Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akt Notarialny. Umowa deweloperska"

Transkrypt

1 Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze przy Placu Pocztowym 15 stawili się: ************* - który oświadcza, że przy tym akcie działa w imieniu i na rzecz spółki komandytowej pod firmą: MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa z siedzibą w (66-008) Świdnicy przy ulicy Mieszka I numer 16, NIP , REGON , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , jako Komplementariusz, uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki, w tym charakterze wpisany w powołanym wyżej Rejestrze, na dowód czego okazuje informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień *** roku, zapewniając, że wpisy zawarte w tym Rejestrze są nadal aktualne i dalej oświadcza, że Spółka nie jest w likwidacji ani w upadłości, nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne i nie ma podstaw do wszczęcia takich postępowań a także, że działa za zgodą komandytariusza oraz w wykonaniu Uchwały Wspólników Spółki z dnia *** roku - Spółka zwana w treści niniejszego aktu także "Deweloperem", ****** - zwany dalej "Nabywcą" Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numer: ad 1. ***, ad 2. ** Umowa deweloperska 1. *** oświadcza, że reprezentowana przez niego spółka pod firmą: MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa z siedzibą w Świdnicy jest właścicielem nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ulicy Morelowej, składającej się z działki oznaczonej numerem 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) o powierzchni 0,2042 ha (dwa tysiące czterdzieści dwa metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr ZG1E/ /5, i że w księdze tej wpisane są: ) w Dziale III:

2 2 - nieodpłatne prawo użytkowania na czas nieokreślony, polegające na: - korzystaniu przez Zielonogórską Energetykę Cieplną sp. z o.o. z pomieszczenia węzła cieplnego znajdującego się w bunkrze na opał dla celów posadowienia w nim i utrzymania urządzeń węzła cieplnego, prawie korzystania z nieruchomości na potrzeby eksploatacji i posadowienia urządzeń ciepłowniczych w postaci: sieci cieplnej oraz węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem węzła cieplnego i niezbędnymi instalacjami (elektryczna, kanalizacyjna, wentylacyjna) oraz prawie niezakłóconego przesyłu energii, - prawie przejścia i przejazdu przez przedmiotową nieruchomość do pomieszczenia węzła cieplnego, - niezakłócaniu przesyłu energii i umożliwieniu dostępu do ciepłociągu i węzła w celu dokonywania jego konserwacji, remontów i wymiany oraz bieżącej obsługi związanej z jej eksploatacją, roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności oznaczonych lokali oraz przeniesienie ich własności na rzecz oznaczonych osób, nie dotyczące lokalu mieszkalnego objętego niniejszą umową, ) w Dziale IV hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) dla zabezpieczenia wierzytelności Banku opisanych w oświadczeniu Banku z dnia 24 października 2013 roku Nr Umowy Kredytu z dnia 24 października 2013 roku na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział 1 w Zielonej Górze, oraz zapewnia, że nieruchomość powyższa wolna jest od innych poza wyżej opisanymi i ujawnionymi w księdze wieczystej - długów, ciężarów, hipotek, praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością Ponadto **** w imieniu reprezentowanej Spółki Komandytowej oświadcza, że: a) zgodnie z Uchwałą nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej działka 290 oznaczona jest symbolem 16MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz, że działka ta sąsiaduje z działkami przeznaczonymi pod budownictwo wielorodzinne, tereny zabudowy jednorodzinnej oraz teren usług handlu i aktywności gospodarczej, b) zgodnie z pismem wydanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 19 listopada 2012 roku znak DR-BB KU w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości nie są planowane lub przewidziane do realizacji inwestycje takie jak: budowa lub rozbudowa dróg, budowa linii szynowych i ponadto oświadcza, że nie są przewidziane korytarze powietrzne a także inne inwestycje komunalne, w szczególności oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze, o których mowa w Części Ogólnej ust. III Prospektu Informacyjnego stanowiącego integralną część niniejszego aktu, c) Spółka w dniu 17 sierpnia 2012 roku zawarła z Elektrociepłownią "Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze umowę Nr 10/08/12 o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, i że zgodnie z 12 tej umowy reprezentowana przez niego Spółka zobowiązana jest do przeniesienia na nabywców wydzielonych lokali wszelkich praw i obowiązków wynikających z powyższej umowy, d) w dniu 26 października 2012 roku zostało zawarte Porozumienie Numer pomiędzy reprezentowaną Spółką Komandytową a Elektrociepłownią "Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z treści którego między innymi wynika, że opisana wyżej działka numer 290 ulegnie podziałowi i jedna z powstałych w wyniku podziału działek o powierzchni około 343 (trzysta czterdzieści trzy) m kw. zabudowana częścią węzła cieplnego zostanie zbyta na rzecz Elektrociepłowni "Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze oraz, że ustanowione zostaną odpowiednie służebności gruntowe, służebności przesyłu i prawa użytkowania,

3 3 e) przedmiotowa działka numer 290 bezpośrednio graniczy z drogą publiczną usytuowaną na działce numer ulica Morelowa **** w imieniu reprezentowanej Spółki oświadcza, że: Spółka na części bliżej opisanej w 1 tego aktu działki numer 290 o powierzchni około 1699 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) m kw., zgodnie z ostatecznymi i niezaskarżalnymi Decyzjami Nr 676/2012 wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 30 października 2012 roku znak DR-BB JMa oraz Nr 707/13 wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 2 grudnia 2013 znak DR- BB JMa realizuje rozpoczęte w dniu 04 grudnia 2012 roku przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podziemiu, sześciokondygnacyjnego w tym pięć kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacja podziemna, zawierającego 34 (trzydzieści cztery) lokale w tym 33 (trzydzieści trzy) lokale mieszkalne i 1 (jeden) lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy oraz przebudowie zjazdu z ulicy Morelowej stanowiącej działkę numer 292, w opisanym wyżej budynku usytuowany będzie między innymi lokal mieszkalny obecnie oznaczony numerem budowlanym *** położony na *** kondygnacji (**) budynku, składający się z *** o łącznej powierzchni użytkowej *** m kw. oraz loggii o powierzchni ** m kw., przy czym zakres i standard wykończenia lokalu będzie następujący: tynki maszynowe gipsowe, parapety konglomerat, posadzki maszynowe, drzwi wejściowe antywłamaniowe Dierre Asso 3 ECO, instalacja ogrzewania grzejnikowego wraz z logotermą, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z rekuperatorem, instalacje elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna Usytuowanie opisanego wyżej lokalu w powyższym budynku przedstawia załącznik do Prospektu informacyjnego stanowiącego integralną część niniejszej umowy, z własnością opisanego w ust. 2 lokalu mieszkalnego związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będzie grunt składający się z działki o powierzchni około 1699 m kw. powstałej w wyniku podziału opisanej w 1 tego aktu działki numer 290 oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali jako stosunek powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej samodzielnych lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, opisany wyżej budynek wykonany zostanie w technologii żelbetowej, murowanej z bloczków silikatowych, ścianki działowe z płyt promonta, części wspólne budynku wykończone będą w następującym standardzie: tynki maszynowe gipsowe malowane na biało, parapety konglomerat, posadzki maszynowe wraz z okładziną płytką granitową, klatka schodowa - granitowe okładziny schodowe, balustrady stal nierdzewna, w budynku dostępne będą media: energia elektryczna, woda, ciepło z elektrociepłowni, teren zewnętrzny obsiany trawą w miejscach projektowo przewidzianych oraz z ułożonymi dojściami i dojazdami według projektu z kostki betonowej wraz z obrzeżami i ogrodzeniem,

4 4 5. powyższe przedsięwzięcie deweloperskie realizowane będzie w następujących etapach:--- 1) zakup nieruchomości, prace projektowe, przygotowanie i uzbrojenie terenu realizacja do 30 czerwca 2013 roku udział w przedsięwzięciu 18% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, ) roboty ziemne i stan zerowy realizacja do 31 sierpnia 2013 roku - udział w przedsięwzięciu 13% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, ) stanu surowy zamknięty realizacja do 31 marca 2014 roku - udział w przedsięwzięciu 20% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, ) instalacje wewnętrzne realizacja do 25 kwietnia 2014 roku - udział w przedsięwzięciu 16% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, ) wykończenie wnętrz wraz ze stolarką realizacja do 30 kwietnia 2014 roku - udział w przedsięwzięciu 20% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, ) wykończenie zewnętrzne realizacja do 30 czerwca 2014 roku - udział w przedsięwzięciu 13% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego **** w imieniu Dewelopera oświadcza, że powierzchnia lokalu mieszkalnego wskazana w 2 ust 2 niniejszej umowy ustalona zostanie w drodze obmiaru dokonanego w celu sporządzenia dokumentacji dla wydzielenia samodzielnych lokali, która to dokumentacja zostanie wykonana przez uprawnionego geodetę. Powierzchnia lokalu mieszkalnego obliczana będzie według normy PN-ISO 9836:1997. Pomiar będzie dokonywany w następujący sposób: pola powierzchni poziomych i pionowych określa się zgodnie z wymiarami rzeczywistymi,-- - pole powierzchni podaje się w metrach kwadratowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części lokalu mierzy się na poziomie podłogi kondygnacji (z dokładnością do 0,01 m 2 ) w świetle wykończonych powierzchni pionowych przegród zamykających pomieszczenie od zewnątrz i od wewnątrz, bez odliczania od tej powierzchni listew przyściennych i cokolików Przy sporządzaniu tego aktu okazano: a) Uchwałę Wspólników MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa z siedzibą w Świdnicy z dnia *** roku zatwierdzającą ceny brutto sprzedaży za metr kwadratowy powierzchni poszczególnych lokali mieszkalnych i miejsc postojowych położonych przy ulicy Morelowej w Zielonej Górze wraz ze zgodą komandytariusza, b) pismo wydane z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 7 lutego 2012 roku znak DR-PL UK dotyczące przeznaczenia opisanej wyżej działki numer 290 w planie zagospodarowania przestrzennego, c) ostateczną Decyzję Nr 676/2012 wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 30 października 2012 roku znak DR-BB JMa zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla spółki Marczenia Deweloper Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy Mieszka I 16 w Świdnicy, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podziemiu i przebudowę zjazdu z ulicy Morelowej do realizacji na działkach numer 290 i 292 w obrębie 31 przy ulicy Morelowej w Zielonej Górze, d) ostateczną Decyzję Nr 707/13 wydaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w dniu 2 grudnia 2013 roku znak DR-BB JMa zatwierdzającą zmiany do projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w podziemiu i

5 5 przebudowę zjazdu z ulicy Morelowej do realizacji na działkach numer 290 i 292 w obrębie 31 przy ulicy Morelowej w Zielonej Górze **** w imieniu reprezentowanej Spółki Komandytowej oświadcza, że: a) bliżej opisane w 2 ust 1 tego aktu przedsięwzięcie deweloperskie finansowane jest:-- - w 29% ze środków własnych Dewelopera, w 71% z kredytu bankowego, którego spłata zabezpieczona jest bliżej opisaną w 1 tego aktu hipoteką ustanowioną na opisanej wyżej nieruchomości, składającej się z działki numer 290, i wobec powyższego każdorazowo do aktu notarialnego umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego w wykonaniu umowy deweloperskiej udzielana będzie zgoda Banku na wyłączenie spod obciążenia hipotecznego odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej, pod warunkiem zapłaty całej ustalonej ceny a obowiązek udzielenia takiej zgody wynikać będzie z uzgodnień zawartych pomiędzy Deweloperem a Bankiem kredytującym inwestycję potwierdzonych odpowiednim oświadczeniem wydanym przez Bank, b) Deweloper nie będzie obciążał przedmiotowej nieruchomości żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich za wyjątkiem praw określonych w niniejszej umowie oraz tych, których konieczność ustanowienia wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub takich, których ustanowienie na rzecz dostawców mediów będzie konieczne, c) na gruncie na którym wybudowany zostanie opisany w 2 ust 1 tego aktu budynek usytuowanych będzie 7 (siedem) naziemnych miejsc postojowych przy czym prawo do wyłącznego nieodpłatnego korzystania z tych miejsc ograniczone będzie do nabywców określonych lokali mieszkalnych z wyłączeniem prawa do korzystania z naziemnych miejsc postojowych przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości wspólnej z wpisem tego prawa do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej, który to wpis wiązać będzie także następców prawnych stron W tym miejscu **** w imieniu Dewelopera przedkłada pismo wydane w dniu 4 listopada 2013 roku przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z treści którego wynika, że na rzecz tego Banku na nieruchomości położonej w Zielonej Górze, objętej księgą wieczystą KW Nr ZG1E/ /5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, wpisana jest hipoteka do kwoty ,00 złotych bliżej opisana w 1 pkt 2) tego aktu oraz, że Bank po wpłaceniu przez poszczególnych nabywców wszystkich swych należności z tytułu umów dotyczących wybudowania budynku, wyodrębnienia lokali mieszkalnych i przeniesienia na nabywców prawa własności lokali mieszkalnych, które powstaną w ramach inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizowanej przez MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa z siedzibą w Świdnicy, na nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Morelowej w Zielonej Górze, na zamknięty rachunek powierniczy prowadzony w PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze o numerze z przeznaczeniem na spłatę należności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego umową nr , wyrazi zgodę na bezciężarowe wyodrębnianie lokali mieszkalnych w stosunku do których dokonano pełnej wpłaty, z księgi wieczystej KW Nr ZG1E/ /5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze **** w imieniu Dewelopera oświadcza, że dla bliżej opisanego w 2 ust 1 tego aktu przedsięwzięcia deweloperskiego Deweloper zawarł z Polską Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział 1 w Zielonej Górze Umowę o

6 6 prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego o numerze Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy służyć będzie do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych powierzonych Posiadaczowi rachunku przez Nabywcę na podstawie umowy deweloperskiej Nabywca będzie posiadał indywidualny numer rachunku Bank wypłaci Deweloperowi środki pieniężne zgromadzone na indywidualnym rachunku po przeniesieniu na Nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego Stosownie do postanowień art. 59 Prawa bankowego: w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu, w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku środki pieniężne znajdujące się na rachunku powierniczym podlegają wyłączeniu z masy upadłości w przypadku śmierci posiadacza rachunku zgromadzone na rachunku powierniczym kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku Bank na żądanie Nabywcy informuje Nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach Koszty prowadzenia rachunku powierniczego obciążają Dewelopera *** oświadcza, że reprezentowana przez niego Spółka Komandytowa pod firmą: MARCZENIA DEWELOPER Spółka Komandytowa z siedzibą w Świdnicy zobowiązuje się do: ) wybudowania bliżej opisanego w 2 ust 1 tego aktu budynku w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku na części bliżej opisanej w 1 tego aktu nieruchomości o powierzchni około 1699 m kw., ) a po oddaniu do użytkowania powyższego budynku do ustanowienia odrębnej własności lokalu bliżej opisanego w 2 ust 2 tego aktu z własnością którego to lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będzie grunt składający się z działki o powierzchni około 1699 m kw. powstałej w wyniku podziału działki numer 290 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a następnie do przeniesienia własności tego lokalu wraz z prawem związanym z jego własnością - w stanie wolnym od wszelkich długów i hipotek - na rzecz Nabywcy a Nabywca wyraża na to zgodę oświadczając, że zobowiązuje się do nabycia powyższego lokalu wraz z prawem związanym z jego własnością oraz do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia przedmiotu niniejszej umowy Nabywca oświadcza, że jest ** lub Nabywcy oświadczają, że nabycia dokonają za fundusze stanowiące ich majątek objęty wspólnością ustawową W tym miejscu Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na podział bliżej opisanej w 1 tego aktu działki numer 290, w wyniku którego to podziału powstanie działka o powierzchni około 1699 m kw. na której realizowane jest bliżej opisane w 2 ust 1 tego aktu przedsięwzięcie deweloperskie oraz na wydzielenie działki bądź działek nie objętych powyższym przedsięwzięciem deweloperskim bez obciążania roszczeniem Nabywcy wynikającym z umowy objętej tym aktem

7 7 8. **** w imieniu Dewelopera oraz Nabywca oświadczają, że najwcześniej w dniu otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku zobowiązują się zawrzeć przyrzeczoną umowę przeniesienia własności lokalu mieszkalnego bliżej opisanego w 2 ust 2 tego aktu będącego przedmiotem niniejszej umowy deweloperskiej **** w imieniu w imieniu Dewelopera oraz Nabywca uzgadniają, że: a) w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, opisanego w 2 tego aktu, Deweloper ma prawo do: obciążenia nieruchomości, opisanej w l tego aktu, bezterminowymi służebnościami gruntowymi i przesyłu oraz prawem użytkowania, zmiany numeracji, powierzchni i podziału działki opisanej w 1 tego aktu, zmian ilości lokali, które znajdować się będą w opisanym wyżej budynu, będących wynikiem ich połączenia lub podziału, b) Deweloper będzie miał nieograniczone terminem prawo do trwałego i nieodpłatnego umieszczenia swojej firmy oraz logo na elewacji i klatkach schodowych budynku, opisanego w 2 niniejszego aktu - z ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, c) przy zawarciu umowy przeniesienia własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego Nabywca wyrazi zgodę na określenie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że prawo do wyłącznego nieodpłatnego korzystania z naziemnych miejsc postojowych, które usytuowane będą na przedmiotowym gruncie przysługiwać będzie nabywcom określonych lokali mieszkalnych z wyłączeniem prawa do korzystania z naziemnych miejsc postojowych przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości wspólnej z wpisem tego prawa do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej, który to wpis wiązać będzie także następców prawnych stron Cena sprzedaży brutto bliżej opisanego w 2 ust 2 tego aktu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, loggią oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości ustalona została na kwotę *** w tym podatek od towarów i usług VAT obliczony przy zastosowaniu stawki 8%, przy czym cena 1 (jednego) metra kwadratowego lokalu dotyczy powierzchni użytkowej lokalu i wynosi brutto *** Strony uzgadniają, że cena sprzedaży brutto w kwocie *** płatna będzie przez Nabywcę w następujących ratach: a) I rata w kwocie ** - stanowiąca 25% ceny sprzedaży brutto - płatna w terminie do dnia ** roku, b) II rata w kwocie ** - stanowiąca 75% ceny sprzedaży brutto - płatna w terminie do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku Strony uzgadniają, że wpłat na poczet wyżej wymienionej ceny sprzedaży Nabywca dokonywać będzie na utworzony stosownie do 6 ust 3 tego aktu - indywidualny rachunek Nabywcy o numerze: *** Strony postanawiają, że w przypadku zmiany powołanego w 6 tego aktu zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego Dewelopera bądź zmiany powołanego wyżej w ust. 3 indywidualnego rachunku Nabywcy, nie będzie konieczne podpisanie aneksu do niniejszej umowy w formie aktu notarialnego; dla skuteczności takiej zmiany wystarczające będzie pisemne oświadczenie Dewelopera doręczone Nabywcy za potwierdzeniem odbioru Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT:

8 8 - jeżeli stawki podatku VAT zostaną obniżone poniżej 8% - to cena brutto ulegnie obniżeniu o kwotę równą obniżeniu podatku VAT, jeżeli stawki podatku VAT zostaną podwyższone powyżej 8% - to cena brutto ulegnie podwyższeniu, o kwotę równą podwyższeniu podatku VAT, przy czym o zmianie takiej Deweloper poinformuje Nabywcę w formie pisemnej W przypadku zmiany ceny sprzedaży nieruchomości wskutek zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia doręczenia pisemnej informacji o zmianie ceny sprzedaży nieruchomości, pod rygorem utraty prawa do odstąpienia od umowy z powyższej przyczyny Dopuszcza się zmianę ceny ze względu na zmianę po pomiarach geodezyjnych powierzchni lokalu. W przypadku różnicy pomiędzy powierzchnią lokalu określoną w niniejszej umowie deweloperskiej a powierzchnią określoną w dokumentacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę według Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania od Dewelopera informacji o różnicy w metrażu. Jeżeli Nabywca nie skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy, cena o której mowa w ust 1 zostanie zmniejszona lub zwiększona z uwzględnieniem ceny za jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkania. Strony zobowiązują się dokonać stosownego rozliczenia w tym przedmiocie nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem tej umowy Cenę sprzedaży uważa się za zapłaconą jeżeli należna kwota wpłynie na podany wyżej w ust. 3 indywidualny rachunek Nabywcy - utworzony stosownie do 6 ust 3 tego aktu - w terminie do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotowego lokalu, począwszy od dnia objęcia w posiadanie lokalu protokołem zdawczo - odbiorczym zaś wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów podatkowych przechodzą na Nabywcę z dniem nabycia własności lokalu Deweloper będzie wystawiać faktury VAT potwierdzające dokonanie wpłat przez Nabywcę na poczet wyżej wymienionej ceny sprzedaży Strony uzgadniają, że niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie, że lokal jest gotowy do odbioru, wyznaczając równocześnie termin odbioru z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem; odbiór lokalu będzie możliwy pod warunkiem zapłaty całej ceny sprzedaży bliżej określonej w 10 ust 1 tego aktu Odbiór dokonywany jest w obecności Nabywcy Z odbioru sporządza się protokół, do którego Nabywca może zgłosić wady lokalu Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach odmowy Deweloper zobowiązuje się do usunięcia wad, które zostaną uznane, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Jeżeli pomimo zachowania należytej staranności usunięcie wad w powyżej określonym terminie nie będzie możliwe, Deweloper wskaże Nabywcy inny termin usunięcia wad, który to termin uzależniony będzie od rozmiaru i

9 9 rodzaju wad oraz pozwoli na ich usunięcie przy zastosowaniu wymaganych dla danego rodzaju prac technologii. Deweloper wskaże przy tym Nabywcy przyczynę opóźnienia Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za wady lokalu w przypadku, gdy ich wystąpienie: ) dotyczy elementów lokalu, które nie były objęte umową, ) jest następstwem wprowadzenia przez Nabywcę we własnym zakresie przeróbek i zmian technicznych w lokalu, ) jest następstwem działania lub zaniechania Nabywcy lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz lub osób trzecich, za które Deweloper nie ponosi odpowiedzialności W zakresie nieuregulowanym w mniejszym paragrafie do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny - o rękojmi Do dnia wydania lokalu, będącego przedmiotem umowy, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całej ceny brutto. Niepełne uiszczenie którejkolwiek z płatności na poczet ceny stanowi podstawę do powstrzymania się przez Dewelopera z wydaniem lokalu, co nie będzie stanowić nienależytego wykonania niniejszej umowy. Od dnia wydania Nabywcy lokalu, na Nabywcę przechodzą ciężary i opłaty eksploatacyjne związane z tym lokalem W przypadku gdy Nabywca nie stawi się na wyznaczony przez Dewelopera termin do odbioru lokalu będąc o terminie tym skutecznie powiadomionym ma obowiązek bezzwłocznie przedstawić Deweloperowi propozycję kolejnego terminu odbioru lokalu, który nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni liczone od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu. Po uzyskaniu akceptacji Dewelopera tak uzgodniony dodatkowy termin stanie się wiążący i w tak wyznaczonym ostatecznym terminie strony umowy zobowiązują się przystąpić do odbioru lokalu Strony uzgadniają, że Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy: ) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwanej dalej Ustawą); ) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; ) jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej; ) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy; ) w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej zawarcia

10 10 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29 powołanej wyżej Ustawy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kar umownych związanych z odstąpieniem od umowy. Stosownie do art. 31 ust. 1 wyżej powołanej Ustawy oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności, złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, w przypadku, gdy złożony został wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia o którym mowa w 10 ust 6 i 7 tego aktu Nabywca nie ponosi żadnych kar umownych związanych z odstąpieniem od umowy. Skuteczność odstąpienia o którym mowa w 10 ust 6 i 7 tego aktu uzależniona jest od zawarcia przez strony aktu notarialnego rozwiązującego umowę deweloperską, który strony zobowiązane są zawrzeć w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia zawiadomienia Dewelopera o odstąpieniu od umowy deweloperskiej Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania chyba, że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1 Ustawy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W tym miejscu Nabywca oświadcza, że w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy z przyczyn o których mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu a określonych w art. 29 ust 4 i 5 powołanej wyżej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wyraża zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz - na wniosek zawarty w niniejszej umowie w Dziale III księgi wieczystej KW Nr ZG1E/ /5 roszczenia wynikającego z zawarcia niniejszej umowy deweloperskiej. Niniejsza zgoda uprawnia Dewelopera do złożenia we właściwym sądzie wniosku o wykreślenie takiego roszczenia z powyższej księgi wieczystej Strony uzgadniają, że w przypadku skorzystania przez którąkolwiek ze stron z prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 29 powołanej wyżej Ustawy, stosownie do postanowień 13 i 14 Umowy o prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, warunkiem wypłaty środków pieniężnych z rachunku na rzecz Nabywcy, jest przedłożenie w PKO Banku Polskim Spółka Akcyjna: a) oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej, b) pisemnego oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy rachunku powołanej w 6 niniejszego aktu,

11 11 2. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Nabywcę, oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać potwierdzenie Posiadacza rachunku, że zostało mu ono doręczone Składane przez Nabywcę oświadczenia o których mowa w ust. 1 wymagają podpisu notarialnie poświadczonego, przy czym dopuszczalne jest złożenie przez Nabywcę podpisu pod oświadczeniem o którym mowa w ust 1 litera b) w obecności uprawnionego pracownika PKO Banku Polskiego SA W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej PKO Bank Polski Spółka Akcyjna przekaże Nabywcy środki pieniężne znajdujące się na przypisanym do niego indywidualnym rachunku Nabywcy w sposób wskazany przez Nabywcę w oświadczeniu w sprawie postępowania po odstąpieniu od umowy deweloperskiej o którym mowa w ust. 1 pkt b), przy czym w przypadku gdyby niniejsza umowa deweloperska była przedmiotem przelewu na rzecz banku kredytującego Nabywcę wierzytelności na zabezpieczenie kredytu udzielonego Nabywcy, PKO Bank Polski SA występuje do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty do przekazania na rachunek banku kredytującego Przekazanie środków pieniężnych o których mowa w ust. 1 nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do pięciu dni roboczych, po potwierdzeniu przez PKO Bank Polski SA, że Posiadacz rachunku i Nabywca spełnili wszystkie warunki do przekazania środków pieniężnych po odstąpieniu od umowy deweloperskiej Strony uzgadniają, że w przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, stosownie do postanowień 15 powołanej wyżej Umowy o prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego warunkiem wypłaty środków pieniężnych z rachunku jest przedłożenie w PKO Banku Polskim Spółka Akcyjna: a) złożonego w formie aktu notarialnego oświadczenia stron umowy deweloperskiej o rozwiązaniu umowy deweloperskiej, b) zgodnych oświadczeń stron umowy deweloperskiej o sposobie podziału środków pieniężnych wpłaconych przez Nabywcę na przypisany do niego indywidualny rachunek Nabywcy, c) pisemnego oświadczenia Nabywcy w sprawie postępowania po rozwiązaniu umowy deweloperskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy rachunku powołanej w 6 niniejszego aktu Składane przez strony umowy deweloperskiej oświadczenia o których mowa w ust 1 pkt b) i c) wymagają podpisów notarialnie poświadczonych, przy czym dopuszczalne jest złożenie przez Nabywcę podpisu pod oświadczeniem o którym mowa w ust 1 litera c) w obecności uprawnionego pracownika PKO Banku Polskiego SA Po dostarczeniu do PKO Banku Polskiego SA dokumentów o których mowa w ust. 1: a) Bank przekaże nabywcy środki pieniężne znajdujące się na przypisanym do niego indywidualnym rachunku Nabywcy w sposób wskazany przez Nabywcę w oświadczeniu w sprawie postępowania po rozwiązaniu umowy deweloperskiej o którym mowa w ust 1 pkt c), b) Bank przekazuje Posiadaczowi rachunku środki pieniężne znajdujące się na przypisanym do Nabywcy indywidualnym rachunku Nabywcy w sposób określony w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt b) W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, która była przedmiotem przelewu na rzecz banku kredytującego Nabywcę na zabezpieczenie kredytu udzielonego Nabywcy, PKO

12 12 Bank Polski SA występuje do banku kredytującego Nabywcę o potwierdzenie kwoty do przekazania na rachunek banku kredytującego Przekazanie środków pieniężnych o których mowa w ust. 3 nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do pięciu dni roboczych, po potwierdzeniu przez PKO Bank Polski SA, że Posiadacz rachunku i Nabywca spełnili wszystkie warunki do przekazania środków pieniężnych po rozwiązaniu umowy deweloperskiej Nabywca oświadcza, że przed podpisaniem tego aktu otrzymał od Dewelopera Prospekt informacyjny wraz z załącznikami, dotyczący nabywanego lokalu oraz, że po zapoznaniu się z tymi dokumentami ich treść w całości akceptuje Ponadto Nabywca oświadcza, że: został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 21 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz z treścią powołanej w 6 tego aktu Umowy o prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, znane są jemu położenie, obszar i granice działki numer 290 oraz projekt jej podziału w celu wydzielenia działki o powierzchni około 1699 m kw., na której realizowane jest opisane w 2 ust 1 tego aktu przedsięwzięcie deweloperskie - a także wynikające z Prospektu Informacyjnego dane dotyczące przeznaczenia nieruchomości sąsiadujących z działką numer W tym miejscu **** w imieniu reprezentowanej Spółki Komandytowej zapewnia, że dane zawarte w Prospekcie informacyjnym są prawdziwe, i że zawierają opis wszystkich istotnych cech przedmiotu umowy Strony ustalają następujące obowiązujące adresy każdej z nich dla celów niniejszej umowy: a) dla Dewelopera: Świdnica ulica Mieszka I numer b) dla Nabywcy jak w komparycji tego aktu Nabywca zobowiązuje się do powiadomienia Dewelopera w formie pisemnej o zmianie adresu do korespondencji w terminie 14 dni od dnia powołanej zmiany Załączniki do tego aktu stanowi Prospekt informacyjny wraz z załącznikami Notariusz poinformowała strony o skutkach prawnych złożonych w tym akcie oświadczeń oraz o treści ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Na podstawie umowy objętej tym aktem wnosi się o wpisanie w księdze wieczystej KW Nr ZG1E/ /5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze roszczenia o wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego obecnie numerem budowlanym ***, bliżej opisanego w 2 ust 2 tego aktu oraz przeniesienie jego własności wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz Nabywcy zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z tej umowy **** w imieniu reprezentowanej Spółki Komandytowej oświadcza, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) Wypisy tego aktu wydawać można stronom w dowolnej ilości Koszty tego aktu wraz z opłatą sądową obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę zaś koszty zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu niniejszej umowy wraz z opłatą sądową obciążają w całości Nabywcę

13 Niniejsza umowa nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych P O B R A N O: *************************************************************************** Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny UMOWA DEWELOPERSKA

Akt Notarialny UMOWA DEWELOPERSKA Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2013 Akt Notarialny Dnia *** dwa tysiące trzynastego (**.2013) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY Jordanowska wzór umowy deweloperskiej z dnia 01.04.2016 r. Repertorium A numer / 2016 AKT NOTARIALNY Dnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Sienkiewicza numer 34a, przed notariuszem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20 stycznia 2015 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper LEMAL INWEST

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo