GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO"

Transkrypt

1 GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, Suchy Las, KRS , NIP , REGON Tel/fax II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Deweloper jest spółką celową, powstałą w celu realizacji Inwestycji. Przeciwko Deweloperowi nie prowadzi się i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego na kwotę powyżej zł. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 1. Informacje dotyczące gruntu a) Deweloper jest użytkownikiem wieczystym do dnia roku nieruchomości gruntowej znajdującej się w Poznaniu przy ul. Wilczej 27, Wilczej 29, Majakowskiego 309, gmina i powiat Poznań, województwo wielkopolskie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 21, obręb Kobylepole; b) księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu - Wydział VI Ksiąg Wieczystych, nr kw PO2P/ /1. c) obciążenia ww. księgi wieczystej: - w dziale IV wpisano hipotekę umowną do kwoty ,00 zł (sto osiem milionów trzysta tysięcy złotych) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą przy ul. Rynek 9/11, Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , kapitał zakładowy złotych, który został w pełni opłacony (dalej Bank Finansujący Inwestycję) ustanowiona zgodnie z Umową Kredytową z dnia 14 kwietnia 2011 roku, zawartą z Deweloperem przez Bank Finansujący Inwestycję d) sąsiadujące z Nieruchomością działki, jak i fragment Nieruchomości - część działki 20/43, 20/44 (skarpa) są objęte planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miasta Poznania nr VII/44/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wschodni Klin Zieleni A w Poznaniu część a; przeznaczenie wskazanego terenu w planie miejscowym Kz-ZO Teren zieleni otwartej w klinie zieleni. Zgodnie z planami i podjętymi przez Dewelopera działaniami II Etap ma obejmować realizację inwestycji zgodną z decyzją o warunkach zabudowy, polegających na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków zespołu Starego Browaru Kobylepole wraz z ich rozbudową na budynki o funkcji usługowokomercyjnej. Prowadzona w obiektach działalność związana będzie z działalnością usługowa skierowaną m.in. do mieszkańców Warzelni, zabudowa będzie nawiązywała do istniejącej. e) Zgodnie z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych dokumentach Rada Miasta Poznania dnia 5 lipca 2005 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru III Rama Komunikacyjna - odcinek wschodni w Poznaniu. Brak informacji w zakresie koncepcji, projektu i ostatecznej lokalizacji zarówno ze strony Urzędu Miasta jak i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Zarządu Dróg Miejskich. W publicznie dostępnych

2 informacjach brak informacji na temat innych inwestycji przewidzianych w promieniu 1 km od przedmiotowej Nieruchomości, polegających w szczególności na budowie, rozbudowie dróg, budowie linii szynowych, korytarzy powietrznych, a także znanych innych inwestycji komunalnych, w szczególności oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypiskach, cmentarzach. f) Deweloper zamierza dokonać podziału geodezyjnego Nieruchomości i wydzielenia na tej podstawie odrębnych nieruchomości gruntowych w następujący sposób wskazany szczegółowo na Mapie podziału geodezyjnego stanowiącej Załącznik nr 1: - obszar oznaczony lit. B o powierzchni 6115 m 2 ; - obszar oznaczony lit. D o powierzchni 2065 m 2 ; - obszar oznaczony lit. C o powierzchni 2807 m 2 ; - obszar oznaczony lit. F o powierzchni 746 m 2 ; - obszar oznaczony nr 1 o powierzchni 328 m 2 ; - obszar oznaczony nr 2 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 3 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 4 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 5 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 6 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 7 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 8 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 9 o powierzchni 332 m 2 ; - obszar oznaczony nr 10 o powierzchni 330 m 2 ; - obszar oznaczony nr 11 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 12 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 13 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 14 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 15 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 16 o powierzchni 328 m 2 ; - obszar oznaczony nr 17 o powierzchni 542 m 2 ; - obszar oznaczony nr 18 o powierzchni 200 m 2 ; - obszar oznaczony nr 19 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 20 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 21 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 22 o powierzchni 200 m 2 ; - obszar oznaczony nr 23 o powierzchni 265 m 2 ; - obszar oznaczony nr 24 o powierzchni 265 m 2 ; - obszar oznaczony nr 25 o powierzchni 200 m 2 ; - obszar oznaczony nr 26 o powierzchni 202 m 2 ; 2

3 - obszar oznaczony nr 27 o powierzchni 202 m 2 ; - obszar oznaczony nr 28 o powierzchni 318 m 2 ; - obszar oznaczony lit. E o powierzchni 8721 m 2 ; - obszar oznaczony lit. A o powierzchni 8655 m 2 ; g) Deweloper zamierza po dokonaniu podziału geodezyjnego działek i wyodrębnieniu na tej podstawie samodzielnych nieruchomości gruntowych ustanowić sprzężone ze sobą uprawnienia i ograniczone prawa rzeczowe o proponowanej treści: - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 17 do nr 28 (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, odpłatnie (jednorazowa opłata roczna w wysokości 600 zł, waloryzowana corocznie zgodnie ze wskaźnikiem CPI) i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone do części przedmiotowej nieruchomości polegające na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej; - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa odpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej w proponowanym podziale lit. E ograniczona do części przedmiotowej nieruchomości polegająca na prawie wstępu przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o nr od 17 do 28 (wg proponowanego powyżej podziału); - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 17 do nr 28 (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych; - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 1 do nr 16 (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych - dział I kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych - dział I kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. F (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości nieodpłatną i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego 3

4 gruntu działki oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa nieodpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. C (wg. proponowanego powyżej podziału) polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania w charakterze terenów parkowych na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości powstałych na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczona lit. E, lit.f oraz nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek o nr od 1 do nr 28 (wg. proponowanego powyżej podziału); - dział I kw założonej dla każdej nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie nieodpłatne i na czas nieoznaczony przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lokalowej, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczoną do części przedmiotowej nieruchomości polegające na prawie wyłącznego korzystania z nieruchomości wspólnej o charakterze terenów zielonych o funkcji ogródków przypisanych lokalom mieszkalnym, obejmującym wyłączenie żądania zniesienia współwłasności oraz z wyłączeniem zbywalności prawa do wyłącznego korzystania z ogródka w odłączeniu od zbycia nieruchomości lokalowej; - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa nieodpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału), ograniczoną do części przedmiotowej nieruchomości polegająca na prawie wyłącznego korzystania z terenów o funkcji ogródków przypisanych lokalom mieszkalnym na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości lokalowych powstałych na nieruchomości stanowiącej działkę oznaczona lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału); - dział I kw założonej dla każdej z nieruchomości powstałych w wyniku wydzielenia działek oznaczonych nr od 17 do 28 i lit. E (wg. proponowanego powyżej podziału): uprawnienie odpłatne i na czas nieoznaczony przysługujące każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone do części przedmiotowej nieruchomości polegająca na prawie wstępu, przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej; - dział III kw założonej dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczone prawo rzeczowe o proponowanej treści: służebność gruntowa odpłatna i na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczystą dla nieruchomości powstałej na działce oznaczonej lit. A (wg. proponowanego powyżej podziału) ograniczoną do części przedmiotowej nieruchomości polegającą na prawie wstępu przejścia, przechodu, przejazdu, używania i korzystania z nieruchomości władnącej, doprowadzenia do nieruchomości władnącej infrastruktury technicznej (w tym między innymi mediów) służącej do obsługi inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości władnącej oraz prawa wstępu w celu naprawy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o nr od 17 do 28 i lit. E (wg proponowanego powyżej podziału); lub o treści zbliżonej do wskazanej powyżej i zapewniającej osiągnięcie zamierzonego celu. Wskazany powyżej plan podziału Nieruchomości jest planem, który będzie podlegał uzgodnieniom zgodnie z obowiązującym prawem i w związku z tym może ulec zmianie. 4

5 2. Informacje dotyczące budynku a) Deweloper posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania nr 915/2008 z dnia znak UA.VIII.A12/ /08, przeniesioną na Dewelopera w dniu r ostateczna decyzją o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr sprawy UA.VIII.A12/ /08 oraz zmienioną ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 2747/2011 z dnia rok, znak UA.VIII.A12/ /11 oraz zmienioną 0ststeczną decyzją Prezydenta Miasta Poznania nr 295/2012, znak UA-VIII-A z dnia r. b) Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2012 roku, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: I etap 28 lutego 2014 roku; c) termin, do którego nastąpi przeniesienie własności nieruchomości: 31 sierpnia 2014 r. d) na przedmiotowej nieruchomości zostaną wzniesione budynki mieszkalne: - Budynek E wolnostojący obiekt kubaturowy składający się z 3 (trzech) kondygnacji naziemnych na których planowanych jest 66 lokali mieszkalnych; w tym 18 lokali mieszkalnych z przypisanym wyłącznym prawem korzystania z części zielonych nieruchomości wspólnej o charakterze ogródków przydomowych (sposób korzystania z ogródków zostanie ustanowiony w Umowie Przeniesienia Prawa: prawa i obowiązki wynikające z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków nie będą wygasać wraz ze śmiercią Nabywcy i dotyczyć będą jego każdoczesnego następcy oraz wyłączone zostanie prawo do żądania zniesienia współwłasności w każdym czasie, a każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej będzie zobowiązany względem pozostałych do nie dochodzenia praw z tytułu współwłasności oraz wyłączona zostanie zbywalność praw i obowiązków wynikających z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków w odłączeniu od zbycia prawa własności do lokalu, do którego prawo do wyłącznego korzystania z ogródka jest przypisane); oraz 1 (jednej) kondygnacji na której planowany jest lokal niemieszkalny o charakterze hali garażowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi (zbywanymi jako udział w lokalu niemieszkalnym wraz ze stosowanym udziałem we współwłasności lokalu niemieszkalnego). - Budynek F wolnostojący obiekt kubaturowy składający się z 3 (trzech) kondygnacji nadziemnych na których planowanych jest 3 (trzy) lokale mieszkalne oraz 1 (jednej) kondygnacji na której planowany jest lokal niemieszkalny o charakterze hali garażowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi (zbywanymi jako udział w lokalu niemieszkalnym wraz ze stosowanym udziałem we współwłasności lokalu niemieszkalnego). - Budynek H wolnostojący obiekt kubaturowy składający się z 3 (trzech) kondygnacji nadziemnych na których planowanych jest 3 (trzy) lokale mieszkalne z przypisanym do lokali mieszkalnych wyłącznym prawem korzystania z części nieruchomości wspólnej o charakterze miejsca postojowego bezpośrednio przed Budynkiem H; w tym 1 lokal mieszkalny z przypisanym wyłącznym prawem korzystania z części zielonych nieruchomości wspólnej o charakterze ogródków przydomowych (sposób korzystania z ogródków i miejsc postojowych zostanie ustanowiony w Umowie Przeniesienia Prawa: prawa i obowiązki wynikające z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków i miejsc postojowych nie będą wygasać wraz ze śmiercią Nabywcy i dotyczyć będą jego każdoczesnego następcy oraz wyłączone zostanie prawo do żądania zniesienia współwłasności w każdym czasie, a każdy ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej będzie zobowiązany względem pozostałych do nie dochodzenia praw z tytułu współwłasności oraz wyłączona zostanie zbywalność praw i obowiązków wynikających z prawa do wyłącznego korzystania z ogródków w odłączeniu od zbycia prawa własności do lokalu, do którego prawo do wyłącznego korzystania z ogródka i miejsca postojowego jest przypisane) - Budynki o nr od 1 do 28 zabudowa jednorodzinna szeregowa (dalej Segment) składająca się z 3 kondygnacji naziemnych; e) sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Segmentu): Powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Segmentu) będzie ustalana według polskiej normy PN-ISO 9836:97 dla powierzchni użytkowej. Ostateczna wielkość powierzchni Lokalu lub domu jednorodzinnego zostanie obliczona w drodze inwentaryzacji powykonawczej dla potrzeb 5

6 określenia wielkości udziału w nieruchomości wspólnej (lokal)i ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub domu jednorodzinnego oraz innych lokali mających powstać w ramach inwestycji. f) inwestycja jest finansowana w całości ze środków pochodzących z Umowy Kredytowej wskazanej w pkt.iii.1.c) powyżej, zabezpieczonej Hipoteką wskazaną w pkt. III.1.c) powyżej; g) w doniesieniu do przedmiotowej Inwestycji nie stosuje się środków ochrony Nabywcy przewidzianych w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w zw. z art. 38 tejże ustawy. h) harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi Załącznik nr 2. i) zasady dopuszczalnej waloryzacji ceny: w wypadku zmiany stawki lub zasad naliczania podatku VAT, cena może wedle uznania Dewelopera, ulec odpowiedniej zmianie, tj. zmianie wynikającej z zastosowania odmiennych niż obowiązujących w dniu zawarcia Umowy stawek podatku VAT dla poszczególnych składników ceny; w takim wypadku Deweloper zawiadomi o zmianie ceny; zmiana o której mowa w niniejszym punkcie nie wymaga aneksu do Umowy. 3. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ 1. Stronom Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: a) Nabywcy i Deweloperowi na warunkach i zasadach wskazanych w Rozdziale 7 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; b) Nabywcy w przypadku waloryzacji Ceny na zasadach wskazanych w pkt. III.2.i) powyżej prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zmianie ceny; c) Nabywcy w przypadku różnicy pomiędzy deklarowaną powierzchnią użytkową Lokalu albo Segmentu a powierzchnią użytkową ustaloną na podstawie pomiarów powykonawczych przekraczającą 3% - prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o stwierdzeniu istnienia różnicy; d) Nabywcy w przypadku przedstawienia Deweloperowi co najmniej dwóch odmownych decyzji kredytowych wydanych przez banki nie powiązane ze sobą prawnie i kapitałowo prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie sześciu tygodni od dnia zawarcia umowy deweloperskiej; 2. We wszystkich wskazanych powyżej przypadkach w stosunku do obu Stron Umowy odpowiednio stosuje się art. 29 ust.3 zdanie 2, art. 30 ust. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 4. INNE INFORMACJE a) na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.( t.j. Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1361) o księgach wieczystych i hipotece w przypadku podziału Nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia ich na osoby trzecie, Hipoteka (wskazana w pkt. III.1.c powyżej) ulegnie podziałowi i powstałe z podziału hipoteki obciążą wyodrębnione nieruchomości lokalowe proporcjonalnie do wielkości udziału właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej. Bank Finansujący Inwestycję zobowiązuje się udzielać nieodpłatnie każdemu Nabywcy, pisemnej promesy, w której zobowiąże się względem Nabywcy do wyrażenia zgody na bezciężarowe wyodrębnienie Lokalu po dokonaniu przez Nabywcę wpłaty 100% Ceny na rozliczeniowy Rachunek Zastrzeżony. Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio do Nabywcy domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. 6

7 a) Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu Dewelopera (w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 110,) z: - aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; - kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; - kopią pozwolenia na budowę; - sprawozdaniem finansowym deweloperem za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej Nickel Development Sp. z o.o.; - projektem architektoniczno budowlanym. Załączniki: nr 1 Mapa podziału geodezyjnego; nr 2 - Harmonogram przedsięwzięcia; nr 3 Plan Zagospodarowania Nieruchomości 7

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w...pomiędzy: - Pełnomocnika a 1)... imię i nazwisko właściciela...... adres zameldowania / adres do korespondencji 2).........

zawarta w dniu... w...pomiędzy: - Pełnomocnika a 1)... imię i nazwisko właściciela...... adres zameldowania / adres do korespondencji 2)......... U M O W A Nr :.../... Nr / Gmina zawarta w dniu... w...pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu W ramach udzielonego przedstawicielowi Jednostki Projektowej pełnomocnictwa do

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG

Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM WR.SGZ.NIP.4240.37.21.2015.DGR Wrocław, 25.02.2015 r. Data publikacji: 09.03.2015 r. 24.03.2015 r. Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG Agencja

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Liczba stron : 22 Data : 2013-7-31 Nazwa pliku : Projekt_ustawy.doc 1 Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo