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej. Być może wynika to z zaprezentowanej przez nich charakterystyki uczniów: uczniowie raczej w większości są zdyscyplinowani; 5

6 w większości nie mają jednak chęci do nauki; w średnim stopniu przejawiają własną inicjatywę; w średnim też stopniu uzyskują dobre wyniki, co potwierdzają diagnozy przyrostu wiedzy i umiejętności wskazane w podstawie programowej; zaangażowanie i aktywność uczniów kształtują się na średnim poziomie. Jako przykłady takich, przeprowadzonych samodzielnie, analiz nauczyciele podali analizy: sprawdzianów, testów czy prac klasowych, testów kompetencyjnych i diagnostycznych, arkuszy maturalnych, testów sprawności fizycznej i praktycznych, a także teoretycznych ćwiczeń diagnozujących umiejętności zawodowe. Zespołowe analizy osiągnięć uczniów dokonywane są poprzez: podsumowanie wyników nauczania w zespołach przedmiotowych, Zespole wychowawczym, na konferencji Rady pedagogicznej. Zespoły przedmiotowe analizują wyniki diagnoz, wyniki nauczania na poziomie poszczególnych klas i poszczególnych przedmiotów. Podczas zebrań Rady pedagogicznej przewodniczący zespołów przedstawiają sprawozdania z prowadzonych analiz, wnioski ze wskazaniem trudności dydaktycznych i wychowawczych. W całorocznej pracy analizy dokonywane przez wszystkich nauczycieli obejmują indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów, wyniki całych klas, oraz wszystkich oddziałów z tego samego roku. Wychowawcy klas, dwa razy w roku, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów. Stosowane cyklicznie analizy stanowią podstawę do formułowania wniosków. Gromadzona przez szkołę dokumentacja (sprawozdania z wyników klasyfikacji uczniów w dziennikach, analiza wyników śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów i klas, rejestr wyników uczestników konkursów) potwierdzają prowadzone formy analizy osiągnięć. Analizy obejmują: wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej poszczególnych uczniów w i klas; liczbę poszczególnych ocen; średnie ocen uzyskiwane przez poszczególnych uczniów i tendencja postępów w nauce; oceny zachowania; osiągnięcia uczniów w różnych konkursach; wyniki egzaminów zewnętrznych; wyniki przeprowadzonych testów, sprawdzianów, w tym testów i egzaminów próbnych, testów kompetencji, badań wyników; postępy uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 6

7 wyniki frekwencji; rozmowy z pracodawcami i kontrole praktyk. Analizy osiągnięć uczniów znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, księga protokołów, protokoły zespołów przedmiotowych, protokoły zespołu wychowawczego, strona internetowa, dokumentacja pedagoga szkolnego. 3. W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności są przedmiotem analizy, na podstawie której formułowane są wnioski do dalszej pracy. Realizacja wniosków, według Dyrektora i nauczycieli, przyczynia się do osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Nauczyciele, wśród wyciągniętych wniosków z bieżącej analizy osiągnięć uczniów wymienili: brak systematyczności w pracy, niechęć do samodzielnej pracy na lekcji i w domu, brak umiejętności wnioskowania, potrzebę zajęć dodatkowych, potrzebę większej liczby ćwiczeń praktycznych i zadań teoretycznych, w tym zadań typu egzaminacyjnego. Nauczyciele po analizie osiągnięć uczniów stwierdzili, że należy: systematycznie i w różnej formie sprawdzać bieżącą wiedzę i umiejętności uczniów, przeprowadzać lekcje powtórzeniowe przed sprawdzianami, zwiększyć liczbę ćwiczeń doskonalących wnioskowanie, oceniać różne formy aktywności uczniów, odwoływać się do wiadomości i umiejętności z innych przedmiotów, na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach uczniów. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy na zajęciach do możliwości uczniów. Efektem takich działań jest opinia uczniów o poziomie nauczania w szkole 87% badanych twierdzi, że poziom nauczania jest dla nich odpowiedni, jedynie 9% utrzymuje, że jest zbyt wysoki, a 4%, że jest zbyt niski. Rodzice, pytani o to samo, stwierdzili, że poziom nauczania w szkole jest odpowiedni dla ich dzieci 54% tak, 46% raczej tak. Nauczyciele wykorzystują pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące, co pozwala na szybsze i trwalsze przyswajanie treści przez uczniów, a tym samym lepsze opanowanie wiedzy i umiejętności. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne środki przekazu, w tym tablica interaktywna, komputer rzutnik multimedialny, Internet. W trosce o jakość kształcenia szkoła zapewnia uczniom nowoczesne pracownie zawodowe, które są stale uzupełniane i modernizowane: pracownię gastronomiczną, obsługi konsumenta, obsługi klienta, oraz pracownię fotograficzną. 7

8 Uczniom stwarzane są warunki do poprawy i podwyższenia ocen. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej uczniowie i ich rodzice informowani są o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Odpowiednio wcześnie przekazana informacja o proponowanej ocenie zachęca uczniów do podjęcia wysiłku w celu jej poprawienia. 4. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce i lepszych efektów edukacyjnych, których miernikiem są egzaminy zewnętrzne. Z systematycznej analizy wyników nauczania nauczyciele formułują wnioski, których celem jest osiąganie lepszych wyników nauczania i podnoszenie motywacji uczniów do nauki. Wnioski z analiz wykorzystywane są m. in. w pracy zespołów przedmiotowych, a ich wdrażanie przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Działania wspierające rozwój uczniów oraz podejmowane przez nauczycieli formy i metody pracy przyczyniają się do podnoszenia w szkole jakości kształcenia. Do takich działań należy prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dla uczniów o niskim potencjale oraz uczniów z dysfunkcjami. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wszystkich nauczycieli zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami uczniów. Niestety bierze w nich udział niewielki odsetek uczniów jedynie 14% regularnie, 27% czasami, aż 59% w ogóle nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie zapytani o to, jakie zajęcia pozalekcyjne uznaliby za interesujące, w większości nie odpowiedzieli. W niewielu ankietach pojawiają się propozycje. Najczęściej pojawiające się to: zajęcia sportowe. kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs języka hiszpańskiego, zajęcia wokalne i taneczne, itd. (szczegółowe zestawienie odpowiedzi w części analitycznej ankiety dla uczniów). Tymczasem większość zajęć dodatkowych w szkole związanych jest z przygotowaniami do egzaminów zewnętrznych, co niewątpliwie wpływa na poprawę efektów kształcenia i lepsze wyniki na egzaminach końcowych. Odrębną sprawą jest formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów na poziomie finalnym chodzi o egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W czasie posiedzenia Rady pedagogicznej analizuje się kompleksowo wyniki egzaminów zewnętrznych, zestawia się je ze średnią krajową, skalą województwa i powiatu. Wnioski są formułowane przez zespoły przedmiotowe, a na ich podstawie tworzone są programy naprawcze. Szczególnie duże problemy sprawiał uczniom w kilku poprzednich latach egzamin maturalny z matematyki. Dzięki planowi naprawczemu i wzmożonej pracy, egzamin maturalny z matematyki w roku 2013 wypadł o wiele lepiej. 8

9 Systematycznie prowadzone są zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów ostatnich klas Technikum. Nauczyciele kilka razy w roku przeprowadzają próbne egzaminy zawodowe i próbne matury. Od lat szkoła przystępuje do projektu Próbna matura z Operonem, który zakłada sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów klas maturalnych w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego. Próbne egzaminy zawodowe mają zarówno formę sprawdzianu teoretycznego, jaki i praktycznego. Szczególny nacisk nauczyciele przedmiotów zawodowych kładą na realizację projektów. Z ankiet wypełnionych przez nauczycieli wynika, iż 30% nauczycieli poświęca dwie godziny tygodniowo i więcej dodatkowego czasu na przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych; godzinę tygodniowo - 40%, pół godziny tygodniowo 5%. W opinii uczniów nauczyciele raczej właściwie przygotowują ich do egzaminów maturalnych i zawodowych: 74% respondentów zaznaczyło odpowiedź tak i raczej tak, a pozostałe 26% nie i raczej nie. 5. W szkole są dostrzegane i wykorzystywane dodatkowe możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz kompleksowo lepszych wskaźników egzaminów maturalnych i zawodowych. Lepsze efekty edukacyjne uzyskuje się także dzięki konkursom, w których biorą udział uczniowie. Ze względu na specyfikę szkoły, sukcesy uczniowie zdolni odnoszą przede wszystkim w konkursach zawodowych, ale biorą również udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i językowych. Udział w konkursach rozwija zdolności i umiejętności uczniów, a jednocześnie wpływa na podniesienie efektów kształcenia i na promocję szkoły. Na wzrost motywacji uczniów niewątpliwy wpływ ma stosowany przez szkołę system nagród i pochwał. Formą nagrody, a jednocześnie motywacją do zdobywania wiedzy i umiejętności, jest także udział szkoły w programach unijnych umożliwiających młodzieży rozwój poznawczy, zawodowy i kulturowy. Od kilku lat w szkole prowadzone są równolegle liczne projekty, np. Leonardo, Comenius, Euroregion Silesia. Ich celem jest aktywizacja młodzieży, pozyskiwanie funduszy, ale przede wszystkim kształcenie młodzieży, i to zarówno w aspekcie poznawania nowych zagadnień, kształtowania umiejętności zawodowych i językowych, a także więzi interpersonalnych. Oprócz wyjazdów o charakterze poznawczym i integracyjnym organizowanych w ramach Comeniusa, wyjątkową okazją były w ubiegłym roku szkolnym praktyki zawodowe w Londynie dla techników handlowców i techników żywienia. Na bieżąco również 9

10 uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje gastronomiczne współpracując z partnerami w ramach projektu Euroregion Silesia. Uczniowie pytani w ankietach o to czy mają możliwość angażować się w projekty aż w 46% potwierdzili, że taką możliwość mają. Odpowiedź nie, nie mam możliwości wybrało 11% ankietowanych, a opcję nie, nie mam ochoty się angażować 24%. 19% uczniów stwierdziło, że nie ma informacji o projektach. W ankietach dla nauczycieli pojawiło się pytanie o dodatkowe zaangażowanie w życie szkoły. Większość nauczycieli, oprócz promocji szkoły, przygotowywania imprez okolicznościowych, działań profilaktycznych, wskazało pracę w ramach projektów unijnych jako swój dodatkowy wkład. W ankietach dla rodziców również zadano pytanie o to czy projekty unijne oferowane przez szkołę są zdaniem ankietowanych korzystne dla rozwoju ich dziecka aż 95% respondentów odpowiedziało twierdząco, a pozostałe 5% wybrało opcję nie wiem. Konkursy, projekty unijne i wszystkie inne formy motywujące uczniów do nauki, samodoskonalenia i wszelkiej aktywności z pewnością poszerzają ich wiedzę i umiejętności, a co za tym idzie, przyczyniają się do lepszych wskaźników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 6. W szkole kontroluje się realizację podstawy programowej. Realizacja podstawy programowej podlega nieustannej kontroli, co zgodne jest z planem nadzoru pedagogicznego, z którym nauczyciele zostali zapoznani na początku roku szkolnego. Pierwszym elementem kontroli jest monitorowanie wyborów programów nauczania i podręczników przedmiotowych. Pod koniec roku szkolnego sporządza się szkolną listę programów oraz podręczników, ta ostatnia zamieszczona zostaje na stronie internetowej szkoły. Kolejnym elementem podlegającym ścisłemu nadzorowi są plany nauczania z każdego przedmiotu. Bada się ich zgodność z podstawą programową i szczegółowo analizuje, podobnie rzecz się ma z kryteriami oceniania. Na bieżąco, raz w miesiącu, kontrolowane są zapisy w dziennikach lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności tematów lekcyjnych z planem nauczania, numeracja tematów i to czy oceny cząstkowe zgodne z realizowaną podstawą programową. Dwa razy w roku Dyrektor szkoły zapoznaje się ze sprawozdaniami nauczycieli dotyczącymi realizacji podstawy programowej, zwraca przy tym uwagę na tempo zaplanowanej w planie nauczania realizacji materiału. W sytuacjach losowych, gdy 10

11 istnieje możliwość niezrealizowania podstawy programowej zgodnie z planem, stara się w ramach zastępstw pomóc nauczycielowi w wywiązaniu się z założeń podstawy programowej. Sprawozdania z realizacji podstawy nauczyciele składają na piśmie, z podaniem przyczyny niezrealizowania danej godziny lekcyjnej, a co za tym idzie, zagadnienia wskazanego w podstawie programowej. We wrześniu powstaje harmonogram hospitacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli, który jest w miarę systematycznie realizowany przez Dyrektora szkoły i Kierownika szkolenia praktycznego. W czasie hospitacji szczególną wagę przywiązuje się do kontroli realizacji podstawy programowej. 7. W placówce monitoruje się osiągnięcia każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Są one rozpoznawane w pierwszych tygodniach nauki w Technikum lub ZSZ np. poprzez testy kompetencyjne lub testy z języków obcych, pozwalające podzielić młodzież na grupy w zależności od stopnia zaawansowania językowego. W tym czasie bada się również specyficzne problemy i uwarunkowania ucznia. Dobrą ku temu okazja są organizowane we wrześniu przez pedagoga szkolnego warsztaty integracyjne dla uczniów wszystkich klas pierwszych, które pozwalają dzięki niekonwencjonalnej formie, zdobyć potrzebną wiedzę o uczniu oraz jego problemach edukacyjnych i wychowawczych. Możliwości rozwojowe uczniów analizowane są na kilku poziomach. Pierwszy to odniesienie się nauczycieli do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Wszyscy nauczyciele, wspierani przez pedagoga szkolnego, opracowują zgodnie z nimi zestawy indywidualnych wymagań. Drugą grupę wymagającą niestandardowego podejścia są uczniowie słabi, wyłonieni na podstawie testów i badań wyników. To dla nich głównie organizowane są zajęcia wyrównawcze. Na koniec trzecia grupa uczniowie szczególnie uzdolnieni, których obejmuje się zazwyczaj równie zindywidualizowana troską. Zachęca się ich do udziału w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów, zachęca się ich do udziału w konkursach i dodatkowych działaniach edukacyjnych i motywuje do samodzielnego rozwoju. W ankietach nauczyciele pytani o sposoby motywowania uczniów do nauki wskazywali wiele indywidualnych rozwiązań. Najczęściej pojawiające się to: zajęcia dodatkowe, interesujące lekcje, a przede wszystkim wzmocnienie pozytywne w postaci ocen z aktywności i pochwał na forum klasy. Z kolei uczniowie pytani o to czy nauczyciele motywują ich do nauki, odpowiedzieli: 31% tak, raczej tak 32%, nie 23%. Nieco lepiej oceniają skuteczność nauczycieli w motywowaniu ich do aktywności na lekcji: tak i raczej tak 57%, nie i raczej nie 43%. 11

12 Nauczyciele w szkole oceniają nie tylko wyniki, ale również zaangażowanie uczniów. Jest to uwarunkowane specyfiką szkoły zawodowej. 8.W szkole współpracuje się z rodzicami i na bieżąco informuje ich o osiągnięciach edukacyjnych uczniów. Rodzice są informowani o ocenach dzieci, ich zachowaniu, trudnościach oraz możliwościach poprawy i rozwoju. Analiza ankiety dla rodziców kreśli raczej pozytywny obraz relacji między szkołą a rodzicami, niepokoi jednak niska frekwencja na spotkaniach z wychowawcami. Po przeanalizowaniu ankiety, którą rodzice wypełniali w pierwszym semestrze, dyrekcja i Rada pedagogiczna postanowili wprowadzić od nowego roku szkolnego dziennik elektroniczny, który zwiększy szanse na dotarcie z informacjami o uczniach do większości rodziców. Rodzice, którzy wypełnili ankietę potwierdzili, że mieli możliwość zapoznania się z dokumentami szkoły, są też przekonani, że uczniowie znają wymagania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów. Wiedzę o codziennym funkcjonowaniu szkoły czerpią z rozmów z dziećmi 86%, w drugiej kolejności z informacji wychowawcy 47% oraz ze strony internetowej szkoły 46% (W ankiecie można było zaznaczyć kilka wskazań). Na stronie internetowej szukają głównie bieżących informacji: plan, zastępstwa, konkursy, projekty unijne, egzaminy końcowe. Jedna osoba twierdzi, że nauczyciele szkoły nie motywują uczniów do nauki, pozostali rodzice pytani o ten problem zaznaczyli: tak - 58% oraz raczej tak 32%. 14% rodziców twierdzi, że wychowawcy i nauczyciele nie rozmawiają z nimi o potrzebach ich dzieci, pozostali potwierdzają częste rozmowy (53%), lub rzadko prowadzone rozmowy (28%). Co najważniejsze, rodzice twierdzą, ze otrzymują regularnie informacje o postępach uczniów: tak - 60%, raczej tak -28%, a większość ankietowanych regularnie bierze udział w wywiadówkach (74%). Najbardziej cieszy fakt, że zdecydowana większość rodziców nie ma zastrzeżeń do bezpieczeństwa dzieci w szkole. Na pytanie czy dzieci czują się w szkole bezpiecznie, rodzice odpowiedzieli: tak 54%, raczej tak 42%. Tę opinię potwierdzają odpowiedzi ankietowe uczniów, którzy na pytanie czy czują się w szkole bezpiecznie, w 91% odpowiedzieli tak lub raczej tak. 12

13 Generalnie rodzice są zadowoleni ze współpracy ze szkołą, o czym świadczą odpowiedzi badające stopień ich zadowolenia: tak 63%, raczej tak 37%. Nauczyciele dostarczają rodzicom informacji o osiągnięciach ich dzieci, proponują dodatkową pomoc. Prowadzą rozmowy indywidualne, które dokumentują zapisem w dzienniku. W razie nieobecności rodzica na wywiadówce wysyłają informacje o ocenach i zagrożeniach ocena niedostateczną, a także analizę frekwencji. Na zebraniach z rodzicami klas ostatnich przekazywane są także przez dyrektora szkoły i wychowawców kompletne informacje na temat egzaminów końcowych, ich struktury, procedur oraz zakresu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. W czasie spotkań z rodzicami obecni są wszyscy nauczyciele, co umożliwia rodzicom bezpośredni kontakt, są także dostępni w czasie konsultacji. W sytuacji braku bezpośredniego kontaktu nauczyciele przeprowadzają rozmowy telefoniczne. 13

14 WNIOSKI (odpowiedzi na pytania kluczowe) Po przeanalizowaniu dokumentacji szkoły i analizy osiągnięć uczniów można wywnioskować, że uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, aczkolwiek przyrost wiedzy i umiejętności powinien być wyższy. Wynika to być może z charakterystyki uczniów zaprezentowanej przez nauczycieli uczniowie są zdyscyplinowani, ale w większości nie mają chęci do nauki, raczej brakuje im ambicji i postawy aktywnej. Dyrektor szkoły, poprzez nadzór pedagogiczny, monitoruje wdrażanie podstawy programowej, organizuje i kontroluje diagnozowanie osiągnięć uczniów, a także umożliwia nauczycielom aktywność i kreatywność, a także doskonalenie zawodowe. Realizacja podstawy programowej jest więc procesem kierowanym. Nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia uczniów poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pobudzają aktywność uczniów. Osiągnięcia uczniów analizowane są przez nauczycieli przed wystawieniem każdej cząstkowej oceny. Uczniowie informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć na lekcjach poświęconych poprawie sprawdzianów wiadomości, omówieniu ćwiczeń egzaminacyjnych i testów kompetencyjnych. Pedagodzy analizują postępy uczniów i stopień nabywania przez nich wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej w trakcie spotkań w zespołach przedmiotowych, na posiedzeniach Rady pedagogicznej, ale również w czasie indywidualnych rozmów z uczniem i pedagogiem szkolnym, jak i podczas różnych form kontaktu z rodzicami. Wnioski do dalszej pracy formułowane są jako efekt dyskusji w zespołach przedmiotowych, także w trakcie obrad Rady pedagogicznej, a wdrażane do realizacji zgodnie z planem pracy szkoły i indywidualnymi potrzebami uczniów. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce, a także do większej aktywizacji intelektualnej młodzieży, co znajduje odbicie w lepszych wynikach egzaminów końcowych: matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, aczkolwiek nie są one w pełni satysfakcjonujące. Rodzice informowani są o postępach dzieci w nabywaniu wiadomości i umiejętności wskazanych w podstawie programowej oraz o wnioskach z analizy osiągnięć. Na zebraniach rodziców i podczas spotkań indywidualnych przekazywane są im informacje o słabych i mocnych stronach ucznia. 14

15 MOCNE STRONY SZKOŁY Szkoła poprzez organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, udział w projektach edukacyjnych w znacznym stopniu umożliwia realizację podstawy programowej. Uczniowie nabywają wiedze i umiejętności wskazane w podstawie programowej, w tym uczniowie, którzy na poprzednim etapie kształcenia uzyskiwali słabe wyniki w nauce, a także, dzięki szczególnej opiece pedagoga szkolnego i wychowawców, młodzież z dysfunkcjami i problemami wychowawczymi. Podstawa programowa stanowi bazę, w oparciu o którą realizowane są działania wychowawcze i profilaktyczne zawarte w Programie wychowawczym i Programie profilaktycznym oraz wynikających z nich planach pracy w danym roku szkolnym. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring realizacji podstawy programowej. Diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie zasad sprecyzowanych w WSO, poddawanym ewaluacji. Programy oraz formy i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole stworzone jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel sformułował wymagania na poszczególne oceny. Nauczyciele umożliwiają uczniom poprawę ocen. Wyniki działań dydaktycznych są omawiane w zespołach przedmiotowych i na posiedzeniach Rady pedagogicznej. Konstruuje się i wdraża programy poprawy efektywności kształcenia, będące wynikiem analiz osiągnięć uczniów i wniosków z nich płynących (np. egzamin maturalny i zawodowy). Podejmuje się działania zmierzające do poprawy wyników w nauce (m. in. zajęcia dodatkowe, konkursy, zawody sportowe, motywowanie do nauki). Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania przez uczniów jeszcze lepszych wyników w nauce i udzielają im wsparcia. Aktywność większości nauczycieli. Programy unijne pozwalają na poszerzenie horyzontów młodzieży, stanowią okazję do rozwoju poznawczego, zawodowego, językowego i interpersonalnego. Dają również możliwość dodatkowego finansowania, a co za tym idzie poszerzenia bazy technicznej szkoły, co uatrakcyjnia zajęcia i wpływa korzystnie na przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. 15

16 SŁABE STRONY SZKOŁY U niektórych uczniów zauważa się lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego, czego dowodem jest niska frekwencja, a co za tym idzie braki w wiedzy i umiejętnościach określonych w podstawie programowej. Brak chęci do nauki u niektórych uczniów. Nauczycielom nie udaje się zmotywować niektórych uczniów do nauki. Niska aktywność uczniów, co widoczne jest chociażby w słabej frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych, nawet tych, które przygotowują do egzaminów zawodowych i matury. Zbyt mało sukcesów uczniów w konkursach przedmiotowych, chlubnym wyjątkiem są osiągnięcia w konkursach badających umiejętności zawodowe. Zdaniem uczniów nie wszyscy nauczyciele precyzyjnie określają zakres materiału i umiejętności ucznia, za które jest oceniany. Wiedza niektórych rodziców na temat frekwencji i postępów w nauce ich dzieci jest zbyt mała. ZALECENIA I OCZEKIWANIA Dalsze przeprowadzanie i analiza wyników testów i innych form sprawdzających proces nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Nieustanne przekazywanie wyników analiz osiągnięć edukacyjnych uczniów Radzie pedagogicznej, zespołowi przedmiotowemu, samym uczniom i ich rodzicom. Mobilizowanie uczniów do intensywnej, systematycznej pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Szukanie indywidualnych sposobów na poprawienie frekwencji uczniów. Systematyczne badanie przyrostu kompetencji ze wszystkich przedmiotów. Indywidualne podejście do możliwości rozwojowych każdego ucznia, współpraca z pedagogiem szkolnym w tym zakresie. Jeszcze bardziej efektywne motywowanie uczniów do nauki i wszelkich form aktywności w szkole. Mobilizowanie rodziców do ściślejszego kontaktu ze szkołą, szczególnie dotyczy to rodziców uczniów mających problemy z realizacją obowiązku szkolnego i uczniów słabych. Dalsze doskonalenie przez nauczycieli ich warsztatu pracy. 16

17 Załączniki Kwestionariusz ankiety dla rodziców (zał. 1) Analiza wyników ankiety dla rodziców (zał.2) Wnioski dotyczące analizy wyników ankiety dla rodziców (zał.3) Sprawozdanie z działalności zespołu do spraw ewaluacji w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 (zał.4) Kwestionariusz ankiety dla uczniów (zał.)5 Analiza wyników ankiety dla uczniów (zał.6) Wnioski dotyczące analizy ankiety dla uczniów (zał.7) Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli (zał. 8) Analiza wyników ankiety dla nauczycieli (zał.9) Wnioski dotyczące analizy wyników ankiety dla nauczycieli (zał. 10) Pytania zadane Dyrektorowi szkoły w ramach przeprowadzonego wywiadu (zał. 11) Sprawozdanie z działalności zespołu do spraw ewaluacji w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 (zał. 12) 17

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół nr 1 w Dukli rok szkolny 2011/12 OBSZAR: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGANIE: 1.2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Na podstawie następującej dokumentacji: protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2014/2015 Skład zespołu ewaluacyjnego : Tomasz Manderla Przemysław Grzybek Joanna Kowalska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Opracowanie: Izabela Maćkowiak, Grażyna Romańska, Joanna Włodarczyk, Anna Grochowska Podstawy prawne Przedmiotowe zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Grudziądzu RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SZCZEKOCINACH EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wymaganie 11: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Zacznijcie od poznawania swoich uczniów, bo na pewno ich nie znacie. J.J Rousseau Emil,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Nauczyciel: Anna Nowacka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3. Sposoby

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół ewaluacyjny: 1. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody 3.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CELU PODWYŻSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W STARYCH PIEŚCIROGACH Zespół: Stare Pieścirogi, 16 czerwca 2011 r. Dorota Sierzputowska Joanna Maluchnik Zofia Truszkowska Ewa Ścisłowska Beata Rączka Piotr Kowalski Radosław Skrzynecki ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

STRATEGICZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 STRATEGICZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Zadania i formy realizacji Osoby odpowiedz. Termin realizacji Monitoring Zapoznanie uczniów z wybranym przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu Im. Henryka Sienkiewicza

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu Im. Henryka Sienkiewicza PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu Im. Henryka Sienkiewicza Nauczanie odbywa się według programu Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego Matematyka z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM POSIADAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM POSIADAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE Zespół Szkół Technicznych ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 39-300 Mielec Centrala:017 788 13 10 zst@zstmielec.pl PROGRAM PRACY Z UCZNIEM POSIADAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE Rok szkolny 2009/2010 Autor: mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 205/206 (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

JĘZYK ANGIELSKI. 2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, uregulowań prawnych zawartych w Rozporządzeniu MEN z 23.08.2007, Dz. U. Nr 51 w sprawie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA ZSEiL w Warszawie I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO i WSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Ocena jest

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo