Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r.

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia w powiecie stalowowolskim według zawodów i grup zawodów Struktura zawodowa bezrobotnych Bezrobotne kobiety Bezrobotne osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) według zawodów Osoby długotrwale zarejestrowane (ponad 12 miesięcy) Napływ bezrobotnych wg zawodów Grupy zawodów generujących długotrwałe bezrobocie II. Analiza ofert pracy w powiecie stalowowolskim według zawodów Oferty pracy według zawodów Bezrobocie według Polskiej Klasyfikacji Działalności Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Podsumowanie

3 Wstęp Głównym celem badania zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest stworzenie rankingów stanowiących narzędzie dla monitoringu, czyli procesu systematycznego śledzenia zjawisk zachodzących na rynku pracy. Informacje o zachodzących i przewidywanych zmianach na rynku pracy powinny pozwolić na : doskonalenie jakości usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, dostarczając szczegółowych informacji dot. zawodów poszukiwanych przez pracodawców, jak też zawodów, na które wygasa zapotrzebowanie na rynku pracy, inicjowanie odpowiednich kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, zapewniających zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców, właściwego planowania i prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przez samorządy, instytucje i organizacje zajmujące się problematyką bezrobocia, - planowanie poziomu i kierunków kształcenia, celem ułatwienia młodym ludziom planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Monitoring pozwala na formułowanie oceny i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych, ma on także służyć lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy oraz oczekiwań pracodawców. Raport zawiera analizę struktury bezrobocia w zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Przedstawia zawody wykazujące deficytowość lub nadwyżkę pracowników oraz określa kierunki zmian w odniesieniu do zawodów wywierających największy wpływ na rynek pracy. Zawody deficytowe i nadwyżkowe zostały wyznaczone w oparciu o następujące mierniki: średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej w zawodzie, wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie, wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie, wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów, wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD, wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów, wskaźnik struktury ofert pracy według PKD. 3 3

4 Podstawą merytoryczną do sporządzenia raportu są dane statystyczne powiatu stalowowolskiego, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych do powiatowego urzędu pracy ofert pracy - zamieszczone w tabelach załączonych do raportu, stanowiących integralną część sprawozdań MPiPS. Raport został opracowany posługując się nazwami grup lub zawodów i specjalności zgodnie ze znowelizowaną Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2010 r. (Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 82, poz. 537). W raporcie zastosowano ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zwodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanych przez Departament Rynku Pracy. W raporcie analizowane są te wskaźniki i zmienne, które charakteryzują się najwyższym natężeniem danej cechy, a więc te które w sposób znaczący wpływają na sytuację na lokalnym rynku pracy i są pochodną zmian zachodzących na rynku pracy i w poziomie i strukturze bezrobocia. 4 4

5 I. Analiza bezrobocia w powiecie stalowowolskim według zawodów i grup zawodów 1. Struktura zawodowa bezrobotnych Na koniec czerwca 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych było ogółem 6673 osób bezrobotnych, w tym 3395 kobiet, czyli o 398 osób więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W porównaniu z końcem 2012 roku ogólna liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 2,1% (tj. o 145 osób). Udział zarejestrowanych kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wynosił 50,9%, absolwenci stanowili 3,1% ogółu, a osoby zarejestrowane powyżej 12 miesięcy 32,0% ogółu zarejestrowanych. Integralną częścią sprawozdawczości charakteryzującej sytuację na lokalnym rynku pracy jest statystyka bezrobotnych według zawodów i specjalności. Bezrobotni pozostający na dzień r. w ewidencji PUP zostali sklasyfikowani w 705 zawodach na 2360 zawodów i specjalności (kod 6 cyfrowy), w 288 na 444 grupy elementarne (kod 4 cyfrowy) oraz w 37 na 43grupy duże (kod 2 cyfrowy) określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W końcu I półrocza 2013 roku wśród 6673 zarejestrowanych bezrobotnych zdecydowana większość osób, tj posiadała zawód (specjalność), co stanowiło 86,1% ogółu zarejestrowanych. Osoby bezrobotne nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych stanowiły 13,9% (929 osób) wszystkich zarejestrowanych z powiatu stalowowolskiego. W tej grupie kobiety stanowiły 55,2%, absolwenci 9,5%, natomiast 5,7% to osoby bezrobotne pozostające w ewidencji urzędu powyżej 12 miesięcy. Grupa osób bez zawodu to grupa, charakteryzująca się największym poziomem bezrobocia. 5 5

6 Ranking zawodów (kod 6- cyfrowy) według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (powyżej 50 osób) przedstawia poniższa tabela. Lp. Kod zawodu Tabela 1. Bezrobotni według zawodów w powiecie stalowowolskim w końcu I półrocza 2013 roku w tym Bezrobotn Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy i ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1. "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "931301" Robotnik budowlany "331403" Technik ekonomista* "515303" Robotnik gospodarczy "711202" Murarz* "512001" Kucharz* "432103" Magazynier Kucharz małej "512002" gastronomii* 11. "911207" Sprzątaczka biurowa "514101" Fryzjer* "263102" Ekonomista Technik prac "411004" biurowych* 15. "311504" Technik mechanik* "753105" Krawiec* "751204" Piekarz* "722314" Tokarz w metalu Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* "235107" Pedagog Technik żywienia i gospodarstwa "322002" domowego* 22. "513101" Kelner* Razem Ogółem * zawód szkolny Analizę struktury wg zawodów wykonano dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe. Wybrano 22 zawody, które mają najistotniejszy wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy. Zawodem szczególnie generującym bezrobocie był zawód sprzedawca (647 osoby), tj.11,3% ogólnej liczby zarejestrowanych posiadających zawód. Licznie reprezentowanymi zawodami na koniec I półrocza 2013 roku były również: ślusarz (208 osób), robotnik budowlany (127 osób), technik ekonomista (122 osób), robotnik gospodarczy (118 osób), murarz (104 osoby), kucharz (101 osób), magazynier (95 osób), kucharz małej gastronomii (92 osoby). W czołówce znalazły się zawody wymagające kwalifikacji zawodowych, jak i te nie 6 6

7 wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych. Struktura zawodowa bezrobotnych przedstawiona w powyższej tabeli jest zróżnicowana i nieznacznie różni się od lat poprzednich. Poniższy wykres przedstawia strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2013 r. według dużych grup zawodowych (kod dwucyfrowy). Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych w powiecie stalowowolskim w I półroczu 2013 r. 13,34 34,76 12,41 9,14 4,27 7,07 4,37 4,40 4,77 5,47 Sprzedawcy i pokrewni Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Pracownicy usług osobistych Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Średni personel do spraw biznesu i administracji Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczycych i przetwórczych Pozostałe grupy zawodowe poniżej 4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych Najliczniej reprezentowane w tych grupach zawody (dla których udział liczony do ogółu bezrobotnych pomniejszonego o osoby bez zawodu wynosił powyżej 1%) to: 1. Sprzedawcy i pokrewni 52 13,34%: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 12,35%, 2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 72 12,41%: ślusarze i pokrewni 3,86%, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 3,46%, mechanicy pojazdów samochodowych 1,93 % 3. Pracownicy usług osobistych 51 9,14%: kucharze 3,36%, gospodarze budynków 2,12% 7 7

8 fryzjerzy 1,65% 4. Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem elektryków) 71 7,07%: murarze i pokrewni 1,81%, 5. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 75 5,47%: piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,76%, krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 1,22 % 6. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 31 4,77%: technicy mechanicy 1,85%. 7. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 93 4,40% : robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2,21%, 8. Średni personel do spraw biznesu i administracji 33 4,37%: średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,16%, 9.Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 81 4,27%: operatorzy maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej nie sklasyfikowani 1,36%, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1,20%, Najliczniejsza grupa zawodowa to Sprzedawcy i pokrewni 52 skupia 13,34% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Duża liczba placówek handlowych działająca na terenie powiatu powoduje stałą rotację pracowników w tym zawodzie; umożliwia częste zmiany miejsc pracy. Druga duża grupa zawodowa to Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni - 72, skupiająca 12,41% ogółu bezrobotnych. Jest to ściśle związane ze specyfiką lokalnego rynku pracy, tj. dominacją branży mechanicznej i motoryzacyjnej. 2. Bezrobotne kobiety Na koniec czerwca 2013 roku w tutejszym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3395 kobiet. Liczba zarejestrowanych kobiet była o 67 większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się w porównaniu z I półroczem 2012 r. o 2,2%. Kobiety nie posiadające zawodu stanowiły 15,1% wszystkich zarejestrowanych kobiet (513 kobiet). Na stalowowolskim rynku pracy występują grupy zawodowe, w których bezrobocie dotyka 8 8

9 głównie kobiet. Poniższa tabela przedstawia zawody najliczniej reprezentowane przez kobiety. Tabela 2. Zawody reprezentowane najliczniej przez bezrobotne kobiety w I półroczu 2013 roku w powiecie stalowowolskim (co najmniej 50 kobiet). Kod Bezrobotni Bezrobotne Lp. Nazwa Zawodu zawodu ogółem kobiety "522301" Sprzedawca* "331403" Technik ekonomista* "514101" Fryzjer* "911207" Sprzątaczka biurowa "512001" Kucharz* "411004" Technik prac biurowych* "753105" Krawiec* "512002" Kucharz małej gastronomii* "515303" Robotnik gospodarczy Suma Razem * zawód szkolny Zarejestrowane kobiety, legitymujące się zawodami wskazanymi w tabeli stanowiły 34,8% ogółu zarejestrowanych kobiet. Bezrobocie kobiet skoncentrowane było w zawodach związanych z usługami. Zawody najliczniej reprezentowane przez bezrobotne kobiety to: sprzedawca, technik ekonomista, fryzjer, sprzątaczka biurowa, kucharz, technik prac biurowych. Najwięcej jednak posiada zawód sprzedawcy, ich udział w stosunku do ogółu zarejestrowanych kobiet wynosił 17,0%. Sytuacja kobiet na stalowowolskim rynku pracy jest dużo trudniejsza niż bezrobotnych mężczyzn. Kobiety mimo wyższego wykształcenia szybciej tracą pracę i często dłużej niż mężczyźni starają się o ponowne zatrudnienie, o czym świadczy między innymi przewaga kobiet w grupie osób długotrwale bezrobotnych. Możliwości podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy są bardzo ograniczone zarówno dla kobiet nie posiadających kwalifikacji zawodowych, z długą przerwą w wykonywaniu zawodu, jak i tych posiadających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Często jedyną szansą na podjęcie aktywności zawodowej jest udział w stażu. 9 9

10 3. Bezrobotne osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) według zawodów Według stanu na koniec czerwca 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych było 210 absolwentów będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (3,1% ogółu bezrobotnych). Liczba absolwentów w porównaniu do I półrocza 2012 roku zmniejszyła się o 5 osób (2,3%). Poniższa tabela przedstawia zawody najliczniej reprezentowane przez bezrobotnych absolwentów. Tabela 3. Liczba bezrobotnych absolwentów według zawodów w końcu I półrocza 2013 roku w powiecie stalowowolskim (co najmniej 4 osoby) Kod Liczba absolwentów wg zawodu Lp. zawodu Bezrobotni Nazwa Zawodu w końcu I półrocza 2013 roku ogółem razem kobiety "522301" Sprzedawca* "235107" Pedagog "263102" Ekonomista "233008" Nauczyciel języka angielskiego Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i "242222" turystycznych 6. "512002" Kucharz małej gastronomii* * zawód szkolny Suma Razem Spośród zarejestrowanych absolwentów - 88 nie posiadało zawodu wyuczonego, w tym 57 kobiet i była to najliczniejsza grupa młodych bezrobotnych. Natomiast wśród posiadających zawód wyuczony w końcu czerwca 2013 roku najwięcej zarejestrowanych absolwentów posiadało zawód: sprzedawca, pedagog, nauczyciel języka angielskiego, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, kucharz małej gastronomii. W tabeli przeważają zawody o wyższych kwalifikacjach

11 4. Osoby długotrwale zarejestrowane (ponad 12 miesięcy) Na koniec I półrocza 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych było 2136 osób bezrobotnych pozostających w ewidencji powyżej 12 miesięcy, tj. 32% ogółu. Kobiety stanowiły 55,3% ogółu osób długotrwale zarejestrowanych (1181 kobiet). W poniższej tabeli wyszczególniono zawody, w których liczba osób długotrwale bezrobotnych jest największa. Lp. Tabela 4. Bezrobotni długotrwale wg zawodów na koniec I półrocza 2013 roku (co najmniej 30 osób). Kod zawodu Nazwa Zawodu Bezrobotni ogółem Liczba bezrobotnych długotrwale wg zawodu w końcu I półrocza 2013 roku razem kobiety "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "515303" Robotnik gospodarczy "711202" Murarz* "931301" Robotnik budowlany "411004" Technik prac biurowych* "911207" Sprzątaczka biurowa "432103" Magazynier "331403" Technik ekonomista* "514101" Fryzjer* Suma Razem * zawód szkolny Osoby długotrwale bezrobotne posiadające zawody wskazane w tabeli stanowiły 35,5% ogółu wszystkich osób długotrwale zarejestrowanych. Najwięcej osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy posiadało zawód: sprzedawca (301 osób), ślusarz (78 osób), robotnik gospodarczy (70 osób). Wydłużający się czas pozostawania bez pracy zmniejsza szanse ponownego zatrudnienia. Dezaktualizacji ulegają posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co wymusza konieczność dokształcenia, a często przekwalifikowania. Długotrwałe bezrobocie spowodowane było przede wszystkim brakiem lub znikomą liczbą ofert pracy

12 5. Napływ bezrobotnych wg zawodów Na przestrzeni I półrocza 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli zarejestrowało się 4005 osób bezrobotnych, wśród nich było 1740 kobiet, tj. 43,4% (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego status otrzymało 3470 osób, w tym 1503 kobiety). Odnotowano zatem wzrost liczby osób noworejestrowanych w porównaniu z I półroczem 2012 roku o 535 osób, tj. o 15,4%). Kształtowanie się napływu bezrobotnych (co najmniej 40 osób) wg zawodów (kod 6-cyfrowy) w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 5. Napływ bezrobotnych według zawodów w I półroczu 2013 roku w powiecie stalowowolskim (40 osób i powyżej). Napływ w tym Lp. bezrobotnych Kod Nazwa zawodu w I półroczu zawodu 2013 roku kobiety absolwenci kobiety ogółem 1. "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "722204" Ślusarz* "931301" Robotnik budowlany "263102" Ekonomista "311504" Technik mechanik* Technik "331403" ekonomista* 8. "432103" Magazynier "512001" Kucharz* Kucharz małej "512002" gastronomii* Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* Robotnik "515303" gospodarczy "711202" Murarz* "235107" Pedagog "911207" Sprzątaczka biurowa Razem Ogółem zawód szkolny Najczęściej status osoby bezrobotnej nabywały osoby nie posiadające zawodu 642 osoby, tj. 16,0% ogółu rejestracji w tym okresie. Można wnioskować, iż tej grupie osób najtrudniej jest utrzymać się na rynku pracy. Analiza danych zamieszczonych w tabeli wykazuje, że największy napływ bezrobotnych odnotowany został w grupach zawodowych najliczniej reprezentowanych na terenie powiatu stalowowolskiego: sprzedawca (307 osób), ślusarz (136 osób), robotnik 12 12

13 budowlany (70 osób) i ekonomista (68 osób). Udział osób przedstawionych w powyższej tabeli wynosił 42,6% ogólnej liczby osób napływających do rejestru tut. urzędu pracy w I półroczu 2013 roku. Podobnie kształtowała się sytuacja w I półroczu poprzedniego roku, najliczniejszą grupę także stanowili sprzedawcy. Napływ bezrobotnych z tej grupy zawodowej jest bardzo dynamiczny. W I półroczu 2013 roku wśród osób noworejestrowanych 561 (tj. 14,0%) to osoby, będące w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki. Najwięcej rejestrujących się absolwentów 182 osoby nie posiadało żadnego zawodu wyuczonego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zwiększyła się liczba rejestrujących się absolwentów o 128 osób. Natomiast liczba absolwentów nie posiadających zawodu wzrosła o 49 osób. Największa liczba absolwentów rejestrowała się w zawodach: sprzedawca 22 osoby, ekonomista 18 osób, pedagog 17 osób, kucharz małej gastronomii. Na poziomie 2- cyfrowych grup zawodowych najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowało się w następujących grupach: Robotnicy obróbki metali, mechanicy, maszyn i urządzeń i pokrewni (kod 72) 14,06% Sprzedawcy i pokrewni (kod 52) 11,21% Pracownicy usług osobistych (kod 51) 7,97% Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (kod 71) 6,33% Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (kod 31) 5,95% Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury (kod 26) 5,44% Robotnicy w przemyśle spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (kod 75) 4,37%, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (kod 21) 4,07%, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania (kod24) 4,01% W pozostałych grupach zawodowych udział bezrobotnych rejestrujących się w PUP nie przekraczał 4% ogółu zarejestrowanych

14 6. Grupy zawodów generujących długotrwałe bezrobocie Miernikiem, który pozwala na wskazanie zawodów generujących w najwyższym stopniu bezrobocie długotrwałe, jest wartość wskaźnika długotrwałego bezrobocia. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia zdefiniowany jest jako udział zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) w danym zawodzie do ogólnej liczby osób bezrobotnych w danym zawodzie. Wartość tego wskaźnika kształtuje się od 0 (dla sytuacji, gdy w danym zawodzie nie występują osoby długotrwale bezrobotne) do 1 (w sytuacji, gdy każdy bezrobotny w danym zawodzie pozostaje w ewidencji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy). Bardzo ostrożnia powinna być jednak interpretacja analizowanego wskaźnika. W sytuacji gdy dany zawód reprezentuje tylko 1 osoba bezrobotna i jednocześnie pozostaje ona w rejestrze powyżej roku, to zgodnie z przyjętą definicją należałoby uznać zawód ten za generujący długotrwałe bezrobocie. Dlatego też w poniższej tabeli przedstawiona jest wartość wskaźnika tylko dla zawodów, które reprezentowane są przez więcej niż 1% bezrobotnych. Ranking grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie, w których zarejestrowanych jest powyżej 1% bezrobotnych w powiecie stalowowolskim w I połowie 2013 roku przedstawia poniższa tabela. Lp. Tabela 6. Ranking grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w I połowie 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni (% z ogółu) Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i 1. 1,20 0 "8122" nakładania powłok 2. "3115" Technicy mechanicy 1,85 0, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 1,32 0, "2631" Ekonomiści 1,41 0, "5120" Kucharze 3,36 0, "7412" Elektromechanicy i elektromonterzy 1,09 0, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 2,16 0, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 3,46 0, "7531" Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 1,22 0, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 1,93 0, "7222" Ślusarze i pokrewni 3,86 0, "5141" Fryzjerzy 1,65 0,3895 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej 13. 1,36 0,3974 "8189" niesklasyfikowani 14. "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2,21 0, "4321" Magazynierzy i pokrewni 1,88 0, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1,78 0,

15 17. "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 12,35 0, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 2,09 0, "7112" Murarze i pokrewni 1,81 0, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 1,90 0, "5153" Gospodarze budynków 2,12 0,582 Biorąc pod uwagę zasadę, że im wyższy wskaźnik długotrwałego bezrobocia tym gorsza sytuacja danej grupy zawodowej, długotrwałe bezrobocie dotyczy szczególnie zawodów: gospodarze budynków, pracownicy obsługi biurowej, murarze i pokrewni, pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne, sprzedawcy sklepowi, piekarze, cukiernicy i pokrewni, magazynierzy i pokrewni, robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym. Natomiast w stosunkowo lepszej sytuacji powinni być: technicy mechanicy, specjaliści do spraw administracji i rozwoju, ekonomiści, kucharze. Interpretacja wskaźnika wskazuje, iż w najlepszej sytuacji znalazła się grupa zawodowa operatorzy urządzeń do obróbki powierzchni metali i nakładania powłok, gdzie wartość wskaźnika wyniosła 0, a co oznacza, że w tej grupie zawodowej nie występują osoby długotrwale bezrobotne. Analiza zależności długotrwałego bezrobocia od posiadanego zawodu nie może być jednak w pełni merytorycznie poprawna, bowiem wiele osób bezrobotnych posiada oprócz zawodu wyuczonego inne kwalifikacje zawodowe, a do celów statystycznych nie jest możliwe przypisywanie bezrobotnym więcej niż jednego zawodu. Stale jednak czynnikiem decydującym o dominującej pozycji niektórych zawodów jest ciągły i znaczny napływ bezrobotnych oraz znikoma liczba ofert pracy. Bardzo istotny jest fakt, że to nie zawsze posiadany zawód jest przyczyną długotrwałego bezrobocia, ale w indywidualnych przypadkach mają także wpływ inne czynniki, takie jak: cechy osobowości, doświadczenie zawodowe, umiejętności, predyspozycje, dyspozycyjność konieczna do wykonywania pracy na niektórych stanowiskach, oczekiwania odnośnie wysokości wynagrodzenia, motywacja. Można zauważyć, iż bardzo często długotrwałe bezrobocie generują nie konkretne grupy zawodowe, ale grupy społeczne ukształtowane np. wg kryterium płci, czy wieku

16 II. Analiza ofert pracy w powiecie stalowowolskim według zawodów 1. Oferty pracy według zawodów W I półroczu 2013 roku do PUP wpłynęło 1205 ofert pracy. W tej liczbie uwzględniono oferty pracy (niesubsydiowane i subsydiowane), stażu i przygotowania zawodowego. Liczba ta była większa w porównaniu z I półroczem 2012 roku o 283 oferty pracy (tj. 30,7%). Analiza ofert pracy, będących w dyspozycji urzędu pracy nie ma charakteru wyczerpującego, ponieważ nie wszystkie oferty pracy są zgłaszane przez pracodawców do urzędu pracy. Chcąc przedstawić najbardziej realne zapotrzebowanie na zawody na lokalnym rynku pracy w analizie przedstawiono oferty pracy, które nie mają charakteru jednostkowego. Strukturę ofert pracy wg grup zawodowych przedstawia poniższy wykres. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie stalowowolskim w I pólroczu 2013 r. 12,53 44,48 10,04 9,87 7,97 4,32 4,32 6,47 Sprzedawcy i pokrewni Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Średni personel do spraw biznesu i administracji Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Pracownicy uslug osobistych Pracownicy do spraw finansowo - statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostałe Analizując oferty pracy według 2- cyfrowych grup zawodowych należy stwierdzić, że największy popyt na pracowników wystąpił w grupach: Sprzedawcy i pokrewni (kod 52) 12,53%, gdzie przeważały oferty: sprzedawcy 16 16

17 sklepowi (ekspedienci), Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (kod 72) 10,04%, przeważały tu oferty pracy: ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali, ślusarze, spawacze, mechanicy pojazdów samochodowych, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (kod 41) 9,87%, przeważały oferty: pracownicy obsługi biurowej, Pracownicy usług osobistych (kod 51) 7,97%, gdzie przeważały oferty pracy: kucharzy, gospodarze budynków, fryzjerzy Średni personel do spraw biznesu i administracji (kod 33) 6,47%, gdzie przeważały oferty: przedstawiciele handlowi, pracownicy administracyjni Pracownicy do spraw finansowo- statystycznych i ewidencji materiałowej (kod 43)- 4,32%, gdzie przeważały oferty pracy: pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości, magazynierzy, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (kod 21) 4,32%, gdzie przeważały oferty pracy dla inżynierów mechaników. Poniższa tabela przedstawia listę zawodów i specjalności (kody 6-cyfrowe), w których w I półroczu 2013 roku, zgłoszono co najmniej 10 ofert pracy. Tabela 7. Zawody, w których zgłoszono 10 i więcej ofert pracy w I połowie 2013 roku. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 roku 1. "522301" Sprzedawca* "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "411004" Technik prac biurowych* "941201" Pomoc kuchenna "515303" Robotnik gospodarczy "332203" Przedstawiciel handlowy "432103" Magazynier "512001" Kucharz* "722308" Operator obrabiarek sterowanych numerycznie "524404" Telemarketer "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji "431101" Asystent do spraw księgowości "911207" Sprzątaczka biurowa 18 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze "334390" biura zarządu 15. "511204" Kontroler biletów "514101" Fryzjer* "713102" Malarz budowlany "933304" Robotnik magazynowy

18 19. "243305" Specjalista do spraw sprzedaży "531202" Asystent nauczyciela przedszkola "832202" Kierowca samochodu dostawczego "228301" Fizjoterapeuta "334402" Sekretarka medyczna "412001" Sekretarka "722204" Ślusarz* "722314" Tokarz w metalu "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "931205" Robotnik drogowy 10 Razem 605 * zawód szkolny Ogółem 1205 Wskazane w tabeli oferty pracy stanowiły ok. 50,2% wszystkich zgłoszonych wolnych miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Zawody, w których odnotowano największą liczbę ofert pracy to: sprzedawca - 91 ofert pracy, tj. o 39 ofert pracy więcej niż w I półroczu 2012 roku, technik prac biurowych- 42 oferty pracy, tj. o 34 oferty pracy więcej niż w I półroczu 2012 roku, pomoc kuchenna 36 ofert pracy, tj. o 20 ofert pracy więcej niż w I półroczu 2012 roku, robotnik gospodarczy 30 ofert pracy, tj. o 10 ofert pracy więcej niż w I półroczu 2012 roku. Oferty pracy w zawodach: pozostali pracownicy obsługi biurowej, asystent do spraw księgowości, pozostali pracownicy administracyjni, asystent nauczyciela przedszkola to przede wszystkim oferty stażu. Natomiast oferty pracy w zawodach: robotnik gospodarczy w przeważającej części dot. pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Generalnie pracodawcy poszukują pracowników uniwersalnych o zróżnicowanych kwalifikacjach, zaangażowanych, dyspozycyjnych, mobilnych i posiadających doświadczenie zawodowe. Wśród przedstawionych w tabeli zawodach, brak jest takich, w których konieczne byłoby posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych. Podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej poszukiwane przez pracodawców zawody to jednocześnie zawody najliczniej reprezentowane przez zarejestrowanych bezrobotnych. Ze statystyki urzędu pracy wynika, iż w 538 zawodach z 819 opisanych w rankingu (wg kodu 6 cyfrowego) nie zostały złożone oferty pracy. Szczególnie rzadko zgłaszane są oferty pracy dla grupy specjalistów. Można również sądzić, że rekrutacja na te stanowiska jest prowadzona poza urzędem pracy

19 Należy zaznaczyć, że powyższe dane bazują jedynie na danych zgromadzonych przez tut. urząd pracy dot. liczby osób bezrobotnych oraz liczby zgłoszonych ofert pracy, prezentowanych według zawodów i specjalności. Raport nie obejmuje analizy ofert zamieszczanych w prasie i Internecie. Wiele informacji o rzeczywistym popycie na pracę nie trafia do urzędu i nie znajduje odzwierciedlenia w dokonanej analizie. Ponadto w przypadku ofert pracy zdarza się, że pracodawcy zgłaszają kilkakrotnie zapotrzebowanie na to samo stanowisko i nie jest to uwzględniane w danych urzędów pracy. Liczba dostępnych miejsc pracy może więc być zawyżona. 2. Bezrobocie według Polskiej Klasyfikacji Działalności Biorąc pod uwagę rodzaj działalności gospodarczej wg PKD na koniec I półrocza 2013 roku najwięcej zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu powiatu stalowowolskiego posiadało doświadczenie zawodowe w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe 30,20%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 21,55% budownictwo 11,37%, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca -7,93% administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4,59 %, Bezrobotni z tych sekcji stanowią 75,64% bezrobotnych zarejestrowanych na koniec I półrocza 2013 roku. Dokonując analizy ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2013 roku przez pracodawców z terenu powiatu stalowowolskiego zauważmy, że wolne stanowiska pracy zgłaszali przede wszystkim pracodawcy w sektorach: przetwórstwo przemysłowe 20,41%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 19,92 %, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 10,04 %, opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9,05%, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8,13%, edukacja 6,47% 19 19

20 budownictwo 6,39% działalność profesjonalna, naukowa i techniczna- 6,31%, Oferty pracy kierowane z tych sekcji stanowiły 86,72% ogółu zgłoszonych w I półroczu 2013 roku ofert pracy. Najwięcej zgłoszeń miejsc pracy odnotowano w sekcjach, w których występuje największa liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych w I półroczu 2013 r. bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (powyżej 80 zarejestrowanych bezrobotnych w sekcji) oraz ofert pracy zgłaszanych w I półroczu 2013r. w powiecie stalowowolskim. Tabela nr 8. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (powyżej 80 osób) oraz oferty pracy w powiecie stalowowolskim w I półroczu 2013 roku Oferty Oferty Bezrobotni Bezrobotni pracy pracy stan zarejestrowani stan w końcu zgłoszone Sekcja PKD w końcu w I-półroczu I-półrocza w I-półrocza 2013r. 2013r. I-półroczu 2013r. 2013r. Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja przetwórstwo przemysłowe obejmuje największą liczbę bezrobotnych i jest równocześnie sektorem najczęściej zgłaszającym oferty pracy i zatrudniającym nowych pracowników za pośrednictwem urzędu pracy. Drugą sekcją co do wielkości osób bezrobotnych i liczby zgłoszonych ofert pracy jest handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Podsumowując dysproporcje występujące na lokalnym rynku pracy między liczbą ofert pracy, a liczbą bezrobotnych znajdują również swoje odzwierciedlenie w analizie porównawczej według sekcji PKD

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za 2014 roku Stalowa Wola, marzec 2015 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2010 roku Stalowa Wola, październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za II półrocze 2010 roku Stalowa Wola, marzec 2011 r. Spis treści Wstęp.3 I. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrali 755-55-86, tel./fax 755-25-00, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo