Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za II półrocze 2010 roku Stalowa Wola, marzec 2011 r.

2 Spis treści Wstęp.3 I. Analiza bezrobocia w powiecie stalowowolskim według zawodów i grup zawodów Struktura zawodowa bezrobotnych 5 2. Napływ bezrobotnych wg zawodów Grupy zawodów generujących długotrwałe bezrobocie II. Analiza ofert pracy w powiecie stalowowolskim według zawodów Oferty pracy według zawodów Bezrobocie według Polskiej Klasyfikacji Działalności III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych.15 Podsumowanie

3 Wstęp Celem Monitoringu jest wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, czyli takich na które istnieje wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, oraz takich, w których liczba osób zarejestrowanych znacznie przewyższa zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na ten zawód. Podstawą merytoryczną do jego sporządzenia są dane statystyczne powiatu stalowowolskiego dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych do powiatowego urzędu pracy ofert pracy - zamieszczone w tabelach załączonych do raportu, stanowiących integralną część sprawozdań MPiPS. Raport ten ma charakter diagnostyczny i pozwala na określenie stopnia zależności między ofertami pracy a zawodami zarejestrowanych bezrobotnych oraz obliczenie następujących wskaźników: wskaźnik długotrwałego bezrobocia, wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów oraz PKD, wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów oraz PKD średnią miesięczną nadwyżkę (deficytu) podaży siły roboczej w danym zawodzie, wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu Raport składa się z trzech części oraz wstępu i podsumowania. Część pierwsza stanowi analizę bezrobocia w powiecie stalowowolskim według zawodów i grup zawodów z uwzględnieniem struktury zawodowej bezrobotnych, napływu bezrobotnych do ewidencji PUP wg zawodów oraz identyfikacji grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Część druga obejmuje analizę ofert pracy zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy według zawodów. W części trzeciej wskazane zostały zawody deficytowe i nadwyżkowe zidentyfikowane w obszarze ofert pracy zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy. Raport został opracowany posługując się nazwami grup lub zawodów i specjalności zgodnie ze znowelizowaną Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2010 r. (Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 82, poz. 537). W raporcie zastosowano ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zwodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanych przez Departament Rynku Pracy. W raporcie analizowane są te wskaźniki i zmienne, które charakteryzują się najwyższym natężeniem danej cechy, a więc te które w sposób znaczący wpływają na sytuację na lokalnym rynku pracy i są pochodną zmian zachodzących na rynku pracy i w poziomie i strukturze bezrobocia. Dlatego też w tym miejscu przedstawiono podstawowe dane dotyczące kształtowania bezrobocia w analizowanym okresie. W II połowie 2010 roku utrzymywała się zapoczątkowana w pierwszym półroczu ubiegłego roku spadkowa tendencja poziomu bezrobocia. Na koniec 2010 roku w powiecie stalowowolskim zarejestrowanych było ogółem 6696 osób bezrobotnych. W porównaniu do końca 2009 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 5,5% (tj. o 389 osób). Wskaźnik stopy bezrobocia na dzień r. kształtował się na poziomie 14,4%, podczas gdy średnia dla województwa podkarpackiego na koniec grudnia 2010 roku wynosiła 15,8%, dla kraju 12,3%. Odnotowany w analizowanym okresie spadek poziomu bezrobocia nie miał jednak istotnego wpływu na poprawę sytuacji bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, który nadal odczuwa negatywne następstwa spowolnienia gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku. 3 3

4 W II połowie ub.r. do ewidencji bezrobotnych napłynęła duża liczba osób dotychczas pracujących, posiadających często długoletni staż pracy w jednym zawodzie. Znaczną grupę stanowiły również osoby młode, posiadające różny poziom wykształcenia, jak też kobiety dla których możliwości podjęcia pracy były bardzo ograniczone. Na koniec 2010 roku liczba bezrobotnych wynosiła 6696 osób kobiety stanowiły 50,1% ogółu zarejestrowanych, absolwenci 6,4% ogółu, a osoby zarejestrowane powyżej 12 miesięcy 27,5% ogółu zarejestrowanych. Liczba zarejestrowanych kobiet była niemal taka sama jak w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się w porównaniu z końcem 2009 r. o 2,8 pkt. proc. Analiza sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy wskazuje, że są one w dalszym ciągu w gorszej sytuacji niż bezrobotni mężczyźni. W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększeniu o 6,5 pkt. proc. uległ również udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Udział kobiet w tej grupie zmniejszył się o 7,1 pkt. proc. Sytuacja absolwentów, kończących różne szkoły ukształtowała się mniej więcej na tym samym poziomie. Analizując, pod względem możliwości otrzymania pracy nieznacznie, ale poprawiła się sytuacja absolwentek. W omawianym bowiem przedziale czasowym zmniejszył się ich odsetek w grupie poszukujących pracy o 2,3 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Raport jest także próbą uzyskania informacji o możliwości otrzymania zatrudnienia za pośrednictwem Urzędu. 4 4

5 I. Analiza bezrobocia w powiecie stalowowolskim według zawodów i grup zawodów 1. Struktura zawodowa bezrobotnych Kluczową częścią sprawozdawczości o rynku pracy jest statystyka bezrobotnych według zawodów i specjalności. Bezrobotni pozostający na dzień r. w ewidencji PUP zostali sklasyfikowani w 653 zawodach na 2360 zawodów i specjalności (kod 6 cyfrowy), w 290 na 444 grupy elementarne (kod 4 cyfrowy) oraz w 40 na 43grup dużych (kod 2 cyfrowy) wprowadzonych do zastosowania Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W końcu 2010 roku wśród 6696 zarejestrowanych bezrobotnych zdecydowana większość osób, tj posiadała zawód (specjalność), co stanowiło 89,9% ogółu zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Osoby bezrobotne nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych stanowiły 10,1% (675 osób) wszystkich zarejestrowanych z powiatu stalowowolskiego, oznacza to, że co 10 osoba zarejestrowana w urzędzie pracy nie posiadała zawodu. W tej grupie osób kobiety stanowiły 63%, natomiast tylko 1% to osoby bezrobotne pozostające w ewidencji urzędu powyżej 12 miesięcy. Grupa osób bez zawodu po raz pierwszy od kilku lat nie jest grupą, charakteryzującą się największym poziomem bezrobocia. Ranking zawodów według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (powyżej 60 osób) przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Bezrobotni według zawodów w powiecie stalowowolskim w końcu II półrocza 2010 roku Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety 1. "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "515303" Robotnik gospodarczy "931301" Robotnik budowlany "411004" Technik prac biurowych* "911207" Sprzątaczka biurowa "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani 8. "722314" Tokarz w metalu "331403" Technik ekonomista* "711202" Murarz* "432103" Magazynier "512001" Kucharz* "751204" Piekarz* "514101" Fryzjer* "311504" Technik mechanik* "263102" Ekonomista Razem Ogółem

6 Do analizy wg zawodów i specjalności wybrano 16 zawodów, które mają najistotniejszy wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy. Analizę struktury wg zawodów wykonano dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe. Struktura zawodowa bezrobotnych przedstawiona w powyższej tabeli wydaje się być podobna jak w latach poprzednich. Należy tu jednak być ostrożnym i wziąć pod uwagę znowelizowaną klasyfikację zawodów i specjalności, która zawiera nowe zawody i specjalności lub nie zwiera tych, które już nie funkcjonują na rynku pracy lub wykonywane są przez nieliczne osoby, jak też uwzględnia zawody z aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dużą koncentrację bezrobocia notuje się w obszarze 16 zawodów i specjalności z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Zawodem szczególnie generującym bezrobocie był zawód sprzedawca (745 osób). Bezrobocie wśród tej grupy jest zjawiskiem trwałym. Jest to grupa, która charakteryzuje się największą zmiennością spośród wszystkich zawodów. Udział tej grupy zawodowej w ogóle osób bezrobotnych zarejestrowanych posiadających zawód jest najwyższy i wynosi 12,4%. Na koniec II półrocza 2010 roku dużą liczebność odnotowano również w zawodach: ślusarz (237 osób), robotnik gospodarczy (167 osób), robotnik budowlany (132 osoby), technik prac biurowych(126 osób), sprzątaczka biurowa (121 osób), tokarz w metalu (103 osoby), technik ekonomista (100 osób). Osoby posiadające zawody branży mechanicznej to najczęściej osoby, które posiadały długi staż pracy i doświadczenie w zawodzie. Trudna sytuacja tych osób wynika z ciągle pogarszającej się sytuacji w jakiej znajduje się branża metalowa, którą zdominowany był stalowowolski rynek pracy. Nadal postępuje redukcja miejsc pracy, a nawet likwidacja niektórych zakładów pracy w tej branży Wśród osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe największą liczbę stanowili ekonomiści (60 osób). Wynika to w dużej mierze z funkcjonowania na terenie powiatu stalowowolskiego uczelni wyższych, kształcących m.in. w tym kierunku. Wysoki poziom bezrobocia utrzymuje się wśród osób posiadających zawód: technik prac biurowych i technik ekonomista. Przyczyny tej sytuacji można upatrywać w braku ofert pracy w tych zawodach. Przedstawione w powyższej tabeli grupy zawodów można zróżnicować pod kątem statystycznego ryzyka długotrwałego bezrobocia. Zawodami o najwyższym ryzyku na koniec II półrocza 2010 roku okazały się zawody: technik prac biurowych (43,6% długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogółu zarejestrowanych w tym zawodzie), sprzątaczka biurowa (43,0%), tokarz w metalu (41,7%), murarz (38,5%), ślusarz (34,2%), piekarz (33,3%), magazynier (32,2%), sprzedawca (31,7%) i robotnik budowlany (31,0%). Najmniej zaś: technik mechanik (6,2%), ekonomista (11,6%) i technik ekonomista (12,0%). Wiele grup wg zawodów na lokalnym rynku pracy tworzą przede wszystkim bezrobotni mężczyźni. Wśród grup zawodów, gdzie przeważają mężczyźni to: ślusarz 228 osób, robotnik budowlany 132 osoby, murarz 96 osób, tokarz w metalu 74 osoby, technik mechanik 57 osób. Na stalowowolskim rynku pracy występują również grupy zawodowe, w których bezrobocie dotyka głównie kobiety. Zawody najliczniej reprezentowane przez bezrobotne kobiety to: sprzedawca, technik prac biurowych, sprzątaczka biurowa, technik ekonomista, fryzjer, kucharz. Najwięcej kobiet jednak posiada zawód sprzedawcy, ich udział w stosunku do ogółu zarejestrowanych kobiet wynosił 19,6%. Dokonując analizy dużych grup zawodowych potwierdza się, że nierównowagę na lokalnym rynku pracy powoduje stosunkowo niewielka liczebnie grupa zawodów. Generują one zasadniczą grupę bezrobotnych. Poniższy wykres przedstawia strukturę bezrobocia według dużych grup zawodowych. 6 6

7 Wykres 1. Struktura wg dużych grup zawodowych w powiecie stalowowolskim w końcu II półrocza 2010 roku Struktura bezrobotnych w g dużych grup zawodow ych w powiecie stalowowolskim w II półroczu 2010 roku 14,30 32,67 14,15 4,42 4,68 4,99 5,35 5,45 5,99 8,00 Sprzedaw cy i pokrew ni Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urzadzeń i pokrew ni Pracow nicy usług osobistych Robotnicy budow lani i pokrew ni ( z w yłączeniem elektryków ) Robotnicy w przemyśle przetw órstw ie spożyw czym, obróbce drew na, produkcji w yrobów tekstylnych i pokrew ni Robotnicy pomocniczy w górnictw ie, przemyśle, budow nictw ie Operatorzy maszyn i urzadzeń w ydobyw czych i przetw órczych Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel nauk fizycznych, chemicznych Pozostałe grupy W powyższym wykresie pozostałe grupy obejmują sumę grup, których wartość była mniejsza niż 4%. Najliczniej reprezentowane w tych grupach zawody (dla których udział liczony do ogółu bezrobotnych pomniejszonego o osoby bez zawodu wynosił powyżej 1%) to: 1. Sprzedawcy i pokrewni 52 14,30%: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 13,34%, 2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 72 14,15%: ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 4,90%, ślusarze i pokrewni 4,12%, mechanicy pojazdów samochodowych 1,68 % 3. Pracownicy usług osobistych 51 8,00%: gospodarze budynków 2,84%, kucharze 2,14% fryzjerzy 1,18% 4. Robotnicy budowlani i pokrewni 71 5,99%: murarze i pokrewni 1,59%, 5. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 34 5,45%: piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,71%, 6. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 71 5,35% : robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2,19%, 7.Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 81 5,00%: operatorzy maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej nie sklasyfikowani 2,01%, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1,03%, 8. Średni personel do spraw biznesu i administracji 33 4,68%: średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 3,03%, 9. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 31 4,42%: technicy mechanicy 1,69%. Najliczniejsza kategoria 52 Sprzedawcy i pokrewni skupia aż 14,30% ogółu 7 7

8 zarejestrowanych bezrobotnych. Drugą dużą grupą zawodową co do wielkości jest kategoria 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, która skupia 14,15% ogółu bezrobotnych. 2. Napływ bezrobotnych wg zawodów W II półroczu 2010 roku w Powiatowym Urzędzie pracy w Stalowej Woli status bezrobotnego otrzymało 4917 osób, w tym 2278 kobiet. Kształtowanie się napływu bezrobotnych wg zawodów w II półroczu 2010 roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Napływ bezrobotnych według zawodów w II półroczu 2010 roku w powiecie stalowowolskim Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w tym w II półroczu 2010 roku ogółem kobiety absolwenci powyżej 12 m-cy 1. "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "515303" Robotnik gospodarczy "931301" Robotnik budowlany "331403" Technik ekonomista* "311504" Technik mechanik* "263102" Ekonomista "411004" Technik prac biurowych* "911207" Sprzątaczka biurowa "432103" Magazynier "722314" Tokarz w metalu "711202" Murarz* "512002" Kucharz małej gastronomii* "522305" Technik handlowiec* "514101" Fryzjer* "751204" Piekarz* "235107" Pedagog "512001" Kucharz* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "334306" Technik administracji* Razem Ogółem Największy napływ osób bezrobotnych odnotowano wśród osób bez zawodu. W analizowanym okresie zarejestrowano bowiem łącznie 561 osób nie posiadających zawodu, tj. 11,4% ogółu rejestracji w tym okresie. Wydaje się, iż tej grupie osób bez kwalifikacji najtrudniej jest utrzymać się na rynku pracy. Wśród osób posiadających specjalność najwięcej zarejestrowało się w zawodach przedstawionych w powyższej tabeli. W II półroczu 2010 roku najwięcej zarejestrowało się osób bezrobotnych posiadających zawód (wg 6-cyfrowych kodów elementarnych): sprzedawca osoby. Wśród osób noworejestrowanych, posiadających wykształcenie wyższe najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające zawód: ekonomista (73 osoby) i pedagog (51 osób). Z ogólnej liczby rejestrujących się do dnia r. 727 osób to absolwenci różnych szkół i uczelni. Najliczniejszymi są tu również absolwenci liceum ogólnokształcących, nie posiadający zawodu. Znaczna jest również liczba absolwentów posiadających zawód: sprzedawca, pedagog, ekonomista, technik mechanik. Wynika to 8 8

9 z faktu, iż na terenie powiatu funkcjonują szkoły i uczelnie, które kształcą właśnie w tych zawodach. Udział osób przedstawionych w powyższej tabeli wynosił 47,6% w ogólnej liczbie noworejestrowanych w II półroczu 2010 roku. 3. Grupy zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Wyraźniejszy obraz bezrobocia w powiecie stalowowolskim daje przytoczenie wartości wskaźnika długotrwałego bezrobocia. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia zdefiniowany jest jako udział zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) w danym zawodzie do ogólnej liczby osób bezrobotnych w danym zawodzie. Wartość tego wskaźnika kształtuje się od 0 (dla sytuacji, gdy w danym zawodzie nie występują osoby długotrwale bezrobotne) do 1 (w sytuacji, gdy każdy bezrobotny w danym zawodzie pozostaje w ewidencji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy). Interpretacja wyników musi być jednak bardzo ostrożna. W sytuacji gdy dany zawód reprezentuje tylko 1 osoba bezrobotna i jednocześnie pozostaje ona w rejestrze powyżej roku, to zgodnie z przyjętą definicją należałoby uznać zawód ten za generujący długotrwałe bezrobocie. Dlatego też w poniższej tabeli przedstawiona jest wartość wskaźnika tylko dla zawodów, które reprezentowane są przez więcej niż 1% bezrobotnych. Ranking grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie stalowowolskim w II połowie 2010 roku przedstawia poniższa tabela. Lp. Tabela 3. Ranking grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w II połowie 2010 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni (% z ogółu) Wskaźnik długotrwałego bezrobocia "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 1,0962 0, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 1,6941 0, "5120" Kucharze 2,1425 0, "3115" Technicy mechanicy 1,6941 0, "5153" Gospodarze budynków 2,8401 0, "5141" Fryzjerzy 1,1792 0, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1,6775 0, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2,1923 0, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,7107 0, "7222" Ślusarze i pokrewni 4,1189 0, "8121" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1,0297 0, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 4,8995 0, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,7107 0, "8189" Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani 2,0096 0, "7112" Murarze i pokrewni 1,5944 0, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 2,2089 0, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 2,3916 0,4236 Analizując powyższą tabelę należy wskazać, iż wśród zawodów skupiających długotrwałe bezrobocie, w których zarejestrowanych jest powyżej 1% bezrobotnych są m. in.: sprzątaczki, pracownicy obsługi biurowej, murarze, piekarze, cukiernicy, ślusarze, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, fryzjerzy, technicy mechanicy, kucharze, a także specjaliści do spraw administracji i rozwoju. 9 9

10 Biorąc pod uwagę zasadę, że im wyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia tym gorsza sytuacja danej grupy zawodowej, długotrwałe bezrobocie dotyczy szczególnie zawodów: pomoce i sprzątaczki biurowe, pracownicy obsługi biurowej, murarze, operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych, piekarze, cukiernicy, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali, ślusarze, magazynierzy, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym. Natomiast w stosunkowo lepszej sytuacji powinni być: specjaliści do spraw administracji i rozwoju i średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych. Analiza zależności długotrwałego bezrobocia od posiadanego zawodu nie może być jednak w pełni merytorycznie poprawna, bowiem wiele osób bezrobotnych posiada oprócz zawodu wyuczonego inne kwalifikacje zawodowe, a do celów statystycznych nie jest możliwe przypisywanie bezrobotnym więcej niż jednego zawodu. Należy też zaznaczyć, że to nie tylko zawody generują długoterminowe bezrobocie, ale w indywidualnych przypadkach mają także wpływ inne czynniki, takie jak: cechy osobowości, doświadczenie zawodowe, umiejętności, czy też oczekiwania odnośnie wysokości wynagrodzenia

11 II. Analiza ofert pracy w powiecie stalowowolskim według zawodów 1. Oferty pracy według zawodów Niezwykle ważnym elementem oceny rynku pracy, która pozwala określić skalę nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodów jest analiza ofert pracy. W omawianym okresie sprawozdawczym do Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli zgłoszono 972 oferty pracy. W tej liczbie uwzględniono oferty stażowe i oferty subsydiowane. Strukturę ofert pracy wg grup zawodowych przedstawia poniższy wykres. Wykres 2. Struktura ofert pracy wg dużych grup zawodowych w powiecie stalowowolskim w II półroczu 2010 roku Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie stalowowolskim w II półroczu 2010 roku 12,00 11,73 10,70 10,00 9,26 8,95 8,00 7,82 % osób bezrobotnych 6,00 4,00 5,14 4,53 4,42 4,11 3,70 3,60 2,00 0,00 Pracownicy Sprzedawcy i usług osobistych pokrewni Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Robotnicy Średni personel Pracownicy do Średni personel Robotnicy w Robotnicy obróbki metali, do spraw spraw z dziedziny przetwórstwie budowlani i mechanicy biznesu i finansowostatystycznych i społecznych, obróbce drewna, wyłączeniem prawa, spraw spożywczym, pokrewni ( z maszyn i administracji urządzeń i ewidencji kultury i pokrewny produkcji elektryków) pokrewni materiałowej wyrobów tekstylnych i pokrewni grupy zawodowe Specjaliści nauczania i wychowania Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Analizując duże grupy zawodów (kod 2 cyfrowy) pod względem ilości ofert dominowały: Pracownicy usług osobistych (kod 51) 11,73%, gdzie przeważały oferty pracy dla kucharzy, gospodarzy budynków, kelnerów i kosmetyczek, Sprzedawcy i pokrewni (kod 52) 10,70%, gdzie przeważały oferty dla sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (kod 41) 9,26%, przeważały oferty dla pracowników obsługi biurowej, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod 72) 8,95%, Średni personel do spraw biznesu i administracji (kod 33) 7,82%, gdzie przeważały oferty dla pracowników administracyjnych i sekretarzy biura zarządu i pracowników do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni, Pracownicy do spraw finansowo - statystycznych i ewidencji materiałowej (kod 43) 5,14%, gdzie przeważały oferty pracy dla magazynierów i pracowników do spraw 11 11

12 rachunkowości i księgowości, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewni (kod 34) 4,53%, gdzie przeważały oferty pracy dla pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod 75) 4,42%, gdzie przeważały oferty pracy dla stolarzy meblowych i piekarzy, cukierników, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (kod 71) 4,11%, Specjaliści nauczania i wychowania (kod23) 3,70%, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni (kod 53) 3,60%. Struktura ofert pracy wskazuje, że największe zapotrzebowanie pracodawców dotyczy pracowników posiadających kwalifikacje należące do grupy dużej pracownicy usług osobistych - 11,73% ogółu zgłoszonych ofert pracy. W powiecie stalowowolskim zatem, dominują oferty pracy w sektorze usług osobistych oraz handlu. Wynika to z faktu, iż na lokalnym rynku pracy funkcjonuje wiele małych firm działających głównie w tych sektorach. Znaczny wpływ na strukturę zawodową ofert pracy ma liczba ofert pracy subsydiowanej. Liczba zgłoszonych miejsc pracy subsydiowanej uzależniona jest od wysokości środków finansowych jakie zostają przyznane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na dany rok. Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia najliczniej zgłaszane ofert pracy w II półroczu 2010 roku (co najmniej 10 ofert pracy w danym zawodzie). Lp. Tabela 4. Zawody, w których zgłoszono więcej niż 10 ofert pracy w II połowie 2010 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w II półroczu 2010 roku "522301" Sprzedawca* "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "515303" Robotnik gospodarczy "512001" Kucharz* "334390" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu "941201" Pomoc kuchenna "432103" Magazynier "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* "411004" Technik prac biurowych* "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych "431101" Asystent do spraw księgowości "911207" Sprzątaczka biurowa "331203" Referent (asystent) bankowości "531202" Asystent nauczyciela przedszkola "931301" Robotnik budowlany "411003" Pracownik kancelaryjny "513101" Kelner* "722204" Ślusarz* "752205" Stolarz* "721290" Pozostali spawacze i pokrewni "723105" Mechanik samochodów osobowych 10 Razem 482 Ogółem liczba ofert pracy

13 Tabela przedstawia oferty pracy (w tym stażu i innych subsydiowanych miejsc pracy) w tych zawodach, w których zapotrzebowanie w ciągu II półrocza 2010 roku wynosiło co najmniej 10 miejsc pracy. Uszeregowane zostały one od zawodów zawierających największą liczbę ofert pracy. Wskazane oferty pracy generowały około 50% wszystkich wolnych miejsc zatrudnienia. Najwięcej ofert pracy zarejestrowano w zawodzie sprzedawca 74 oferty, których udział w ogólnej liczbie zgłoszonych ofert kształtował się na poziomie 7,6%. Należy zauważyć, iż w zawodzie sprzedawca występuje również wysokie bezrobocie oraz napływ bezrobotnych Analizując zestawienia zawodów deficytowych i nadwyżkowych lat poprzednich obserwujemy stale utrzymującą się przewagę ofert pracy w tym zawodzie. Oferty pracy w zawodach ukrytych pod kodem pozostali pracownicy obsługi biurowej i pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu są przede wszystkim ofertami stażu. Zakwalifikowanie ofert pracy w tych zawodach do grupy kodu zawodu pozostali spowodowane było wprowadzeniem nowej klasyfikacji zawodów i specjalności zgodnie z kwalifikacjami osób i zakresem czynności wykonywanych w danym zawodzie. Natomiast oferty pracy w zawodach: robotnik gospodarczy i opiekun w domu pomocy społecznej to niemal w całości oferty w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Oferty pracy dla pracowników w tych zawodach nie są związane tworzeniem nowych, stałych miejsc pracy. Jednak taka forma pracy jest często szansą na powrót do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, a zwłaszcza tych długotrwale bezrobotnych bądź osób młodych dopiero wchodzących na rynek pracy. Wśród przedstawionych w tabeli zawodach, brak jest takich, w których konieczne byłoby posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zauważyć można, iż systematycznie rośnie zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje przynajmniej na poziomie zawodowym. W II półroczu 2010 roku aż w 521 zawodach z 756 opisanych w rankingu (wg kodu 6 cyfrowego) nie zostały złożone ofert pracy. Szczególnie rzadko zgłaszane są oferty pracy dla osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Sytuacja ta wcale nie musi oznaczać, iż rynek pracy nie potrzebuje specjalistów. Należy tu również wziąć pod uwagę, że pracodawcy poszukują tej grupy osób bez pośrednictwa urzędu pracy. Wiele też ofert pracy nie zostało zgłoszonych dla osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje do pracy w branży hutniczej, co jest związane ze stałą redukcją zatrudnienia, a nawet likwidacji zakładów branży na terenie powiatu stalowowolskiego. 2. Bezrobocie według Polskiej Klasyfikacji Działalności Biorąc pod uwagę rodzaj działalności gospodarczej wg PKD na koniec II półrocza 2010 roku najwięcej bezrobotnych z terenu powiatu stalowowolskiego posiadających doświadczenie zawodowe zarejestrowanych było w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe 30,63%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 21,99% budownictwo 9,57%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7,32 %, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca -4,26% W/w bezrobotni stanowią 73,77% bezrobotnych zarejestrowanych w II półroczu 2010 roku. Dokonując analizy ofert pracy, stażu i subsydiowanych miejsc pracy zgłoszonych w II półroczu 2010 roku przez pracodawców z terenu powiatu stalowowolskiego zauważmy że wolne stanowiska pracy zgłaszali przede wszystkim pracodawcy w sektorach: 13 13

14 handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 20,68 %, przetwórstwo przemysłowe 15,53%, edukacja 14,81 %, opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10,60%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8,44 %, budownictwo 6,27%, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5,35%. Oferty pracy kierowane z tych sekcji stanowiły 81,68% ogółu zgłoszonych w II półroczu 2010 roku ofert pracy. Najwięcej zgłoszeń miejsc pracy odnotowano w sekcjach, w których występuje największa liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych w II półroczu 2010 r. bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy zgłaszanych w II półroczu 2010r. w powiecie stalowowolskim (powyżej 90 zarejestrowanych bezrobotnych w sekcji). Tabela 5. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie stalowowolskim w II półroczu 2010 roku Oferty pracy Bezrobotni Bezrobotni stan w zgłoszone w Sekcja PKD zarejestrowani w końcu II półrocza II półroczu II półroczu 2010 r r r. Oferty pracy stan w końcu II półrocza 2010 r. Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Edukacja Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo W branżach działalności generujących najwięcej bezrobotnych w II półroczu 2010 roku na terenie powiatu stalowowolskiego wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy były osoby z sekcji: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, budownictwo i administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Sekcja przetwórstwo przemysłowe jest nadal wiodącą grupą bezrobotnych. Sektorem natomiast najczęściej zgłaszającym oferty pracy i zatrudniającym nowych pracowników za pośrednictwem urzędu pracy na terenie powiatu stalowowolskiego jest handel hurtowy i detaliczny. Wpływ na sytuację w sektorze handlu hurtowego i detalicznego ma duża rotacja pracowników w tej sekcji PKD. Reasumując, dysproporcje występujące na lokalnym rynku pracy między liczbą ofert pracy, a liczbą bezrobotnych znajdują również swoje odzwierciedlenie w analizie porównawczej według sekcji PKD

15 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawód deficytowy jest rozumiany jako zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy to taki zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie, niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie W celu zakwalifikowania danego zawodu do grupy zawodów nadwyżkowych lub deficytowych dokonano uszeregowania zawodów elementarnych przy wykorzystaniu wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów wyliczany jest jako udział średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w danym okresie. Najmniejsza wartość wskaźnika to 0 (dla zawodów, w których nie ma żadnych ofert pracy), zaś największa nie jest określona. Przyjęto, że zawody o wskaźniku: WIN/D < 0,9 to zawody nadwyżkowe, 0,9 WIN/D 1,1 to zawody zrównoważone, WIN/D > 1 to zawody deficytowe. Dokonując analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych, należy zwrócić szczególną uwagę także na liczbę bezrobotnych w powiązaniu z liczbą ofert pracy w poszczególnych zawodach. W tabelach rankingowych zawierających wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych wg wskaźnika intensywności deficytu lub nadwyżki nie uwzględniono tych, dla których wartość wskaźnika wynosi odpowiednio MAX lub 0, także te zawody, które kończą się cyframi 90 (czyli Pozostali..). Poniższa tabela zawiera listę zawodów, które cechowały się wskaźnikiem nadwyżki poniżej wartości 0,9. Tabela 6. Zawody nadwyżkowe według wskaźnika intensywności deficytu w II półroczu 2010 roku Wskaźnik intensywności Lp. Kod zawodu Nazwa Zawodu Bezrobotni Oferty pracy nadwyżki (deficytu) zawodów "311504" Technik mechanik* , "263102" Ekonomista , "311204" Technik budownictwa* , "711202" Murarz* , "235107" Pedagog , "722314" Tokarz w metalu , "753303" Szwaczka , "721207" Spawacz ręczny gazowy , "722301" Frezer , "722204" Ślusarz* , "512002" Kucharz małej gastronomii* , "311408" Technik elektronik* , "751204" Piekarz* , "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* , "514101" Fryzjer* , "334306" Technik administracji* , "522305" Technik handlowiec* , "931301" Robotnik budowlany ,

16 19. "332203" Przedstawiciel handlowy , "522301" Sprzedawca* , "832203" Kierowca samochodu osobowego , "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* , "722308" Operator obrabiarek sterowanych numerycznie , "833203" Kierowca samochodu ciężarowego , "513202" Barman , "911207" Sprzątaczka biurowa , "411004" Technik prac biurowych* , "753105" Krawiec* , "515303" Robotnik gospodarczy , "432103" Magazynier ,3333 Wśród zawodów nadwyżkowych dużą liczebnie grupę stanowiły zawody branży mechanicznej. Natomiast wśród osób posiadających zawód: asystent ekonomiczny, ślusarz, technik mechanik, sprzedawca, krawiec, tokarz występuje znaczna nadwyżka zarejestrowanych osób w stosunku do zgłoszonych ofert pracy. Do zawodów nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim w II półroczu 2010 roku, gdzie wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów był większy od 0 zakwalifikowano 110 zawodów. Należy zauważyć, iż w powyższej tabeli nie uwzględniono zawodów o wskaźniku intensywności nadwyżki równym 0 czyli takich, dla których nie wpłynęła w omawianym okresie żadna oferta pracy. Zawodów o takim wskaźniku w II półroczu 2010 roku było 521. Znaczną dominacją charakteryzowały się również osoby posiadające zawód: technik ekonomista, socjolog, malarz budowlany, formierz- odlewnik, monter konstrukcji stalowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, robotnik drogowy, robotnik placowy, robotnik magazynowy, pakowacz. W przypadku tych zawodów problem jest brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy. Brak ofert pracy dotyczy także coraz częściej zawodów do których wykonywania nie potrzebne są praktycznie żadne kwalifikacje. Zawód zrównoważony charakteryzuje się równowagą, tak więc jest mniej więcej tyle samo chętnych na określone stanowisko ile ofert umożliwiających podjęcie pracy. Zawodów zrównoważonych na stalowowolskim rynku pracy w II półroczu 2010 roku było 29. Należały do nich m. in.: pielęgniarka, psycholog, nauczyciel przedszkola, pracownik socjalny, stolarz budowlany, monter/ składacz okien, technolog robót wykończeniowych, operator koparko- ładowarki. Zawód deficytowy jest rozumiany jako zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Wartość wskaźnika intensywności nadwyżki ( deficytu), przyjmuje wówczas wartości wyższą od 1,1. Zawody deficytowe występują na rynku pracy zdecydowanie rzadziej aniżeli zawody nadwyżkowe. Trudno jest jednoznacznie określić zawody, na które występuje znaczne i niezrealizowane zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Pracodawcy bowiem nie zawsze korzystają z pomocy urzędu pracy, a co za tym idzie informacja jest obarczona błędem i nie przedstawia pełnego i rzeczywistego obrazu rynku pracy. Do zawodów deficytowych według wskaźnika intensywności deficytu zawodów w powiecie stalowowolskim w II półroczu 2010 roku zakwalifikowano 30 zawodów. Nie uwzględniono tu zawodów w których wskaźnik intensywności deficytu był wielkością MAX (takich zawodów w II półroczu 2010 roku było 67)

17 Tabela nr 7. Zawody deficytowe według wskaźnika intensywności nadwyżki deficytu w II półroczu 2010 roku Wskaźnik intensywności Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni Oferty pracy nadwyżki (deficytu)zawodów "531202" Asystent nauczyciela przedszkola , "331203" Referent (asystent) bankowości , "531104" Opiekunka dziecięca domowa 2 7 7, "441501" Pracownik do spraw osobowych 4 6 6, "216601" Grafik komputerowy DTP 1 5 5, "341203" Opiekun w domu pomocy społecznej* , "524901" Bukieciarz 0 5 5, "721204" Spawacz metodą MAG 2 9 4, "334402" Sekretarka medyczna 3 3 3, "431101" Asystent do spraw księgowości , "524502" Sprzedawca w stacji paliw , "214403" Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne 0 2 2, "341202" Opiekun osoby starszej* 2 4 2, "343203" Florysta* 1 2 2, "422101" Pracownik biura podróży 3 2 2, "422602" Recepcjonista 3 4 2, "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 1 2 2, "532902" Pomoc dentystyczna 4 2 2, "832202" Kierowca samochodu dostawczego 1 2 2, "412001" Sekretarka 9 9 1, "235914" Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych , "216602" Grafik komputerowy multimediów 5 1 1, "752208" Stolarz meblowy 8 3 1, "321301" Technik farmaceutyczny* 2 4 1, "941201" Pomoc kuchenna ,1600 Znajdujące się w rankingu zawody deficytowe to głównie zawody do wykonywania których wymagane jest wykształcenie zawodowe lub średnie. Na lokalnym rynku pracy rzadko pojawiały się oferty pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających wyższe wykształcenie. Największy wskaźnik deficytu obserwujemy w zawodach: asystent nauczyciela przedszkola, referent bankowości, opiekunka dziecięca domowa, pracownik do spraw osobowych. Oferty pracy dotyczące tych zawodów wiążą się przede wszystkim ze stanowiskami pracy organizowanymi w ramach staży. Najmniejszy deficyt wykazują zawody: pomoc kuchenna, technik farmaceutyczny, stolarz meblowy i grafik komputerowy. Zaznaczyć też należy, iż zgodnie z zaleceniami opracowania Monitoringu nie zostały uwzględnione oferty pracy w kategorii tzw. pozostali. Biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika deficytu nie trudno tu nie zwrócić uwagi na dwie kategorie: pozostali pracownicy administracji i sekretarze biura zarządu oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej, gdzie praca w tych zawodach wiąże się głównie z ofertami stażu. Zakwalifikowanie ofert pracy do tej kategorii wynikało z nowej klasyfikacji zawodów i specjalności zgodnie z kwalifikacjami osób i zakresem czynności wykonywanych w danym zawodzie. Natomiast oferty pracy zgłaszane na stanowiska: opiekun w domu pomocy społecznej i opiekun osoby starszej to najczęściej miejsca pracy subsydiowane w ramach prac 17 17

18 interwencyjnych i robót publicznych. Analizując średnie grupy zawodów spośród 309, które występują na stalowowolskim rynku pracy 255 pozycji klasyfikuje się jako zawody nadwyżkowe (wśród tej liczby były 159 grupy zawodów nadwyżkowych o wskaźniku równym 0, czyli grupy zawodów dla których nie wpłynęła w II półroczu 2010 roku żadna oferta pracy), 21 pozycji stanowią zawody zrównoważone, natomiast 34 grup zawodów zalicza się do zawodów deficytowych. W przypadku grup zawodów deficytowych wskaźnik określony jako MAX oznacza, że w danym zawodzie złożono oferty pracy, ale w ewidencji PUP nie były zarejestrowane osoby bezrobotne posiadający taki zawód. Dotyczy to 16 grup zawodów. Analiza danych statystycznych pokazuje, że stalowowolski rynek pracy jest przede wszystkim rynkiem zawodów nadwyżkowych. Wykaz grup zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych został umieszczony w aneksie

19 Podsumowanie: Z uwagi na to, że od II połowy 2010 roku obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów i specjalności, a klucz powiązań między klasyfikacją zawodów i specjalności z 2007 roku i 2010 roku nie pozwala na jednoznaczne przyporządkowanie zawodów, w raporcie nie można było dokonać analiz porównawczych. Dane statystyczne wykorzystane do sporządzenia niniejszego opracowania dotyczą wyłącznie II półrocza 2010 roku, a nie narastająco całego roku. W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analizę struktury zawodowej osób bezrobotnych, napływu osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli nasuwają się następujące spostrzeżenia: na koniec II półrocza 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych było ogółem 6696 bezrobotnych, tj. o 389 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a zatem nastąpiło nieznaczne wyhamowanie rosnącej tendencji bezrobocia w powiecie stalowowolskim, liczba zarejestrowanych kobiet była niemal taka sama jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, jednak ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się w porównaniu końcem 2009 r. o 2,8 pkt. proc. osoby zarejestrowane powyżej 12 miesięcy stanowiły 27,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w porównaniu z końcem II półrocza 2009 roku nastąpił w tej grupie osób wzrost o 6,4%), analizując wielkie grupy zawodowe, najliczniej zarejestrowani byli bezrobotni w grupach: sprzedawcy i pokrewni, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, pracownicy usług osobistych, w strukturze zawodowej bezrobotnych dominowały osoby posiadające zawody: sprzedawca, ślusarz, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany, technik prac biurowych, sprzątaczka biurowa, tokarz w metalu, technik ekonomista struktura zawodowa bezrobotnych zdecydowanie różniła się w zależności od płci, bezrobotne kobiety posiadały przede wszystkim zawód : sprzedawca, technik prac biurowych, sprzątaczka biurowa, technik ekonomista, fryzjer, kucharz, a bezrobotni mężczyźni to najczęściej osoby posiadające zawód: ślusarz, robotnik budowlany, murarz, tokarz w metalu, technik mechanik, największy napływ osób bezrobotnych w II półroczu 2010 roku odnotowano w zawodach: sprzedawca, ślusarz, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany, technik ekonomista, największą liczebnie grupę osób wśród pozostających bez pracy stanowili sprzedawcy; ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych posiadających zawód wynosił 12,4% (po raz pierwszy osoby bez zawodu nie były tu kategorią wiodącą), jednocześnie zawód sprzedawcy wykazuje się największą rotacją na lokalnym rynku pracy, zawody generujące długotrwałe bezrobocie to: technik prac biurowych, sprzątaczka biurowa, tokarz w metalu, murarz, ślusarz, piekarz, magazynier, sprzedawca i robotnik budowlany, w analizowanym okresie sprawozdawczym pracodawcy zgłosili 972 oferty pracy, łącznie z ofertami stażu i subsydiowanymi miejscami pracy, zgłoszone w okresie sprawozdawczym oferty pracy najczęściej były skierowane do posiadających zawody : sprzedawca, robotnik gospodarczy, kucharz, pomoc kuchenna, większość ofert pracy zgłoszona była w grupach zawodów, w których jednocześnie było najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych, analiza oferty pracy wg struktury stanowisk pracy wykazuje stosunkowo dużą liczbę ofert na stanowiskach: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, opiekun 19 19

20 w domu pomocy społecznej, technik prac biurowych, wychowawca, referent bankowości, asystent nauczyciela przedszkola. Te oferty to w szczególności subsydiowane miejsca pracy zgłoszone w ramach stażu lub robót publicznych, zatem duży odsetek zgłoszonych ofert pracy nie generuje nowych miejsc pracy, według rodzaju działalności gospodarczej wg sekcji PKD na koniec II półrocza 2010 roku najwięcej bezrobotnych posiadało doświadczenie zawodowe w sektorze przetwórstwo przemysłowe, sekcjami, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy były: handel hurtowy i detaliczny, na stalowowolskim rynku pracy odnotowano wyraźną przewagę liczby zawodów nadwyżkowych, zawody deficytowe czy zrównoważone nie miały większego wpływu na kształt tego rynku pracy, wśród zawodów deficytowych na wysokim poziomie ukształtowały się: asystent nauczyciela przedszkola, referent bankowości pracownik do spraw osobowych, ale praca w tych zawodach wiązała się przede wszystkim z ofertami stażowymi - natomiast w przypadku zawodu opiekun w domu pomocy społecznej i opiekun osób starszych były to głównie roboty publiczne, Analizując Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy zwrócić uwagę, iż nie do końca precyzyjnie określa on strukturę zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Wyniki przeprowadzonej analizy tylko w oparciu o statystykę urzędu pracy nie są w stanie określić rzeczywistej sytuacji na rynku pracy. Bardzo duże znaczenie ma tu również fakt, iż do urzędu pracy nie zgłaszane są przez pracodawców wszystkie wolne miejsca pracy, a wśród ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy są również oferty subsydiowane i oferty stażu. Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż wiele osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy sklasyfikowana jest w zawodzie wyuczonym, a część w zawodzie wykonywanym lub deklarowanym. Coraz więcej bezrobotnych jednak mogłaby być sklasyfikowana w wielu zawodach, ale w momencie rejestracji zostaje jej przypisany jeden zawód. Zmiany jakie stale zachodzą na rynku pracy mogą powodować, że dany zawód może w różnych okresach czasu reprezentować zarówno zawód nadwyżkowy jaki i deficytowy. Analiza oparta jest wyłącznie na danych statystycznych, bez uwzględnienia czynników innych niż posiadany zawód, czy też podobieństw kwalifikacyjnych. powyższe zestawienie nie przedstawia pełnego i rzeczywistego obrazu rynku pracy. Stanowi jedynie próbę trafnego zinterpretowania danych tabelarycznych zestawionych na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2010 roku Stalowa Wola, październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za 2014 roku Stalowa Wola, marzec 2015 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2011 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo