Wołodyjowskiego 49 a, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Nr KRS Adres Wołodyjowskiego 49 a, Warszawa Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera

2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka działa w grupie Spółek Structur Concept. Pierwsza ze Spółek powstała w 2002 roku. W ramach grupy zrealizowane zostały inwestycje: - budynki wielorodzinne przy ul. Pustułeczki, (Ursynów),Wołodyjowskiego 51 (Mokotów), Bajana 21 (Żoliborz), Al. Wilanowskiej 325 (Mokotów), Domeyki 4 (Praga Płd.), Kołowa 46 (Praga Płn.); - osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Kuropatwy 34 (Ursynów). PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) W 2012 roku Spółka zakończyła budowę i uzyskała pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego przy ul. Kołowej 46 na Targówku w Warszawie. Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Kołowa 46, Warszawa 2010 Październik 2012 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Przeciwko Spółce nie było i nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej ,00 zł.

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczy-stej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Działka na której realizowana jest budowa składa się z trzech działek położonych przy ul. Czechowickiej 17, w Warszawie, w Dzielnicy Praga Południe o numerach ewidencyjnych: 29/1, 29/2, 229 z obrębu WA6M/ /8 Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale IV wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,39 zł na rzecz Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, zabezpieczająca kredyt, odsetki oraz inne koszty od kredytu udzielonego umową nr DK/KR-MD/ /13 z dnia 24 maja Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie w miejscowym dla sąsiadujących działek 3 planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego dla terenów oznaczonych symbolami: 8/MN teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej; 12MN teren zabudowy mieszk. jednorodzinnej; 39MN/MW teren zabudowy mieszk. Jednorodzinnej oraz wielorodzinnej (w zakresie od 4 do max.8 mieszkań) 46,47MW(U) teren zabudowy mieszk. Wielorodzinnej z dopuszczeniem usług 59U/MW teren usług i zabudowy mieszk. Wielorodzinnej. dopuszczalna wysokość zabudowy 8/MN 11 m 12MN 11 m 39MN/MW 12 m 46,47MW(U) 18 m 59U/MW 20 m dopuszczalny procent zabudowy działki 8/MN 40% 12MN 50% 39MN/MW 50% 46,47 MW(U) 50% 59U/MW 60% 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Projektowana Trasa Olszynki Grochowskiej Na dzień sporządzenia prospektu Spółce nie są znane inne rodzaje inwestycji planowanych do realizacji w promieniu 1 km. od realizowanej inwestycji. Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak tak Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Pozwolenie na budowę zostało udzielone przez Prezydenta m. st. Warszawy Decyzją nr 499/12 z dnia i stało się prawomocne i ostateczne na podstawie Decyzji nr 22/13 Wojewody Mazowieckiego z dnia Prace budowlane rozpoczęto w styczniu 2013 roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych - do 31 maja 2014 roku. Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie - do roku. Przeniesienie prawa własności lokali nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia nie

5 Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego liczba budynków Inwestycja obejmuje 1 budynek rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny od-stęp pomiędzy budynkami) Na działce o powierzchni 1.109,00 m² usytuowany jest jeden budynek. Powierzchnia zabudowy działki stanowi 554,00 m². Powierzchnia działki wolna od zabudowy obejmuje części wspólne do powszechnego użytku(ciągi komunikacyjne) oraz do wyłącznego korzystania przez Lokatorów mieszkań na parterze (ogródki przylokalowe). Inwestycja obejmuje kameralny 4 kondygnacyjny budynek wielorodzinny z 24 mieszkaniami o metrażu od 38 do 83 m² Inwestycja składa się z mieszkań 2, 3, 4-pokojowych. Na kondygnacji -1 (podziemnej) budynku znajduje się garaż z 22 miejscami postojowymi oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 4 miejsca postojowe zlokalizowane są na powierzchni terenu. Winda - z poziomu garażu. Dostęp do mieszkań - z jednej klatki schodowej. Do mieszkań na parterze należy prawo wyłącznego korzystania z przynależnych ogródków. Każde mieszkanie posiada balkon lub/i taras. Na 3 piętrze budynku znajdują się mieszkania z tarasami na kondygnacji dachowej. Na dachu budynku zaprojektowano kotłownię. W pobliżu: przedszkole, szkoła podstawowa, sklepy, poczta, fitness, lasek Olszynka Grochowska, Centrum Handlowe King Cross Praga/Real. Komunikacja miejska w odległości ok m od inwestycji: linie tramwajowe: 3,9,24, przy Rondzie marsa linie autobusowe nr 115,143,145,173,183,225,245,315. Powierzchnia lokali mieszkalnych liczona w świetle ścian surowych bez tynków wg normy PN-70/B w metrach kwadratowych. Struktura finansowania inwestycji: Kredyt Bankowy na koszty budowy udział w finansowaniu ok. 47% Środki własne Spółki na zakup działki i pozostałe koszty związane z realizacja inwestycji udział w finansowaniu ok. 53% Kredyt na pokrycie kosztów budowy udzielony Spółce przez Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* X gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Spółka otworzyła w GETIN NOBLE BANK SA rachunek powierniczy zamknięty o numerze Wpłaty klientów będą dokonywane na powyższy rachunek na indywidualne

6 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach subkonto założone oddzielne dla każdego Klienta. Środki z rachunku powierniczego będą udostępnione Deweloperowi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. GETIN NOBLE Bank SA Etap Udział % Termin 1. Nabycie działki, projekt 10% zrealizowano budowlany, przygotowanie inwestycji 2. Stan 0 15% zrealizowano 3. Stan surowy otwarty 20% Stan surowy zamknięty, 25% rozprowadzenie instalacji 5. Tynki, wylewki, elewacje 15% Prace zewnętrzne, zakończenie prac budowlanych, zgłoszenie do PINB 10% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Zmiana ceny jest dopuszczalna: - w razie zmiany stawki VAT, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia, - w sytuacji różnicy pomiędzy powierzchnią lokalu określona w umowie a powierzchnią lokalu po obmiarze powykonawczym, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia gdyby ostateczna powierzchnia lokalu różniła się od powierzchni podanej w umowie o więcej niż -/+ 2,5%. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w następujących przypadkach: a) jeżeli Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, b) jeżeli informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem Umowy Deweloperskiej, c) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę Deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy Deweloperskiej, d) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę Deweloperską, nie zawiera informacji określonych we

7 wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, e) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa, własności lokalu w terminie określonym w Umowie Deweloperskiej W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy Deweloperskiej w sytuacjach, o których mowa w pkt b) e), Deweloper będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 3 % Ceny Lokalu, a także zobowiązany będzie zwrócić Nabywcy dokonane przez niego wpłaty (wpłacone Deweloperowi i nie znajdujące się na indywidualnym rachunku powierzającego nadanym do zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego) w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Deweloperskiej. Zwrot dokonanych przez Nabywcę wpłat nastąpi po doręczeniu przez Nabywcę Deweloperowi oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia, z przyczyn wymienionych w pkt a) d). Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy Deweloperskiej w przypadku, gdy: a) Nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w Umowie Deweloperskiej, mimo wezwania w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania; b) Nabywca nie stawi się do podpisania Umowy Przenoszącej Własność, zawartej w wykonaniu Umowy Deweloperskiej, w wyznaczonym przez Dewelopera terminie, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, c) Nabywca nie stawi się do odbioru Lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, W przypadku odstąpienia od Umowy Deweloperskiej przez Dewelopera z powyższych przyczyn, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Deweloperowi kary umownej w wysokości 3 % (trzy procent)

8 Ceny Lokalu oraz udokumentowanych kosztów poniesionych przez Dewelopera w związku z Umową Deweloperską. W przypadku odstąpienia przez Dewelopera od Umowy Deweloperskiej, Deweloper zwróci należności przysługujące Nabywcy (wpłacone Deweloperowi i nie znajdujące się na indywidualnym rachunku powierzającego nadanym do otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego) w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem doręczenia przez Nabywcę oświadczenia, zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Środki wpłacone przez Nabywcę na indywidualny zamknięty rachunek powierniczy zostaną zwrócone przez bank prowadzący rachunek zgodnie z Umową zamkniętego rachunku powierniczego. Szczegółowe warunki i procedura odstąpienia od Umowy zawarta jest w Projekcie Umowy Deweloperskiej (załącznik do prospektu) INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Deweloper, zobowiązuje się do uzyskania od banku finansującego Getin Noble Bank SA, zezwolenia na bezobciążeniowe wyodrębnianie lokali mieszkalnych i przenoszenie ich własności wraz z udziałem w części wspólnej. Deweloper udostępnia Nabywcom, w siedzibie biura Spółki, wgląd i możliwość zapoznania się z oryginałami wszystkich dokumentów dotyczących inwestycji w tym w szczególności: - aktualnym odpisem księgi wieczystej; - aktualnym odpisem KRS; - pozwoleniem na budowę;

9 - projektem architektoniczno-budowlanym; - sprawozdaniami finansowymi Spółki.

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo