Akt Notarialny UMOWA DEWELOPERSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akt Notarialny UMOWA DEWELOPERSKA"

Transkrypt

1 Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2013 Akt Notarialny Dnia *** dwa tysiące trzynastego (**.2013) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze przy Placu Pocztowym numer 15 stawili się: **, PESEL **, zamieszkały **, który oświadcza, że przy tym akcie działa w imieniu i na rzecz spółki komandytowej pod firmą: RAJBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Murawa numer 31, posiadającej numer NIP i REGON , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS reprezentując komplementariusza "RAJBUD DEVELOP- MENT" spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - na mocy pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu ** przed **, do Repertorium **, które to pełnomocnictwo w wypisie przy niniejszym okazuje zapewniając, że nie zostało odwołane ani też nie wygasło i dalej oświadcza, że reprezentowana przez niego Spółka Komandytowa nie jest w likwidacji ani w upadłości, nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, nie ma podstaw do wszczęcia wyżej wymienionych postępowań a na dokonanie czynności objętych tym aktem zgodnie z umową reprezentowanej Spółki nie jest wymagana zgoda komandytariusza - Spółka zwana w treści niniejszego aktu także "Deweloperem" i jednocześnie podaje adres dla doręczeń dla reprezentowanej Spółki: Zielona Góra ulica Sikorskiego numer 27, ***** - zwana dalej "nabywcą" Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numer: ad 1. **, ad 2. *** UMOWA DEWELOPERSKA 1. *** oświadcza, że: ) reprezentowana przez niego spółka komandytowa pod firmą: RAJBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu jest właścicielem nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ulicy Franciszka Rzeźniczaka, składającej się z działek oznaczonych numerami 307 (trzysta siedem) i 308/5 (trzysta osiem łamane przez pięć) o łącznej powierzchni 0,5553 ha (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), dla której

2 2 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr ZG1E/ /6, i że w księdze tej wpisane są: a) w Dziale I Spis Praw: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej o treści: nieodpłatna, na czas nieoznaczony - służebność gruntowa - prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 308, w pasie gruntu oznaczonym kolorem niebieskim na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Rep. A 15134/2012, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ulicy Rzeźniczaka, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 307 księga powiązana ZG1E/ /9, uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej o treści: nieodpłatna służebność gruntowa, na czas nieoznaczony, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 308/4, w pasie gruntu oznaczonym kolorem niebieskim na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Nr 2686/2013, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ulicy Rzeźniczaka - na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 308/5 - księga powiązana ZG1E/ /9, b) w Dziale III: nieodpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, polegająca na korzystaniu przez ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, REGON z nieruchomości w celu umożliwienia dojścia i dojazdu do projektowanych linii kablowych średniego i niskiego napięcia w celu wykonywania niezbędnych czynności związanych z ich eksploatacją, konserwacją, remontami i modernizacją księgi współobciążone ZG1E/ /8, ZG1E/ /4, ZG1E/ /1, ZG1E/ /8, ZG1E/ /6 ZG1E/ /9, nieodpłatna służebność przesyłu ustanowiona na czas nieoznaczony, polegająca na korzystaniu przez ENEA Operator sp. z o.o. z nieruchomości w celu umożliwienia dojścia i dojazdu do projektowanych linii kablowych średniego i niskiego napięcia w celu wykonywania niezbędnych czynności związanych z ich eksploatacją, konserwacją, remontami i modernizacją przedmiot wykonywania działka numer 17/21 - wpisana na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu księga współobciążona ZG1E/ /8, nieodpłatna służebność przesyłu ustanowiona na rzecz każdoczesnych przedsiębiorców będących właścicielami sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej, polegająca na prawie swobodnego dojścia i dojazdu do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej przebiegającej przez nieruchomość, w celu wykonania niezbędnych czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą i modernizacją tych sieci przedmiot wykonywania działka numer 17/21, nieodpłatna służebność przesyłu ustanowiona na rzecz każdoczesnych przedsiębiorców będących właścicielami sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej polegająca na prawie swobodnego dojścia i dojazdu do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej przebiegającej przez nieruchomość, w celu wykonania niezbędnych czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą i modernizacją tych sieci przedmiot wykonywania działka numer 17/27 księgi współobciążone ZG1E/100296/8, ZG1E/ /7 i ZG1E/ /9, nieodpłatna służebność gruntowa ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości, składającej się z działki nr 17/29, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 17/27 do działki nr 17/29 numer księgi ZG1E/ /2 księgi współobciążone ZG1E/ /7 i ZG1E/ /9,----

3 3 - nieodpłatna, na czas nieoznaczony - służebność gruntowa - prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 308, w pasie gruntu oznaczonym kolorem niebieskim na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego Rep. A 15134/2012, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej - ulicy Rzeźniczaka, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 307 księga współobciążona ZG1E/ /9, nieodpłatna służebność gruntowa na czas nieoznaczony polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 308/4,w pasie gruntowym oznaczonym kolorem zielonym na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, Rep. A 1735/2013 z dnia 01 lutego 2013r., celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej ulicy Franciszka Rzeźniczaka na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 17/30 księgi współobciążone ZG1E/ /3 i ZG1E/ /9, nieodpłatna służebność gruntowa ustanowiona na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 17/28 polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 17/27- stanowiącą drogę wewnętrzną objętą KW ZG1E/ /9 - do działki nr 17/28 księgi współobciążone ZG1/ /7 i ZG1E/ /9, roszczenia o ustanowienie odrębnej własności oznaczonych lokali oraz o przeniesienie własności tych lokali na rzecz oznaczonych osób, nie dotyczące lokalu mieszkalnego objętego niniejszą umową, c) w Dziale IV hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) dla zabezpieczenia wierzytelności Banku wskazanych w oświadczeniu Banku z dnia 27 kwietnia 2012 roku Umowa Kredytu Nr KRI/ z dnia 27 kwietnia 2012 roku z Aneksem Nr 1 z dnia 26 listopada 2012 roku, na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a także zapewnia, że opisana wyżej nieruchomość wolna jest od innych poza wyżej opisanymi i ujawnionymi w księdze wieczystej - długów, ciężarów i hipotek, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością ) stosownie do zaświadczenia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 31 sierpnia 2012 roku opisana wyżej działka numer 307 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ulicy Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze, uchwalona uchwałą nr VIII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011 roku i zgodnie z ustaleniami wyżej wymienionego planu powyższa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ) działki sąsiadujące z opisaną wyżej nieruchomością w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże i place manewrowe, zieleń parkową, przy czym dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi od 4 do 6 kondygnacji, nie wyższa niż 24 metry mierzone od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 12 metrów mierzone od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu dla parkingów, garaży i placów manewrowych, ) większość sąsiednich działek położonych w pobliżu przedmiotowej nieruchomości jest własnością bądź pozostaje w użytkowaniu wieczystym Dewelopera lub spółek powiązanych z Deweloperem jak "Rajbud Development" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu i "LG Development" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Na sąsiednich nieruchomościach powyższe Spółki zamierzają realizować inwestycję budowlaną w postaci budowy budynków wielorodzinnych o zabudowie 4-6 kondygnacji. Ponadto w odległości około 200 (dwieście) metrów powstaje inwestycja

4 4 budowlana w postaci budowy pawilonu handlowego, dwukondygnacyjnego, między innymi ze sklepem Biedronka. Zgodnie z pismem nr DI z dnia 12 lipca 2012 roku sporządzonym przez Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania Drogami wydanym z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości przewidziane są między innymi: przebudowa ulicy Trasa Północna, przebudowa ulicy Stefana Batorego od odcinka ulicy Dworcowej do ulicy Trasa Północna,--- - budowa drogi ulica Źródlana, nie są zaś planowane inwestycje takie jak: budowa linii szynowych, przewidziane korytarze powietrzne a także inne inwestycje komunalne, w szczególności oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze, o których mowa w Części Ogólnej ust. III Prospektu Informacyjnego stanowiącego integralną część niniejszego aktu *** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza, że: Spółka na bliżej opisanych w 1 tego aktu działce numer 307 powstałej z podziału działek numer 17/21 i 17/27 a następnie z połączenia działek numer 17/39, 17/40 i 17/52 oraz działce numer 308/5 zgodnie z ostateczną Decyzją Nr 398/11 wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 14 lipca 2011 roku znak PB- I BB realizuje przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie przy ulicy Rzeźniczaka w Zielonej Górze dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i B2 (II etap) ze wspólną halą garażową wraz z elementami zagospodarowania terenu, pięciokondygnacyjnych, zawierających łącznie 156 (sto pięćdziesiąt sześć) lokali w tym 151 (sto pięćdziesiąt jeden) lokali mieszkalnych, 4 (cztery) lokale niemieszkalne-biurowe i jeden lokal niemieszkalny garaż znajdujący się w piwnicy budynków B1 i B2, zawierający 81 (osiemdziesiąt jeden) stanowisk postojowych oraz 72 komórki lokatorskie, przy czym w budynku B1 mieścić się będzie 80 (osiemdziesiąt) lokali mieszkalnych zaś w budynku B2 mieścić się będzie 71 (siedemdziesiąt jeden) lokali mieszkalnych i 4 (cztery) lokale niemieszkalne-biurowe. Dla powyższych budynków zaprojektowany został numer porządkowy 9 A-H (dziewięć od A do H). Budynki wyposażone będą w media: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, C.O., elektryczna, RTV, internetowa. Rzut sytuacyjny usytuowania budynków przedstawia Załącznikiem numer 1 do niniejszej umowy, stanowiska postojowe oraz komórki lokatorskie, które znajdować się będą we wchodzącym w skład powyższych budynków lokalu niemieszkalnym garażu, nie będą stanowić odrębnych pomieszczeń zaś nabywcy tych stanowisk oraz komórek lokatorskich będą mogli nabywać te prawa poprzez zawarcie odrębnych umów nabycia udziału w lokalu niemieszkalnym garażu, stanowiącym przedmiot odrębnej własności, opisane wyżej budynki wykonane zostaną w technologii tradycyjnej udoskonalonej: fundament ławy żelbetowe, ściany fundamentowe - bloczki betonowe, ściany zewnętrzne osłonowe cegła silikatowa ocieplone styropianem, stropy płyty kanałowe, schody prefabrykowane, dach więźba dachowa drewniana, dachówka cementowa zaś części wspólne budynku wykończone będą w następującym standardzie: klatka schodowa obłożona granitem i pomalowana farbą emulsyjną, winda hydrauliczna, drzwi przegrodowe aluminiowe, elewacja pokryta tynkiem mineralnym, opisane wyżej działki numer 307 i 308/5 zabudowane zostaną także małą architekturą, infrastrukturą techniczną to jest ciągami komunikacyjnymi wykonanymi z kostki betonowej, oświetleniem terenu, śmietnikami, teren wokół budynków obsiany zostanie trawą i obsadzony niską roślinnością

5 3. *** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza, że: w będącym w trakcie realizacji opisanym w 2 ust. 1 tego aktu budynku oznaczonym obecnie numerem ** w klatce schodowej oznaczonej obecnie numerem budowlanym ** usytuowany będzie, między innymi, lokal mieszkalny obecnie oznaczony numerem budowlanym ** położony na ** piętrze, składający się z ** o łącznej powierzchni użytkowej ** m kw. oraz loggii/balkonu/tarasu o powierzchni ** m kw. rzut lokalu przedstawiony w Załączniku Numer 2 do niniejszej umowy, powyższy lokal wykończony zostanie według następującego standardu: posadzki - warstwa wyrównawcza pod posadzki betonowa na styropianie grubości 2 cm, okna - PCV 5-komorowe (według specyfikacji z projektu wykonawczego) + parapety, drzwi wejściowe - stalowe w okleinie drewnopodobnej, antywłamaniowe kl.b, instalacja elektryczna - rozprowadzona po lokalu, osprzęt krajowy biały, instalacja wodna (w tym ciepła woda) - doprowadzona do zaworu licznikowego i dalej do lokalu (łazienka/kuchnia), instalacja kanalizacyjna - piony z trójnikiem przygotowane do dalszego rozprowadzenia, instalacja c.o. - rozprowadzona po lokalu (pod posadzką), grzejniki stalowe, panelowe z zaworami termoregulacyjnymi (w łazience grzejnik typu drabinka), powierzchnia ścian - tynk gipsowy maszynowy (bez gładzi), powierzchnia sufitu - tynk gipsowy maszynowy (bez gładzi), ścianki działowe - murowane z bloczków gipsowych (8 cm), szpachlowane gładzią gipsową (bez łazienki), drzwi wewnętrzne - brak drzwi i ościeżnic, inne słuchawka domofonowa, z własnością opisanego w ust. 2 lokalu mieszkalnego związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będzie grunt oraz części budynków i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, *** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza, że: a) realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego o którym mowa w 2 ust. 1 tego aktu prowadzona jest na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę, zgodnie z wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra DECYZJĄ NR 398/11 w dniu 14 lipca 2011 roku znak PB-I BB zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która to decyzja stała się ostateczna w dniu 4 sierpnia 2011 roku i nie została zaskarżona, b) roboty budowlane związane z powyższym przedsięwzięciem rozpoczęte zostały dnia 11 sierpnia 2011 roku a ich zakończenie nastąpi: dla budynku oznaczonego obecnie numerem budowlanym B1 w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku zaś dla budynku obecnie oznaczonego numerem budowlanym B2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 roku, c) numer lokalu oraz numery budynków ostatecznie ustalone zostaną po oddaniu budynków do użytkowania,

6 6 d) powierzchnia lokalu mieszkalnego obliczana będzie według normy PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie". Pomiar będzie dokonywany w następujący sposób: pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi, pomiaru dokonuje się w mieszkaniu w stanie całkowicie wykończonym a więc z tynkami i okładzinami, wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m kw. nie dolicza się do powierzchni mieszkania, powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do powierzchni mieszkania, wykazując oddzielnie powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy) oraz oddzielnie powierzchnie nakryte (loggie), powierzchnię pomieszczeń ze skośnym sufitem liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi, ale dzieli się ją na dwie części i tak: część o wysokości 1,90 metra i więcej oraz część o wysokości poniżej 1,90 metra, która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej, pomiarów dokonuje się z dokładnością do 0,01 m kw., oraz,że wielkość ta wyrażona w metrach kwadratowych nie może różnić się o więcej niż (+/-) 2% od wielkości wskazanej powyżej, e) cena 1 (jednego) metra kwadratowego lokalu dotyczy powierzchni użytkowej lokalu i wynosi brutto ** *** w imieniu reprezentowanej Spółki oraz Nabywca uzgadniają, że: a) w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, opisanego w 2 tego aktu, Deweloper ma prawo do: obciążenia nieruchomości, opisanej w l tego aktu, bezterminowymi służebnościami gruntowymi i przesyłu, zmiany numeracji i powierzchni działki, opisanej w 1 tego aktu, zmian ilości lokali, które znajdować się będą w opisanych wyżej budynkach, będących wynikiem ich połączenia lub podziału, b) Deweloper oraz spółki kapitałowo z nim związane będą miały nieograniczone terminem prawo do trwałego i nieodpłatnego umieszczenia swojej firmy oraz logo na elewacji i klatkach schodowych budynków, opisanych w 2 niniejszego aktu - z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, c) przez okres co najmniej 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności przedmiotu umowy na Nabywcę, Deweloper będzie zarządzał całą nieruchomością wspólną lub powierzy ten zarząd innemu podmiotowi, posiadającemu stosowne uprawnienia z tym, że nabywca wraz z innymi współwłaścicielami nieruchomości ma prawo zmienić zarządcę lub sposób zarządu nieruchomością wspólną przed upływem 36 miesięcy na zasadach, o których mowa w ustawie o własności lokali, d) przez okres do końca roku 2014 Deweloper będzie miał prawo do decydowania o rodzaju i rozmiarze inwestycji oraz sposobie zagospodarowania nieruchomości bliżej opisanej w 1 tego aktu w tym będzie występował w imieniu Nabywcy do organów administracyjnych o uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów

7 7 6. *** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza,że rozpoczęcie sprzedaży, to jest podanie do publicznej wiadomości informacji na temat rozpoczęcia procesu oferowania lokali mieszkalnych w ramach opisanego wyżej przedsięwzięcia deweloperskiego, nastąpiło przed dniem 29 kwietnia 2012 roku, to jest przed wejściem wżycie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.Nr 232, poz. 1377), w związku z czym - na mocy art. 37 powołanej wyżej ustawy - Deweloper nie ma obowiązku zapewnienia i nie zapewnia wskazanych w art. 4 powołanej ustawy środków ochrony, to jest otwartego ani zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej ani ubezpieczeniowej *** w imieniu Dewelopera zapewnia, że dane zawarte w Prospekcie informacyjnym - stanowiącym integralną część niniejszego aktu - są prawdziwe, aktualne i kompletne, i że zawierają opis wszystkich istotnych cech przedmiotu umowy Przy sporządzaniu tego aktu okazano: a) wypis z rejestru gruntów dotyczący działek numer 307 i 308/5, b) ostateczną Decyzję Nr 398/11 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2011 roku znak PB.I BB zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla "RAJBUD Development" sp. z o.o. Property Spółka Komandytowa ul. Murawa 31 w Poznaniu, na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i B2 (II etapu) z wspólną halą garażową wraz z elementami zagospodarowania terenu, na terenie działek numer 17/21, 17/27 (po podziale których powstały między innymi działki numer 17/39, 17/40 i 17/52 a które następnie po połączeniu stanowią opisaną w 1 tego aktu działkę numer 307) obręb 6 przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze, c) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 31 sierpnia 2012 roku znak DR- PL ED, d) pismo wydane w dniu 30 listopada 2012 roku przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z treści którego wynika,że na rzecz tego Banku na nieruchomości położonej w Zielonej Górze, objętej księgą wieczystą KW Nr ZG1E/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, wpisana jest hipoteka do kwoty ,00 złotych bliżej opisana w 1 ust. 1 pkt c) tego aktu oraz, że Bank po wpłaceniu przez poszczególnych nabywców wszystkich swych należności z tytułu umów dotyczących wybudowania i sprzedaży lokali oraz miejsc postojowych, które powstaną w ramach inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o numerze B1 i B2, realizowanej przez Rajbud Development spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Property Spółkę Komandytową na nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rzeźniczaka w Zielonej Górze, na rachunek prowadzony w Getin Noble Bank S.A. o numerze z przeznaczeniem na spłatę należności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych nr KRI/ z dnia 27 kwietnia 2012 roku wraz z aneksem do umowy z dnia 26 listopada 2012 roku, Getin Noble Bank S.A. wyrazi zgodę na bezciężarowe wyodrębnianie lokali i miejsc postojowych w stosunku do których dokonano pełnej wpłaty, z księgi wieczystej KW Nr ZG1E/ / Nabywca oświadcza, że: ) przed podpisaniem tego aktu otrzymał od Dewelopera Prospekt informacyjny wraz z załącznikami, który stanowi integralną część niniejszej umowy, i zapoznał się z ich treścią, która jest jemu zrozumiała; w szczególności zapoznał się ze standardem wykończenia

8 lokalu, jak i z usytuowaniem lokalu na kondygnacji i układem pomieszczeń, wynikającymi z Załączników Numer 1 i Numer 2 do niniejszej umowy, ) znane są jemu położenie, obszar i granice bliżej opisanych w 1 tego aktu działek numer 307 i 308/5 a także wynikające z Prospektu Informacyjnego dane dotyczące przeznaczenia nieruchomości sąsiadujących z działami numer 307 i 308/5, ) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z dokumentami, o których mowa w art. 21 powołanej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz, że z możliwości tej skorzystał, ) wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości, opisanej w 1 niniejszego aktu służebnościami, o których mowa w 5 niniejszej umowy oraz oświadcza, że w umowie przeniesienia własności udzieli Deweloperowi pełnomocnictwa do określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną a także do decydowania o rodzaju i rozmiarze inwestycji oraz sposobie zagospodarowania nieruchomości bliżej opisanej w 1 tego aktu w tym do występowania w imieniu Nabywcy do organów administracyjnych o uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń, zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do realizacji pełnomocnictwa *** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza, że nie nastąpiły żadne inne zmiany w treści prospektu informacyjnego wraz z załącznikami w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu Nabywcy a zawarciem niniejszej umowy *** oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka komandytowa pod firmą: RAJBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu zobowiązuje się do: ) wybudowania w terminie do dnia ** roku w ramach opisanego wyżej przedsięwzięcia deweloperskiego - bliżej opisanego w 2 ust. 1 tego aktu budynku oznaczonego obecnie numerem **, w którym usytuowany będzie lokal mieszkalny oznaczony obecnie numerem budowlanym ** bliżej opisany w 3 ust 1 tego aktu, ) a po oddaniu do użytkowania powyższego budynku oznaczonego obecnie numerem ** do ustanowienia odrębnej własności lokalu bliżej opisanego w 3 ust 1. tego aktu z własnością którego to lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będzie grunt oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a następnie do przeniesienia własności tego lokalu wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej - w stanie wolnym od wszelkich długów i hipotek - na rzecz Nabywcy w terminie do dnia 31 października 2013 roku w drodze sprzedaży a Nabywca wyraża na to zgodę oświadczając, że zobowiązuje się: na poczet ceny nabycia dokonać wpłat na rzecz Dewelopera, celem sfinansowania kosztów budowy budynków w części przypadającej na lokal numer ** bliżej opisany w 3 ust. 1 tego aktu, zawrzeć do dnia 31 października 2013 roku umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej Nabywca oświadcza, że jest *** lub Nabywcy oświadczają, że nabycia dokonają na fundusze stanowiące ich majątek objęty wspólnością ustawową **

9 Strony określają cenę brutto lokalu oznaczonego obecnie numerem budowlanym **, bliżej opisanego w 3 ust. 1 tego aktu na kwotę ** w tym podatek VAT w stawce 8% oraz cena brutto za udział w gruncie w kwocie *** ** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza,że Nabywca przed podpisaniem tego aktu na poczet wyżej wymienionej ceny sprzedaży wpłacił kwotę ** i niniejszym kwituje jej odbiór Strony uzgadniają, że pozostałą do zapłaty resztą ceny sprzedaży w kwocie ** Nabywca zobowiązuje się zapłacić w następujących ratach: ***** 4. Strony postanawiają, że wszelkie płatności na poczet ceny dokonywane będą przez Nabywcę na rachunek bankowy Dewelopera prowadzony przez Getin Noble Bank S.A. numer , wynikający z powołanego w 8 pkt d) tego aktu pisma Getin Noble Bank Spółka Akcyjna a w razie zmiany numeru rachunku bankowego Deweloper niezwłocznie powiadomi o powyższym Nabywcę w formie pisemnej podając jednocześnie nowy numer rachunku bankowego Deweloper będzie wystawiać faktury VAT potwierdzające dokonanie wpłat przez Nabywcę na poczet wyżej wymienionej ceny sprzedaży Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT: jeżeli stawki podatku VAT zostaną obniżone poniżej 8% - to cena brutto ulegnie obniżeniu o kwotę równą obniżeniu podatku VAT, jeżeli stawki podatku VAT zostaną podwyższone powyżej 8% - to cena brutto ulegnie podwyższeniu, o kwotę równą podwyższeniu podatku VAT, przy czym o zmianie takiej Deweloper poinformuje Nabywcę w formie pisemnej Przez zakończenie budowy w stopniu umożliwiającym ustanowienie odrębnej własności lokalu Strony rozumieją: wybudowanie budynków oraz wykończenie przedmiotowego lokalu oznaczonego numerem budowlanym ** według technologii i standardów wykończenia określonych w Załączniku numer 3 do niniejszego aktu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków oraz uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego objętego niniejszą umową, opisanych w 2 ust 1 i w 3 ust 1 tego aktu Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego własności poprzedzone będzie odbiorem lokalu przez Nabywcę, który nastąpi w terminie do dnia ** roku. Deweloper o terminie odbioru lokalu powiadomi Nabywcę w formie pisemnej zawiadomieniem wysłanym na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem odbioru Odbiór dokonywany jest w obecności Nabywcy Z odbioru sporządza się protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady lokalu Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach odmowy Deweloper zobowiązany jest, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu. Jeśli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia

10 10 6. W zakresie nieuregulowanym w mniejszym paragrafie do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny - o rękojmi Do dnia wydania lokalu, będącego przedmiotem umowy, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całej ceny brutto. Niepełne uiszczenie którejkolwiek z płatności na poczet ceny stanowi podstawę do powstrzymania się przez Dewelopera z wydaniem lokalu, co nie będzie stanowić nienależytego wykonania niniejszej umowy. Od dnia wydania Nabywcy lokalu, na Nabywcę przechodzą ciężary i opłaty eksploatacyjne związane z tym lokalem W przypadku niedokonania wpłat przez Nabywcę w kwotach i terminach określonych w 12 ust 3 tego aktu, Deweloperowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia niezapłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości, o której mowa w 12 ust 1, nie więcej jednak niż 5% (pięć procent) ceny brutto lokalu W przypadku niedotrzymania przez Dewelopera terminu odbioru określonego w 14 ust 1 niniejszej umowy, Deweloper zobowiązany będzie zapłacić Nabywcy karę umowną w wysokości 0,01% za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 5% (pięć procent) ceny brutto lokalu Strony uzgadniają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących: wyłącznie po stronie Dewelopera bądź wyłącznie po stronie Nabywcy - drugiej stronie przysługuje kara umowna w wysokości 5% ceny brutto W przypadku gdyby wysokość kary umownej nie pokrywała poniesionej szkody, każda ze stron będzie miała prawo dochodzenia roszczenia wyrównującego pokrytą szkodę na zasadach ogólnych Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: ) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwana dalej Ustawą); ) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; ) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; ) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy; ) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, a w razie bezskutecznego upływu

11 11 wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia W przypadku zmiany ceny sprzedaży nieruchomości wskutek zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), Nabywca będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy bez obciążania go przez Dewelopera karami umownymi jak również bez prawa żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej. W takim przypadku oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy, powinno być złożone Deweloperowi w terminie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia doręczenia pisemnej informacji o zmianie ceny sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty prawa do odstąpienia od umowy z powyższej przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, Deweloper zwróci uiszczoną do tej pory przez Nabywcę kwotę pieniężną w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni, liczonych od dnia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy W przypadku różnicy faktycznej powierzchni lokalu mieszkalnego z powierzchnią wynikającą z umowy, wynoszącej więcej niż 2% (dwa procent), Nabywca będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy bez obciążania go przez Dewelopera karami umownymi jak również bez prawa żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej. W takim przypadku oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy, powinno być złożone Deweloperowi w terminie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia powzięcia wiadomości o nieprawidłowej powierzchni lokalu mieszkalnego pod rygorem utraty prawa do odstąpienia od umowy z powyższej przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, Deweloper zwróci uiszczoną do tej pory przez Nabywcę kwotę pieniężną w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni, liczonych od dnia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29 powołanej wyżej ustawy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, w przypadku, gdy złożony został wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej W przypadkach określonych ust. 4 i 5 prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym - w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zmianie ceny lub od dnia powzięcia wiadomości o nieprawidłowej powierzchni lokalu, pod rygorem utraty prawa do odstąpienia Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę Nabywcy na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 tego aktu Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcęświadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1 Ustawy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej

12 12 3. Nabywca oświadcza, że w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy z przyczyn o których mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu a określonych w art. 29 ust 4 i 5 powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyraża zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz - na wniosek zawarty w niniejszej umowie w Dziale III księgi wieczystej KW Nr ZG1E/ /6 roszczenia wynikającego z zawarcia niniejszej umowy deweloperskiej. Niniejsza zgoda uprawnia Dewelopera do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wykreślenie takiego roszczenia z powyższej księgi wieczystej Deweloper zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na poczet ceny w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni licząc: a) od dnia rozwiązania umowy przez strony, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę - od dnia doręczenia Deweloperowi skutecznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przez Nabywcę, c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera od dnia doręczenia Deweloperowi oświadczenia zawierającego zgodę Nabywcy na wykreślenie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności z księgi wieczystej z notarialnie poświadczonym podpisem, do złożenia którego Nabywca jest zobowiązany stosownie do art. 31 ust. 2 wyżej powołanej ustawy W przypadku rozwiązania umowy bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron zwrot środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę nastąpi na wskazane przez Nabywcę konto bankowe numer rachunku ** Deweloper zobowiązuje się do przedłożenia zgody Banku na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy, przed zawarciem przyrzeczonej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na Nabywcę Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja dostarczana w związku z niniejszą umową będą sporządzane na piśmie Zawiadomienia i inna korespondencja będą przesyłane pocztą poleconą lub kurierem, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że list polecony lub poczta kurierska mają znaczenie decydujące Strony ustalają następujące obowiązujące adresy każdej z nich dla celów niniejszej umowy: a) dla Dewelopera: Gorzów Wielkopolski ulica Wyszyńskiego numer 123E/C oraz adres b) dla Nabywcy jak w komparycji tego aktu Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie adresu i kont bankowych, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu *** oświadcza, że przy niniejszym akcie działa także w imieniu komplementariusza spółki komandytowej to jest "RAJBUD DEVELOPMENT" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (61-655) Poznaniu przy ulicy Murawa numer 31, NIP: , REGON , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS na mocy pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 02 czerwca 2010 roku przed notariuszem Anną Sulską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Dzieci Wrzesińskich numer 1, do Repertorium A. Numer 8712/2010, które to pełnomocnictwo w wypisie przy niniejszym okazuje oraz, że komplementariusz jest właścicielem działki numer

13 308/4 (trzysta osiem łamane przez cztery) stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, a która obciążona jest służebnością gruntową na rzecz nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr ZG1E/ /6 bliżej opisaną w 1 ust. 1 pkt a) tego aktu Dalej oświadcza, że działka numer 308/4 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową w przyszłości może być przedmiotem zbycia w odpowiednim udziale na rzecz nabywcy lokalu objętego tym aktem położonego w budynku oznaczonym obecnie numerem ** posadowionym na działkach numer 307 i 308/ Notariusz poinformowała strony o skutkach prawnych złożonych w tym akcie oświadczeń oraz o treści ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Na podstawie umowy objętej tym aktem strony wnoszą o wpisanie w księdze wieczystej KW Nr ZG1E/ /6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze roszczenia o wybudowanie budynków, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie numerem budowlanym **, bliżej opisanego w 3 ust 1 tego aktu oraz przeniesienie jego własności wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz *** w terminie do dnia ** - zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z tej umowy ** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) Wypisy tego aktu wydawać można stronom w dowolnej ilości Koszty tego aktu wraz z opłatą sądową obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę zaś koszty zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i opłaty sądowej obciążają w całości Nabywcę Niniejsza umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych P O B R A N O: ************************************************************** Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany 13

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. spółka komandytowa. ul. Murawa 31, 61-655 Poznań. zgora@rajbud.pl. www.rajbud.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. spółka komandytowa. ul. Murawa 31, 61-655 Poznań. zgora@rajbud.pl. www.rajbud.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. 27.03.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper RAJBUD development Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 01.03.2017 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000061695

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego czerwiec 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia POROZUMIENIE zawarte w dniu... w Zawoi pomiędzy 1. Gminą Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja reprezentowaną przez: Tadeusza Chowaniaka Wójta Gminy Zawoja, zwaną dalej Gminą a 2....,... zwaną dalej Nabywcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ...

UMOWA DEWELOPERSKA I. Oświadczenia stron 1 PO1P/00249243/6 numer 513/..., ... UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu przeniesienia na Nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

1 / Osiedle "Twoje Marzenia"

1 / Osiedle Twoje Marzenia Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 1 / Osiedle "Twoje Marzenia" SolutionCode ul. Podłęska 14/19 30-865 Kraków tel: #48 662865400 / email: biuro@deweloperplus.com

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo