RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Na podstawie następującej dokumentacji: protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych, dokumentacji zespołów przedmiotowych, szkolnych zestawów programów nauczania, dzienników lekcyjnych, oferty edukacyjnej szkoły, rejestru osiągnięć uczniów w konkursach, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wywiadów z nauczycielami i dyrektorem szkoły, obserwacji szkoły, stwierdza się, że: 1. W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów. Podstawą diagnozy osiągnięć uczniów jest wnikliwa znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego z nauczanego przedmiotu, wybór programu gwarantującego realizację treści podstawy, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów oraz do warunków, w jakich program będzie realizowany, dobór podręcznika oraz metod sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Wszyscy nauczyciele deklarują, że zapoznali się z podstawą programową nauczanego przedmiotu zarówno dla trzeciego etapu edukacyjnego, jak i etapu wcześniejszego, czyli szkoły podstawowej i etapu późniejszego, czyli szkoły ponadgimnazjalnej. 90% nauczycieli deklaruje, że realizowany przez nich program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie wszystkich treści ujętych w podstawie programowej.

2 Nauczyciele w oparciu o podstawę programową opracowali wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, co zostało zawarte w ocenianiu przedmiotowym. Na początku każdego roku szkolnego, wśród uczniów klas pierwszych, przeprowadzana diagnoza edukacyjna na wejściu, stanowiąca podstawę planowania procesu dydaktycznego. Jest to niezbędne do prawidłowego zaplanowania i zaprogramowania przebiegu procesu nauczania oraz dopasowania form sprawdzania osiąganych przez uczniów efektów nauczania. W ocenieniu bieżącym wymieniane formy diagnozowania obejmują: testy i sprawdziany, próbne egzaminy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zadania w zeszytach ćwiczeń, zadania dodatkowe oraz konkursy. Ponadto nauczyciele prowadzą obserwacje zachowań uczniów na lekcjach, uroczystościach i imprezach szkolnych w zakresie podporządkowania się wymaganiom szkolnym. 2. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Analiza ta uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. W szkole poziom umiejętności i wiadomości uczniów analizowany jest zgodnie z warunkami zawartymi w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym, w Statucie Szkoły. Ocenianie Wewnątrzszkolne podlega ewaluacji i jest doskonalone w miarę potrzeb. Prowadzona jest bieżąca analiza częstotliwości i różnicowania form oceniania cząstkowego uczniów. Analizowanie osiągnięć wszystkich uczniów deklaruje 90% nauczycieli, 10% - większości uczniów. Jako przykłady takich, przeprowadzanych samodzielnie, analiz nauczyciele podali analizy: sprawdzianów czy prac klasowych po każdym dziale i po każdym semestrze, testów kompetencji, testów diagnostycznych, testów sprawności fizycznej, aktywności na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, frekwencji, bieżącego oceniania, wyników klasyfikacji, próbnych egzaminów, udziału w konkursach i zawodach sportowych i artystycznych, zaangażowania uczniów w realizację projektu. Zespołowe analizy osiągnięć uczniów (inne niż analiza wyników egzaminów zewnętrznych) dokonywane są poprzez: podsumowanie wyników nauczania w zespołach przedmiotowych, zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na konferencjach rady pedagogicznej oraz za pomocą zestawień statystycznych (laureaci konkursów przedmiotowych i innych, osiągnięcia sportowe), przeprowadzanie badań wyników nauczania. Zespoły przedmiotowe analizują wyniki diagnoz, wyniki nauczania na poziomie

3 poszczególnych klas i poszczególnych przedmiotów. Podczas zebrań rady pedagogicznej przewodniczący zespołów przedstawiają sprawozdania z prowadzonych analiz oraz wnioski ze wskazaniem trudności dydaktycznych i wychowawczych. Rada pedagogiczna przyjmuje wnioski do realizacji i na ich podstawie określa działania. Poszczególni nauczyciele i zespoły przedmiotowe są odpowiedzialni za ich wdrożenie. Działania w szczególności dotyczą zagadnień, dzięki którym uczniowie mogą osiągać wyniki nauczania na miarę swoich możliwości. W całorocznej pracy analizy dokonywane przez wszystkich nauczycieli obejmują indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów, wyniki całych klas oraz wszystkich oddziałów z tego samego roku. Wychowawcy klas, dwa razy w roku, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów. Stosowane cyklicznie analizy ilościowe i jakościowe (bieżąca, śródroczna i roczna analiza wyników frekwencji i nauczania) stanowią podstawę do formułowania wniosków. Gromadzona przez szkołę dokumentacja (sprawozdania z wyników klasyfikacji uczniów, karty analizy wyników śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów, analizy testów diagnozujących, rejestr wyników uczestników olimpiad, konkursów) potwierdzają prowadzone formy analizy osiągnięć. Analizy obejmują: wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej poszczególnych uczniów i klas, wyniki testów diagnozujących, średnie ocen uzyskiwane przez poszczególnych uczniów i tendencja postępów w nauce, zestawienia wyników klas, oceny zachowania, osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki przeprowadzanych testów i sprawdzianów, w tym sprawdzianów i egzaminów próbnych, testów kompetencji, badań wyników nauczania, sprawdzianów na wejściu, postępy uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wyniki frekwencji, zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Analizy osiągnięć uczniów znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, księga protokołów, protokoły zespołów przedmiotowych, protokoły zespołu wychowawczego, strona internetowa, dokumentacja pedagoga szkolnego. Analiza osiągnięć szkolnych uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Są one rozpoznawane w pierwszych tygodniach nauki w gimnazjum np. poprzez analizę wyników sprawdzianu oraz wyników edukacyjnych uczniów po szkole podstawowej, testów diagnozy na wejściu, w tym z języka obcego służącego do poziomowania grup językowych i wywiadów dotyczących zainteresowań uczniów. Chodzi tu między innymi o układ treści i chronologię realizacyjną, właściwy dobór zadań (dostosowanie stopnia trudności zadań przygotowywanych dla uczniów), przygotowanie właściwych metod i form dydaktycznych uwzględniających specyficzne uwarunkowania uczniów. Wiedzę o możliwościach

4 rozwojowych uczniów zdobywa się również na podstawie analizy udostępnionych przez rodziców orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz rozmów między nauczycielami gimnazjum, wywiadów z nauczycielami realizującymi z uczniami zajęcia na wcześniejszym etapie kształcenia oraz z pedagogiem, rodzicami i uczniami. Przeprowadzane w szkołach analizy i diagnozy osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe. Wyłaniają się tu trzy grupy. Pierwsza to odniesienie się przez nauczycieli do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno pedagogicznych (w tym również poradni specjalistycznych). Zalecenia te uwzględniane są przy konstruowaniu planów pracy z dzieckiem, dostosowaniu treści programowych. Druga grupę stanowią działania podjęte na podstawie przeprowadzonych diagnoz i analiz, a ukierunkowane na ucznia potrzebującego pomocy, ucznia słabego. Tutaj źródła wskazywały na takie działania jak: dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, indywidualizacja pracy, konstruowanie planów edukacyjnych uwzględniających możliwości ucznia, objęcie ucznia pomocą pedagoga szkolnego, kierowanie na zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, kierowanie na badania do poradni psychologiczno pedagogicznej (za zgodą rodziców), stwarzanie możliwości odniesienia przez ucznia sukcesu. Ostatnia grupa dotyczy działań ukierunkowanych na ucznia zdolnego. Działania te uwzględniały prace indywidualna z uczniem (spotkania z nauczycielem, konsultacje) przygotowująca do udziału w różnorodnych konkursach, tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, indywidualizacje pracy na lekcji, dodatkowe zadania do wykonania, możliwość udziału w projektach edukacyjnych. Możliwości rozwojowe uczniów są omawiane na posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na posiedzeniach RP. Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o różnych możliwościach intelektualnych, np. dla ucznia zorganizowano zajęcia indywidualne. Nauczyciele oceniają nie tylko wyniki, ale również zaangażowanie uczniów. Stosują różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, a także uwzględniają w ocenianiu przedmiotowym kryteria oceniania zgodnie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym i zapisami w opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nauczyciele monitorują postępy uczniów od sprawdzianu, poprzez próbne egzaminy aż do egzaminu gimnazjalnego (EWD). W trakcie wywiadu nauczyciele podali, że prowadząc systematyczną obserwację, analizują mocne i słabe strony młodzieży, a badając możliwości i analizując efekty pracy każdego ucznia, organizują adekwatne do potrzeb formy pracy z uczniami. Nauczyciele stwierdzili, że na zajęciach wychowania fizycznego przy ocenianiu biorą pod uwagę możliwości fizyczne uczniów, ich zaangażowanie i wkład pracy, a nie tylko osiągane wyniki. Uwzględnianie możliwości rozwojowych wszystkich uczniów deklaruje 80% nauczycieli, zaś większości uczniów 20%. Jako przykłady uwzględniania możliwości rozwojowych uczniów nauczyciele wskazali: ułatwianie uczniom włączania się w proces nauczania poprzez stosowanie interaktywnych środków i aktywnych metod nauczania, zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach oraz w zajęciach pozalekcyjnych, powierzanie odpowiedzialnych zadań oraz angażowanie do organizacji imprez, uroczystości szkolnych i udziału w szkolnych przedstawieniach,

5 motywowanie do podwyższania ocen, udzielanie pomocy w uzupełnianiu ewentualnych braków wiedzy, indywidualizowanie procesu nauczania. Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, a dla uczniów posiadających opinie Plany Działań Wspierających. Na początku roku szkolnego szkoła przygotowuje dla uczniów ofertę edukacyjną tj. zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze itp. Nauczyciele poznają opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, respektują zawarte w nich zalecenia dotyczące metod i form pracy z uczniem oraz informacje dotyczące możliwości rozwojowych danego dziecka. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ma opracowane plany wynikowe uwzględniające jego możliwości rozwojowe, zaś uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną mają ustalone różne formy pomocy. Podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej wychowawcy klas biorą pod uwagę możliwości uczniów przy wystawianiu ocen zachowania. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Na podstawie prowadzonej diagnozy osiągnięć uczniów oraz ich analizy można stwierdzić, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej. Nauczyciele planują swoją pracę w oparciu o przyjęte do realizacji programy nauczania z uwzględnieniem treści podstawy programowej, której realizacja jest na bieżąco monitorowana. Poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności jest poddawany ocenie semestralnej i rocznej. O wynikach w nauce uczniów świadczy m.in.: utrzymywanie przez szkołę wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego (od kilku lat średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyższe od średnich w powiecie i mieszczą się najczęściej w staninie wyżej średni ), wysoki odsetek uczniów uczestniczących w konkursach (np. przedmiotowych, tematycznych) zawodach i turniejach oraz uzyskiwanie przez nich dobrych wyników. Nauczyciele pozytywnie oceniają średni stopień opanowania przez uczniów treści programowych. Zamyka się on w przedziale od 5 do 6 (w skali od 1 do 8 gdzie 8 oznacza najwyższą ocenę stopnia opanowania treści programowych. 7

6 W opinii partnerów szkoły uczniowie nabywają szereg umiejętności, które są przydatne w przyszłym dorosłym życiu, m.in. umiejętności społeczne, w tym: współpraca w zespole, aktywność na rzecz środowiska, wolontariat, autoprezentacja, umiejętność wystąpień publicznych. Umiejętność pracy grupowej rozwijana jest w toku prac nad projektami gimnazjalnymi. Uczniowie rozwijają umiejętności m.in. w zakresie organizacji pracy i współpracy w grupie, uczą się otwartości, demokracji, odpowiedzialności za swoje zachowanie, systematyczności w działaniu oraz współzawodnictwa. Uczniowie są kreatywni przygotowują imprezy oraz uroczystości i uczestniczą w nich na terenie szkoły i gminy. Wszyscy uczniowie kończący szkołę są zainteresowani kontynuowaniem nauki i wysoki ich odsetek przyjmowany jest do szkoły pierwszego wyboru. 3. W szkole formułowane są i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nabywane przez uczniów wiadomości i umiejętności są przedmiotem analizy, na podstawie której formułowane są wnioski do dalszej pracy szkoły. Realizacja wniosków, według dyrektora i nauczycieli, przyczynia się do osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym, wśród wyciągniętych wniosków z bieżącej analizy osiągnięć uczniów wymienili: brak systematyczności w pracy, niechęć do odrabiania zadań domowych i nauki w domu, brak umiejętności wnioskowania, potrzebę zajęć dodatkowych i pomocy koleżeńskiej, potrzebę większej liczby ćwiczeń, w tym zadań typu egzaminacyjnego. Nauczyciele po analizie osiągnięć uczniów stwierdzili, że należy: systematycznie sprawdzać prace domowe (m.in. poprzez kartkówki) oraz wiedzę i umiejętności uczniów z ostatnich lekcji, przeprowadzać lekcje powtórzeniowe przed każdym sprawdzianem, zwiększyć ilość ćwiczeń doskonalących wnioskowanie, oceniać różne formy aktywności uczniów, odwoływać się do wiadomości i umiejętności z innych przedmiotów, na bieżąco informować rodziców o osiągnięciach dzieci. Zmieniono ramowy plan nauczania wprowadzając dodatkowe godziny matematyki i języka polskiego. Nauczyciele w wywiadzie grupowym wskazali następujące przykłady wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów, m.in.: Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb uczniów; Motywowanie uczniów do uzyskania wyższych wyników; Dostosowanie formy pomocy do potrzeb uczniów; Analizowanie zadań, które słabo wypadły na egzaminie gimnazjalnym i wdrażanie wniosków przez nauczycieli przedmiotów;

7 Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników klasyfikacji, nagradzanie uczniów; Modyfikacja planów pracy nauczycieli. Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy na zajęciach do możliwości uczniów. Wykorzystują pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące, co pozwala na szybsze i trwalsze przyswajanie przez nich treści, a tym samym lepsze opanowanie wiedzy i umiejętności. 68% gimnazjalistów w ankiecie "Mój dzień" stwierdziło, że "dość często" lub "bardzo często" uczestniczyło w zajęciach dostosowanych do ich możliwości. Uczniowie ocenili zajęcia, w których uczestniczyli w szkole w sposób zróżnicowany, z tendencją w kierunku zajęć łatwych lub umiarkowanie łatwych W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne środki przekazu, w tym tablica interaktywna, komputer, rzutnik multimedialny, Internet. Nauczyciele podczas swoich lekcji analizują bieżące wyniki nauczania i podejmują czynności motywujące uczniów do pracy, na bieżąco przekazują informacje wychowawcom lub bezpośrednio rodzicom. Uczniom stwarzane są warunki do poprawy i podwyższania ocen, nauczyciele mobilizują ich do podwyższania ocen i zachęcają do nauki. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie i ich rodzice informowani są o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniem. Odpowiednio wcześnie przekazana informacja o proponowanej ocenie zachęca uczniów do podjęcia wysiłku w celu jej poprawienia. Uczniom o indywidualnych zainteresowaniach szkoła umożliwia

8 uczestnictwo w kołach przedmiotowych. We współpracy z rodzicami, szkoła motywuje uczących się do częstszego podejmowania tej formy rozwoju. Aktywizuje się uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, uroczystościach szkolnych i gminnych, zawodach sportowych oraz projektach edukacyjnych. Stwarza się uczniom w ten sposób możliwość wykazania się różnorodnymi umiejętnościami. Dla uczniów, którzy mają przejściowe lub stałe trudności z opanowaniem wybranych wiadomości czy umiejętności, organizowane są zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Realizując dostosowanie ilości zajęć dodatkowych do potrzeb uczniów, wykorzystano godziny do dyspozycji dyrektora realizowane z art. 42. Efektem analiz dokonywanych przez zespoły przedmiotowe są wnioski i plany działań mających na celu doskonalenie umiejętności, które słabo wypadły na sprawdzianach lub egzaminach zewnętrznych oraz sprawdzianach i testach próbnych czy przeprowadzanych na wejściu. W szkole funkcjonuje system motywacyjny: nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauczaniu, nagrody za wzorową frekwencję, listy gratulacyjne dla rodziców, nagroda dla najlepszego absolwenta, nagroda dla ucznia, który uzyskał najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego, statuetki za osiągnięcia sportowe. Osiągnięcia uczniów w konkursach są doceniane i nagradzane publicznie (na ogólnoszkolnym apelu) i stawiane jako wzór pozostałym uczniom. Prace uczniów (np. plastyczne) są eksponowane na gazetce szkolnej. Nauczyciele, wskazując wnioski, które zostały wykorzystane w pracy szkoły, m.in. podali, że podjęto działania związane z promowaniem osiągnięć i sukcesów uczniów na forum klasy, szkoły, na stronie internetowej. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. Zdaniem uczniów nauczyciele okazują im swoją wiarę, o czym świadczą pochwały, podkreślanie zalet i umiejętności uczniów oraz częste stwierdzenia, że uczniowie sobie poradzą w rozwiązaniu trudności i problemów. 66% ankietowanych uczniów ma poczucie, ze nauczyciele w tej szkole wierzą w ich możliwości

9 Nauczyciele stwarzają szansę na poprawę ocen, proponują różnorodną pomoc. Taki stan deklaruje 75% uczniów Nauczyciele starają się motywować uczniów do nauki. Taki stan deklaruje 75% uczniów Większość ankietowanych rodziców (95%) potwierdza, że nauczyciele wierzą w możliwości uczniów Swoją wiarę okazują, m.in. poprzez pochwały słowne udzielane na forum klasy i szkoły, promowanie osiągnięć na gazetkach szkolnych i stronie internetowej, motywowanie do nauki i do podejmowania wyzwań nawet przez mniej zdolnych uczniów, stwarzanie możliwości poprawy ocen, zachęcanie do udziału w konkursach i przygotowywanie do nich uczniów, ocenianie za dodatkową pracę (np. udział w konkursach, aktywność i pracę na lekcji). Rodzice ponadto wymienili:

10 angażowanie uczniów do programów artystycznych, prowadzenie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań i zachęcanie uczniów do udziału w nich, nagrody dla najlepszych na koniec roku. Ankietowani nauczyciele swoich uczniów scharakteryzowali na poziomie przeciętnym ich dyscyplinę, chęć do nauki, inicjatywę oraz zaangażowanie i aktywność średnio ocenili jako połowiczną, nieco wyżej ocenili poprawę wyników w nauce. Partnerzy szkoły i organ prowadzący za szczególnie istotne umiejętności nabywane przez uczniów uznali: umiejętność zachowania się w każdej sytuacji i miejscu, kulturę osobistą, rozwój zainteresowań i pasji, odwagę występu publicznego, umiejętność zdrowego współzawodnictwa, wrażliwość na potrzeby i pomoc innym, samorządność i współpracę w zespole. 4. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. Z systematycznej analizy wyników nauczania nauczyciele formułują wnioski, których celem jest osiąganie lepszych wyników nauczania i podnoszenia motywacji uczniów do nauki. Wnioski z analiz wykorzystywane są m.in. w pracy zespołów przedmiotowych, a ich wdrożenie przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Dostępna dokumentacja oraz trzyletnie wskaźniki gimnazjalne EWD pozwalają stwierdzić, że wdrażanie wniosków z analiz wyników testów kompetencji i egzaminów gimnazjalnych, pozwala utrzymać dobry poziom wyników kształcenia, a efektywność nauczania pozostaje na zadowalającym poziomie. Działania wspierające rozwój uczniów oraz podejmowane przez nauczycieli formy i metody pracy przyczyniają się do podnoszenia w szkole jakości kształcenia. Do takich działań należy prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających czy wykonywanie zadań z testów egzaminacyjnych. Nauczyciele organizują odrębne zajęcia dla uczniów dla uczniów z niskim potencjałem oraz uczniów z dysfunkcjami. Dostrzegając wśród swoich uczniów osoby o dużym potencjale, nauczyciele stawiają im coraz większe wymagania, aby mogli w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne, zachęcają ich i motywują do dodatkowej pracy związanej z przygotowaniem się do konkursów przedmiotowych. W tym celu szkoła oferuje spektrum kół przedmiotowych i zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania.

11 Nauczyciele jednogłośnie oceniają, że praca na zajęciach dodatkowych wpływa na poprawę efektów kształcenia. Szkoła organizuje konkursy i umożliwia uczniom udział w konkursach zewnętrznych. Na podstawie prowadzonego w szkole rejestru można stwierdzić, że duży odsetek uczniów bierze w nich udział. Poprzez ten fakt uczniowie mają możliwość osiągania sukcesów, które są w szkole promowane. Udział w konkursach rozwija zdolności i umiejętności uczniów, a jednocześnie wpływa na podniesienie efektów kształcenia i na promocję szkoły. Na wzrost motywacji uczniów niewątpliwy wpływ ma stosowany przez szkoły system nagród i pochwał. Uczniowie i ich rodzice są informowani o wnioskach z analizy osiągnięć. Rodzice są informowani o ocenach dzieci, ich zachowaniu, trudnościach oraz możliwościach poprawy i rozwoju. Nauczyciele dostarczają rodzicom informacji o osiągnięciach ich dzieci, proponują dodatkową pracę, która sprzyja osiąganiu sukcesów. Nauczyciele prowadzą rozmowy z rodzicami, porównują wyniki obserwacji własnych z opiniami rodziców na temat uczniów i ich zachowań. Informacje na temat uczniów są przekazywane podczas spotkań wychowawców z rodzicami, konsultacji oraz indywidualnych rozmów osobistych i telefonicznych. Na zebraniach z rodzicami uczniów klas trzecich są omawiane wyniki egzaminu próbnego. Wnioski (odpowiedzi na pytania kluczowe): Po przeanalizowaniu dokumentacji szkoły wywnioskować, że uczniowie nabywają wiedzę i programowej. i analizy osiągnięć uczniów można umiejętności określone w podstawie

12 Dyrektor szkoły, poprzez nadzór pedagogiczny, monitoruje wdrażanie podstawy programowej, organizuje i monitoruje diagnozowanie osiągnięć uczniów, a także umożliwia nauczycielom doskonalenie w zakresie pomiaru dydaktycznego. Nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie pisemnych prac kontrolnych (testy, diagnozy, kartkówki, sprawdziany), odpytywanie uczniów, monitorowanie aktywności. Uczniowie wykonują testy sprawności fizycznej, rozwiązują ćwiczenia praktyczne i wykonują różnorodne doświadczenia. Osiągnięcia uczniów analizowane są w zespołach klasowych po przeprowadzonej pracy pisemnej, w czasie odpowiedzi ustnych, na zajęciach ruchowych. Prócz tego nauczyciele wymieniają spostrzeżenia na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Analizuje się również postępy w nauce na zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych. Wnioski do dalszej pracy formułowane są na spotkaniach Rady Pedagogicznej i wdrażane do realizacji zgodnie z planem pracy szkoły. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce, o czym świadczy poziom uzyskiwanych przez uczniów wyników w diagnozach przeprowadzanych w szkole oraz zewnętrznych testów kompetencji. Uczniowie informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć na lekcjach poświęconych poprawie sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz w trakcie pogadanek poświęconych omówieniu wyników testów kompetencji. Rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć na zebraniach rodziców, podczas spotkań indywidualnych. Przekazywane są im informacje o tym, z czym uczniowie doskonale sobie radzą i o obszarach, w których mają trudności i wymagają większej pracy. Ważnym aspektem w przebiegu procesu nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności jest współpraca całego środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, rodziców). Mocne strony szkoły: Szkoła poprzez organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, udział w projektach edukacyjnych w znacznym stopniu umożliwia realizację podstawy programowej uczniów, w tym uczniów zagrożonych oceną niedostateczną. Podstawa programowa stanowi bazę, w oparciu o którą realizowane są działania wychowawcze i profilaktyczne zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki oraz wynikających z nich planów pracy w danym roku szkolnym. Prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej sprawozdania nauczycieli na posiedzeniach RP, nadzór dyrektora. Diagnozowanie osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie zasad sprecyzowanych w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym, poddawanym ewaluacji. Programy oraz formy i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Wyniki działań dydaktycznych są omawiane na posiedzeniach zespołów

13 przedmiotowych, a dwa razy do roku na posiedzeniach RP. Konstruuje się i wdraża programy poprawy efektywności kształcenia, będące wynikiem analiz osiągnięć uczniów i wniosków z nich płynących. Podejmuje się działania, aby uczniowie uzyskiwali coraz lepsze wyniki w nauce (m. in. zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb, udział w konkursach, motywowanie do nauki). Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania przez uczniów jeszcze lepszych wyników w nauce i udzielają im wsparcia. W szkole stworzono jasne i przejrzyste kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel precyzyjnie sformułował wymagania na poszczególne oceny. Słabe strony szkoły: U niektórych uczniów zauważa się lekceważący stosunek uczniów do obowiązków szkolnych, o czym świadczy m. in. duża ilość braków zadań domowych i nieprzygotowań do lekcji. Wiedza niektórych rodziców na temat udziału ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych jest zbyt mała. Zalecenia i oczekiwania: Dalsze przeprowadzanie i analiza wyników testów próbnych i badań wyników z wybranych przedmiotów oraz wdrażanie wniosków z tych analiz. Ciągłe przekazywanie wyników analiz osiągnięć uczniów im samym oraz rodzicom w czasie zebrań z rodzicami i spotkań indywidualnych. Mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i nauki oraz do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Mobilizowanie rodziców uczniów mających kłopoty z nauką do ściślejszej współpracy ze szkołą. Wprowadzenie zapisów w regulaminie oceniania zachowania zwiększających motywację uczniów do systematycznej nauki i respektowania pożądanych postaw. Dalsze doskonalenie przez nauczycieli warsztatu pracy. Pogłębianie wiedzy nauczycieli w zakresie pomiaru dydaktycznego.

14 Załączniki A ankieta dla uczniów (zał. A1) ankieta dla rodziców (zał. A2) ankieta dla nauczycieli (zał. A3) wywiad z nauczycielami (zał. A4) ankieta dla dyrektora (zał. A5) wywiad z dyrektorem szkoły (zał. A6) Ankieta dla uczniów gimnazjum Załącznik A1 Ankieta przeprowadzana jest w ramach ewaluacji wewnętrznej odbywającej się w Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie badającej wymaganie 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji zwrotnej od uczniów w zakresie objętym ewaluacją. Moja Szkoła 1. Myśląc o swoich wynikach pracy w 3. Nauczyciele pomagają mi uczyć się, gdy szkole czuję: Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o Radość o Uważam, że wszystko jest w porządku o Nie obchodzi mnie to o Niezadowolenie, że nie mogłem/mogłam zrobić więcej mam trudności z nauką. Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o zdecydowanie nie o raczej nie o raczej tak o zdecydowanie tak 4. Czuję, że nauczyciele we mnie wierzą. 2. Nauczyciele mówią mi, że mogę się Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. nauczyć nawet trudnych rzeczy. Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o zdecydowanie nie o raczej nie o raczej tak o zdecydowanie tak o zdecydowanie nie o raczej nie o raczej tak o zdecydowanie tak

15 Mój Dzień 1. Czy Twoim zdaniem zajęcia lekcyjne, w których uczestniczyłeś(łaś) dzisiaj były dostosowane do Twoich możliwości? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o nie, wcale o tak, bardzo rzadko o tak, dość często o tak, bardzo często 2. Czy zajęcia, w których dziś uczestniczyłeś(łaś) w szkole były łatwe, a może trudne? bardzo łatwe bardzo trudne Załącznik A2 Ankieta dla rodziców Ankieta przeprowadzana jest w ramach ewaluacji wewnętrznej odbywającej się w Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie badającej wymaganie 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji zwrotnej od Rodziców / Opiekunów prawnych w zakresie objętym ewaluacją. Dziękujemy za wypełnienie ankiety 1. Czy Pana(i) zdaniem nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o zdecydowanie nie o raczej nie o raczej tak o zdecydowanie tak

16 Załącznik A3 Ankieta dla nauczycieli Ankieta przeprowadzana jest w ramach ewaluacji wewnętrznej odbywającej się w Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie badającej wymaganie 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji zwrotnej od nauczycieli w zakresie objętym ewaluacją. 1. Czy zapoznał/a się Pan/Pani z podstawą programową nauczanego przedmiotu? Tak dla II etapu edukacyjnego dla III etapu edukacyjnego dla IV etapu edukacyjnego Nie 2. Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie treści ujętych w podstawie programowej? Tak, wszystkich treści Większości treści Tylko niektórych treści Nie gwarantuje 3. Proszę o zaznaczenie na skali od 1 do 8, w jakim stopniu Pana(i) uczniowie opanowali w poprzednim roku szkolnym wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej? niewielkim dużym 4. Poniżej zamieszczamy kilka wymiarów. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu charakteryzują one Pana(i) uczniów w większości są niezdyscyplinowani nie mają chęci do nauki nie przejawiają własnej inicjatywy nie uzyskują lepszych wyników nie są zaangażowani, aktywni w większości są zdyscyplinowani mają chęć do nauki przejawiają własną inicjatywę uzyskują lepsze wyniki są zaangażowani, aktywni

17 5. Czy analizuje Pan/Pani osiągnięcia uczniów? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o tak, wszystkich o tak, większości o tak, w wybranych, uzasadnionych przypadkach o nie 6. Proszę o podanie przykładów takich analiz Załącznik A4 Wywiad grupowy z nauczycielami 1. Czy analizując osiągnięcia szkolne uczniów, uwzględniają Państwo ich możliwości rozwojowe? Jeśli tak, proszę opisać, jak jest to realizowane. 2. Jakie wnioski wyciągnęli Państwo z analizy osiągnięć uczniów? Proszę podać dwa - cztery przykłady 3. Które wnioski z analizy osiągnięć uczniów zostały wykorzystane i w jaki sposób? 4. Czy wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów, przekładają się na wzrost efektów kształcenia? Jeśli tak, co konkretnie o tym świadczy? Załącznik A5 Ankieta dla dyrektora Poniższe narzędzia ewaluacyjne są wykorzystywane w przeprowadzanej w Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie badającej wymaganie 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Założeniem ewaluacji jest określenie, czy. Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji zwrotnej od Dyrektora w zakresie objętym ewaluacją. 1. Czy wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na wzrost efektów kształcenia? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. o zdecydowanie tak o raczej tak o raczej nie o zdecydowanie nie 2. Proszę podać przykład wdrożonego wniosku i efektu.

18 Załącznik A6 Wywiad z dyrektorem 1. Czy analizując osiągnięcia szkolne uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe? Proszę o podanie przykładu. 2. Skąd Państwo wiedzą jakie są możliwości rozwojowe uczniów? 3. Które wnioski z analizy osiągnięć uczniów zostały wykorzystane i w jaki sposób? 4. W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów (inne niż analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych? Proszę opisać.

19 Załączniki B wyniki ankiety dla uczniów (zał. B1) wyniki ankiety dla rodziców (zał. B2) wyniki ankiety dla nauczycieli (zał. B3) Załącznik B1 Wyniki ankiety dla uczniów Moja szkoła Pytanie IA IB IIA IIB IIIA IIIB Suma Liczba ankietowanych Myśląc o swoich wynikach pracy w szkole czuję: Radość 0% 0% 0% 1% 0% 3% 4 4,3% Uważam, że wszystko jest w porządku 7% 9% 4% 6% 5% 9% 38 40,4% Nie obchodzi mnie to 2% 3% 0% 1% 1% 2% 9 9,6% Niezadowolenie, że nie mogłem/mogłam zrobić więcej 7% 3% 14% 9% 6% 6% 43 45,7% 2. Nauczyciele mówią mi, że mogę się nauczyć nawet trudnych rzeczy. zdecydowanie nie 0% 1% 2% 0% 1% 1% 5 5,3% raczej nie 2% 3% 0% 5% 3% 5% 18 19,1% raczej tak 13% 9% 11% 9% 5% 12% 54 57,4% zdecydowanie tak 2% 2% 5% 3% 3% 2% 17 18,1% 3. Nauczyciele pomagają mi uczyć się, gdy mam trudności z nauką. zdecydowanie nie 0% 0% 3% 0% 0% 0% 3 3,2% raczej nie 3% 2% 2% 1% 1% 4% 13 13,8% raczej tak 12% 11% 12% 11% 11% 13% 64 68,1% zdecydowanie tak 2% 2% 1% 5% 1% 2% 13 13,8% 4. Czuję, że nauczyciele we mnie wierzą. zdecydowanie nie 0% 0% 4% 0% 1% 2% 7 7,4% raczej nie 6% 4% 5% 3% 2% 5% 25 26,6% raczej tak 10% 10% 6% 12% 7% 7% 49 52,1% zdecydowanie tak 1% 1% 2% 2% 2% 5% 13 13,8%

20 Mój dzień Pytanie IA IB IIA IIB IIIA IIIB Suma % 1. Czy Twoim zdaniem zajęcia lekcyjne, w których uczestniczyłeś(łaś) dzisiaj były dostosowane do Twoich możliwości? nie, wcale 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2 2,1% tak, bardzo rzadko 6% 3% 7% 2% 4% 7% 29 30,9% tak, dość często 6% 12% 11% 12% 7% 11% 55 58,5% tak, bardzo często 4% 0% 0% 2% 1% 1% 8 8,5% 2. Czy zajęcia, w których dziś uczestniczyłeś(łaś) w szkole były łatwe, a może trudne? 1 1% 2% 0% 3% 1% 5% 12 12,8% 2 6% 2% 0% 1% 1% 5% 15 16,0% 3 2% 2% 3% 4% 3% 3% 17 18,1% 4 6% 7% 4% 3% 3% 3% 26 27,7% 5 1% 0% 4% 2% 2% 1% 10 10,6% 6 0% 1% 6% 2% 2% 0% 11 11,7% 7 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1 1,1% 8 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2 2,1% Załącznik B2 Wyniki ankiety dla rodziców Pytanie Suma Liczba ankietowanych Czy Pana(i) zdaniem nauczyciele w tej szkole wierzą w możliwości uczniów? zdecydowanie nie 0 0% raczej nie 1 5% raczej tak 17 85% zdecydowanie tak 2 10%

21 Załącznik B3 Wyniki ankiety dla nauczycieli Pytanie Ilość odpowiedzi Liczba ankietowanych Czy zapoznał/a się Pan/Pani z podstawą programową nauczanego przedmiotu? tak % nie 0 0% 2. Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania gwarantuje efektywne nauczanie treści ujętych w podstawie programowej? Tak, wszystkich treści 9 90% Większości treści 1 10% Tylko niektórych treści 0 0% Nie gwarantuje 0 0% 3. Proszę o zaznaczenie na skali od 1 do 8, w jakim stopniu Pana(i) uczniowie opanowali w poprzednim roku szkolnym wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej % 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% % % 7 0 0% 8 0 0% 4. Poniżej zamieszczamy kilka wymiarów. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu charakteryzują one Pana(i) uczniów (średnio) dyscyplina 4,8 48% chęć do nauki 4,8 48% inicjatywa 4,8 48% poprawa wyników w nauce 5,4 54% zaangażowanie, aktywność 4,8 48% 5. Czy analizuje Pan/Pani osiągnięcia uczniów? tak, wszystkich 9 90% tak, większości 1 10% tak, w wybranych, uzasadnionych przypadkach 0 0% nie 0 0% 7. Czy analizując osiągnięcia szkolne uczniów, uwzględniają Państwo ich możliwości rozwojowe? tak, wszystkich 8 80% tak, większości 2 20% tak, w wybranych, uzasadnionych przypadkach 0 0% nie 0 0%

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej ul. A. Ferensa 12A 42-260 Kamienica Polska EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 GŁÓWNE CELE I DZIAŁANIA ZESPOŁU doskonalenie procesu nauczania i uczenia, kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół GIMNAZJA

Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół GIMNAZJA Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół w roku szkolnym 2013/2014 GIMNAZJA Wyniki badania ankietowego 60,0% % szkół, które wypełniły ankietę 50,0% 51,6% 40,0% 30,0% 30,8% 20,0% 17,6% 10,0% 0,0% szkoła

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ Zespół Szkół Podgimzjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej w ZSZ Opis przedmiotu ewaluacji: Wymaganie 3: Uczniowie bywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Wrzesień 2015 Czerwiec 2016 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bieszczadzkim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH GITAROWYCH Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom i ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Zacznijcie od poznawania swoich uczniów, bo na pewno ich nie znacie. J.J Rousseau Emil,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016

Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/2016 Strona 1 z 6 Roczny Plan Pracy Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsku- Białej 2015/ Podstawowe kierunki pracy gimnazjum w roku szkolnym 2015/: Wzrost efektów kształcenia przejawiający się podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Grudziądzu RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zgodne z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane Wewnątrzszkolny System Oceniania /WSO/ Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy Nauczanie zintegrowane I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO uwzględnia predyspozycje uczniów i wymagania dostosowuje do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH Cel ogólny. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tak aby tworzyć warunki do odniesienia sukcesu na miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI KONTRAKT PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH IV - VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo