Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB"

Transkrypt

1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AGENTÓW OVB ALLFINANZ POLSKA Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB 1. INFORMACJE WSTĘPNE Program ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB bazuje na Warunkach Ogólnych Grupowego Ubezpieczenia na Życie Multiochrona zatwierdzonych Uchwałą 2/Z/2008 Zarządu SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2008 r. (występujących w dalszej części niniejszego tekstu jako: Warunki Ogólne ) oraz dodatkowych warunkach szczególnych programu Extra Grupa OVB określonych w postaci aneksów do Warunków Ogólnych, dostępnych do wglądu Biurze Głównym Ubezpieczającego, tj. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o., oraz jego upoważnionych przedstawicielstwach. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym Extra Grupa OVB poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa składają każdorazowo wniosek o objęciem ich umową Grupowego Ubezpieczenia na Życie Multiochrona na zasadach określonych zapisami Warunków Ogólnych oraz postanowieniami dodatkowych Warunków Szczególnych określonych ww. aneksami. Niniejszy dokument przedstawia główne założenia produktowe programu Extra Grupa OVB. UWAGA!!! Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi części Umowy Ubezpieczenia, w szczególności nie zastępuje OWU. Ma jedynie znaczenie konsultacyjno-pomocnicze dla agentów OVB. 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU EXTRA GRUPA OVB A. UBEZPIECZONY Do ubezpieczenia w ramach programu ubezpieczenia na życie Extra Grupa OVB mają prawo przystąpić osoby, które ukończyły 14. rok życia, lecz jednocześnie nie ukończyły 65. roku życia. Z programu Extra Grupa OVB wyłączone są jednak: a) osoby, które we wnioskowanej dacie objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, nie będą świadczyć aktywnie pracy, np.: w wyniku zwolnienia lekarskiego; b) osoby, które otrzymały rentę inwalidzką; c) osoby zatrudnione w przemyśle metalurgicznym, wydobywczym, odlewniach, hutach, walcowniach lub przemyśle chemicznym; d) osoby wykonujące zawody podwyższonego ryzyka, w szczególności: artysta cyrkowy, personel latający linii lotniczych, sportowiec zawodowy, strona 1 z 8

2 żołnierz służby zawodowej, saper, pirotechnik, kierowca wyścigowy i rajdowy, dżokej, spadochroniarz, nurek, treser zwierząt, agent ochrony posługujący się bronią, osoby pracujące w służbach mundurowych posługujące się bronią e) osoby, które pracują w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa Warunkiem objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Extra Grupa OVB jest kompletnie i prawidłowo wypełniona deklaracja uczestnictwa wraz zamieszczonym w niej kwestionariuszem medycznym. B. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA OKRESY KARENCJI W stosunku do danego ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa w ramach programu Extra Grupa OVB rozpoczyna się z dniem wskazanym na potwierdzeniu ubezpieczenia jako data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu pierwszej składki. W stosunku do ryzyk ubezpieczeniowych objętych ochroną w ramach wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ochrony Ubezpieczyciel ustala następujące OKRESY KARENCJI: a) w przypadku ryzyk dotyczących członków rodziny osoby Ubezpieczonej (współubezpieczonego): urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka karencja trwa przez okres 10 miesięcy; śmierć rodzica, śmierć teścia karencja trwa przez okres 6 miesięcy; śmierć małżonka, śmierć dziecka Ubezpieczonego karencja trwa przez okres 6 miesięcy; b) w przypadku ryzyk dotyczących głównego Ubezpieczonego: śmierci Ubezpieczonego, o ile nie była spowodowana Nieszczęśliwym Wypadkiem karencja trwa przez okres 6 miesięcy; osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego karencja trwa przez okres 6 miesięcy; poważne zachorowanie Ubezpieczonego karencja trwa przez okres 3 miesięcy; leczenie szpitalne Ubezpieczonego, o ile przyczyną pobytu w szpitalu nie były następstwa Nieszczęśliwego Wypadku karencja trwa przez okres 3 miesięcy; Wyszczególnione powyżej okresy karencji mogą ulec skróceniu lub częściowemu ograniczeniu w przypadku, gdy Ubezpieczony przystępując do programu Extra Grupa OVB : rezygnuje z dotychczasowej polisy grupowego ubezpieczenia na życie, zmiana dotychczasowej polisy odbyła się z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej SKRACANIE OKRESÓW KARENCJI W przypadku osób przystępujących do programu Extra Grupa OVB, rezygnujących jednocześnie z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej z dotychczasowej polisy grupowego ubezpieczenia na życie, pod warunkiem jednak, iż była ona zawarta za pośrednictwem OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o. karencja: ulega skróceniu o okres dotychczasowego ubezpieczenia, o ile dane ryzyko ubezpieczeniowe było objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poprzedniej polisy grupowego ubezpieczenia na życie strona 2 z 8

3 ulega ograniczeniu do nadwyżki kwoty przewidzianego programem Extra Grupa świadczenia ponad kwotę analogicznego świadczenia z polisy, z której Ubezpieczony rezygnuje; OGRANICZANIE WYMIARU OKRESÓW KARENCJI W przypadku osób, którzy z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej rezygnują z dotychczasowej polisy grupowego ubezpieczenia na życie, lecz nie była ona umową zawartą za pośrednictwem OVB Allfinanz Polska przyjmuje się, iż w przypadku następujących ryzyk ubezpieczeniowych: śmierć Ubezpieczonego, osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego pobyt Ubezpieczonego w szpitalu poważne zachorowanie Ubezpieczonego śmierć małżonka Ubezpieczonego śmierć dziecka Ubezpieczonego (o ile były one dotychczas objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poprzedniej polisy grupowego ubezpieczenia na życie): czas karencji trwa zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych, tj. odpowiednio 6 miesięcy (śmierć Ubezpieczonego, osierocenie dziecka, śmierć małżonka, śmierć dziecka) lub 3 miesięcy (pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego) okresowi karencji podlega wyłącznie różnica świadczeń pomiędzy polisą SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. a polisą poprzedniego towarzystwa ubezpieczeń UWAGA: W stosunku do ryzyk ubezpieczeniowych jak urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka, śmierć rodzica lub śmierć teścia osoby ubezpieczonej: karencja trwa odpowiednio 10 miesięcy (urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka) lub 6 miesięcy (śmierć rodzica, śmierć teścia) karencji podlega cała kwota przewidzianego programem Extra Grupa OVB świadczenia. UWAGA!!! DOKUMENTY i INFORMACJE WYMAGANE OD UBEZPIECZONEGO DO SKRÓCENIA LUB CZĘŚCIOWEGO OGRANICZENIA WYMIARU OKRESÓW KARENCJI: złożone na deklaracji uczestnictwa oświadczenie Ubezpieczonego potwierdzające okres ubezpieczenia i datę rezygnacji z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie, wystawione przez uprzedniego ubezpieczyciela dokumenty potwierdzające warunki dotychczasowego ubezpieczenia, np.: potwierdzenie ubezpieczenia, certyfikat uczestnictwa w programie grupowego ubezpieczenia na życie, itp. W przypadku, gdy osoba wnioskująca o objęcie jej ochroną ubezpieczeniową w ramach programu ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB rezygnuje z innej polisy grupowego ubezpieczenia na życie zawartego za pośrednictwem OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o., informacja ta powinna znaleźć się na deklaracji uczestnictwa. Brak ww. informacji skutkuje każdorazowo zastosowaniem okresów karencji zgodnie z zapisami odpowiadającej danej umowie ubezpieczenia Warunków Szczególnych. strona 3 z 8

4 C. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DOSTĘPNE ZAKRESY OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W stosunku do danego Ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona w oparciu o jeden z dostępnych wariantów ochrony. W zależności od wybranego wariantu ochronie ubezpieczeniowej mogą podlegać wyłącznie ryzyka dotyczące głównego Ubezpieczonego: śmierć Ubezpieczonego, osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku poważne zachorowanie Ubezpieczonego pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, w tym m.in.: pobyt na OIOM bądź ryzyka dodatkowe dotyczące wydarzeń w życiu rodziny Ubezpieczonego: urodzenie dziecka śmierć rodzica lub teścia śmierć małżonka śmierć dziecka W przypadku jednak, gdy małżonek osoby Ubezpieczonej lub występującej o objęcie ochroną sam wnioskuje uczestnictwo w programie Extra Grupa OVB w ramach zakresu obejmującego jednocześnie następujące ryzyka rodzinne: śmierć małżonka, śmierć dziecka, śmierć teścia może zostać objęty wyłącznie jeden z małżonków, drugi z nich może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w ramach zakresu ochrony nieposiadającego żadnego z ww. ryzyk. Ponadto, w każdym z dostępnych wariantów ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel świadczy ponadto usługi assistance w oparciu o Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny zatwierdzonych Uchwałą 20/Z/2011 Zarządu SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. z dnia 8 czerwca 2011 r., dostępnych do wglądu Biurze Głównym Ubezpieczającego, tj. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o., oraz jego upoważnionych przedstawicielstwach. UWAGA: Ochrona ubezpieczeniowa w ramach usługi Assistance Medyczny dotyczy wyłącznie zdarzeń ubezpieczeniowych w życiu Ubezpieczonego i nie obejmuje przypadków utraty życia lub zdrowia współubezpieczonego (małżonka lub partnera Ubezpieczonego, dziecka, rodzica lub teścia Ubezpieczonego). D. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ZAKRESY OCHRONY PO UKOŃCZENIU 65. ROKU ŻYCIA Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w stosunku do danego Ubezpieczonego ulega ograniczeniu po ukończeniu przez Ubezpieczonego odpowiednio 65., 70., 75. i 80. roku życia. Tabela świadczeń w zależności od wieku Ubezpieczonego oraz ryzyk ubezpieczeniowych podlegających ochronie po ukończeniu 65. roku życia dostępna jest do wglądu Biurze Głównym Ubezpieczającego, tj. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o., oraz jego upoważnionych przedstawicielstwach. strona 4 z 8

5 E. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA RYZYKA DOTYCZĄCE CZŁONKA RODZINY UBEZPIECZONEGO Zgodnie z treścią Warunków Ogólnych poprzez małżonka/ partnera/ rodzica/ teścia/ dziecko osoby ubezpieczonej, zwanych współubezpieczonymi, rozumie się: małżonek osoba, która w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w Umowie Ubezpieczenia pozostawała z Ubezpieczonym w związku małżeńskim; partner osoba nie spokrewniona z Ubezpieczonym, stanu wolnego i płci przeciwnej niż Ubezpieczony, nie starsza od Ubezpieczonego o więcej niż o 15 lat, z którą Ubezpieczony prowadzi wspólne gospodarstwo domowe; warunkiem zgłoszenia partnera jest stan wolny Ubezpieczonego; zgłoszenie partnera wymaga formy pisemnej i możliwe jest wyłącznie w dacie przystąpienia do ubezpieczenia lub w rocznicę polisy; uwaga: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie dotyczącym partnera osoby Ubezpieczonej odnosi się wyłącznie do przypadków śmierci partnera, o ile śmierć współubezpieczonego nastąpiła w okresie, w którym Ubezpieczyciel udzielał Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. dziecko dziecko własne Ubezpieczonego, przysposobione lub pasierb, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub naturalna matka pasierba; uwaga: Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu śmierci dziecka, pod warunkiem, iż śmierć nastąpiła w okresie ubezpieczenia a dziecko osoby Ubezpieczonej nie ukończyło 25. roku życia. rodzic ojciec lub matka Ubezpieczonego lub osoba, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia Ubezpieczonego, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub naturalna matka; teść ojciec lub matka małżonka Ubezpieczonego lub osoba, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia małżonka Ubezpieczonego, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub naturalna matka małżonka Ubezpieczonego; W przypadku zajścia w trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia śmierci współubezpieczonego, (małżonka lub partnera, dziecka, rodzica, teścia) Ubezpieczyciel, w zależności od okoliczności i rodzaju zgłaszanego roszczenia, wypłaca Ubezpieczonemu świadczenie po otrzymaniu m. in. następujących dokumentów (oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem): dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, odpisu skróconego aktu zgonu współubezpieczonego; karty statystycznej do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub innej dokumentacji medycznej potwierdzającej przyczynę zgonu współubezpieczonego; dokumentów niezbędnych do określenia rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa, np.: odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka Ubezpieczonego lub dokumentu sądowego potwierdzającego fakt przysposobienia dziecka; aktu urodzenia Ubezpieczonego lub postanowienia sądu w sprawie przysposobienia Ubezpieczonego; odpisu skróconego aktu małżeństwa wraz z pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego o pozostawaniu w związku małżeńskim; strona 5 z 8

6 W przypadku, gdy Ubezpieczony występuje do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka zobowiązany jest wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia i potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu potwierdzającego tożsamość dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe akt urodzenia powinien zawierać adnotację pracownika Urzędu Stanu Cywilnego poświadczającą ten fakt). UWAGA: Ubezpieczony występujący z wnioskiem o wypłatę świadczenia wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia i pozostałymi załącznikami zobowiązany jest do każdorazowego przekazania Ubezpieczycielowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku roszczeń z tytułu urodzenia dziecka, urodzenia martwego dziecka, śmierci rodzica, śmierci teścia lub śmierci dziecka zgłaszanych w trybie szybkiej ścieżki obsługi roszczeń on-line (strona www SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.) wymagane jest by dołączane do wniosku o wypłatę roszczenia załączniki stanowiły skan oryginałów ww. dokumentów a Ubezpieczony wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia załączył oświadczenie o posiadaniu oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. E. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RYZYKA DOTYCZĄCE GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO W przypadku, gdy zgłaszane roszczenie dotyczy śmierci Ubezpieczonego osoba występująca z wnioskiem o wypłatę świadczenia wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dokumentu poświadczającego tożsamość Uposażonego zobowiązana jest do przekazania Ubezpieczycielowi m. in. następujących dokumentów: dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego; kartę statystyczną do karty zgonu z wpisem dotyczącym przyczyny zgonu i/lub inną dokumentację medyczną (np. karta leczenia szpitalnego) potwierdzającą przyczynę zgonu; notatkę policyjną w przypadku zawiadomienia policji; orzeczenie kończące w sprawie w przypadku, gdy w związku z śmiercią Ubezpieczonego prowadzone było postępowanie/ dochodzenie/ śledztwo; kserokopię prawa jazdy wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu (w przypadku roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), wyciągu lub kopii protokołu z wykonanej sekcji zwłok (o ile przeprowadzono); wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi (o ile badano); kserokopii protokołu powypadkowego (w przypadku roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy), W przypadku, gdy zgłaszane roszczenie dotyczy poważnego zachorowania lub pobytu Ubezpieczonego w szpitalu występujący o wypłatę świadczenia prócz formularza zgłoszenia roszczenia i kserokopii dokumentu poświadczającego tożsamość Ubezpieczonego zobowiązany jest dostarczyć: kartę informacyjną leczenia szpitalnego z wpisaną przyczyną i okresem hospitalizacji (w przypadku roszczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu); dokumentację medyczną opisującą przebieg leczenia (np.: datę przyjęcia i wypisu Ubezpieczonego na OIOM, datę rozpoczęcia okresu hospitalizacji, itp.) lub datę diagnozy jednostki chorobowej objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach katalogu poważnych zachorowań Ubezpieczonego (np.: data uzyskania wyniku badania histopatologicznego, itp.); inne dokumenty związane z przyczyną hospitalizacji lub wystąpieniem u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, np.: protokół powypadkowy, notatka policyjna, wynik badania na zawartość alkoholu we krwi Ubezpieczonego, dokumenty potwierdzające zgodność rozpoznanej choroby z przyjętą definicją poważnego zachorowania, itp. strona 6 z 8

7 W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłasza roszczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia i kserokopią dowodu potwierdzającego tożsamość wymaga od Ubezpieczonego dostarczenia wszelkich dokumentów związanych z zaistniałym nieszczęśliwym wypadkiem, w szczególności: dokumentację opisującą proces leczenia i okoliczności zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, notatkę policyjną w przypadku zawiadomienia policji, orzeczenie kończące w sprawie w przypadku, gdy prowadzone było postępowanie/ dochodzenie/ śledztwo kserokopię prawa jazdy wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku, gdy Ubezpieczony uczestniczył w wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, dokumentów potwierdzających wynik badania na zawartość alkoholu we krwi (o ile badano), protokół powypadkowy (w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pracy lub wykonywania codziennych obowiązków służbowych), UWAGA: Wszelkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia należy złożyć w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadkach, w których prowadzone było postępowanie karne, a którego wynik może mieć wpływ na uznanie przez Ubezpieczyciela zgłoszonego roszczenia lub wypłatę świadczenia, zgłaszający roszczenie zobowiązany jest załączyć postanowienie lub wyrok sądu wraz z uzasadnieniem. UWAGA!!! Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. Niniejszy dokument nie stanowi części Umowy Ubezpieczenia, w szczególności nie zastępuje OWU. Ma jedynie znaczenie konsultacyjno-pomocnicze dla agentów OVB. strona 7 z 8

8 KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA??? NIE!!! TAK! pośrednikiem nie było OVB pośrednikiem było OVB KARENCJE: dla wszystkich ryzyk: OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE KARENCJE WYSTĘPUJĄCE W PROGRAMIE EKSTRA GRUPA OVB KARENCJE: A) dla następujących ryzyk ubezpieczeniowych: śmierć Ubezpieczonego, osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli przyczyną hospitalizacji Ubezpieczonego nie były następstwa nieszczęśliwych wypadków poważne zachorowanie Ubezpieczonego śmierć małżonka Ubezpieczonego śmierć dziecka Ubezpieczonego czas karencji trwa zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych a okresowi karencji podlega wyłącznie różnica świadczeń pomiędzy polisą SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. a polisą poprzedniego towarzystwa ubezpieczeń B) w przypadku następujących ryzyk: urodzenie dziecka urodzenie martwego dziecka śmierć rodzica śmierć teścia karencja trwa odpowiednio 10 miesięcy (urodzenie dziecka, urodzenie martwego dziecka) lub 6 miesięcy (śmierć rodzica, śmierć teścia), karencji podlega cała kwota przewidzianego programem Extra Grupa OVB świadczenia. KARENCJE: dla wszystkich ryzyk: ulega skróceniu o okres dotychczasowego ubezpieczenia, o ile dane ryzyko ubezpieczeniowe było uprzednio objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poprzedniej polisy grupowego ubezpieczenia na życie karencja ulega ograniczeniu do nadwyżki kwoty przewidzianego programem Extra Grupa świadczenia ponad kwotę analogicznego świadczenia z polisy, z której Ubezpieczony przechodząc do SIGNAL IDUNA Życie Polska rezygnuje; strona 8 z 8

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY W celu szybkiego odszukania danego zagadnienia należy ustawić kursor na wybranym haśle, a następnie

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o złożenie Formularza wraz

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego Lp. Zdarzenie Wymagane dokumenty akt u 1 kompletna dokumentacja medyczna związana z z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u oraz dotyczącej udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych akt u 2 w wypadku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o wysłanie listem poleconym

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA-

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na śycie - RODZINA (OWDU) mają

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line

Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. program Extra Grupa OVB Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczony i Ubezpieczający

Ubezpieczony i Ubezpieczający WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, nie objęta w dniu zawarcia na jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochroną

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: 1. Art. II pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: data przystąpienia do Grupy Otwartej - pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W celu usprawnienia współpracy przedstawiamy poniżej dane osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych:

Szanowni Państwo, W celu usprawnienia współpracy przedstawiamy poniżej dane osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych: Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybór Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. i okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, że poziomem i jakością świadczonych usług potwierdzamy trafność podjętej przez Państwa

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania roszczeń. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Instrukcja zgłaszania roszczeń. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczyciel Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Generali Życie T.U S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa Zgłoszenia roszczenia można dokonać: Pocztą elektroniczną na adres: szkody.zycie@generali.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Umów dodatkowych

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Umów dodatkowych Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia pracowników McDonald s Polska Sp. z o.o. oraz pracowników restauracji franczyzowych McDonald s nr 4280 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036176941 EDU-A/P numer 041271

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Marzec 2015 r. - 1 - ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 I. POWIADAMIANIE TOWARZYSTWA O ROSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UBEZPIECZENIE L4 DLA WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH UWAGA! atrakcyjne rozwiązanie na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Ubezpieczonymi Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych 1. Ubezpieczający zawiera z TOWARZYSTWEM umowę ubezpieczenia na życie osób ubezpieczonych w ramach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2011 Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Ubezpieczający: Ubezpieczony: Przedmiot Okres 1 rok Forma Grupowa imienna Miejsce Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE www.pramerica.pl SPIS TREŚCI Informacje do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia... 3 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie... 36 Warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo