Badania lokalnego rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania lokalnego rynku pracy"

Transkrypt

1 Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, Środa Wielkopolska T: W: E:

2 D O R A D Z T W O Szanowni Państwo, Skonsultujemy Państwa cele i zakres badań oraz narzędzia badawcze. Pracownia Badań Socjologicznych Humlard to zespół pracowników naukowo dydaktycznych wielkopolskich uniwersytetów i szkół wyższych, pasjonatów i ekspertów w dziedzinie metodologii badań. Prowadzimy badania naukowe i komercyjne, zarówno lokalne jak i międzynarodowe, a także szkolenia, wykłady i seminaria w zakresie skutecznych metod badawczych. Należymy do prestiżowych stowarzyszeń, spełniając ich normy w kwestiach P R O J E K T Opracujemy metodologię projektu badawczego wraz z narzędziami badawczymi i systemem kontroli pracy ankieterów. etyki oraz standardów badań. Nasza wizja opiera się na poznaniu człowieka, człowieka jako konsumenta, ucznia, bezrobotnego, wyborcy, ojca, widza, kelnerki, konserwatysty, klienta urzędu, pracownika wszystkich tych ról społecznych i skomplikowanych zależności, które determinują nasze codzienne postawy, opinie i wybory. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dostarczamy w oparciu o obiektywną i sprawdzoną metodologię rzetelnej wiedzy, która służy naszym partnerom w podejmowaniu kluczowych decyzji. REA LI ZACJ A Zgromadzimy materiał badawczy rzetelnymi i dostosowanymi do Państwa potrzeb metodami. W przypadku badań realizowanych metodą telefonicznych wywiadów ankieterskich, dostarczamy wykaz respondentów (osób bezrobotnych czy pracodawców), z którymi przeprowadzono badanie. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu zróżnicowanych tematycznie badań rynku pracy, od projektów skierowanych do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych czy absolwentów, po badania osób bezrobotnych i pracodawców. W ostatnim czasie współpracowaliśmy m.in. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, Powiatowymi Urzędami Pracy w Nysie, Stalowej Woli, Gorlicach czy Lesznie. Nasze doświadczenie w badaniach rynku pracy doceniają także instytucje realizujące badania własne. Tylko w ostatnim roku recenzowaliśmy aż siedem raportów z badań rynku pracy, w tym raport tematyczny Polskiego Towarzystwa Statystycznego skierowany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków Diagnoza Społeczna Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przykładowych badań, które wykonywane są przez naszą Pracownię w obszarze rynku pracy. Jednocześnie jesteśmy do Państwa dyspozycji przy konsultowaniu i RAPORT Przeprowadzimy analizę zebranych realizacji innych, indywidualnych projektów badawczych. danych i opracujemy raport z wyników badania wraz z wnioskami Z wyrazami szacunku i rekomendacjami. Na Państwa życzenie przygotujemy także prezentację multimedialną. dr Jakub Andrzejczak Dyrektor zarządzający

3 D O R A D Z T W O Skonsultujemy Państwa cele i Spis treści zakres badań oraz narzędzia badawcze. P R O J E K T 1. Diagnoza lokalnego rynku pracy badanie wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców Opracujemy metodologię projektu badawczego wraz z narzędziami badawczymi i systemem kontroli 2. Bezrobotni na lokalnym rynku pracy pracy ankieterów. 3. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy REA LI ZACJ A Zgromadzimy materiał badawczy 4. Pracodawcy wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy rzetelnymi i dostosowanymi do Państwa potrzeb metodami. W przypadku badań realizowanych 5. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych metodą telefonicznych wywiadów ankieterskich, dostarczamy wykaz respondentów (osób bezrobotnych 6. Badanie poziomu satysfakcji klientów z usług Powiatowego Urzędu Pracy czy pracodawców), z którymi przeprowadzono badanie. RAPORT Przeprowadzimy analizę zebranych danych i opracujemy raport z wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami. Na Państwa życzenie przygotujemy także prezentację multimedialną.

4 1 Diagnoza lokalnego rynku pracy badanie wśród osób bezrobotnych i pracodawców Z A L E T Y T E C H N I K I C A T I W B A D A N I A C H R Y N K U P R A C Y : Szybsza realizacja badania; szczegółowa charakterystyka lokalnego rynku pracy (również w kontekście porównawczym) określenie kluczowych trendów i zjawisk na lokalnym rynku pracy wskazanie czynników warunkujących rozwój lokalnego rynku pracy charakterystyka osób bezrobotnych aktualna sytuacja podmiotów gospodarki na lokalnym rynku pracy Niższy koszt wykonania usługi w porównaniu z wywiadami bezpośrednimi; Niezakłócanie pracy Urzędu; Możliwość dotarcia do określonych grup respondentów, nie tylko tych, którzy w danym czasie odwiedzili Urząd Pracy; Możliwość zweryfikowania naszej pracy, dzięki udostępnieniu przez nas bazy respondentów, z którymi przeprowadzono wywiady. osoby bezrobotne próba badawcza reprezentatywna w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Liczba respondentów: od 350 do 370 w zależności od aktualnej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. przedsiębiorcy próba badawcza reprezentatywna w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na klasę wielkości podmiotu gospodarki oraz miejsce prowadzenia działalności. Liczba respondentów: od 360 do 380 w zależności od aktualnej liczby podmiotów gospodarki. Łączna wielkość próby badawczej nie mniejsza niż 710 respondentów Badanie przeprowadzane jest przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, techniką telefonicznych wywiadów ankieterskich (CATI). Dane kontaktowe do osób bezrobotnych udostępniane są przez Urząd Pracy dzięki umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta była już wielokrotnie akceptowana przez radców prawnych w Urzędach Pracy, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. Na Państwa życzenie prześlemy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed podjęciem decyzji o realizacji badania. Pozyskanie danych kontaktowych do pracodawców leży po naszej stronie. Praca naszego zespołu ankieterów podlega ścisłej kontroli. Chcemy być wiarygodni, dlatego po zakończeniu badania, przekazujemy Państwu wykaz osób bezrobotnych oraz pracodawców, z którymi przeprowadzono wywiady ankieterskie. Na potrzeby badania opracujemy narzędzia badawcze w postaci kwestionariuszy ankiet, których ostateczny kształt W badaniu wykorzystana jest także technika analizy danych zastanych, tj. wszelkich opracowań, publikacji, raportów z wyników badań i innych źródeł, które mogą wzbogacić analizy i wnioski końcowe oraz rekomendacje. Dysponujemy zaawansowanym oprogramowaniem do badań CATI, dzięki któremu nasze projekty realizowane są sprawnie i rzetelnie, przy pełnej kontroli pracy zespołu ankieterów, którzy posiadają bogate opracowanie metodologii badania, w tym prób badawczych, narzędzi badawczych, sposobów gromadzenia przeprowadzenie badań pilotażowych celem weryfikacji narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań właściwych; analiza zebranego materiału oraz danych zastanych; opracowanie raportu z wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami; przygotowanie prezentacji multimedialnej. doświadczenie w prowadzeniu wywiadów telefonicznych. Czas wykonania badania: 40 dni

5 2 Bezrobotni na lokalnym rynku pracy D O R A D Z T W O Skonsultujemy Państwa cele i zakres badań oraz narzędzia badawcze. charakterystyka osób bezrobotnych określenie przyczyn i barier pozostawania bez pracy określenie potrzeb umożliwiających powrót na rynek pracy ocena wsparcia udzielanego przez PUP P R O J E K T Opracujemy metodologię projektu badawczego wraz z narzędziami badawczymi i systemem kontroli pracy ankieterów. REA LI ZACJ A Zgromadzimy materiał badawczy rzetelnymi i dostosowanymi do Państwa potrzeb metodami. W przypadku badań realizowanych metodą telefonicznych wywiadów ankieterskich, dostarczamy wykaz respondentów (osób bezrobotnych czy pracodawców), z którymi przeprowadzono badanie. RAPORT Przeprowadzimy analizę zebranych danych i opracujemy raport z osoby bezrobotne próba badawcza reprezentatywna w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Liczba respondentów: od 350 do 370 w zależności od aktualnej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Wielkość próby badawczej nie mniejsza niż 350 respondentów Badanie przeprowadzane jest przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, techniką telefonicznych wywiadów ankieterskich (CATI). Dane kontaktowe do osób bezrobotnych udostępniane są przez Urząd Pracy dzięki umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta była już wielokrotnie akceptowana przez radców prawnych w Urzędach Pracy, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. Na Państwa życzenie prześlemy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed podjęciem decyzji o realizacji badania. Praca naszego zespołu ankieterów podlega ścisłej kontroli. Chcemy być wiarygodni, dlatego po zakończeniu badania, przekazujemy Państwu wykaz osób bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady ankieterskie. Na potrzeby badania opracujemy narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety, którego ostateczny kształt W badaniu wykorzystana jest także technika analizy danych zastanych, tj. wszelkich opracowań, publikacji, raportów z wyników badań i innych źródeł, które mogą wzbogacić analizy i wnioski końcowe oraz rekomendacje. opracowanie metodologii badania, w tym próby badawczej, narzędzia badawczego, sposobów gromadzenia przeprowadzenie badań pilotażowych celem weryfikacji narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań właściwych; analiza zebranego materiału oraz danych zastanych; opracowanie raportu z wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami; przygotowanie prezentacji multimedialnej. wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami. Na Państwa życzenie przygotujemy także Czas wykonania badania: 25 dni prezentację multimedialną.

6 3 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy W s p ó ł c z e s n y r y n e k p r a c y z p e r s p e k t y w y o s ó b p o s z u k u j ą c y c h z a t r u d n i e n i a c h a r a k t e r y z u j e s i ę z m i e n n o ś c i ą, d y n a m i k ą i c o r a z t o w y ż s z y m i w y m a g a n i a m i. W t a k i c h w a r u n k a c h n a d r z ę d n y m c e l e m i n s t y t u c j i r y n k u p r a c y w y d a j e s i ę b y ć p r o w a d z e n i e d z i a ł a ń u ł a t w i a j ą c y c h n a b y w a n i e d o ś w i a d c z e n i a z a w o d o w e g o, n o w y c h k o m p e t e n c j i i k w a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h i s p o ł e c z n y c h o r a z w n i k l i w e m o n i t o r o w a n i e r y n k u p r a c y, k t ó r e p o z w a l a n a w c z e ś n i e j s z e r e a g o w a n i e n a z m i a n y z a c h o d z ą c e w j e g o o b r ę b i e. D z i a ł a n i a t e p o w i n n y b y ć w p i e r w s z e j k o l e j n o ś c i s k i e r o w a n e d o o s ó b b e z r o b o t n y c h, k t ó r e z n a j d u j ą s i ę w s z c z e g ó l n e j s y t u a c j i n a r y n k u p r a c y. charakterystyka pięciu grup osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 1) bezrobotnych do 30 roku życia, 2) bezrobotnych długotrwale, 3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnych korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnych posiadających dzieci do 6 roku życia lub dzieci niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnych niepełnosprawnych określenie przyczyn i barier pozostawania bez pracy określenie potrzeb umożliwiających powrót na rynek pracy ocena wsparcia udzielanego przez PUP analiza porównawcza poszczególnych grup osób bezrobotnych osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 reprezentatywnych prób badawczych w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Liczba respondentów: 600 (100 respondentów dla każdej z grup osób bezrobotnych). Badanie przeprowadzane jest przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, techniką telefonicznych wywiadów ankieterskich (CATI). Dane kontaktowe do osób bezrobotnych udostępniane są przez Urząd Pracy dzięki umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta była już wielokrotnie akceptowana przez radców prawnych w Urzędach Pracy, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. Na Państwa życzenie prześlemy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed podjęciem decyzji o realizacji badania. Praca naszego zespołu ankieterów podlega ścisłej kontroli. Chcemy być wiarygodni, dlatego po zakończeniu badania, przekazujemy Państwu wykaz osób bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady ankieterskie. Na potrzeby badania opracujemy narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety, którego ostateczny kształt W badaniu wykorzystana jest także technika analizy danych zastanych, tj. wszelkich opracowań, publikacji, raportów z wyników badań i innych źródeł, które mogą wzbogacić analizy i wnioski końcowe oraz rekomendacje. opracowanie metodologii badania, w tym próby badawczej, narzędzia badawczego, sposobów gromadzenia przeprowadzenie badań pilotażowych celem weryfikacji narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań właściwych; analiza zebranego materiału oraz danych zastanych; opracowanie raportu z wyników badania wraz z analizą porównawczą, wnioskami i rekomendacjami; przygotowanie prezentacji multimedialnej. Czas wykonania badania: 35 dni

7 4 Pracodawcy wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy Z A L E T Y T E C H N I K I C A T I W B A D A N I A C H R Y N K U P R A C Y : Szybsza realizacja badania; charakterystyka lokalnych pracodawców fluktuacja zatrudnienia i przyczyny zwolnień pracowników zapotrzebowanie na pracowników określenie zapotrzebowania na usługi i instrumenty rynku pracy ocena współpracy z PUP Niższy koszt wykonania usługi w porównaniu z wywiadami bezpośrednimi; Niezakłócanie pracy Urzędu; przedsiębiorcy próba badawcza reprezentatywna w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na klasę wielkości podmiotu gospodarki oraz miejsce prowadzenia działalności. Liczba respondentów: od 360 do 380 w zależności od aktualnej liczby podmiotów gospodarki. Wielkość próby badawczej nie mniejsza niż 360 respondentów Możliwość dotarcia do określonych grup respondentów, nie tylko tych, którzy w danym czasie odwiedzili Urząd Pracy; Możliwość zweryfikowania naszej pracy, dzięki udostępnieniu przez nas bazy respondentów, z którymi przeprowadzono wywiady. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, techniką telefonicznych wywiadów ankieterskich (CATI). Pozyskanie danych kontaktowych do pracodawców leży po naszej stronie. Praca naszego zespołu ankieterów podlega ścisłej kontroli. Chcemy być wiarygodni, dlatego po zakończeniu badania, przekazujemy Państwu wykaz pracodawców, z którymi przeprowadzono wywiady ankieterskie. Na potrzeby badania opracujemy narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety, którego ostateczny kształt W badaniu wykorzystana jest także technika analizy danych zastanych, tj. wszelkich opracowań, publikacji, raportów z wyników badań i innych źródeł, które mogą wzbogacić analizy i wnioski końcowe oraz rekomendacje. opracowanie metodologii badania, w tym prób badawczych, narzędzi badawczych, sposobów gromadzenia przeprowadzenie badań pilotażowych celem weryfikacji narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań właściwych; analiza zebranego materiału oraz danych zastanych; opracowanie raportu z wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami; przygotowanie prezentacji multimedialnej. Dysponujemy zaawansowanym oprogramowaniem do badań CATI, Czas wykonania badania: 40 dni dzięki któremu nasze projekty realizowane są sprawnie i rzetelnie, przy pełnej kontroli pracy zespołu ankieterów, którzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu wywiadów telefonicznych.

8 5 Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych W r o k u r o z p o c z y n a m y a u t o r s k i, o g ó l n o p o l s k i p r o j e k t b a d a w c z y M ł o d z i p l a n y z a w o d o w e i e d u k a c y j n e. B a d a n i a m i o b j ę c i z o s t a n ą u c z n i o w i e o s t a t n i c h k l a s s z k ó ł p o n a d g i m n a z j a l n y c h z e w s z y s t k i c h w o j e w ó d z t w w P o l s c e. C e l e m p r o j e k t u j e s t d o s t a r c z e n i e w i e d z y n a t e m a t p l a n ó w m ł o d y c h l u d z i, k t ó r z y j u ż n i e b a w e m d o k o n a j ą j e d n y c h z n a j i s t o t n i e j s z y c h w y b o r ó w ż y c i o w y c h. charakterystyka uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oczekiwania w stosunku do rynku pracy subiektywna ocena posiadanych umiejętności i kwalifikacji plany edukacyjne i zawodowe plany migracyjne Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych próba badawcza reprezentatywna w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na płeć, wiek i typ szkoły. Wielkość próby badawczej 500 respondentów. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, techniką ankiety audytoryjnej. Na potrzeby badania opracujemy narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety, którego ostateczny kształt W badaniu wykorzystana jest także technika analizy danych zastanych, tj. wszelkich opracowań, publikacji, raportów z wyników badań i innych źródeł, które mogą wzbogacić analizy i wnioski końcowe oraz rekomendacje. opracowanie metodologii badania, w tym próby badawczej, narzędzia badawczego, sposobu gromadzenia przeprowadzenie badań pilotażowych celem weryfikacji narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań właściwych; analiza zebranego materiału oraz danych zastanych; opracowanie raportu z wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami; przygotowanie prezentacji multimedialnej. Czas wykonania badania: 30 dni

9 6 Badanie poziomu satysfakcji klientów z usług Powiatowego Urzędu Pracy B a d a n i a s a t y s f a k c j i s ł u ż ą z d i a g n o z o w a n i u p o z i o m u z a d o w o l e n i a u s ł u g i o b s ł u g i. S ą t a k ż e w a ż n y m n a r z ę d z i e m p o z n a w a n i a p o t r z e b, d l a t e g o n a s z e b a d a n i a p r o j e k t u j e m y t a k, b y u z y s k a ć k l u c z o w ą d l a n a s z y c h p a r t e r ó w i n f o r m a c j ę - j a k i j e s t p o z i o m s a t y s f a k c j i b a d a n y c h w s t o s u n k u d o i c h o c z e k i w a ń? W b a d a n i a c h s a t y s f a k c j i - w z a l e ż n o ś c i o d p o t r z e b n a s z y c h p a r t n e r ó w - w y k o r z y s t u j e m y b a d a n i a i l o ś c i o w e o r a z j a k o ś c i o w e, p o z y s k u j ą c d a n e z a p o m o c ą b e z p o ś r e d n i c h l u b t e l e f o n i c z n y c h w y w i a d ó w a n k i e t e r s k i c h, i n d y w i d u a l n y c h i g r u p o w y c h w y w i a d ó w, o b s e r w a c j i c z y a n a l i z d a n y c h z a s t a n y c h. charakterystyka klientów Urzędu ocena zadowolenia z poszczególnych elementów obsługi weryfikacja poszczególnych obszarów obsługi klienta. Klienci Urzędu Pracy - próba badawcza reprezentatywna w oparciu o proporcjonalny rozkład ze względu na płeć, wiek i obszar miejsca zamieszkania. Wielkość próby badawczej od 350 do 370 respondentów w zależności od aktualnej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Wielkość próby badawczej nie mniejsza niż 350 respondentów Badanie przeprowadzane jest przy użyciu metody sondażu diagnostycznego, techniką telefonicznych wywiadów ankieterskich (CATI). Dane kontaktowe do osób bezrobotnych udostępniane są przez Urząd Pracy dzięki umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta była już wielokrotnie akceptowana przez radców prawnych w Urzędach Pracy, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. Na Państwa życzenie prześlemy wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed podjęciem decyzji o realizacji badania. Praca naszego zespołu ankieterów podlega ścisłej kontroli. Chcemy być wiarygodni, dlatego po zakończeniu badania, przekazujemy Państwu wykaz osób bezrobotnych, z którymi przeprowadzono wywiady ankieterskie. Na potrzeby badania opracujemy narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety, którego ostateczny kształt opracowanie metodologii badania, w tym próby badawczej, narzędzia badawczego, sposobu gromadzenia przeprowadzenie badań pilotażowych celem weryfikacji narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań właściwych; analiza zebranego materiału oraz danych zastanych; opracowanie raportu z wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami; przygotowanie prezentacji multimedialnej. Czas wykonania badania: 25 dni

10 Zapraszamy do współpracy Wstępną wycenę innych projektów badawczych wykonamy dla Państwa w ciągu 24 godzin

Spis treści. 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Spis treści. 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 1 Spis treści O firmie 1. Diagnoza lokalnego rynku pracy 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 3. Ranga Powiatowego Urzędu Pracy we wspomaganiu zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DSP.KM.2311.3.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przeprowadzenie badania społecznego pt. Sytuacja społeczno-bytowa rodzin wielodzietnych w województwie lubelskim w opinii

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty na realizację badania Kreatywność w miejscu pracy osób w wieku 50+ /Nazwa i adres Oferenta /.. 2012 r. O F E R T A

Wzór Oferty na realizację badania Kreatywność w miejscu pracy osób w wieku 50+ /Nazwa i adres Oferenta /.. 2012 r. O F E R T A Załącznik nr 1. Wzór Oferty na realizację badania Kreatywność w miejscu pracy osób w wieku 50+.. /Nazwa i adres Oferenta /.. 2012 r. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańsk ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 06-07 października 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu

Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń,,

Bardziej szczegółowo

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.pl BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Anna Jaeschke STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI 17-18 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ

ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ Strona1 Szczecinek, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE O OFERTĘ CENOWĄ na zakup usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu Cooltura różnych szans, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz

Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Doświadczenia Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy w prowadzeniu badań i zlecaniu ekspertyz Daniel Szydło Wydział Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Ramy organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INDYWIDUALNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE Dr Jagoda Jezior Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii Zakład Metod Badań Społecznych GRANTY Grant Komitetu Badań Naukowych nr PBZ-059-01 Euroregion Bug temat projektu Kapitał ludzki czynnikiem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

tel.: (+48) mail.

tel.: (+48) mail. Platforma badawcza CATI-System powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych. Pozwala ona na sprawną realizację badań telefonicznych (CATI), badań internetowych (CAWI) oraz

Bardziej szczegółowo

Cennik badań. Od 400 zł/godzina

Cennik badań. Od 400 zł/godzina Cennik badań Każde badania mają charakter indywidualny, czas i koszt realizacji ustalany jest bezpośrednio z klientem. Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

ASM już po raz jedenasty przeanalizował sytuację panującą na rynku dystrybucji materiałów budowlanych. W efekcie przeprowadzonych prac powstał raport

ASM już po raz jedenasty przeanalizował sytuację panującą na rynku dystrybucji materiałów budowlanych. W efekcie przeprowadzonych prac powstał raport ASM już po raz jedenasty przeanalizował sytuację panującą na rynku dystrybucji materiałów budowlanych. W efekcie przeprowadzonych prac powstał raport Dystrybucja Materiałów Budowlanych 2016, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Autoewaluacja,,ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, 22 listopada 2011 Opracowała Urszula Ogonowska Refleksja Pierwsze ewaluacje w szkole rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Łódź, dnia 16 listopada 2011 roku ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety omówienie zasad realizacji wywiadów oraz zmian wkwestionariuszu na 2012 r.

Kwestionariusz ankiety omówienie zasad realizacji wywiadów oraz zmian wkwestionariuszu na 2012 r. Kwestionariusz ankiety omówienie zasad realizacji wywiadów oraz zmian wkwestionariuszu na 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców Toruń, 26 marca

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz dowiedzieć się: ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM RYNEK POKRYĆ DACHOWYCH W POLSCE 2017!

Jeśli chcesz dowiedzieć się: ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM RYNEK POKRYĆ DACHOWYCH W POLSCE 2017! Jeśli chcesz dowiedzieć się: Jaka jest wielkość i prognoza rynku pokryć dachowych? Kim są montażyści pokryć dachowych? Jakie typy pokryć dachowych montowane są najczęściej? Jakie marki pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych

Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Sondaż - Stosunek Polaków do zakazu palenia w miejscach publicznych i w lokalach gastronomicznych Raport przygotowany na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego Spis treści 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. Dane statystyczne z obszarów mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2003/2004 Wzory narzędzi pomiaru wykorzysta

SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. Dane statystyczne z obszarów mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2003/2004 Wzory narzędzi pomiaru wykorzysta Raport z badania jakości pracy zzkoły za rok zzkolny 2003/2004 Zezpół Szkół Ponadgimnazjalnych Żelechów 2004 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. Dane statystyczne z obszarów mierzenia jakości pracy szkoły w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec maja 2013 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W maju nastąpił dalszy

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r.

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego w obszarze aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Doświadczenia międzynarodowe Współpraca w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA

Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA Praca projektowa Praca projektowa ma być rozwiązaniem problemu (marketingowego) Wykonanie prezentacji Odbiór i ocena Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Namysłów Kluczbork Brzeg Opolski Opole Olesno Nysa Krapkowice Strzelce Opolskie Prudnik Kędzierzyn-Koźle Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowe wyzwania dla Urzędów Pracy projektowane zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisach

Bardziej szczegółowo

Standardy realizacji, nadzoru i kontroli badań satysfakcji klienta w stacjach dealerskich

Standardy realizacji, nadzoru i kontroli badań satysfakcji klienta w stacjach dealerskich KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RYNKU DEALERSKIEGO Standardy realizacji, nadzoru i kontroli badań satysfakcji klienta w stacjach dealerskich Część 2 Metoda: badanie CSI marzec 2014 OPIS SYTUACJI W zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 20 marca 2013 r.

Rzeszów, 20 marca 2013 r. Rzeszów, 20 marca 2013 r. Ramy organizacyjne Typ projektu Systemowy - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Czas realizacji projektu 47 miesięcy 1 lutego 2010 31 grudnia 2013 Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej

Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Skuteczna aktywizacja klientów w aspekcie DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Ewolucja w zakresie zarządzania środkami Funduszu Pracy oraz funduszami europejskimi sprawia, iż Publiczne Służby Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA Z DNIA r.

Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA Z DNIA r. Załącznik 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia MODYFIKACJA Z DNIA 24.03.2014r. Głównym celem badania jest analiza stanu realizacji wskaźników zawartych w Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU AKREDYTACJI ORAZ STANDARDÓW DZIAŁANIA IWES

OGÓLNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU AKREDYTACJI ORAZ STANDARDÓW DZIAŁANIA IWES AKSES - SYSTEM AKREDYTACJI I STANDARDÓW DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dr Maciej Frączek Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie IV Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata

Strategia działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata Wykonawca badania: ul. Żeromskiego 2/2 10-351 Olsztyn www.generalprojekt.pl Strategia działania Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy na lata 2011-2012 Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - pilotaż 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK SYSTEMÓW RYNNOWYCH W POLSCE 2014 TO KOMPENDIUM WIEDZY O RYNKU SYSTEMÓW RYNNOWYCH!

RAPORT RYNEK SYSTEMÓW RYNNOWYCH W POLSCE 2014 TO KOMPENDIUM WIEDZY O RYNKU SYSTEMÓW RYNNOWYCH! RAPORT RYNEK SYSTEMÓW RYNNOWYCH W POLSCE 2014 TO KOMPENDIUM WIEDZY O RYNKU SYSTEMÓW RYNNOWYCH! METODOLOGIA RAPORTU triangulacja analityczna triangulacja źródeł informacji NA POTRZEBY ANALIZY RYNKU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy

Bariery i problemy lokalnego rynku pracy Bariery i problemy lokalnego rynku pracy Raport z wyników badań ankietowych wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców z terenu powiatu nyskiego Dr n. hum. Jakub Andrzejczak, Pracownia Badań Socjologicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Kontrola została

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich gimnazjach

Badanie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich gimnazjach Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu dydaktycznym dedykowanym przedmiotom ścisłym przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich

Bardziej szczegółowo

Wioletta Sołtysiak. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny

Wioletta Sołtysiak. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny Wioletta Sołtysiak Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny Cel: Ocena zarządzania procesem e-kształcenia w prezentowanym modelu Dlaczego znaczenie e-learningu w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Strona1 Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORTY TEMATYCZNE Corocznie publikujemy około 10 raportów poświęconych najważniejszym wskaźnikom rynku pracy.

RAPORTY TEMATYCZNE Corocznie publikujemy około 10 raportów poświęconych najważniejszym wskaźnikom rynku pracy. NASZE USŁUGI BADANIA I ANALIZY badania benchmarkingowe, analizę danych, analizę otoczenia rynkowego, analizę dostępności pracowników, analizę mocnych i słabych stron wskazanego segmentu rynku pracy (analiza

Bardziej szczegółowo

Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r.

Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r. 2011 Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje o Bilansie Kapitału Ludzkiego 2. Badanie popytu na pracę

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań)

Aktywność zawodowa kobiet w trakcie trwania całego okresu nauki (% wskazań) Aktywność zawodowa kobiet, ich doświadczenia menedżerskie oraz opinie o przygotowaniu absolwentów szkół do pełnienia ról menedżerskich lub prowadzenia firmy Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Aktywność

Bardziej szczegółowo

www.euro-centrum.com.pl

www.euro-centrum.com.pl Usługa Analizy Rynku Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 tel. +48 32 205 00 92 fax +48 32 250 47 85 kontakt@euro-centrum.com.pl www.euro-centrum.com.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRZEDSTAWICIELI AUTOMOTIVE 2014 RAPORT Z BADANIA. Częstochowa, Lipiec 2014 r.

BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRZEDSTAWICIELI AUTOMOTIVE 2014 RAPORT Z BADANIA. Częstochowa, Lipiec 2014 r. BADANIE OPINII I NASTROJÓW PRZEDSTAWICIELI AUTOMOTIVE 2014 RAPORT Z BADANIA Częstochowa, Lipiec 2014 r. Metodologia badania Metoda badania: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Ankieta mailowa Badanie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec lutego 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W lutym bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy

Badania marketingowe. - Konspekt wykładowy Badania marketingowe - Konspekt wykładowy Badania marketingowe w logistyce Zakres materiału do egzaminu: 1. Wprowadzenie do przedmiotu - istota, przesłanki oraz użyteczność badań marketingowych 2. Informacja

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

Bloki tematyczne projektów innowacyjnych w ramach PO KL

Bloki tematyczne projektów innowacyjnych w ramach PO KL Bloki tematyczne projektów innowacyjnych w ramach PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Kraków, 20 czerwca 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych.

1. Stałej współpracy z Zamawiającym oraz wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych. 1 S t r o n a W związku z realizacją projektu pt.: Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej poradni

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej poradni System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej poradni Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim dr Joanna Kozielska Wybrane obszary diagnozy szkolnictwa zawodowego w kontekście rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego Agenda 1. Rynek pracy 2. Rynek

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Warsaw Watch. Oferta badawcza

Badanie opinii Warsaw Watch. Oferta badawcza Badanie opinii Warsaw Watch Oferta badawcza Kim jesteśmy? SW Research Agencja badań rynku i opinii Rok założenia 2011 Wizerunek Firma oferująca profesjonalne rozwiązania badawcze, usługi analityczne i

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania face-to-face

Metodologia badania face-to-face 1 Metodologia badania face-to-face Artemis Bellos, Beata Roguska Warszawa, listopad 2013 CBOS co nas wyróżnia? Próba imienna losowana z operatu PESEL 2 Czy sondaże realizowane metodą face-to-face są jeszcze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo