NR KRS: dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16"

Transkrypt

1 Stan na PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MARCZENIA DEWELOPER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NR KRS: dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera BRAK II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka rozpoczęła działalność w 2011 roku. Wybudowała budynek wielofunkcyjny w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 1, w którym znajduje się, oprócz lokali usługowych, 12 apartamentów. Komplementariusz Spółki - Marcin Marczenia, ukończył następujące przedsięwzięcia deweloperskie - budowy domów jednorodzinnych: Adres Świdnica ul. Chabrowa

2 Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie marzec 2008 grudzień 2008 Komplementariusz Spółki - Marcin Marczenia, zrealizował przedsięwzięcie deweloperskie - budowę Osiedla domów energooszczędnych wg. projektu idom: Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Świdnica ul.rumiankowa 31,33 marzec 2009 grudzień 2009 Komplementariusz Spółki - Marcin Marczenia, zrealizował przedsięwzięcie deweloperskie - budowę domów energooszczędnych: Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Przylep ul. 9 Maja marzec 2011 grudzień 2011 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) Przeciwko deweloperowi nie prowadzono i nie prowadzi się żadnego postępowania egzekucyjnego. postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Zielona Góra ul. Morelowa, działka 290 Budynek mieszkalny wielorodzinny KW ZG1E/ /5 Hipoteka do kwoty zł zabezpieczająca kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Działka numer 290 ulegnie podziałowi w wyniku czego wydzielona zostanie działka o powierzchni około 1699 m kw. zabudowana budynkiem wybudowanym w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego przeznaczenie w planie Dla terenu inwestycji istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nr XLIII/580/09 z dnia Działki 281/3, 281/4, 281/5, 325/1, 325/2, 325/3, 325/4 przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne; 2. Działki 310, 311, 312, 313, 317, 318, 289/2, 291 teren zabudowy jednorodzinnej; 3. Działka 281/7- teren usług handlu i aktywności gospodarczej dopuszczalna wysokość zabudowy 1. Budownictwo wielorodzinne 16 m, 2. Budownictwo jednorodzinne 12 m 3. Teren usług, handlu i aktywności gosp.- 16 m dopuszczalny procent zabudowy działki 1. Budownictwo wielorodzinne max50%, 2. Budownictwo jednorodzinne max30% 3. Teren usług, handlu i aktywności gosp.- max 50% 3

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Zielona Góra z dnia roku znak DR-BB KU w promieniu 1 km od granic z działką 290, położoną w Zielonej Górze przy ul. Morelowej, 1. nie są planowane lub przewidziane do realizacji inwestycje polegające na: - budowie lub rozbudowie dróg, - budowie linii szynowych 2. w latach na wskazany teren wydano następujące pozwolenia na budowę: - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul.wąskiej, - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kożuchowskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał tak tak Pozwolenie nr 676/2012, wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, zmienione pozwoleniem nr 707/13 nie* nie* Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Rozpoczęcie - grudzień 2012 roku Zakończenie czerwiec 2014 roku Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Jeden budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem w podziemiu wraz z dojazdem i infrastrukturą techniczną Nie dotyczy Pomiary wykonywane będą wg normy nr: PN-ISO 9836:1997. Podstawowe informacje dot. pomiaru powierzchni, wynikające z w/w normy: Pola powierzchni poziomych i pionowych określa się zgodnie z wymiarami rzeczywistymi. Pole powierzchni podaje się w m2 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części mierzy się na poziomie podłogi kondygnacji (z dokładnością do 0,01m²) w świetle wykończonych powierzchni pionowych przegród zamykających pomieszczenie od zewnątrz i od wewnątrz, bez odliczania od tej powierzchni listew przyściennych i cokolików. Zamierzony sposób i procentowy 29% środki własne, 71% kredyt bankowy 4

5 udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) PKO Bank Polski SA w Warszawie 1 Oddział w Zielonej Górze bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty zamknięty gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji 1. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy służyć będzie do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych powierzonych przez Nabywcę na podstawie umowy deweloperskiej. 2. Nabywca będzie posiadał indywidualny numer rachunku. 3. Bank wypłaci Deweloperowi środki pieniężne zgromadzone na indywidualnym rachunku po przeniesieniu na Nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego. 4. Stosownie do postanowień art. 59 Prawa bankowego: - w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu, - w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku środki pieniężne znajdujące się na rachunku powierniczym podlegają wyłączeniu z masy upadłości, - w przypadku śmierci posiadacza rachunku zgromadzone na rachunku powierniczym kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku. 5. Bank na żądanie Nabywcy informuje Nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach. 6. Koszty prowadzenia rachunku powierniczego obciążają Dewelopera Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie 1 Oddział w Zielonej Górze 1. Zakup nieruchomości, prace projektowe, przygotowanie i uzbrojenie terenu realizacja do roku. Etap ten stanowi 18% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego. 2. Roboty ziemne i stan zerowy realizacja do roku. Etap ten stanowi 13% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego. 3. Stan surowy zamknięty realizacja do roku. Etap ten stanowi 20 % szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, 4.Instalacje wewnętrzne realizacja do roku. Etap ten stanowi 16% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, 5. Wykończenie wnętrz wraz ze stolarką- realizacja do roku. Etap ten stanowi 20% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego, 6. Wykończenie zewnętrzne realizacja do roku. Etap ten stanowi 13% szacunkowych kosztów zadania inwestycyjnego. Zmiana ceny dopuszczalna jest w przypadkach: - zmiany wysokości stawki podatku VAT, proporcjonalnie do zmiany jej wysokości, - zmiany rzeczywistej powierzchni lokalu w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie, WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ z zastrzeżeniem, iż w tych przypadkach nabywcy lokalu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej. 5

6 Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Nabywca lokalu mieszkalnego ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku gdy: 1. umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z dnia Dz.U z nr 232, zwanej dalej Ustawą, 2. jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art.22 ust.2 Ustawy, 3. jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art.18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz załącznikami, 4. jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 5. jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy, 6. w przypadku nie przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej, 7. w przypadku zmiany stawki podatku VAT na lokale mieszkalne, w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy deweloperskiej, 8. w przypadku wystąpienia różnicy w powierzchni lokalu między powierzchnią, wynikającą z dokumentacji projektowej a powierzchnią wynikającą z inwentaryzacji powykonawczej, nabywca będzie uprawniony do odstąpienie od umowy. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1-5, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej nabywca wyznacza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy. W przypadku, o którym mowa w pkt.7, nabywca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia go przez Dewelopera o zmianie stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, nabywca może wykonać odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym deweloper poinformował nabywcę o powierzchni lokalu, wynikającej z inwentaryzacji powykonawczej. Oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku: 1. Niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. 2. Niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej, w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 6

7 W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera, nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Promesa bezobciążeniowego wydzielenia lokali wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział 1 w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2013 roku. Informujemy o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Z dokumentami wskazanymi pod numerem 1-5 można zapoznać się w biurze sprzedaży Dewelopera: Świdnica ulica Mieszka I numer 16 7

8 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA MIESZKANIE M-30 Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego PLN Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej liczba kondygnacji technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej 6 kondygnacji w tym 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna żelbetowa, murowana z bloczków silikatowych, ścianki działowe z płyt promonta tynki maszynowe gipsowe malowane na biało,parapety konglomerat, posadzki maszynowe wraz z okładziną płytką granitową, klatka schodowa - granitowe okładziny schodowe, balustrady stal nierdzewna,teren zewnętrzny obsiany trawą w miejscach projektowo przewidzianych oraz z ułożonymi dojściami i dojazdami wg.projektu z kostki betonowej wraz z obrzeżami i ogrodzeniem 34 w tym 33 lokale mieszkalne i 1 lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy 33 miejsc postojowych, z czego 26 w poziomie garażu podziemnego, i 7 zewnętrznych miejsc postojowych na powierzchni terenu energia elektryczna, woda,ciepło z elektrociepłowni tak ul.morelowa dz.292 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych lokal mieszkalny o nr projektowym M-30, usytuowany w budynku na IV piętrze 8

9 kreślenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Powierzchnia mieszkania 73,20 m2. W skład mieszkania wchodzą: M-30 Wyszczególnienie pow. w m2 Ppokój 11,73 Łazienka 5,04 WC 1,63 Sypialnia 8,85 Sypialnia 13,24 Kuchnia 7,51 Podój dz. 25,20 RAZEM 73,20 Loggia 7,48 Loggia 7,48 Standard wykończenia: - tynki maszynowe gipsowe, - parapety konglomerat, - posadzki maszynowe, - drzwi wejściowe antywłamaniowe Dierre Asso 3 ECO, - instalacja ogrzewania grzejnikowego wraz z logotermą, - instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z rekuperatorem, - instalacje el.,instalacja wod-kan, podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej. 9

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo