Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni"

Transkrypt

1 Opinia na temat rynku telekomunikacyjnego i ocena UKE w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011

2 Spis treści: 1 Podstawowe informacje o badaniu Cele badawcze Metoda badawcza Próba badawcza Czas badania Konstatacje i wnioski Wyniki Podstawowe informacje o firmach PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 2

3 1 Podstawowe informacje o badaniu 1.1 Cele badawcze Głównym celem badania było poznanie opinii użytkowników biznesowych/firm w zakresie funkcjonowania usług telekomunikacyjnych. Szczegółowe cele badawcze zostały określone w ramach następujących zagadnień dotyczących: 1. Ogólna ocena rynku telekomunikacyjnego ocena rynku; znajomość Urzędu Komunikacji Elektronicznej; problemy występujące na rynku; pożądane działania na rynku; 2. Telefonia stacjonarna i ruchoma (wyniki zostały przedstawione w oddzielnym dokumencie) 3. Dostęp do Internetu (wyniki zostały przedstawione w oddzielnym dokumencie) 4. Podstawowe informacje o użytkownikach biznesowych PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 3

4 1.2 Metoda badawcza Badanie zostało przeprowadzone metodą indywidualnych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI). Polegała ona na osobistej, bezpośredniej (face-to-face) rozmowie z respondentem osobą podejmującą lub współpodejmującą decyzje dotyczące zakupu/użytkowania usług telekomunikacyjnych w firmie. Rozmowa została przeprowadzona przez przeszkolonych ankieterów z zastosowaniem specjalnie przygotowanego, zestandaryzowanego kwestionariusza. Pytania skonstruowano tak, aby zrealizować cele badawcze. Uporządkowane zostały w bloki tematyczne odnoszące się do 1) telefonii stacjonarnej, 2) telefonii komórkowej, 3) przenośności numerów, 4) Internetu. W trakcie wywiadu prezentowano materiały pomocnicze, takie jak Karty Respondenta, ułatwiające zrozumienie pytania i udzielenie odpowiedzi. Kwestionariusz wywiadu składał się z pytań badawczych oraz części metryczkowej, odpowiadającej za charakterystykę firm. 1.3 Próba badawcza Próba badawcza liczyła N=403 wywiady. Badanie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych zostało przeprowadzone na losowej reprezentatywnej próbie firm. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł 4,9%. Dobór firm do badania odbywał się z wykorzystaniem schematu dwustopniowego w warstwach. Zmiennymi warstwującymi były: region geograficzny (makroregiony GUS - 6) typ miejscowości (wsie, miasta do 50tys, miasta tys, miasta powyżej 200tys) wielkość zatrudnienia (4 grupy) branża (4 grupy) W pierwszym etapie doboru wylosowane zostały gminy. Dobór przeprowadzony został wg schematu prostego z jednakowym prawdopodobieństwem doboru w warstwach zdefiniowanych przez region geograficzny oraz typ miejscowości, PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 4

5 proporcjonalnie do liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze Regon. W drugim etapie doboru wylosowane zostały podmioty. Losowanie firm odbywało się niezależnie w każdej z warstw zdefiniowanych przez opisane wcześniej 4 zmienne warstwujące (region, typ miejscowości, wielkość zatrudnienia i branżę). Respondentem w badaniu była osoba podejmująca lub współpodejmująca decyzje w firmie dotyczące zakupu i użytkowania usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dostęp do Internetu). Głównie byli to właściciele lub współwłaściciele firm, dyrektorzy lub kierownicy oraz samodzielni specjaliści posiadający w swoim zakresie obowiązków dostarczenie usług telekomunikacyjnych do firmy. 1.4 Czas badania Badanie zrealizowano w dniach 24 listopada - 2 grudnia 2011 roku na terenie całego kraju. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 5

6 2 Konstatacje i wnioski Wśród klientów biznesowych dominuje pozytywna ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego pod kątem jego funkcjonowania. Najlepiej oceniany jest rynek telefonii komórkowej, któremu 87,1 % klientów przyznaje oceny wysokie (4 ocenę dobrą i 5 ocenę bardzo dobrą). Rynek telefonii stacjonarnej ocenia tak 63,3 % respondentów, a rynek internetowy 73 % firm. Polski rynek telekomunikacyjny najwyżej oceniany jest pod względem dostępności usług (średnia 4,13 na pięciostopniowej skali). Natomiast najniżej oceniane są ceny usług (średnia 3,65). Ponad połowa (51,6 %) badanych przedstawicieli firm uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na lepsze. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego, które dostrzegają badani to przede wszystkim wzrost ilości ofert. Jedynie 4,2 % badanych przedstawicieli firm sądzi, że w ciągu ostatnich 5 lat polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na gorsze. Negatywne zjawiska to głównie za wysokie ceny usług. W celu rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego, zdaniem badanych, należałoby przede wszystkim obniżyć ceny usług (68 %). Ponad dwie piąte (41,7 %) przedstawicieli badanych firm zna działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Działalność UKE jest oceniana raczej dobrze - średnia ocena na pięciostopniowej skali wynosi 3,70. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 6

7 3 Wyniki O1. Jak, jako firma oceniacie Państwo polski rynek telekomunikacyjny (telefonię stacjonarną, komórkową i Internet) pod względem jego funkcjonowania? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza oceniam bardzo źle, a 5 oceniam bardzo dobrze. Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym). Przedstawiciele firm pozytywnie oceniają polski rynek telekomunikacyjny pod względem jego funkcjonowania. Najlepiej postrzegana jest telefonia komórkowa (średnia 4,34 na pięciostopniowej skali). Również wysoko rynek telekomunikacyjny oceniany jest pod względem dostępu do Internetu (średnia 4,22). Najniższą notę otrzymuje telefonia stacjonarna (średnia 3,84). Wykres 1. Ocena polskiego rynku telekomunikacyjnego (w %, średnia z odpowiedzi 1-5, n=403). 0% 25% 50% 75% 100% 5,7 ŚREDNIA telefonia stacjonarna 2,2 20,3 39,7 23,6 8,4 3,84 0,2 telefonia komórkowa 0,07,2 47,4 39,7 5,5 4,34 2,0 Internet 0,2 10,4 39,0 34,0 14,4 4,22 1 -oceniam bardzo źle oceniam bardzo dobrze nie wiem / trudno powiedzieć * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 7

8 O2. Jak, jako firma oceniacie Państwo następujące aspekty polskiego rynku telekomunikacyjnego (telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do Internetu)? Proszę użyć skali 1-5, gdzie 1 - oceniam bardzo źle, a 5 oceniam bardzo dobrze. Pytanie zadano wszystkim respondentom. Polski rynek telekomunikacyjny najwyżej oceniany jest w następujących aspektach: dostępność usług (średnia 4,13 na pięciostopniowej skali), jakość oferowanych usług (średnia 4,08), dostępność informacji o usługach (średnia 4,05) oraz zakres i dostosowanie usług do potrzeb klientów (średnia 4,04). Najniżej oceniane są ceny usług (średnia 3,65). PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 8

9 Wykres 2. Ocena różnych aspektów związanych z polskim rynkiem telekomunikacyjnym (w %, średnia z odpowiedzi 1-5, n=403). 0% 25% 50% 75% 100% 1,5 1,5 dostępność usług 17,6 45,9 33,5 4,13 2,2 0,2 jakość oferowanych usług 15,6 53,6 28,3 4,08 dostępność informacji o usługach 2,0 16,6 54,8 26,1 0,5 4,05 zakres i dopasowanie do Państwa potrzeb oferowanych na rynku usług 2,0 16,9 55,8 24,8 0,5 4,04 współpraca z dostawcami usług 3,0 18,4 53,1 25,1 0,5 4,00 przejrzystość i zgodność z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne 7,2 25,6 45,2 21,6 0,5 3,81 ceny usług 10,2 28,3 45,2 15,9 0,5 3,65 skuteczność dochodzenia roszczeń 11, ,2 20,1 1 3,64 1 -oceniam bardzo źle oceniam bardzo dobrze brak odp. * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 9

10 O3. Czy uważa Pan(i), że w ciągu ostatnich 5 lat polski rynek telekomunikacyjny zmienił się? Pytanie zadano wszystkim respondentom. Przeszło połowa (51,6 %) badanych przedstawicieli firm, uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na lepsze. Przeciwną opinię wyraziło jedynie 4,2 % respondentów. Ponad dwie piąte (44,2 %) ankietowanych uznało, że polski rynek telekomunikacyjny nie zmienił się w ostatnich 5 latach. Wykres 3. Zauważalność zmian dotyczących funkcjonowania polskiego rynku telekomunikacyjnego (w %, n=403). 0,4 44,2 Nie 51,6 Tak na lepsze Tak na gorsze PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 10

11 O4. Jakie pozytywne zmiany zauważyliście Państwo, jako firma, na rynku usług telekomunikacyjnych? Pytanie zadano respondentom, którzy uważają, że polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na lepsze. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego, które dostrzegają badani to przede wszystkim: wzrost ilości ofert (71,6 %), wzrost ilości dostawców (47,6 %), obniżki cen (45,2 %), uproszczenie procedur (39,9 %), poprawa jakości usług (36,1 %) oraz wzrost dostępności usług (32,7 %). Wykres 4. Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego (w %, n=208) Wzrost ilości ofert 71,6 wzrost ilości dostawców usług obniżki cen 47,6 45,2 uproszczenie procedur 39,9 poprawa jakości usług 36,1 wzrost dostępności usług 32,7 wzrost zakresu usług poprawa jakości obsługi klienta promocja nowych technologii 22,1 26,4 30,3 * Wyniki nie sumują się do 100,0 %, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 11

12 O5. Jakie negatywne zjawiska zauważa Państwa firma na rynku usług telekomunikacyjnych? Pytanie zadano respondentom, którzy uważają, że polski rynek telekomunikacyjny zmienił się na gorsze. Niewielu przedstawicieli firm dostrzegało negatywne zjawiska na rynku usług telekomunikacyjnych, były to głównie za wysokie ceny. Wykres 5. Negatywne zmiany w funkcjonowaniu polskiego rynku telekomunikacyjnego (w %, n=17**) za wysokie ceny 88,2 zawiłe procedury 35,3 niezadowalająca jakość usług 23,5 przestarzałe technologie 17,6 zbyt mała dostępność usług 11,8 niezadowalająca jakość obsługi klienta 11,8 zbyt mała konkurencja (zbyt mało dostawców usług) 5,9 Zbyt mało ofert 5,9 * Wyniki nie sumują się do 100,0 %, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Zbyt mała liczebność do analiz statystycznych, dane mają charakter jakościowy PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 12

13 O6. Co, zdaniem Państwa firmy, należy jeszcze zrobić na rzecz rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego? Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym). Zdaniem badanych w celu rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego należałoby przede wszystkim obniżyć ceny usług (68 %). Inne postulaty dotyczyły poprawy jakości usług (32,8 %), zwiększenia zakresu i dopasowanie do potrzeb firm oferowanych na rynku usług (23,6 %) a także zwiększenia skuteczności dochodzenia roszczeń (20,1 %). Wykres 6. Proponowane zmiany na rzecz rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego (w %, n=403) obniżyć ceny usług 68,0 poprawić jakość oferowanych usług 32,8 zwiększyć zakres i dopasowanie do Państwa potrzeb oferowane na rynku usługi 23,6 zwiększyć skuteczność dochodzenia roszczeń 20,1 zwiększyć dostępność usług 17,1 poprawić przejrzystość i zgodność z prawem ofert na usługi telekomunikacyjne 16,6 poprawić współpracę z dostawcami usług 16,1 zwiększyć dostępność informacji o usługach 14,9 * Wyniki nie sumują się do 100,0 %, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 13

14 O7. Czy słyszał(a) Pan(i) o działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Pytanie zadano wszystkim respondentom (klientom biznesowym). Przeszło dwie piąte (41,7 %) przedstawicieli badanych firm słyszało o działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykres 7. Znajomość Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w %, n=403). 0,4 41,7 tak 55,1 nie nie wiem/trudno powiedzieć PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 14

15 O8. Jak ocenia Pan(i) dotychczasową działalność Urząd Komunikacji Elektronicznej? Pytanie zadano respondentom, którzy słyszeli o działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Firmy, które słyszały o działalności UKE, w większości dobrze oceniają działalność tej instytucji (47,6 % raczej dobrze, a 10,7 % bardzo dobrze). Średnia ocena na pięciostopniowej skali wynosi 3,70. Wykres 8. Ocena działalności Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w %, n=168). 0% 25% 50% 75% 100% 1,2 33,3 47,6 10,7 6,0 1,2 bardzo źle raczej źle ani dobrze, ani źle raczej dobrze bardzo dobrze nie wiem/trudno powiedzieć PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 15

16 4 Podstawowe informacje o firmach M1. Stanowisko, które respondent zajmuje w firmie Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu w zdecydowanej większości należeli do grupy właścicieli/współwłaścicieli firm (71,7 %). Co szósty respondent (15,3 %) to kierownik lub dyrektor. Zastępcy dyrektora lub kierownika to 4 % ankietowanych, a samodzielni specjaliści 5,5 %. Wykres 9. Stanowisko respondenta (w %, N=403) właściciel/ współwłaściciel 71,7 dyrektor/ kierownik 15,9 z-ca dyrektora/ kierownika 4,0 samodzielny specjalista 5,5 Inne 2,2 odmowa odpowiedzi 0,7 * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 16

17 M2. Jak długo istnieje firma, w której Pan(i) pracuje? Staż funkcjonowania na rynku badanych firm wynosił najczęściej od 5 do 10 lat (28,8 %). Przeszło jedna piąta ankietowanych (21,3 %) to firmy o stażu od 2 do 5 lat. Przedsiębiorstwa o stażu funkcjonowania od 10 do 15 lat stanowią 21,8 %, a powyżej 15 lat 20,3 %. Jedynie 7,4 % badanych posiada staż funkcjonowania 2 lata i mniej. Wykres 10. Staż funkcjonowania firmy na rynku (w %, N=403) lata i poniżej 7,4 Powyżej 2 do 5 lat 21,3 Powyżej 5 lat do 10 lat 28,8 Powyżej 10 lat do 15 lat 21,8 Powyżej 15 lat 20,3 Nie wiem 0,2 * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 17

18 M3. W jakiej branży działa ta firma? Proszę wskazać główną branżę. Główną branżą, w której działają badane firmy jest handel. Takie podmioty stanowiły 30,3 % wszystkich ankietowanych. Usługi to główna branża dla 22,8 % respondentów. Co siódma firma (13,4 %) zajmuje się budownictwem, a co dziesiąta (10,2%) produkcją. Pozostałe branże uzyskały wyniki poniżej 8,0 %. Wykres 11. Branża, w której działa firma (w %, N=403) Handel detaliczny/hurtowy 30,3 Usługi 22,8 Budownictwo 13,4 Produkcja (żywności, artykułów nieżywnościowych) 10,2 Pozostała działalność usługowa, komunalna, indywidualna, socjalna 7,7 Transport, logistyka 5,0 Edukacja, szkolnictwo 3,5 Administracja publiczna 2,5 Medycyna, ochrona zdrowia 1,7 Telekomunikacja 0,7 Górnictwo i kopalnictwo 0,5 Turystyka, hotele, restauracje 0,5 Elektronika 0,2 Energetyka, gazownictwo 0,2 odmowa odpowiedzi 0,7 PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 18

19 M4. W którym przedziale mieści się przybliżona wielkość rocznych obrotów za rok 2010? Przybliżona wielkość rocznych obrotów w badanych firmach najczęściej wynosiła od do Takie obroty odnotowuje 14,8 % podmiotów. Obroty do PLN odnotowuje 11,7 %, a obroty w wysokości od do PLN 10,4 % wszystkich ankietowanych. Ponadto 10,5 % przedsiębiorstw deklarowało obroty w przedziale PLN. Połowa przedstawicieli badanych firm nie znała lub odmówiła odpowiedzi na pytanie o wysokość obrotów. Wykres 12. Wielkość obrotów rocznych za rok 2010 (w %, N=403) do PLN 11, PLN 14, PLN 10, mln PLN powyżej 1 do 3 mln PLN 5,5 5,0 powyżej 3 do 5 mln PLN powyżej 5 do 10 mln PLN powyżej 10 do 20 mln PLN powyżej 20 do 50 mln PLN powyżej 50 do 100 mln PLN 0,7 0,7 0,2 0,7 0,5 Nie wiem/vtrudno powiedzieć 7,4 Odmowa odpowiedzi 42,4 * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 19

20 M5. Proszę powiedzieć, jakie jest Pana(i) wykształcenie? Przeszło jedna trzecia respondentów (35,2 %) posiada wykształcenie wyższe. Przeszło jedna czwarta (26,1 %) posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, a (23,8%) średnie zawodowe. Wykształcenie zasadnicze zawodowe deklarowało 6,9 %, a policealne 5,7 % wszystkich respondentów. Wykres 13. Wykształcenie (w %, N=403) podstawowe 0,5 zasadnicze zawodowe 6,9 średnie zawodowe 23,8 średnie ogólnokształcące 26,1 policealne 5,7 wyższe (licencjat, inżynier, magister) 35,2 inne 0,5 Odmowa odpowiedzi 1,2 * Wyniki nie sumują się do 100,0 % ze względu na zaokrąglenia do 1 miejsca po przecinku. PBS DGA i CBM INDICATOR dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej 20

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2010 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. i CBM INDICATOR sp. z o.o. grudzień 2011 Spis treści: 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. Spis treści: Sopot, grudzień 2009 1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Grudzień, 2014r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki i wnioski

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci indywidualni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci indywidualni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2007 roku. Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2007 roku. Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2007 roku Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2007 Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15

Płaca minimalna. Płaca minimalna. TNS Grudzień 2015 K.080/15 Informacja o badaniu W listopadzie 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich wyobrażenia na temat płacy minimalnej. Czy Polacy wiedzą, ile wynosi płaca minimalna oraz ile ich zdaniem powinna wynosić płaca

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne w Polsce '2014

Firmy rodzinne w Polsce '2014 2015 Projekt badawczy PARP Panel Polskich Przedsiębiorstw Koniunktura i otoczenie biznesu'2014 Firmy rodzinne w Polsce '2014 Warszawa 2015 Informacje o badaniu Badanie zrealizowała Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci indywidualni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci indywidualni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2011 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez PBS DGA sp. z o.o. CBM INDICATOR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce Badanie klientów instytucjonalnych 2012

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce Badanie klientów instytucjonalnych 2012 Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce Badanie klientów instytucjonalnych 2012 R A P O R T Raport prezentuje dane i wnioski z wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S

Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Ocena nowelizacji ustawy refundacyjnej leków R A P O R T Z B A D A N I A C AT I B U S Warszawa, Kwiecień 2012 Spis treści O P I S B A D A N I A 3 W N I O S K I 7 W Y N I K I 10 Z A Ł Ą C Z N I K : K W

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Grudzień 2015 r. Zawartość raportu BADANIE ILOŚCIOWE Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce

Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Postrzeganie Telemarketingu, obszary zmian, perspektywy dla rozwoju branży call center w Polsce Monika Dawid Sawicka Menedżer Projektu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Krzysztof Wiśniewski Dyrektor Zarządzający,

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2010 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez PBS DGA sp. z o.o. CBM INDICATOR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku Klienci indywidualni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PBS DGA sp. z o.o. Sopot, grudzień 2009 1 Spis treści: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Poland ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Poland FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jeżeli nie teraz, to kiedy?

Jeżeli nie teraz, to kiedy? www.pwc.com Mikro firmy na rynku bankowym Jeżeli nie teraz, to kiedy? Śniadanie prasowe Warszawa, 16 października 2013 Banki cyklicznie ogłaszają ekspansję w segmencie mikro firm, czy jednak zauważają

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich

Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich Moderator: Krzysztof Kołodziej, Delegata Paneliści: Tomasz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie IMAS International Wrocław Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie Wrocław, maj/ czerwiec 2008 Franciszek Blachnicki to jedna z czołowych postaci polskiego Kościoła katolickiego 2. połowy 20 wieku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI SATYSFAKCJA MIESZKAŃCÓW DZIENICY URSYNÓW Z JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY URSYNÓW - RAPORT Z BADAŃ Badanie zostało wykonane na zlecenie Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce K.076/12 FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce Warszawa, grudzień 2012 r. Sondaż TNS Polska przeprowadzony w dniach 6-10.12.2012 r. pokazuje aktualny stan opinii publicznej w sprawie firm zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP Zakupy świąteczne Wyniki badania TNS OBOP Metodologia Zakupy świąteczne Metodologia Badanie zrealizowane zostało: w ramach cyklicznego projektu Omnimas; w dniach 1-4 grudnia 2011 r.; na losowej, reprezentatywnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego wśród uczestników konferencji 10 FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2015

Wyniki badania ankietowego wśród uczestników konferencji 10 FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2015 Wyniki badania ankietowego wśród uczestników konferencji 10 FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 2015 Badanie przeprowadzone metodą ankiety papierowej wśród uczestników konferencji FORUM PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badania sondażowe Schematy losowania Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa 1 Próba jako miniatura populacji CELOWA subiektywny dobór jednostek

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

agencji badania ekwiwalentu reklamowego Specjalizacja Raport nr 05/marka/nieruchomości/06/2016

agencji badania ekwiwalentu reklamowego Specjalizacja Raport nr 05/marka/nieruchomości/06/2016 Specjalizacja Raport nr 05/marka/nieruchomości/06/2016 agencji badania ekwiwalentu reklamowego Raport z badania znajomości marki biura pośrednictwa nieruchomości na rynku wrocławskim Opracowanie: Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl

Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Badanie satysfakcji ze współpracy z serwisem Otodom.pl Sopot, Spis treści Otodom, 2 informacje o projekcie ocena serwisów korzystanie z serwisów satysfakcja i lojalność skuteczność serwisów metryczka INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r.

Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. w Polsce. Logotyp klienta. Warszawa, 28 czerwca 2017r. Polacy o regulacjach dotyczących hodowli zwierząt futerkowych Logotyp klienta w Polsce Warszawa, 28 czerwca 2017r. Metodologia Metodologia Czas realizacji badania: 19 czerwca 2017r. Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH

OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Centrum Analiz Branżowych opis zawartości raportu OPINIE PRODUCENTÓW OKIEN O DOSTAWCACH Warszawa, kwiecień 2015 OPIS BADANIA NOTA METODOLOGICZNA CEL BADANIA: Opinie producentów okien o dostawcach, edycja

Bardziej szczegółowo

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie

Bajkowy urlop w Polsce - województwo lubuskie Bajkowy urlop w Polsce - województwo Warszawa, październik 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

OMNIBUS CATI. Jakość bez kompromisów. Oferta Omnibus CATI IMAS International Sp. z o.o.

OMNIBUS CATI. Jakość bez kompromisów. Oferta Omnibus CATI IMAS International Sp. z o.o. OMNIBUS CATI Jakość bez kompromisów Oferta Omnibus CATI IMAS International Sp. z o.o. 2012 OMNIBUS CATI Masz szybkie pytanie lub niewielki ich zestaw? Chcesz mieć dokładne Potrzebne Ci badania na i pewne

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo