Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki/ umowy. S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki/ umowy. S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a"

Transkrypt

1 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego przeprowadzenia czterech osobnych badań z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (CATI). Badania dotyczą następującej problematyki: BADANIE 1: Uwarunkowania korzystania z programów zarządzania popytem na energię i efektywność energetyczną, BADANIE 2: Strategiczne aspekty proliferacji środowisk chmur obliczeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, BADANIE 3: Zarządzanie relacjami z dostawcami ekologicznej żywności, BADANIE 4: proces sukcesji stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych Poniżej znajduje się dokładny opis dla każdego z badań. BADANIE 1 I. C E L B A D A N I A L.p. Element badania Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 Badanie 4 1. Określenie populacji, na którą wyniki mają zostać uogólnione Badana będzie populacja małych i średnich przedsiębiortsw w Polsce. Badana będzie populacja przedsiebiorstw produkcyjnych w Polsce. Badanie obejmuje 40 przedsiębiorstw produkujących markę własną ekologicznej żywności (ang. private label) działających w Polsce. Określenie wielkość populacji leży w gestii Wykonawcy Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego (OPP). Według danych GUS na koniec 2015 r. (link): fundacje stanowią 24% spośród 8800 OPP, czyli około 2112 organizacji. Odpowiadać powinni prezesi/prezeski fundacji Strona 1 z 10

2 L.p. Element badania Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 Badanie 4 Zakres badania (tematyka 2. i kwestie jakie mają zostać poruszone w trakcie badania) 3. Termin realizacji badania Badanie dotyczy poznania uwarunkowań korzystania z programów zarządzania popytem na energię i efektywności energetycznej: rozwój programów zarządzania popytem na energię (oferta i wykorzystanie) rozwój usług energetycznych i okołoenergetycznych, oferta infrastruktury i usług dla zarządzania popytem na energię i rozwoju prosumpcji dostęp do wiedzy z zakresu efektywności energetycznej Badanie ma być przeprowadzone w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy Wykonawcy pilotażową wersję kwestionariusza. Wersja ostateczna kwestionariusza zostanie dostarczona przez Zamawiającego w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia przesłania przez Wykonawcę wyników badania pilotażowego. Usługa ma zostaćkompleksowo wykonana nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r. Badanie dotyczy identyfikacji i diagnozy stanu absorpcji rozwiązań (usług) chmurowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i ich relacji ze strategią odpowiedzialnego rozwoju. Etap pierwszy badania 2 przeprowadzony w terminie 25 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy Wykonawcy pilotażową wersję kwestionariusza. Wersja ostateczna kwestionariusza zostanie dostarczona przez Zamawiającego w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia przesłania przez Wykonawcę wyników badania pilotażowego. Etap drugi badania 2 rozpocznie się w terminie 10 dni kalendarzowych po zatwierdzeniu otrzymania wyników z reralizacji badania w etapie pierwszym. Zamawiający w tym czasie dostarczy listę wybranych firm oraz kwestionariusz badania pogłębionego. Wykonaca jest zobowiazny do przeprowadzenia badania metodą CATI w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy firm i kwestionariusza. Usługa ma zostaćkompleksowo wykonana nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r. Uwarunkowania (korzyści oraz bariery) zarządzania relacjami między producentami a dystrybutorami marki własnej w sektorze ekologicznej żywności (perspektywa producentów). Termin wykonania zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej usługi w/w przedmiotu zamówienia licząc 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy, nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 roku. Przedmiotem badania jest proces sukcesji stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych Badanie ma być przeprowadzone w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2017 roku. Strona 2 z 10

3 L.p. Element badania Badanie 1 Badanie 2 Badanie 3 Badanie 4 4. Miejsce dostarczenia badania Wykonawca ww. terminie zobowiązany zostaje do dostarczenia: 1/ w formie elektronicznej pod adres wskazany przez Zamawiającego zakodowanej bazy danych opracowanej na podstawie 250 przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, w formacie MS Excel (100% wywiadów), w arkuszu Baza Ankiety EfEn 2017 dostarczonym przez Zamawiającego. 2/na odpowiednim nośniku (do wyboru pendrive lub płyta DVD) nagrań audio wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach badania. Nagrania muszą być powiązane z wywiadami za pośrednictwem unikalnej nazwy umożliwiającej powiązanie nagrania z rekordem w bazie danych (wymienionej w poprzednim punkcie). Za dopełnienie wymagania odnośnie terminu realizacji badania określonego w pkt. I/3 uznaje się potwierdzony termin wysłania nośnika zawierającego ww. nagrania. Adres: Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Matejki 22/26 Wykonawca ww. terminie zobowiązany zostaje do przekazania wyników z obu etapów w taki sposób, że: 1/w formie elektronicznej pod adres wskazany przez Zamawiającego zakodowanej bazy danych z etapu pierwszego opracowanej na podstawie 400 przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, w formacie MS Excel (100% wywiadów), w arkuszu Baza Ankiety Poliferacja Chmury 2017 dostarczonym przez Zamawiającego oraz transkrypcji wywiadów. 2/na odpowiednim nośniku (do wyboru pendrive lub płyta DVD) nagrań audio wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach obu etapów badania. Nagrania muszą być powiązane z kwestionariuszem oraz wywiadami za pośrednictwem unikalnej nazwy umożliwiającej powiązanie nagrania z rekordem w bazie danych (wymienionej w poprzednim punkcie). Za dopełnienie wymagania odnośnie terminu realizacji badania określonego w pkt. I/3 uznaje się potwierdzony termin wysłania nośnika zawierającego ww. nagrania. Adres: Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Matejki 22/26 Wykonawca ww. terminie zobowiązany zostaje do dostarczenia: 1/ w formie elektronicznej pod adres wskazany przez Zamawiającego 1.zakodowanej bazy danych (w 100%) opracowanej na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, w formacie MS Excel, w arkuszu Baza Ankiety 2017 dostarczonym przez Zamawiającego 2.raportu z kontroli ankieterów (w co najmniej 10%) 3.raportu z badania (analiza statystyczna z opisem) 2/ w formie papierowej (poprzez formę papierową rozumie się treść wywiadów przeniesioną na papier) wypełnionych kwestionariuszy (w 100%) z przeprowadzonych wywiadów pod adres : Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Matejki 22/26; zgodnie z ostateczną wersją wzoru kwestionariusza, dostarczoną w formie elektronicznej Wykonawcy przez Zamawiającego. zobowiązany zostaje do dostarczenia: 1/ w formie elektronicznej pod adres wskazany przez Zamawiającego 1.zakodowanej bazy danych (w 100%) opracowanej na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych, w formacie MS Excel, w arkuszu Baza Ankiety 2017 dostarczonym przez Zamawiającego 2.raportu z badania (analiza statystyczna z opisem 2/ w formie papierowej (poprzez formę papierową rozumie się treść wywiadów przeniesioną na papier) wypełnionych kwestionariuszy (w 100%) z przeprowadzonych wywiadów pod adres : Centrum Jakości Badań Naukowych Knowbase, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Matejki 22/26; zgodnie z ostateczną wersją wzoru kwestionariusza, dostarczoną w formie elektronicznej Wykonawcy przez Zamawiającego Strona 3 z 10

4 II. K W E S T I O N A R I U S Z A N K I E T Y Spełnienie wymagań metodologicznych leży po stronie Zamawiającego Spełnienie wymagań metodologicznych leży po stronie Zamawiającego Zamawiający dostarczy Wykonawcy kwestionariusz do przeprowadzenia badań. Spełnienie wymagań metodologicznych leży po stronie Zamawiającego 1. Wymagania metodologiczne dot. kwestionariusza Następnie Wykonawca po dostarczeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania usługi (tj. ostatecznej wersji kwestionariusza) przeprowadzeni badanie właściwe z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego CATI. 2. Informacje nt. konsultacji wersji kwestionariusza na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Ze względu na to, że kwestionariusz wywiadu jest dostarczony przez Zamawiającego nie ma potrzeby jego konsultowania Ze względu na to, że kwestionariusze wywiadów są dostarczone przez Zamawiającego nie ma potrzeby ich konsultowania. Kolejnym etapem będzie przekazanie Wykonawcy w formacie MS Excel arkusza Baza Ankiety 2017 (do kodowania zebranych danych) oraz przekazanie Zamawiającemu wyników badań w formacie MS Excel arkusza Baza Ankiety 2017 i raportu z badania. Ze względu na to, że kwestionariusze wywiadów są dostarczone przez Zamawiającego nie ma potrzeby ich konsultowania. Ze względu na to, że kwestionariusz wywiadu jest dostarczony przez Zamawiającego nie ma potrzeby jego konsultowania Wykonawcy z Zamawiającym 3. Informacje nt. pilotażu kwestionariusza W ramach usługi przeprowadzone zostanie badanie pilotażowe kwestionariusza na próbie 10 przedsiębiorstw spełniających kryteria doboru. W ramach usługi w etapie pierwszym badania przeprowadzone zostanie badanie pilotażowe kwestionariusza na próbie 16 przedsiębiorstw spełniających kryteria doboru zgodnie z warunkami doboru próby w tabeli w pkt. dot. Doboru próby, wskazanego w części V (l.p 1). W drugim etapie badania nie przewiduje się badania pilotażowego. Brak badania pilotażowego Kwestionariusz wywiadu będzie już po korektach w wyniku pilotażu przeprowadzonego przez Zamawiającego. Strona 4 z 10

5 4. Czas trwania 1 wywiadu Czas niezbędny do przeprowadzenia jednego wywiadu kwestionariuszowego nie przekroczy 25 minut Etap pierwszy badania 2: Czas niezbędny do przeprowadzenia jednego wywiadu kwestionariuszowego nie przekroczy 25 minut Etap drugi badania 2: Czas niezbędny do przeprowadzenia jednego wywiadu pogłębionego minut Czas niezbędny do przeprowadzenia jednego wywiadu kwestionariuszowego metodą CATI ok. 5 minut Czas niezbędny do przeprowadzenia jednego wywiadu zawiera się w przedziale: od około 8-15 minut 5. Liczba pytań w kwestionariuszu Liczba pytań w kwestionariuszu nie przekroczy 40. Liczba pytań w kwestionariuszu z etapu pierwszego oraz z etapu drugiego nie przekroczy 40 pytań w każdym. 4 pytania Około 20, większość zamkniętych. 6. Forma dostarczenia kwestionariusza Wykonawcy Zamawiający dostarczy Wykonawcy kwestionariusz wywiadu (zarówno wersję pilotażową jak i ostateczną) w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie kwestionariusze wywiadów obu etapów (zarówno wersję pilotażową jak i ostateczną) w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę Zamawiający dostarczy Wykonawcy kwestionariusz wywiadu w formie elektronicznej 7. Sposób przygotwania bazy nie dotyczy Zamawiający dostarczy wraz ze wskazanymi kwestionariuszami sposób przygotowania bazy nie dotyczy nie dotyczy Strona 5 z 10

6 III. R E A L I Z A C J A B A D A N I A 1. Technika zbierania danych 2. Konieczność przeprowadzenia szkolenia ankieterów Technika wywiadu wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI) Przewidywana jest konieczność szkolenia ankieterów. W związku z tym Zamawiający przed rozpoczęciem badania pilotażowego przeprowadzi dla zespołu ankieterskiego jedno szkolenie trwające maksymalnie cztery godziny. Zamawiający przygotuje instrukcję przeprowadzenia wywiadu dla ankieterów oraz instrukcję kodowania uzyskanych informacji. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie wideokonferencji (np. za pomocą komunikatora skype) 3. Wymagania odnoście posiadania certyfikatu przez Wykonawcę 4. Respondent Wyższy lub średni szczebel kadry kierowniczej odpowiedzialny/współpdpowi edzialny za system zarządzania energią w przedsiębiorstwie. W obydwu etapach technika wywiadu - wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI) Przewidywana jest konieczność szkolenia ankieterów w obu etapach. W związku z tym Zamawiający przed rozpoczęciem badania pilotażowego i przed rozpoczęciem drugiego etapu przeprowadzi: 1) przed badaniem pilotażowym: jedno szkolenie trwające maksymalnie cztery godziny 2) przez rozpoczęczniem drugiego etapu: : jedno szkolenie trwające cztery godziny Zamawiający przygotuje instrukcję przeprowadzenia wywiadu dla ankieterów oraz instrukcję kodowania uzyskanych informacji. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie wideokonferencji (np. za pomocą komunikatora skype) Technika wywiadu telefonicznego CATI (40 podmiotów) NIE NIE NIE NIE Wyższy lub średni szczebl kadry kierowniczej odpowiedzialny/współpdpowi edzialny za wdrażanie rozwiazań ICT w przedsiębiorstwie. NIE Dostawcy produktów ekologicznej żywności dystrybuowanej pod marką własną. Brak wymagań dotyczących wielkości przedsiębiorstwa. Technika wywiadu telefonicznego CATI NIE Organizacje pozarządowe: dokładnie fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego. Odpowiadać powinni prezesi fundacji Strona 6 z 10

7 IV. P O Z I O M R E A L I Z A C J I P R Ó B Y Liczba prób kontaktu z respondentem Konieczność wysłania listu zapowiedniego do repondentów Oczekiwany poziom realizacji próby Rozkład poziomu realizacji próby wśród różnych grup respondentów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 3 3 (w przypadku braku możliwości kontaktu z respondentem dalsza procedura przebiega według opisu w tabeli części V. Dobór próby l.p. 1). NIE NIE NIE NIE Etap 1 Badania 2-100% 100% Etap 2 Badania 1-100% 100% Minimum 82 organizacje A) 100% w każdej z grup z pierwszego etapu B) Drugi etap jest NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY realizowany zgodnie z rankingiem Strona 7 z 10

8 D O B Ó R V. P R Ó B Y 1. Metoda doboru próby Losowa Etap pierwszy: Respondenci dobrani losowo maja spełniać dwa kryteria doboru. Jedynie przedsiębiorstwa, które spełniają każde z kryteriów będą stanowić badaną próbę. Kryteria: 1. Przedsiębiorstwo należy do grupy przedsiębiorstw produkcyjnych posiadających siedzibę i/lub produkcję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2. Przedsiębiorstwo jest podmiotem korzystającym z usług w chmurze Etap drugi: przedsiebiorstwa wskazane przez Zleceniodawcę -20 firm wskazanych po analizie wyników etapu 1. Będą to firmy, które brały udział w badaniu 1-go etapu (w wyniku analizy pochodzącej z pierwszego etapu powstanie lista rankingowa, z której należy zrealizować zakładaną próbą dobierając kolejno firmy do 20 zgodnie z rankingiem.) Przeprowadzenie wywiadów uwzględniających pytania filtrującew celu wyłonienia docelowej próby Wykonawca pozyska respondentów z przedsiębiorstw spełniających poniższe kryteria: a) Przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora żywności ekologicznej b) Przedsiębiorstwa działające w Polsce c) Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników d) Producenci marki własnej ekologicznej żywności (marki dystrybutora, ang. private label) Wykonawca na podstawie dostępnych danych (GUS) dokona doboru respondentów do badania według następujących kryteriów: Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego (OPP). Orientacyjna wielkość całej populacji wynosi około 2000 organizacji (według danych GUS na koniec 2015 r. /link/ - fundacje stanowią 24% spośród 8800 OPP, czyli około 2112 organizacji). Dobór powinien nastąpić korzystając z operatu opisanego poniżej w tabeli VI. Operat. Metoda doboru: 1. z wykazu organizacji pożytku publicznego opisanego w tabeli VI. Operat należy wybrać jedynie fundacje (1952 organizacje). 2. Następnie należy wybrać spośród nich minimum 82 organizacje w następujący sposób: wybrać należy co 21 organizację czyli 1, 22, 43, 64, itd. 3. Ponieważ ww. wykaz nie zawiera kontaktów do organizacji kontaktowe numery telefonów należy pozyskać z publicznie dostępnych baz organizacji pozarządowych dostępnych w internecie lub ze stron internetowych samych organizacji. W przypadku niemożności pozyskania telefonicznego numeru kontaktowego należy wziąć następną organizację w wykazie i podjąć z nią kontakt (np. brak danych kontaktowych do organizacji 106 na liście to kontaktujemy się z organizacją 107 na liście nie zmienia to kolejności pozostałych organizacji pozyskiwanych według schematu z punktu 2). Należy postąpić podobnie gdy nie można nawiązać kontaktu z respondentem (nikt nie odbiera telefonu, respondent nie godzi się na przeprowadzenie ankiety, itp.) Strona 8 z 10

9 Etap pierwszy: przedsiębiorstwo jest podmiotem korzystającym z usług w chmurze innych niż pakiet biurowy i pocztowy Etap drugi: - nie dotyczy Przeprowadzenie wywiadów wstępnych uwzględniających pytania filtrujące w celu wyłonienia docelowej próby Wykonawca pozyska respondentów z przedsiębiorstw spełniających poniższe kryteria: a) przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora żywności ekologicznej opis: jak wyżej (tj. opis w Części V Dobór próby l.p. 1) b) przedsiębiorstwa działające w Polsce Warunki dodatkowe doboru 2. próby 3. Typ doboru próby Losowy Etap pierwszy: losowy->warstwowy Etap drugi: celowy c) przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 10 pracowników d) producenci marki własnej ekologicznej żywności (marki dystrybutora, ang. private label) Baza przedsiębiorstw pozyskanych do badania musi uzyskać akceptację Zamawiającego - Wykonawca dostarczy pełną listę 40 przedsiębiorstw spełniających w/w kryteria w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych uwag ze strony Zamawiającego. Lista będzie zawierała następujące dane: nazwę przedsiębiorstwa, sektor, liczbę zatrudnionych, kapitał polski/zagraniczny Dobór kwotowy opis: jak wyżej (tj. opis w Części V Dobór próby l.p. 1) 4. Warstwowanie próby 5. Alokacja próby 6. Wiązkowanie próby 7. Liczebność próby Łącznie 250 wywiadów Etap pierwszy: łącznie 400 kwestionariuszy ankiety Etap drugi: 20 wywiadów pogłębionych 40 przedsiębiorstw, producentów marki własnej ekologicznej żywności Minimum 82 organizacje. Strona 9 z 10

10 8. Błąd statystyczny 6% 9. Cechy, ze względu na które mają być nałożone kwoty w badaniu Minimum 100 przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach energetycznych i parkach technologicznych Nie więcej niż 100 mikroprzedsiębior stw Etap pierwszy: W badanej grupie musi znaleźć się: minimum 50 przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw, minimum 50 przedstawicieli małych firm, minimum 50 przedstawicieli średnich firm, minimum 30 przedstawicieli dużych firm. Etap drugi: nie dotyczy Dobór jednostek typowych według opisu w części V pkt.2 VI. O P E R A T 1. Określenie operatu, z którego ma zostać dobrana próba 2. Określenie wymagań dotyczących operatu wskazanego w opisie Wykonawca pozyska respondentów z przedsiębiorstw według rejestrów uwzględniających produkcję ekologiczną. Pozyskanie bazy leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca pozyska respondentów z przedsiębiorstw spełniających poniższe kryteria: a) przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora żywności ekologicznej b) przedsiębiorstwa działające w Polsce c) przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 10 pracowników producenci marki własnej ekologicznej żywności (marki dystrybutora, ang. private label) Fundacje ze statusem OPP zamieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 (link), które w ww. wykazie są jednoznacznie identyfikowane po nazwie jako fundacja (słowo fundacja w nazwie) w tym wykazie są to 1952 organizacje w wykazie. Strona 10 z 10

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do Umowy Nr... zawartej w Krakowie w dniu... r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a... Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badanie regionalne pn. BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Usługa przeprowadzenia badań metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na odpowiednio

Gdańsk: Usługa przeprowadzenia badań metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na odpowiednio http:mbzpo.portaluzp.goyp1/index.php?ogioszenie=show~pozycj... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. I. ZAKRES ZAMÓWIENIA Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG), działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 16/08/2017 roku ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zapytania Ofertowego z dnia 16 sierpnia 2017 roku, dotyczącego realizacji zadań w ramach projektu pn. Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wprowadzenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wprowadzenie Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wprowadzenie Zamawiający uczestniczy w europejskim projekcie Joint Action on Reducing Alcohol Harm", akronim nazwy projektu: RARHA /nazwa projektu w

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

(zwany dalej OPZ ) Termin realizacji zamówienia Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Załączniku B do OPZ.

(zwany dalej OPZ ) Termin realizacji zamówienia Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Załączniku B do OPZ. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o aukcji elektronicznej (Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy: badania ilościowego pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy: badania ilościowego pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi. ZAPYTANIE OFERTOWE: Dotyczy: badania ilościowego pracodawców z sektora usług opiekuńczych nad osobami starszymi. 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa, woj. 1 z 6 2011-09-22 07:33 Warszawa: Badanie popytu na pracę mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) DOA-III.272.1.47.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) I. Przedmiot zamówienia II. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społecznego pn. Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Centrum Analiz Branżowych opis zawartości raportu OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Warszawa, kwiecień 2015 OPIS BADANIA NOTA METODOLOGICZNA CEL BADANIA: Opinie producentów okien o dostawcach, edycja

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:!!bzpl.porta1.uzp.goy.p1!index.php?og1oszenie=show8~pozycj... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pi Gdańsk: Usługa

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych.

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych. 1 S t r o n a W związku z realizacją projektu pt.: Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii mieszkańców. Warszawy

Badanie postaw i opinii mieszkańców. Warszawy Badanie postaw, potrzeb i opinii mieszkańców Badanie postaw i opinii mieszkańców Warszawy Warszawy Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 5-7 września 2016 roku Miejsce realizacji: Warszawa Próba:

Bardziej szczegółowo

Cel główny badania: Zdiagnozowanie poziomu życia pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego.

Cel główny badania: Zdiagnozowanie poziomu życia pod względem ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym mieszkańców województwa podlaskiego. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa podlaskiego na potrzeby zadania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata

Raport z konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata Raport z konsultacji społecznych m Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 Zamawiający: Miasto i Gmina Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 Wysoka Wykonawca: Grupa BST

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Potencjał rozwojowy polskich MSP. Numer ogłoszenia: 59675-2008; data zamieszczenia: 25.03.2008. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi

Warszawa: Potencjał rozwojowy polskich MSP. Numer ogłoszenia: 59675-2008; data zamieszczenia: 25.03.2008. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi Warszawa: Potencjał rozwojowy polskich MSP Numer ogłoszenia: 59675-2008; data zamieszczenia: 25.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r.

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r. Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych Logotyp klienta w Polsce Warszawa, 28 czerwca 2017r. Metodologia Metodologia Czas realizacji badania: 19 czerwca 2017r. Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii i postaw mieszkańców Wrocławia. Lipiec 2017

Badanie opinii i postaw mieszkańców Wrocławia. Lipiec 2017 Badanie opinii i postaw mieszkańców Wrocławia Lipiec 2017 Nota metodologiczna Dane zawarte w Raporcie pochodzą z Badania opinii i postaw mieszkańców Wrocławia, które zostało przeprowadzone przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 1 Cele badania Określenie cech jakimi charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA Z DNIA r.

Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA Z DNIA r. Załącznik 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA Z DNIA 24.03.2014r. Głównym celem badania jest analiza stanu realizacji wskaźników zawartych w Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na opracowanie metodologii obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 (czwartego) Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych listopad 2014 i 2015 Pa Bayer Holding 4:3 Template 2010 August 2011 Metodologia badania! Badaniem czytelnictwa objęto

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016

Raport z badania zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016 Specjalizacja Raport nr 02/zachowania agencji badania konsumenckie/09/2016 ekwiwalentu reklamowego Raport z badania zachowao konsumenckich wrocławian na rynku produktów piekarniczych 2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Praktyczne aspekty doboru próby Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Określenie populacji Przed przystąpieniem do badania, wybraniem sposobu doboru próby konieczne jest precyzyjne określenie populacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje o zamówieniu Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby przygotowania do realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ

JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ Jaka jest wielkość i prognoza rynku bram garażowych i przemysłowych? Kim są montażyści/sprzedawcy bram garażowych i przemysłowych? Jakie bramy garażowe i przemysłowe montowane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 146/2014

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 146/2014 DATA OGŁOSZENIA: 22 grudnia 2014 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 146/2014 Tytuł ogłoszenia: Świadczenie usług Eksperta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Szczecin dn. 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania publikacji podsumowującej projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet)

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: 79311200-9, 79311300-0 (usługa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 155/2015

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 155/2015 DATA OGŁOSZENIA: 6 sierpnia 2015 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 155/2015 Tytuł ogłoszenia: Świadczenie usług Eksperta

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych. Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych. Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych styczeń 2016 Metodologia badania Badaniem czytelnictwa objęto 135 tygodników lokalnych, ukazujących się na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN Łask,11.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2017 W związku z realizacją projektu STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY OBEJMUJĄCEGO PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania face-to-face

Metodologia badania face-to-face 1 Metodologia badania face-to-face Artemis Bellos, Beata Roguska Warszawa, listopad 2013 CBOS co nas wyróżnia? Próba imienna losowana z operatu PESEL 2 Czy sondaże realizowane metodą face-to-face są jeszcze

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Metody badań ilościowych ćwiczenia, gr. 1

Metody badań ilościowych ćwiczenia, gr. 1 mgr Agnieszka Szymańska agnieszka_szymanska@vp.pl dyżury: pn. 10.00-11.00, śr. 11.30-13.30, pokój 34 IS UAM Metody badań ilościowych ćwiczenia, gr. 1 II rok socjologii studia stacjonarne I stopnia semestr

Bardziej szczegółowo

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe

Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity. Zapytanie ofertowe Bujalski Sp. z.o.o Dywity, dnia 12.10.2012 ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Nr sprawy: SPB.042-3/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp. z o. o. projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. ul. Ks. Skorupki 6/8, Łódź NIP REGON

Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. ul. Ks. Skorupki 6/8, Łódź NIP REGON ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania usług: wycen oraz analiz potencjału rynkowego technologii w związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności+ Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Cel realizacji i przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania klientów i usługodawców pilotaŝowej usługi Krajowego Systemu Usług

Bardziej szczegółowo

PRIMEON Sp. z o.o. Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. ul. Słowicza 43 02-170 Warszawa NIP: 5222987682 ZAPYTANIE OFERTOWE

PRIMEON Sp. z o.o. Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. ul. Słowicza 43 02-170 Warszawa NIP: 5222987682 ZAPYTANIE OFERTOWE PRIMEON Sp. z o.o. Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. ul. Słowicza 43 02-170 Warszawa NIP: 5222987682 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Komputerowy system wspierający terapię dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Monika Dawid Sawicka Menedżer Projektu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Zarządzający,

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie badań empirycznych poświęconych pamięci II wojny światowej we współczesnym społeczeństwie polskim. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Warszawa: Przeprowadzenie badań empirycznych poświęconych pamięci II wojny światowej we współczesnym społeczeństwie polskim. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Przeprowadzenie badań empirycznych poświęconych pamięci II wojny światowej we współczesnym społeczeństwie polskim. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi, zamieszczone w BZP w dniu 3.04.2009r., numer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, dnia 05.12.2012.r. Zamawiający: Smycze24.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Saperska 40B/6A 61-493 Poznań Tel. (61) 657 60 26 Fax. (61) 646 85 54 www.smycze24.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi doradcze w ramach realizacji projektu Partnerskiego pt.: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe. Oława, 27.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Partnerskiego: Internacjonalizacja oferty firmy Dudek- Konstrukcje Stalowe w ramach osi priorytetowej nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP/NIPR/20/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Spis treści 1. Nota metodologiczna 2. Przekrój demograficzny respondentów 3. Opinie na temat przyłączenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NIESIEMY POMOC

FUNDACJA NIESIEMY POMOC Zapytanie ofertowe nr ANIMATOR/2011/01 dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na potrzeby projektu ANIMATOR Doskonalenie umiejętności personelu opiekuńczego POKL.06.01.01-22-095/10

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 182/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 182/2016 DATA OGŁOSZENIA: 30.09.2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 182/2016 Tytuł ogłoszenia: Świadczenie usług Eksperta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 ZAPROSZENIE. Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 ZAPROSZENIE. Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Region Puszczy Białowieskiej 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45, tel. (+48 85) 682 43 81 fax (+48 85) 682 51 41 e-mail: biuro@lot.bialowieza.pl www.lot.bialowieza.pl Hajnówka,

Bardziej szczegółowo

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 NSP 2011 przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne. Badanie pełne Badanie pełne dotyczy populacji ludności oraz mieszkań i realizowane

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 3.07.07 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na zakup zestawów komputerowych NR 3 07 07 Z w ramach projektu pn. Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych przeciwciał o działaniu

Bardziej szczegółowo

agencji badania ekwiwalentu reklamowego Specjalizacja Raport nr 05/marka/nieruchomości/06/2016

agencji badania ekwiwalentu reklamowego Specjalizacja Raport nr 05/marka/nieruchomości/06/2016 Specjalizacja Raport nr 05/marka/nieruchomości/06/2016 agencji badania ekwiwalentu reklamowego Raport z badania znajomości marki biura pośrednictwa nieruchomości na rynku wrocławskim Opracowanie: Centrum

Bardziej szczegółowo

w wieku lat (N=3500) na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami (seksualizującymi, pornograficznymi) w szkołach.

w wieku lat (N=3500) na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami (seksualizującymi, pornograficznymi) w szkołach. Warszawa, 10.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na reprezentatywne badanie uczniów na temat kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami 1. ZAMÓWIENIE 1.1. Informacja o zamówieniu 1.1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 12.09.2017 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na zakup zestawów komputerowych NR 12 09 2017 Z w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej metody otrzymywania substancji o aktywności farmakologicznej

Bardziej szczegółowo

Co w życiu ważne. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Co w życiu ważne. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna Co w życiu ważne Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna Seminarium K16, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 2 czerwca 2016 Co jest w życiu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017 Kielce 13.04.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 02/RPO2.5/2017 na zakup wózka widłowego w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy PHU Gregor przez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Majkut. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl

Autor: Przemysław Majkut. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl 1 Autor: Przemysław Majkut Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2012 Opracowano w ramach projektu systemowego:

Bardziej szczegółowo

I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Toruń, dn. 12.05.2015 r. Zapytanie ofertowe w związku z przeprowadzeniem ewaluacji projektu i opracowaniem raportu ewaluacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej

Bardziej szczegółowo