TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM"

Transkrypt

1 Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10

2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE. 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE... 4 ROZDZIAŁ II. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebank... 6 ROZDZIAŁ III. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebank Corpo ROZDZIAŁ IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA smsbank. 7 ROZDZIAŁ V. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA ROZDZIAŁ VI. LOKATY TERMINOWE W PLN, EUR, USD.. 8 ROZDZIAŁ VII. INNE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH I LOKATACH TERMINOWYCH. 8 ROZDZIAŁ VIII. KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM PROWADZONYM W PLN.. 9 ROZDZIAŁ IX. KREDYTY INWESTYCYJNE I OBROTOWE... 9 ROZDZIAŁ X. INNE OPŁATY KREDYTOWE. 10 ROZDZIAŁ XI. GWARANCJE BANKOWE. 10 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 2 z 10

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa Opłat i Prowizji Mazovia Banku Spółdzielczego dla firm, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów elektronicznych. 2. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć jako Mazovia Bank Spółdzielczy. 3. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobiera się od Posiadacza rachunku zgodnie z Taryfą opłat i prowizji lub zgodnie z zawartą umową pomiędzy Bankiem a Posiadaczem. 5. Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. 6. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata lub prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 7. Bank zastrzega sobie możliwość dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności: 1) opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji, 2) opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 3) opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności: 1) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, 2) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, 3) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 9. W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 10. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 11. Wypłaty gotówkowe w placówkach Banku w kwocie przekraczającej PLN lub 500 EUR lub 500 USD wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki. 12. Taryfa Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi której dotyczy. 13. Aktualnie obowiązująca Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. 1 Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. UWAGA!!! Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych takie jak: wspólnoty mieszkaniowe, związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, ochotnicza straż pożarna, fundacje, kluby społeczne, kluby kultury, kluby sportowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły niepubliczne przy założeniu rachunku lub Optymalne otrzymują bezterminowo 50% upustu na: prowizję za prowadzenie rachunku podstawowego; prowizję za przelewy wewnętrzne przez bankowość internetową oraz przelewy w formacie ELIXIR do innych banków krajowych przez bankowość internetową; oraz zwolnione są z prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych nie przekraczających kwoty 1000,00 zł. Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 3 z 10

4 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE UWAGA!!! Z dniem 1 października 2012 rachunek został wycofany z oferty dla nowych Klientów BizesKONTO 1. Otwarcie rachunku podstawowego jednorazowo Otwarcie rachunku pomocniczego, EUR, USD Prowadzenie rachunku podstawowego Prowadzenie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku pomocniczego w EUR, USD 6. Zmiana wybranego pakietu rachunków jednorazowo za każdy rachunek pomocniczy 20,00 5,00 5,00 15,00 miesięcznie 19,00 49,00 20,00 miesięcznie za każdy rachunek pomocniczy miesięcznie za każdy rachunek pomocniczy zmiany pakietu 15,00 5,00 5,00 15,00 15,00 5,00 5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 7. Przelewy na rachunki w obrębie Mazovia Banku z rachunku podstawowego i pomocniczego: przez bankowość internetową w jednostce Banku 0,50 1,50 1,00 0,80 8. Przelewy na rachunki do innych banków krajowych z rachunku podstawowego prowadzonego : przez bankowość internetową (ELIXIR) przez bankowość internetową (SORBNET) - przez bankowość internetową (EXPRESS ELIXIR) 8. - w jednostce Banku (ELIXIR) w jednostce Banku (SORBNET) Przelewy do ZUS i US bez opłat Inne przelewy - 1,70 20 przelewów w każdym miesiącu kalendarzowym następne przelewy 0,80 60 przelewów w każdym miesiącu kalendarzowym następne przelewy 0,60 0,80 37,00 37,00 37,00 37,00 5,95 4,95 4,95 4,95 37,00 37,00 37,00 37,00 9. Przelewy na rachunki do innych banków krajowych z rachunku pomocniczego prowadzonego : przez bankowość internetową (ELIXIR) przez bankowość internetową (SORBNET) - przez bankowość internetową (EXPRESS ELIXIR) 9. - w jednostce Banku (ELIXIR) w jednostce Banku (SORBNET) 10. Obciążenie rachunku kwotą otrzymanego polecenia zapłaty polecenia zapłaty Przelewy do ZUS i US bez opłat Inne przelewy - 1, Rejestracja, modyfikacja lub usunięcie zlecenia stałego na rachunku prowadzonym : 0,80 0,60 0,80 37,00 37,00 37,00 37,00 5,95 4,95 4,95 4,95 37,00 37,00 37,00 37,00 3,70 2,70 1,70 3, przez bankowość internetową w jednostce Banku 5,00 4,00 4,00 5, Realizacja zlecenia stałego z rachunku prowadzonego : na rachunku wewnątrz Mazovia Banku realizacji zlecenia 0,50 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 4 z 10

5 na rachunki do innych banków realizacji zlecenia 1,70 0,80 0,60 0, Płatności zagraniczne wychodzące z rachunków podstawowych i pomocniczych: przez bankowość internetową (przelew europejski SEPA 2 ) - przez bankowość internetową (przelew zagraniczny SWIFT) - w jednostce Banku (przelew europejski SEPA 2 ) - w jednostce Banku (przelew zagraniczny SWIFT) - dodatkowa opłata do oraz 13. realizowanego w trybie przyspieszonym w USD, GBP, PLN - dodatkowa opłata do oraz 13. realizowanego w trybie pilnym w EUR, USD, GBP - dodatkowa opłata / ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku z opcją kosztową OUR pobierany od zleceniodawcy - zmiana / korekta / odwołanie nadanego przekazu w obrocie dewizowym - wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia realizacji zlecenia 12,00 10,00 9,00 10,00 0,25% min. 20,00 max 190,00 0,20% min. 20,00 max 180,00 0,20% min. 20,00 max 170,00 0,20% min. 20,00 max 180,00 15,00 13,00 12,00 13,00 0,30% max 200,00 0,25% max 190,00 0,25% max 180,00 0,25% max 190,00 50,00 50,00 50,00 50,00 80,00 80,00 80,00 80,00 50,00 50,00 50,00 50,00 banków trzecich banków trzecich banków trzecich banków trzecich 15,00 15,00 15,00 15,00 1 Płatności zagraniczne przychodzące: przelew europejski SEPA lub zagraniczny SWIFT otrzymany z banku krajowego lub zagranicznego - przelew krajowy, zagraniczny SWIFT lub europejski SEPA z tytułu otrzymanej renty lub emerytury zagranicznej 12,00 10,00 9,00 10,00 70,00 70,00 70,00 70,00 UWAGA!!! Opłaty wskazane w pkt. 11. oraz 12. nie dotyczą transakcji, których koszty Mazovia Banku ponosi płatnik (zleceniodawca) - dodatkowa opłata non-stp pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu poprawnego kodu BIC banku beneficjenta lub 35,00 35,00 35,00 35,00 numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN - zlecenie przez Klienta poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym 15. Wpłaty gotówkowe na rachunek: w formie zamkniętej po podpisaniu odrębnej umowy z Bankiem (koperty bezpieczne) w formie otwartej w EUR lub USD w formie otwartej 16. Wypłaty gotówkowe z rachunku: w EUR lub USD opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki wpłaty wpłaty wpłaty wypłaty wypłaty od wartości zamówionej gotówki banków trzecich 0,25%* min. 2,00 * min. 2,00 0,50% 0,25%* min. 2,00 0,35% min. 200 zł banków trzecich 0,20%* min. 3,00 0,30%* min. 3,00 0,20%* min. 3,00 0,30% min. 200 zł banków trzecich 0,15%* min. 4,00 0,20%* min. 4,00 0,30% 0,15%* min. 4,00 0,25% min. 200 zł banków trzecich 0,30% min. 200 zł 1 dla rachunku podstawowego 4 wpłaty gotówkowe oraz 4 wypłaty gotówkowe w miesiącu kalendarzowym realizowane są bez opłat. Następne wg Taryfy, dla rachunku podstawowego - 3 wpłaty gotówkowe oraz 3 wypłaty gotówkowe w miesiącu kalendarzowym realizowane są. Następne wg Taryfy, Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 5 z 10

6 dla rachunku podstawowego - 2 wpłaty gotówkowe oraz 2 wypłaty gotówkowe w miesiącu kalendarzowym realizowane są. Następne wg Taryfy, dla rachunku podstawowego Optymalne 99-1 wpłata gotówkowa oraz 1 wypłata gotówkowa w miesiącu kalendarzowym realizowana jest. Następne wg Taryfy. 2 SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 3) koszty SHA; 4) nie zawierają jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta są uczestnikami Polecenia SEPA STC (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. ROZDZIAŁ II. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebank 1. Dostęp do bankowości internetowej jednorazowo 2. Opłata za korzystanie z bankowości internetowej miesięcznie 3. Korzystanie z usługi Invoobill (e-faktury) miesięcznie Korzystanie z usług PayByNet (bezgotówkowe płatności internetowe) miesięcznie 5. Opłata za autoryzację zleceń: poprzez jednorazowe hasła SMS za każdy SMS 0,19 0,19 0,19 0, za pośrednictwem listy haseł jednorazowych (zawiera 60 haseł) 6. Odblokowanie konta użytkownika za pojedynczą listę (60 haseł) każdorazowe odblokowanie konta 6,00 6,00 6,00 6, ROZDZIAŁ III. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ebank Corpo Aktywacja dostępu do rachunków poprzez kanały elektroniczne ebank Corpo Korzystanie z bankowości internetowej ebank Corpo Autoryzacja zlecenia w bankowości internetowej ebank Corpo przez SMS Autoryzacja zlecenia w bankowości internetowej ebank Corpo za pomocą kart kryptograficznych Korzystanie z czytników do kart kryptograficznych wydanych przez Bank 6. Odblokowanie konta użytkownika Opłata za wydanie nowej karty kryptograficznej w miejsce zniszczonej lub zgubionej Opłata za wydanie nowego czytnika kart kryptograficznych w miejsce zniszczonego lub zgubionego jednorazowo 250,00 250,00 250,00 miesięcznie od każdego rachunku wiadomości sms miesięcznie za każdą wydaną kartę miesięcznie za każdy czytnik kart każdorazowe odblokowanie konta wydanej karty wydanego czytnika kart 5,00 1 rachunek bez opłat każdy następny - 5,00 0,19 0,19 0,19 10,00 15,00 1 czytnik - bez opłat każdy następny - 10,00 70,00 70,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 6 z 10

7 ROZDZIAŁ IV. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA smsbank 1. Aktywacja usługi smsbank jednorazowo Opłata okresowa za korzystanie z systemu smsbank Wysyłanie informacji o rachunkach z systemu smsbank Miesięcznie za każdy SMS 0,19 0,19 0,19 0,19 ROZDZIAŁ V. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Opłata za wydanie karty jednorazowo 2. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie Prowizja od transakcji bezgotówkowych kartą Prowizja od wypłat gotówkowych w bankomatach należących do banków spółdzielczych, banków regionalnych, Banku Gospodarki Żywnościowej, Planet Cash Prowizja od wypłat gotówkowych w bankomatach innych banków na terenie kraju Prowizja od wypłat gotówkowych w bankomatach innych banków poza granicami kraju Aktywacja/blokada dostępu do portalu Zmiana numeru PIN karty w portalu Opłata za przyjęcie wniosku o nowy PIN do karty zmianę zmianę wniosku 3,00% min. 10,00 3,00% min. 10,00 3,00% min. 10,00 3,00% min. 10, Aktywacja/blokada usługi 3D Secure umożliwiającej dokonywanie płatności kartą w sklepach internetowych posiadających taką funkcjonalność: w portalu zmianę w placówce Banku zmianę 11. Zastrzeżenie karty: w portalu przez infolinię Banku BPS w placówce Banku Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli wystąpiły okoliczności niezależne od Klienta) Zmiana limitów dziennych związanych z dokonywaniem transakcji za pośrednictwem karty debetowej Opłata za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach należących do Mazovia Banku za każde zastrzeżenie za każde zastrzeżenie za każde zastrzeżenie za każdy duplikat zmianę zapytania 25,00 25,00 25,00 25,00 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 7 z 10

8 ROZDZIAŁ VI. LOKATY TERMINOWE, EUR, USD Stawka 1. Założenie lokaty: 2. - w formie bezgotówkowej operację - w formie gotówkowej wpłaty 3. Zmiana zadysponowania środkami w trakcie trwania lokaty Likwidacja lokaty oraz: 1. - wypłata środków w kasie Banku 2. - przelew na rachunek w ramach Banku 3. - przelew na rachunek do innego banku krajowego (ELIXIR) operację wypłaty operację operację 4, ROZDZIAŁ VII. INNE PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH I LOKATACH TERMINOWYCH Ustanowienie, zmiana lub anulowanie pełnomocnictwa Zlecenie, zmiana lub anulowanie dyspozycji automatycznej konsolidacji sald pomiędzy rachunkami 3. Zaświadczenie o stanie rachunku i obrotach wniosku zaświadczenia 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Opinia bankowa opinii 80,00 80,00 80,00 80,00 5. Dopłata do wyciągów generowanych w trybie dziennym 6. Sporządzenie wyciągu historycznego Sporządzenie dokumentu księgowego potwierdzonego przez pracownika Mazovia Banku Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku 9. Opłata za zajęcie komornicze lub skarbowe 10. Opłata za dokonanie blokady wkładu rachunku na zlecenie Klienta miesięcznie 10,00 5,00 wyciągu dokumentu dokumentu zajęcia 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 30,00 30,00 30,00 30, Wydanie pojedynczego blankietu czekowego za każdy czek 1,00 1,00 1,00 1, Udzielenie limitu w saldzie debetowym na rachunku prowadzonym "Za gotowość finansową" - od niewykorzystanej kwoty limitu od przyznanej kwoty limitu miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystan ej kwoty limitu 1,50 % w skali 1,50 % w skali 1,50 % w skali 1,50 % w skali Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 8 z 10

9 ROZDZIAŁ VIII. KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM PROWADZONYM W PLN 1. Przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej 2. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta 3. Podwyższenie Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia że Klient nie figuruje jako dłużnik stawka wyliczana od przyznanej od pozostałej do spłaty od podwyższanej zaświadczenia 5. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oceny 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku Spółdzielczego 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do wypełnienia zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytowej 8. Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy 9. "Za gotowość finansową" - od niewykorzystanej monitu monitu miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej Stawka 2,00 % 1,00 % min. 300,00 2,00 % min. 300,00 ustalana indywidualnie ustalane indywidualnie przez strony 0,80 % w skali ROZDZIAŁ IX. KREDYTY INWESTYCYJNE I OBROTOWE 1. Przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej 2. Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta 3. Podwyższenie 5. Przeprowadzenie kontroli u kredytobiorcy, w celu potwierdzenia realizacji zadań/celów finansowania określonych w umowie kredytu Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia że Klient nie figuruje jako dłużnik stawka wyliczana od przyznanej od pozostałej do spłaty od podwyższanej Po odbytej wizytacji, zgodnie z warunkami umowy, jednak przed wypłatą transzy kredytu. Nie dotyczy kontroli/wizytacji na miejscu prowadzenia działalności przed podjęciem decyzji kredytowej. zaświadczenia 6. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oceny 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności Banku Spółdzielczego 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do wypełnienia zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytowej monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania monitu Stawka 2,00 % 1,00 % min. 300,00 2,00 % min. 300,00 150,00 ustalana indywidualnie Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 9 z 10

10 9. Sporządzenie historii spłat kredytu: za bieżący rok kalendarzowy za każdy poprzedni rok kalendarzowy 10. Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy 11. Wcześniejsza spłata kredytu bądź jego części przed terminem określonym w umowie kredytowej 12. "Za gotowość finansową" - od niewykorzystanej zaświadczenia zaświadczenia płatne jednorazowo w dniu spłaty, w przypadku gdy kwota spłaty jest wyższa od 5% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej 50,00 70,00 ustalane indywidualnie przez strony 2,00 % kwoty pozostającej do spłaty 0,80 % w skali 1. ROZDZIAŁ X. INNE OPŁATY KREDYTOWE Prowizja agenta (dotyczy kredytów konsorcjalnych organizowanych przez Mazovia Bank) pobierana od Kredytobiorcy 2. Aranżacja (bez udziału finansowego Mazovia Banku w konsorcjum) stawka wyliczana od przyznanej stawka wyliczana od przyznanej Stawka 1,00 % 1,00 % ROZDZIAŁ XI. GWARANCJE BANKOWE 1. Przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie gwarancji i wystawienie gwarancji bankowej 2. Zmiana na wniosek Klienta warunków umowy o udzielenie gwarancji stawka wyliczana od kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres obowiązywania gwarancji stawka wyliczana od kwoty gwarancji Stawka 2,00 % min 300,00 1,00 % min 3. Anulowanie gwarancji Wysłanie zawiadomienia żądania zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 200,00 5. Inne czynności wykonywane na wniosek zleceniodawcy ustalane indywidualnie przez strony Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 10 z 10

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 44/2013 z dnia 22.07.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo