RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA"

Transkrypt

1 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2011

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI. 2 WSTĘP BEZROBOCIE WEDŁUG ZAWODÓW Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWODÓW ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Zawody nadwyżkowe Zawody wykazujące równowagę Zawody deficytowe.13 WNIOSKI..16 SPIS TABEL..17 2

3 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim przedstawia raport analitycznostatystyczny pt. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku. Raport został sporządzony w oparciu o zgłoszone oferty pracy z zakładów pracy i strukturę zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Badanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych posłuży do monitorowania zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz określenia kierunku zmian w odniesieniu do zawodów wywierających największy wpływ na rynek pracy. Niniejszy raport diagnostyczny zawiera analizę skali i struktury bezrobocia oraz podaży i popytu na pracę, dla poszczególnych zawodów. Do opracowania raportu wykorzystano dane statystyczne ze sprawozdań MPiPS-01 (załączniki 2 i 3) za I półrocze 2011 roku, w tym: liczbę osób zarejestrowanych wg zawodów mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, liczbę ofert pracy zgłoszonych z zakładów pracy funkcjonujących na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy opracowano posługując się nazwami zawodów i specjalności, zgodnymi z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie polskiej klasyfikacji działalności (PKD). Zawody deficytowe i nadwyżkowe zostały wyznaczone w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki / deficytu poszczególnych zawodów. Na bazie wskazanych źródeł informacji opracowano tabele statystyczne w zakresie: struktury bezrobotnych wg zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy); struktury napływu bezrobotnych wg zawodów; zgłoszonych ofert pracy wg 6-cyfrowego kodu zawodów; rankingu zawodów nadwyżkowych; rankingu zawodów deficytowych; rankingu zawodów zrównoważonych, które wykorzystano do przeprowadzenia: 1) analizy bezrobocia wg zawodów (rozdział I opracowania), 2) analizy ofert pracy wg zawodów ( rozdział II opracowania), 3) analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych ( rozdział III opracowania). 3

4 1. BEZROBOCIE WEDŁUG ZAWODÓW 1.1. Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Na dzień r., spośród osób mających adres zameldowania w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrowanych było 4037 osób bezrobotnych (2143 kobiety). W tej grupie 1145 bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy (w tym 602 kobiety). Absolwenci czyli osoby, które zarejestrowały się w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, stanowili 3% ogółu zarejestrowanych (93 osoby, w tym 61 kobiet). Tabela 1 przedstawia grupę 38 zawodów, w których, w końcu I półrocza 2011 roku, było zarejestrowanych powyżej 20 osób. Tabela 1. Ranking zawodów według liczby bezrobotnych w powiecie m. Piotrków Trybunalski. Stan na 30 czerwca 2011 roku (zawody obejmujące powyżej 20 osób) w tym Lp. Kod Bezrobotni powyżej Nazwa zawodu absolwenci zawodu ogółem kobiety 12 m-cy razem kobiety razem kobiety 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "931301" Robotnik budowlany "932101" Pakowacz "411004" Technik prac biurowych* "432103" Magazynier "515303" Robotnik gospodarczy "911207" Sprzątaczka biurowa "331403" Technik ekonomista* Robotnik pomocniczy w przemyśle "932911" przetwórczym "753303" Szwaczka "722204" Ślusarz* "512001" Kucharz* "263102" Ekonomista "933304" Robotnik magazynowy "711202" Murarz* "242217" Specjalista administracji publicznej "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "311504" Technik mechanik* "832203" Kierowca samochodu osobowego "941201" Pomoc kuchenna "833203" Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali robotnicy przy pracach prostych 23 "932990" w przemyśle "332203" Przedstawiciel handlowy Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia "541390" 26 "513101" Kelner* "311204" Technik budownictwa* "713102" Malarz budowlany "522305" Technik handlowiec* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "723190" Pozostali mechanicy pojazdów

5 samochodowych 32 "753105" Krawiec* "751201" Cukiernik* "752208" Stolarz meblowy "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "523002" Kasjer handlowy "712601" Hydraulik "722314" Tokarz w metalu OGÓŁEM Źródło: Tablica wynikowa T-I/P-1 danych ze sprawozdania MPiPS-01 dla powiatu m. Piotrków Trybunalski Z tabeli 1 wynika, że najliczniejszą grupą zarejestrowaną w końcu I półrocza 2011 r., była grupa osób bez zawodu 349. Stanowiła ona 8,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Osoby bez zawodu to osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym oraz średnim ogólnokształcącym, które po ukończeniu szkoły nie nabyły odpowiednich kwalifikacji zawodowych, bądź nie przepracowały w danym zawodzie co najmniej 1 roku. Kolejnymi zawodami, w których odnotowano największą liczbę bezrobotnych były: sprzedawca 317 osób, robotnik budowlany - 165, pakowacz 126, technik prac biurowych 100, magazynier 100, robotnik gospodarczy 97, sprzątaczka 90. Warto zauważyć, że bezrobotni długotrwale stanowili 28,4% ogółu zarejestrowanych. Jednak wartość tego wskaźnika dla zawodów o największej liczbie bezrobotnych, była znacznie większa niż dla ogółu. Dla sprzedawców wyniósł on 30,3%, robotników budowlanych 38,2%, pakowaczy 32,5%, zaś techników prac biurowych 47%. W omawianej grupie wstąpiły tylko dwa zawody, które wynikały z wykształcenia wyższego: ekonomista, specjalista administracji publicznej. Większość z zawodów ujętych w tabeli to zawody wynikające z nabytego doświadczenia. Są to przede wszystkim: sprzedawca, robotnik budowlany, pakowacz, magazynier, robotnik gospodarczy, sprzątaczka biurowa. Ponadto znaczna część bezrobotnych reprezentowała zawody, które zostały nabyte w drodze wykształcenia np.: technik ekonomista, ślusarz, kucharz, murarz, technik mechanik, kelner, technik budownictwa, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych. Powyższa Tabela pokazuje, że w grupie reprezentującej 7,2% (38/528) zawodów analizowanych występujących w obrębie Piotrkowa Trybunalskiego, zarejestrowanych było 61,1% (2469/4037) bezrobotnych z tego powiatu, posiadających omawiane zawody. 5

6 1.2. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych W okresie I półrocza 2011 roku zarejestrowało się ogółem 2639 osób bezrobotnych (w tym 1312 kobiet), posiadających adres zameldowania w Piotrkowie Trybunalskim. Spośród tej grupy 10,27% (271/2639) stanowili absolwenci - czyli osoby zarejestrowane w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki. Analiza napływu obejmuje zawody, w których zarejestrowało się powyżej 20 osób (25 zawodów). Największą liczbę rejestrujących się, stanowiły osoby bez zawodu osób (Tabela 2). Tabela 2. Ranking zawodów według napływu bezrobotnych w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku (zawody obejmujące powyżej 20 osób) Lp. w tym Kod Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci zawodu ogółem kobiety razem kobiety 1 "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "432103" Magazynier "932101" Pakowacz "931301" Robotnik budowlany "515303" Robotnik gospodarczy "263102" Ekonomista "911207" Sprzątaczka biurowa "331403" Technik ekonomista* "411004" Technik prac biurowych* "722204" Ślusarz* "242217" Specjalista administracji publicznej "753303" Szwaczka "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "933304" Robotnik magazynowy "332203" Przedstawiciel handlowy "512001" Kucharz* "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "311504" Technik mechanik* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "513101" Kelner* "711202" Murarz* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w "932990" przemyśle OGÓŁEM Źródło: Tablica wynikowa T-1/P-2 danych ze sprawozdania MPiPS-01 dla powiatu m. Piotrków Trybunalski Zawodami, które charakteryzowały się największym napływem były: sprzedawca osoby, magazynier - 96 osób, pakowacz 78 osób, robotnik budowlany 72 osoby, robotnik gospodarczy 63 osoby. 6

7 Spośród analizowanych zawodów, w I półroczu 2011 r. w napływie bezrobotnych, odnotowano tylko 2 zawody, które wynikały z wykształcenia wyższego, tj. ekonomista i specjalista administracji publicznej. Bezrobotni rejestrujący się w zawodach robotnika gospodarczego oraz technika prac biurowych to głównie osoby, które nabyły doświadczenie w tym zawodzie w drodze zatrudnienia po stażu lub refundowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Natomiast sprzedawcy, magazynierzy, pakowacze, robotnicy budowlani rejestrowali się głównie, w wyniku rotacji w zakładach pracy. W analizie napływu uwzględniono 25 zawodów, dla których liczba rejestracji była większa niż 20 osób. Zawody te stanowiły zaledwie 5,68% (25/440) ogółu zawodów występujących w napływie bezrobotnych w okresie I półrocza 2011 r. Liczba osób reprezentująca analizowaną grupę, stanowiła 50,28% (1327/2639) całego napływu bezrobotnych. 7

8 2. OFERTY PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W I półroczu 2011 roku do Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęły 663 oferty pracy, które zostały zgłoszone przez pracodawców mających siedzibę na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. W tabeli 3 zamieszczono 22 zawody, w których zgłoszono co najmniej 5 ofert pracy. Tabela 3. Ranking zawodów według ofert pracy w powiecie m. Piotrków Trybunalski (zawody, dla których zgłoszono co najmniej 5 ofert) w I półroczu 2011 roku Oferty pracy Kod zgłoszone Lp. Nazwa zawodu zawodu w I-półroczu w końcu I-półrocza "411004" Technik prac biurowych* "432103" Magazynier "522301" Sprzedawca* "515303" Robotnik gospodarczy "753303" Szwaczka "412001" Sekretarka "911203" Pokojowa "512001" Kucharz* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "311104" Technik geodeta* "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 6 0 "235914" 13 "422602" Recepcjonista "513101" Kelner* "524404" Telemarketer "723105" Mechanik samochodów osobowych "235501" Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego "514101" Fryzjer* "523002" Kasjer handlowy "712612" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych "722204" Ślusarz* "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 5 3 OGÓŁEM Źródło: Tablica wynikowa T-1/P-3 danych ze sprawozdania MPiPS-01 dla powiatu m. Piotrków Trybunalski Oferty zgłoszone w powyższej tabeli stanowią 65,15% ogólnej liczby ofert (432/663). Najwięcej odnotowano ofert pracy dla techników prac biurowych 182, magazynierów 58, sprzedawców 30, robotników gospodarczych 29, szwaczek 23. Analizując tabelę napływu bezrobotnych (Tabela 2) oraz ofert pracy (Tabela 3) można zauważyć, że znaczną część ofert zgłoszono w zawodach o najwyższych wartościach napływu bezrobotnych, czyli: technik prac biurowych, sprzedawca, robotnik gospodarczy, magazynier. Świadczy to o dużej rotacji na rynku pracy w tych zawodach. W przypadku technika prac biurowych można mówić o specyficznej sytuacji, gdyż w większości przypadków są to oferty stażu. Pracodawcy chętnie korzystają z tej formy pomocy, gdyż nie 8

9 ponoszą żadnych kosztów w trakcie jego odbywania, a jedynie zobowiązują się do zatrudnienia na czas określony osoby obywającej staż, po jego zakończeniu. Nieliczne są przypadki, że osoba po odbytym stażu zostaje zatrudniona na dłuższy okres niż zadeklarowany wcześniej przez pracodawcę. Osoby te najczęściej rejestrują się ponownie w urzędzie pracy, w zawodzie, w którym zdobyły doświadczenie podczas odbywania stażu. Stąd duża liczba w napływie osób w zawodzie technik prac biurowych. Podobna sytuacja występuje w przypadku robotników gospodarczych. Stanowiska te, były miejscami pracy tworzonymi głównie przez samorządy, w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, do których najczęściej kierowane były osoby bez kwalifikacji zawodowych i długotrwale bezrobotne. Większość osób, po krótkookresowym zatrudnieniu, ponownie rejestrowała się w urzędzie, stąd odnotowano ich duży udział w strukturze napływu. Duża liczba ofert w zawodzie sprzedawcy i magazyniera, spowodowana była rotacją zatrudnienia w placówkach handlowo-usługowych i magazynach logistycznych, funkcjonujących na terenie miasta.. 9

10 3. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych utworzono w oparciu o zgłoszone oferty pracy i liczbę zarejestrowanych, w I półroczu 2011 roku, bezrobotnych z terenu powiatu m. Piotrków Trybunalski. Z danych statystycznych wyliczono wskaźniki intensywności nadwyżki lub deficytu zawodów. Do obliczenia wskaźnika intensywności nadwyżki / deficytu zastosowano wzór W=O/B, gdzie : O- to liczba zgłoszonych ofert pracy w analizowanym okresie, B- to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w danym okresie. W oparciu o przyjęte wskaźniki wyróżniono zawody: W < 0,9 zawody nadwyżkowe, 0,9 W 1,1 zawody zrównoważone, W > 1,1 zawody deficytowe. gdzie W oznacza wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu 3.1. Zawody nadwyżkowe Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, w którym występuje na rynku pracy mniejsza liczba ofert pracy niż liczba osób zarejestrowanych w tym zawodzie. Spośród 499 zawodów występujących na rynku pracy w Piotrkowie Trybunalskim wyodrębniono 406 zawodów, w których średnia miesięczna liczba rejestrujących się bezrobotnych była wyższa od średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy. W 67 zawodach, wskaźnik intensywności nadwyżki kształtował się na poziomie 0,0294-0,8750. Są to zawody, w których odnotowano zarówno oferty pracy i napływ bezrobotnych. W dalszej analizie uwzględniono 34 zawody, (tabela 4), o wskaźniku intensywności nadwyżki 0,0294-0,

11 Tabela 4. Zawody nadwyżkowe w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku. Średnia Średnia miesięczna miesięczna liczba ofert liczba Kod Lp. Nazwa zawodu pracy zarejestrowanyc zawodu zgłoszonych h bezrobotnych w I-półroczu w I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I- półroczu 2011 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0,1667 5,6667 5,5000 0,0294 "411090" 2 "332203" Przedstawiciel handlowy 0,1667 5,0000 4,8333 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0,1667 3,3333 3,1667 0, "931301" Robotnik budowlany 0, , ,3333 0, "311303" Technik elektryk* 0,1667 2,5000 2,3333 0, "235107" Pedagog 0,1667 2,0000 1,8333 0, "751201" Cukiernik* 0,1667 2,0000 1,8333 0, "933304" Robotnik magazynowy 0,5000 5,6667 5,1667 0, "711202" Murarz* 0,3333 3,6667 3,3333 0, "911207" Sprzątaczka biurowa 0,6667 7,1667 6,5000 0, "752205" Stolarz* 0,1667 1,6667 1,5000 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle "932911" przetwórczym 0,5000 4,6667 4,1667 0, "311504" Technik mechanik* 0,5000 4,1667 3,6667 0, "722314" Tokarz w metalu 0,3333 2,6667 2,3333 0, "722204" Ślusarz* 0,8333 6,3333 5,5000 0, "311101" Laborant chemiczny 0,1667 1,1667 1,0000 0, "522301" Sprzedawca* 5, , ,6667 0, Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* 0,6667 4,1667 3,5000 0, Pracownik ochrony fizycznej bez "541307" licencji 0,3333 2,0000 1,6667 0, "721306" Blacharz samochodowy* 0,1667 1,0000 0,8333 0, "962902" Dozorca 0,1667 1,0000 0,8333 0, "351203" Technik informatyk* 0,5000 2,6667 2,1667 0, "234201" Nauczyciel przedszkola 0,1667 0,8333 0,6667 0, "332302" Zaopatrzeniowiec 0,1667 0,8333 0,6667 0, "514202" Kosmetyczka 0,3333 1,6667 1,3333 0, "524902" Doradca klienta 0,1667 0,8333 0,6667 0, "931205" Robotnik drogowy 0,3333 1,6667 1,3333 0, "941201" Pomoc kuchenna 0,5000 2,1667 1,6667 0, Pozostali robotnicy przy pracach "932990" prostych w przemyśle 0,8333 3,5000 2,6667 0, "243107" Specjalista do spraw reklamy 0,1667 0,6667 0,5000 0, "331301" Księgowy 0,5000 2,0000 1,5000 0, "712501" Monter / składacz okien 0,3333 1,3333 1,0000 0, Monter instalacji i urządzeń "712604" sanitarnych* 0,1667 0,6667 0,5000 0, "721207" Spawacz ręczny gazowy 0,1667 0,6667 0,5000 0,2500 Źródło: Tablica wynikowa T-I/P-4 danych ze sprawozdania MPiPS-01 dla powiatu m. Piotrków Trybunalski. 11

12 Z przedstawionej w tabeli listy zawodów nadwyżkowych wynika, że w grupie tej znalazły się: tradycyjne zawody, wymagające przygotowania fachowego i odpowiednich kwalifikacji, wynikających z wykształcenia lub stażu zawodowego, takie jak: kierowca samochodu osobowego, piekarz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, kierowca operator wózka jezdniowego, frezer, elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego, operator sprzętu do robót ziemnych, mechanik pojazdów samochodowych; zawody wymagające prostych umiejętności jak: robotnik drogowy, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik budowlany, pakowacz, monter/składacz okien, sortowacz; zawody wymagające wykształcenia średniego tj. technik ekonomista, technik budownictwa, technik handlowiec, technik mechanik, technik elektronik, technik drogownictwa, technik fizjoterapii, przedstawiciel handlowy; zawody wymagające wykształcenia wyższego tj. socjolog, specjalista do spraw marketingu i handlu, pracownik socjalny. Wśród analizowanych zawodów nadwyżkowych największą średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, charakteryzowały się zawody: sprzedawca - 33,7 osoby; robotnik budowlany - 12 osób; sprzątaczka biurowa 7,2; ślusarz 6,3; pozostali pracownicy obsługi biurowej 5,7; pracownik magazynowy 5,7; przedstawiciel handlowy 5. W analizie nie uwzględniono części zawodów, które również miały duży udział w kształtowaniu się podaży pracy na lokalnym rynku. Nie ujęto ich w tabeli, gdyż nie zgłoszono dla nich ofert pracy. Średnia miesięczna liczba rejestrujących się w tych zawodach wyniosła dla: pakowacza - 13 osób; ekonomisty 7,2; technika ekonomisty 6,8; specjalisty administracji publicznej 6,1; piekarza - 3,3; hydraulika Zawody wykazujące równowagę W oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki 0,9 W 1,1 wyodrębniono zawody wykazujące równowagę. Równowagę na lokalnym rynku pracy wykazuje 17 elementarnych zawodów (kod 6-cyfrowy). 12

13 Tabela 5. Zawody zrównoważone w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku (0,9 W 1,1) Średnia Średnia Średnia miesięczna miesięczna Wskaźnik miesięczna liczba ofert nadwyżka intensywności Kod liczba Lp. Nazwa zawodu pracy (deficyt) nadwyżki zawodu zarejestrowanych zgłoszonych w podaży siły (deficytu) bezrobotnych w I-półroczu roboczej w I- zawodów I-półroczu półroczu "132103" Kierownik działu produkcji 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 Wychowawca małego 2 "234202" dziecka 0,1667 0,1667 0,0000 1, "251401" Programista aplikacji 0,1667 0,1667 0,0000 1, Inżynier systemów i sieci "252302" komputerowych 0,1667 0,1667 0,0000 1, "262101" Archiwista 0,3333 0,3333 0,0000 1, "311201" Kosztorysant budowlany 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 Technik mechanik obróbki 7 "311509" skrawaniem 0,3333 0,3333 0,0000 1, "311890" Pozostali kreślarze 0,1667 0,1667 0,0000 1, Kontroler jakości produktów spożywczych 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 "314401" 10 "321301" Technik farmaceutyczny* 0,1667 0,1667 0,0000 1, "512090" Pozostali kucharze 0,3333 0,3333 0,0000 1, "721206" Spawacz metodą TIG 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 Monter konstrukcji 13 "721404" stalowych 0,3333 0,3333 0,0000 1, "741103" Elektryk* 0,1667 0,1667 0,0000 1, "821904" Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów 0,1667 0,1667 0,0000 1, Operator suwnic "834311" (suwnicowy) 0,3333 0,3333 0,0000 1, Sortowacz surowców "961201" wtórnych 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 Źródło: Tablica wynikowa T-I/P-4 danych ze sprawozdania MPiPS-01 dla powiatu m. Piotrków Trybunalski Wśród przedstawionej w powyższej tabeli grupy zawodów zrównoważonych znajdują się zawody nie mające istotnego wpływu na lokalny rynek pracy. Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie przekroczyła 0,5 osoby, jak również średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy nie była większa niż 0,5 oferty. Wszystkie 17 zawodów przedstawionych w tabeli 5 charakteryzują się wskaźnikiem intensywności równym Zawody deficytowe W niniejszej analizie zawodem deficytowym określany jest zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób zarejestrowanych w tym zawodzie. 13

14 Wśród 499 zawodów występujących na piotrkowskim rynku pracy, odnotowano 76 zawodów charakteryzujących się średnim miesięcznym deficytem podaży siły roboczej. W 17 z nich rejestrowały się osoby bezrobotne i dlatego tylko te zawody objęto analizą. Tabela 6 przedstawia 17 zawodów o wskaźniku deficytu W>1,1. Tabela 6. Zawody deficytowe w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku Średnia Średnia miesięczna miesięczna liczba ofert Kod liczba Lp. Nazwa zawodu pracy zawodu zarejestrowanych zgłoszonych w bezrobotnych w I-półroczu I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I- półroczu 2011 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Mechanik samochodów osobowych 1,0000 0,8333-0,1667 1,2000 "723105" 2 "325905" Opiekunka dziecięca* 0,5000 0,3333-0,1667 1, "422602" Recepcjonista 1,0000 0,6667-0,3333 1, "412001" Sekretarka 1,6667 1,0000-0,6667 1, "132101" Główny technolog 0,3333 0,1667-0,1667 2, "431102" Fakturzystka 0,3333 0,1667-0,1667 2, "524901" Bukieciarz 0,3333 0,1667-0,1667 2, "721204" Spawacz metodą MAG 0,3333 0,1667-0,1667 2, "731802" Dziewiarz 0,3333 0,1667-0,1667 2, "751101" Garmażer 0,3333 0,1667-0,1667 2, "753202" Krojczy 0,3333 0,1667-0,1667 2, Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 0,3333 0,1667-0,1667 2,0000 "817201" 13 "524404" Telemarketer 1,0000 0,3333-0,6667 3, "912103" Prasowaczka ręczna 0,5000 0,1667-0,3333 3, "911203" Pokojowa 1,6667 0,5000-1,1667 3, "228301" Fizjoterapeuta 0,6667 0,1667-0,5000 4, "411004" Technik prac biurowych* 30,3333 6, ,8333 4,6667 Źródło: Tablica wynikowa T-I/P-4 danych ze sprawozdania MPiPS-01 dla powiatu m. Piotrków Trybunalski. Według powyższej tabeli, największy udział w zgłoszonym popycie na pracę miał zawód technika prac biurowych. W tym miejscu należy podkreślić, że były to oferty stażu. Średni miesięczny niedobór podaży siły roboczej dla tego zawodu wyniósł 23,8 osoby. Jego deficytowość nie do końca wydaje się być uzasadniona, gdyż w rzeczywistości w zawodzie pracownika biurowego mogą pracować osoby z różnym wykształceniem, (np. ekonomista, technik ekonomista, specjalista administracji publicznej), doświadczeniem lub po krótkim przyuczeniu do zawodu. W żadnym z pozostałych zawodów miesięczna liczba ofert pracy nie przekroczyła 1,7 oferty na miesiąc, a w większości przypadków 0,5 oferty. Zniwelowanie deficytowości w tych zawodach zależy w dużej mierze od pracodawców oferujących miejsca pracy i ich oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji kandydatów. Z przedstawionej krótkiej analizy zawodów nadwyżkowych i deficytowych wynika, że w strukturze 499 zawodów występujących na rynku pracy powiatu m. Piotrków Trybunalski wg 14

15 intensywności wskaźnika nadwyżki/deficytu, wyodrębniono 67 zawodów nadwyżkowych, które stanowiły 13,43% (67/499); zawody deficytowe 3,40% (17/499); zawody zrównoważone 3,40% (17/499). Pozostałe zawody o wskaźniku równym 0 lub MAX, gdzie o nadwyżce lub deficycie decydował wskaźnik N, oznaczający średnią miesięczną nadwyżkę/deficyt podaży siły roboczej, stanowiły 79,77 % wszystkich zawodów (nie objęte analizą). 15

16 WNIOSKI Przedstawiony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ma charakter diagnostyczny i do końca nie odzwierciedla faktycznej sytuacji na rynku pracy powiatu m. Piotrków Trybunalski. Obejmująca I półrocze 2011 roku analiza napływu bezrobotnych, zgłoszonych ofert pracy oraz struktury zawodowej bezrobotnych, nie daje pełnego obrazu zachodzących zmian i możliwości wskazania tendencji rozwojowych rynku pracy. Obrazuje jedynie bieżącą sytuację piotrkowskiego rynku pracy. Analiza wykazała: grupę 25 zawodów (spośród 440 możliwych), którymi legitymuje się 50% całego napływu bezrobotnych, przewagę zawodów nadwyżkowych (gdzie o nadwyżce popytu na pracę zdecydowała liczba osób reprezentująca poszczególne zawody) nad deficytowymi, zjawisko, gdzie z jednej strony osób reprezentujących poszczególne zawody, chętnych do pracy jest więcej niż wolnych miejsc, zaś z drugiej strony pracodawcy mają problemy z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Przeprowadzony ranking, jest próbą zbadania i wskazania zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Może posłużyć do określenia szans bezrobotnych na pozyskanie zatrudnienia, w reprezentowanych zawodach, do oceny zachodzących zmian, a w konsekwencji do wskazania kierunków kształcenia młodzieży, podejmowania działań na rzecz aktywizacji, planowania i organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych w 2011 i roku następnym, zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem pracodawców. Sporządzony raport diagnostyczny, zawierający wyniki badania lokalnego rynku pracy w okresie I półrocza 2011 roku, stanowi element systematycznej obserwacji zjawisk zachodzących na rynku pracy. Opracowanie: Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy (-) Z-ca Dyrektora Barbara Sar Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Pośrednik Pracy (-) (-) Dorota Cudzich Karol Masiarek 16

17 SPIS TABEL Tabela 1. Ranking zawodów według liczby bezrobotnych w powiecie m. Piotrków Trybunalski. Stan na 30 czerwca 2011 roku (zawody obejmujące powyżej 20 osób Tabela 2. Ranking zawodów według napływu bezrobotnych w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku (zawody obejmujące powyżej 20 osób) Tabela 3. Ranking zawodów według ofert pracy w powiecie m. Piotrków Trybunalski (zawody, dla których zgłoszono co najmniej 10 ofert) w I półroczu 2011 roku 8 Tabela 4. Zawody nadwyżkowe w powiecie miasto Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku Tabela 5. Zawody zrównoważone w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku (0,9 W 1,1) Tabela 6. Zawody deficytowe w powiecie m. Piotrków Trybunalski w I półroczu 2011 roku

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2007 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2007 ROK Radom marzec 2008 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest to proces

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PIOTRKOWSKIM ZA II PÓŁROCZE 2010 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2011

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 10.04.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. 1. WSTĘP. /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Prowadzenie prawidłowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2008r. Świdnica, dnia 01.10.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2008r. 1. WSTĘP. /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU Pleszew, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOZIENICKIM W I PÓŁROCZU 2010 październik 2010 Opracowała: Anita Chołaj st. insp. pow. Wydział Aktywizacji Rynku Pracy PUP w Kozienicach I WSTĘP

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŚWIDNICKIM RAPORT POWIATOWY za 2013 rok część I - diagnostyczna 1 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU Pleszew, marzec 2013 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo