INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku zgłoszenia należy wpisać numer umowy ubezpieczenia tj. numer polisy, potwierdzenia zawarcia umowy, itp. W ubezpieczeniach prowadzonych z funduszami należy podać numer rachunku udziałów, a w przypadku umowy IKE PZU Życie numer rachunku IKE. 3. Na jednym druku można zgłosić kilka zdarzeń, np. na druku Zgłoszenie zdarzenia medycznego : pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną, złamanie kości, pod warunkiem, że zgłoszenie dotyczy tej samej umowy. 4. Wszystkie druki zgłoszeń powinny być czytelnie podpisane przez osobę zgłaszającą roszczenie, której dane znajdują się w części DANE DOTYCZĄCE lub DANE DOTYCZĄCE ZGŁASZAJACEGO. 5. Na każdym druku zgłoszenia zdarzenia należy przystawić pieczęcie firmowe i imienne jednostki PZU Życie SA/ osoby upoważnionej przez ubezpieczający zakład, przyjmującej zgłoszenie wraz z datą przyjęcia zgłoszenia. 6. Jeśli zdarzy się pomyłka w wypełnionych danych: błędną daną należy przekreślić, właściwą wpisać powyżej i postawić parafkę, poprawę pomyłki parafuje zgłaszający roszczenie i pracownik PZU Życie SA przyjmujący zgłoszenie. DRUK ZDARZENIE Zgłoszenie urodzenia dziecka Zgłoszenie zgonu Zgłoszenie zdarzenia medycznego Zgłoszenie trwałego uszczerbku Urodzenie dziecka/ zgłoszenie martwo urodzonego dziecka Zgon Zdarzenie medyczne (np. pobyt w szpitalu, choroba, operacja chirurgiczna, trwałe inwalidztwo, złamanie kości, niezdolność do ) Trwały uszczerbek na zdrowiu Osobą zgłaszającą roszczenie jest: 1. Uprawniony do z tytułu zdarzenia, np.: ubezpieczony; cesjonariusz; komornik; uposażone dziecko w ubezpieczeniach zaopatrzenia dzieci lub posagowych; uposażony w przypadku z tytułu śmierci ubezpieczonego/ oszczędzającego; dziecko ubezpieczonego w przypadku z tytułu osierocenia dziecka; prawny spadkobierca. 2. Osoba upoważniona przez uprawnionego do, np.: pełnomocnik uprawnionego do w tym przypadku konieczne jest załączenie pełnomocnictwa uprawnionego, rodzic albo opiekun prawny, jeżeli do uprawnione jest małoletnie dziecko strona 1 z 5

2 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA Druk należy wypełnić w celu zgłoszenia: urodzenia dziecka lub martwo urodzonego dziecka. W przypadku martwo urodzonego dziecka nie należy wypełniać druku Zgłoszenie zgonu. Jeśli dziecko żyło w chwili urodzenia i śmierć nastąpiła później, należy wypełnić dwa druki: Zgłoszenie urodzenia dziecka i Zgłoszenie zgonu. II. DANE DOTYCZĄCE IV. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA V. DOKUMENTY ZŁOŻONE W CELU ROZPATRZENIA ROSZCZENIA VI. DYSPOZYCJA WYPŁATY VII. OŚWIADCZENIE VIII. POTWIERDZENIE Należy wpisać skróconą nazwę ubezpieczenia, np.: typ P na życie. Jest wymagany w związku z raportowaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jeżeli osobą zgłaszającą roszczenie jest pełnomocnik uprawnionego należy wpisać dane pełnomocnika. Nazwa i regon są obowiązkowe, jeżeli zgłaszający jest przedsiębiorcą lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Pola wypełniane oprócz pola nr sprawy (które wypełnia pracownik PZU Życie SA) Dokumenty, przy których nie Zgłaszający ma możliwość podzielenia kwoty z jednoczesnym wskazaniem form wypłaty. Zgłaszający może wskazać wartość wypłaty w: - procencie, - kwocie. W przypadku wypłaty całości w jednej formie należy wpisać 100% oraz zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od dyspozycji zgłaszającego (na poczet składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, przelewem na rachunek bankowy lub inne). w polu na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Pozostałą część zgłaszający może przekazać na: Wskazując przekazanie w całości przekazem pocztowym należy wpisać 100% w polu procent oraz postawić znak w polu inne i wpisać: Adres przekazu pocztowego wpisujemy tylko, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny podany w części II lub III formularza. W przypadku podania przez zgłaszającego roszczenie adresu (w części II lub III zgłoszenia), wymagane jest postawienie znaku w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Druk winien być potwierdzony przez upoważnionego przez ubezpieczający zakład podpis osoby upoważnionej pracownika. przez ubezpieczający zakład W przypadku złożenia druku zgłoszenia, gdy zgłaszającym roszczenie jest pełnomocnik, potwierdzenie tożsamości zgłaszającego roszczenie jest możliwe po udokumentowaniu pełnomocnictwa. Uwaga - podpis osoby zgłaszającej roszczenie powinien być czytelny (imię i nazwisko) tak, aby w sposób jednoznaczny możliwe było zidentyfikowanie osoby zgłaszającej roszczenie. strona 2 z 5

3 ZGŁOSZENIE ZGONU Druk należy wypełnić w celu zgłoszenia: śmierci ubezpieczonego; śmierci osób współubezpieczonych, np. rodziców, rodziców małżonka, małżonka, dziecka; osierocenia dziecka w grupowych ubezpieczeniach ochronnych; przyznania dziecku renty lub śmierci uposażonego dziecka w indywidualnych ubezpieczeniach posagowych lub zaopatrzenia dzieci. Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka dokonuje się na druku Zgłoszenie urodzenia dziecka. Jeżeli z tytułu śmierci ubezpieczonego/ współubezpieczonego przysługują z kilku ryzyk (np. osierocenie dziecka, dodatkowe ryzyko śmieci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, dodatkowe ryzyko śmieci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym) wystarczy wypełnić jeden druk Zgłoszenie zgonu. Jeden formularz można wypełnić, jeśli Klient zgłasza zdarzenie z kilku umów ubezpieczenia i podaje te same informacje o zdarzeniu i jego okolicznościach. II. DANE DOTYCZĄCE IV. PRZEDMIOT WNIOSKOWANIA V. INFORMACJE O ZDARZENIU VI. DOKUMENTY ZŁOŻONE W CELU ROZPATRZENIA ROSZCZENIA VI. DYSPOZYCJA WYPŁATY I. POTWIERDZENIE Należy wpisać skróconą nazwę ubezpieczenia, np. typ P, P Plus Należy wpisać numer identyfikujący ubezpieczenie np. numer polisy Nr rachunku Należy wpisać nr rachunku udziałów w ubezpieczeniach inwestycyjnych lub emerytalnych Jeżeli osobą zgłaszającą roszczenie jest pełnomocnik uprawnionego należy wpisać dane pełnomocnika. Nazwa i regon są obowiązkowe, jeżeli zgłaszający jest przedsiębiorcą lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Pola wypełniane oprócz pól rodzaj i Nr sprawy (Pole wypełnia pracownik jednostki PZU Życie SA) Poprzez postawienie znaku wskazujemy rodzaj wypadku. Wypadek w życiu codziennym zaznaczamy znakiem i opisujemy w polu inny. Wypadek W odniesieniu do jednego zdarzenia można zaznaczyć klika rodzajów wypadku, np. wypadek komunikacyjny oraz wypadek przy. Data wypadku, godzina wypadku Należy wpisać dokładną datę i godzinę wypadku. Miejsce wypadku Choroba Pole obowiązkowe - należy wpisać nazwę choroby będącej przyczyną śmierci. Inna przyczyna Należy wpisać np. kataklizmy, działania wojenne. Jeżeli z dokumentacji medycznej wynika jednoznacznie przyczyna śmierci nie jest wymagany opis Okoliczności wypadku lub przebiegu choroby. W innym przypadku należy wpisać na druku zgłoszenia dokładne okoliczności opis przebiegu choroby wypadku lub opis przebiegu choroby. W przypadku wypadków komunikacyjnych należy wpisać rolę ubezpieczonego w wypadku np. kierowca pojazdu, pasażer pojazdu, pieszy. Jeśli w związku z wypadkiem jest prowadzone postępowanie należy podać nazwę i adres policji lub prokuratury. Kto i gdzie udzielił pierwszej pomocy lekarskiej? Należy wypełnić, jeśli przyczyną zdarzenia był nieszczęśliwy wypadek. Placówki służby zdrowia, Jeżeli z dokumentacji medycznej wynika jednoznacznie z jakich placówek służby zdrowia korzystał które sprawowały opiekę ubezpieczony, wypełnienie pola nie jest wymagane. W innym przypadku należy wpisać na druku medyczną po wypadku lub zgłoszenia nazwę, adres i nazwisko lekarza. Jeśli w związku z wypadkiem jest prowadzone podczas leczenia choroby postępowanie należy podać nazwę i adres policji lub prokuratury. Dokumenty, przy których nie Jeżeli zgłaszający dysponuje dodatkowymi dokumentami np. protokół sekcji zwłok, wynik badania stanu trzeźwości, itd. wszystkie dokumenty złożone przez zgłaszającego należy załączyć do druku. Zgłaszający ma możliwość podzielenia kwoty z jednoczesnym wskazaniem form wypłaty. Zgłaszający może wskazać wartość wypłaty w: procencie; kwocie. W przypadku wypłaty całości w jednej formie należy wpisać 100% oraz zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od dyspozycji zgłaszającego (na poczet składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, przelewem na rachunek bankowy lub inne). podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczający zakład w polu na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia Pozostałą część zgłaszający może przekazać na: Wskazując przekazanie w całości przekazem pocztowym należy wpisać 100% w polu procent oraz postawić znak w polu inne i wpisać: Adres przekazu pocztowego wpisujemy tylko, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny podany w części II lub III formularza. W przypadku podania przez zgłaszającego roszczenie adresu (w części II lub III zgłoszenia), wymagane jest postawienie znaku w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Druk winien być potwierdzony przez upoważnionego przez ubezpieczający zakład pracownika. W przypadku złożenia druku zgłoszenia, gdy zgłaszającym roszczenie jest pełnomocnik, potwierdzenie tożsamości zgłaszającego roszczenie jest możliwe po udokumentowaniu pełnomocnictwa. Uwaga - podpis osoby zgłaszającej roszczenie powinien być czytelny (imię i nazwisko) tak, aby w sposób jednoznaczny możliwe było zidentyfikowanie osoby zgłaszającej roszczenie. strona 3 z 5

4 ZGŁOSZENIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO Druk ma zastosowanie do zgłoszenia następujących zdarzeń objętych zakresem ubezpieczeń dodatkowych: leczenie szpitalne (LS), niezdolność do (TN, CN), leczenie szpitalne Plus (LP), poważne uszkodzenie ciała (PU), leczenie specjalistyczne (LC), trwałe inwalidztwo (TI), operacja chirurgiczna (OP), złamanie kości (ZK), ciężka choroba, w tym także zawał serca, krwotok śródmózgowy (CC), utrata zdrowia przez dziecko (UD). Zgłoszenia można dokonać na jednym druku, gdy: występuje ta sama przyczyna zdarzenia (np. wypadek), która spowodowała wystąpienie kilku zdarzeń medycznych, np. LS, OP, ZK; występują te same zdarzenia medyczne, np. LS, OP i zgłaszający posiada kilka ubezpieczeń, np. dodatkowe ubezpieczenie grupowe LS i dodatkowe ubezpieczenie indywidualne LS (wówczas na druku powinno być wpisane kilka numerów umów ubezpieczenia). Jeżeli z tytułu danego zdarzenia przysługują z kilku ryzyk, np. w trakcie pobytu w szpitalu wykonano operację chirurgiczną, wystarczy wypełnić jeden formularz zgłoszenia zdarzenia medycznego i postawić znak przy wszystkich zgłaszanych zdarzeniach medycznych. W przypadku zgłoszenia zdarzenia medycznego z grupowego ubezpieczenia ochronnego (np. typ P, P Plus) i wskazania na jednym druku jednocześnie kilku zdarzeń (np. LS, OP, ZK), na druku Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia przez ubezpieczającego zakład powinien podać daty przekazania składek za ubezpieczonego za każdy okres, w którym nastąpiły zgłaszane zdarzenia (tu: okres pobytu w szpitalu, data operacji chirurgicznej, data złamania kości). Można wpisać te dane na jednym druku Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia przez ubezpieczającego, jeśli zderzania zostały spowodowane np. tym samym wypadkiem. W przypadku zgłaszania zdarzenia w trakcie pobytu w szpitalu, tj. po 30. albo 60. dniu trwania tego pobytu, nie trzeba każdorazowo wypełniać formularza zgłoszenia. Wymagana jest jedynie dokumentacja medyczna potwierdzająca kolejny pobyt w szpitalu lub datę zakończenia tego pobytu w szpitalu. W celu zgłoszenia trwałego uszczerbku spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem należy wypełnić odrębny druk Zgłoszenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy wpisać skróconą nazwę ubezpieczenia, np. typ P Plus I. DANE O Należy wpisać numer identyfikujący ubezpieczenie, np. numer polisy,numer indywidualnego potwierdzenia. UBEZPIECZENIU Nr rachunku Należy wpisać nr rachunku udziałów w ubezpieczeniach inwestycyjnych np.: Mocna Przyszłość. II. DANE DOTYCZĄCE Jest wymagany w związku z raportowaniem do GIIF. Jeżeli osobą zgłaszającą roszczenie jest pełnomocnik uprawnionego - wpisać dane pełnomocnika. Nazwa i regon są obowiązkowe, jeżeli zgłaszający jest przedsiębiorcą lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jest wymagany w związku z raportowaniem do GIIF. Kod warunków, początek odpowiedzialności, numer sprawy wypełnia pracownik jednostki PZU Życie SA Nazwisko i imię dziecka Pole obowiązkowe, jeśli dotyczy zgłoszenia utraty zdrowia przez dziecko. IV. PRZEDMIOT WNIOSKOWANIA W przypadku zgłoszenia ciężkiej choroby należy postawić znak i wpisać w polu inne zdarzenie rodzaj zdarzenia, zdarzenie np. choroba. Zgłaszający może podać rodzaj choroby, jednak nie jest to wymagane. Jeśli jednocześnie nastąpi zgłoszenie zawału serca i krwotoku śródmózgowego to w powyższym polu należy wpisać jedno z tych zdarzeń. Poprzez postawienie znaku wskazujemy rodzaj wypadku. Wypadek w życiu codziennym zaznaczamy znakiem i Wypadek opisujemy w polu inny. W odniesieniu do jednego zdarzenia można zaznaczyć klika rodzajów wypadku, np. wypadek komunikacyjny oraz wypadek przy. Data wypadku, godzina wypadku Należy wpisać dokładną datę i godzinę wypadku. Choroba Należy wpisać nazwę choroby będącej przyczyną zgłoszenia roszczenia. Miejsce wypadku Inna przyczyna Należy wpisać np. kataklizmy, działania wojenne. V. INFORMACJE O ZDARZENIU Data zdarzenia Pole obowiązkowe w przypadku zaznaczenia innej przyczyny zdarzenia niż wypadek albo choroba. VI. DOKUMENTY ZŁOŻONE W CELU ROZPATRZENIA ROSZCZENIA VI. DYSPOZYCJA WYPŁATY I. POTWIERDZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Okoliczności wypadku, opis przebiegu choroby Kto i gdzie udzielił pierwszej pomocy lekarskiej? Jeżeli z dokumentacji medycznej wynika jednoznacznie przyczyna zdarzenia oraz podane są okoliczności wypadku nie jest wymagany opis przebiegu choroby. W innym przypadku należy wpisać na druku zgłoszenia okoliczności wypadku/ opis przebiegu choroby. W przypadku wypadków komunikacyjnych należy wpisać rolę ubezpieczonego w wypadku np. kierowca pojazdu, pasażer pojazdu, pieszy. Jeśli w związku z wypadkiem jest prowadzone postępowanie należy podać nazwę i adres policji lub prokuratury. Należy wypełnić, jeśli przyczyną zdarzenia był wypadek. Jeśli w trakcie jednego pobytu w szpitalu ubezpieczony przebywał na przepustkach, należy wpisać wszystkie okresy Pobyt na przepustkach pobytu na przepustkach. Dokumenty, przy których nie Jeżeli zgłaszający dysponuje dodatkowymi dokumentami np. dokumentacja medyczna, wynik badania stanu trzeźwości itd. wszystkie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia. Zgłaszający ma możliwość podzielenia kwoty z jednoczesnym wskazaniem formy wypłaty. Zgłaszający może wskazać wartość wypłaty w: procencie, kwocie. W przypadku wypłaty całości w jednej formie należy wpisać 100% oraz zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od dyspozycji zgłaszającego (na poczet składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, przelewem na rachunek bankowy lub inne). podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczający zakład w polu na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. Pozostałą część zgłaszający może przekazać na: na poczet składki na ubezpieczenie; na rachunek bankowy; przekazem pocztowym (zaznaczając pole inne) Wskazując przekazanie w całości przekazem pocztowym należy wpisać 100% w polu procent oraz postawić znak w polu inne i wpisać: przekazem pocztowym. Adres przekazu pocztowego wpisujemy tylko, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny podany w części II lub III formularza. W przypadku podania przez zgłaszającego roszczenie adresu (w części II lub III zgłoszenia), wymagane jest postawienie znaku w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. zgłaszającego roszczenie. Druk winien być potwierdzony przez upoważnionego przez ubezpieczający zakład pracownika. W przypadku złożenia druku zgłoszenia, gdy zgłaszającym roszczenie jest pełnomocnik, potwierdzenie tożsamości zgłaszającego roszczenie jest możliwe po udokumentowaniu pełnomocnictwa. Uwaga - podpis osoby zgłaszającej roszczenie powinien być czytelny (imię i nazwisko) tak, aby w sposób jednoznaczny możliwe było zidentyfikowanie osoby zgłaszającej roszczenie. strona 4 z 5

5 ZGŁOSZENIE TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Druk należy wypełnić w celu zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanym: nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca/ krwotokiem śródmózgowym. IV. DANE DOTYCZĄCE V. INFORMACJE O ZDARZENIU VI. DOKUMENTY ZŁOŻONE W CELU ROZPATRZENIA ROSZCZENIA VII. DYSPOZYCJA WYPŁATY I. POTWIERDZENIE Należy wpisać skróconą nazwę ubezpieczenia, np. typ P Plus Należy wpisać numer identyfikujący ubezpieczenie, np. numer polisy, nr indyw. potwierdzenia. Jest wymagany w przypadku osób z obywatelstwem polskim Jest wymagany w związku z raportowaniem do GIIF. Jeżeli osobą zgłaszającą roszczenie jest pełnomocnik uprawnionego należy wpisać dane pełnomocnika (w systemie też rejestrujemy dane pełnomocnika). Nazwa i regon są obowiązkowe, jeżeli zgłaszający jest przedsiębiorcą lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jest wymagany w związku z raportowaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Data i godzina zdarzenia Należy wpisać dokładną datę i godzinę wypadku. Miejsce zdarzenia Przedmiot wnioskowania Poprzez postawienie znaku wskazujemy przedmiot wnioskowania. Jeśli w związku z wypadkiem jest prowadzone postępowanie należy podać nazwę i adres policji lub prokuratury. Jeżeli z dokumentacji medycznej wynika jednoznacznie przyczyna zdarzenia oraz podane są okoliczności wypadku nie jest wymagany opis przebiegu choroby. W innym przypadku należy Przyczyna, okoliczności i przebieg wpisać na druku zgłoszenia okoliczności wypadku/ opis przebiegu choroby. W przypadku zdarzenia wypadków komunikacyjnych należy wpisać rolę ubezpieczonego w wypadku np. kierowca pojazdu, pasażer pojazdu, pieszy. Jeżeli z dokumentacji medycznej jednoznacznie wynika przyczyna zdarzenia nie jest wymagany opis przebiegu choroby. Dokumenty, przy których nie ma Jeżeli zgłaszający dysponuje dodatkowymi dokumentami np. dokumentacja medyczna, wynik pola wymagane są badania stanu trzeźwości itd. wszystkie dokumenty złożone przez Klienta należy załączyć do zgłoszenia. Zgłaszający ma możliwość podzielenia kwoty z jednoczesnym wskazaniem formy wypłaty. Zgłaszający może wskazać wartość wypłaty w: - procencie, - kwocie. W przypadku wypłaty całości w jednej formie należy wpisać 100% oraz zaznaczyć odpowiednie pole w zależności od dyspozycji zgłaszającego (na poczet składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, przelewem na rachunek bankowy lub inne). Pole wymagane podpis osoby upoważnionej przez ubezpieczający zakład w polu na poczet składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia Pozostałą część zgłaszający może przekazać na: Wskazując przekazanie w całości przekazem pocztowym należy wpisać 100% w polu procent oraz postawić znak w polu inne i wpisać: Adres przekazu pocztowego wpisujemy tylko, jeśli jest inny niż adres korespondencyjny podany w części III lub IV formularza. obowiązkowe. Wymagane jest postawienie znaku w momencie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody. Druk winien być potwierdzony przez upoważnionego przez ubezpieczający zakład pracownika. W przypadku złożenia druku zgłoszenia, gdy zgłaszającym roszczenie jest pełnomocnik, potwierdzenie tożsamości zgłaszającego roszczenie jest możliwe po udokumentowaniu pełnomocnictwa. Uwaga - podpis osoby zgłaszającej roszczenie powinien być czytelny (imię i nazwisko) tak, aby w sposób jednoznaczny możliwe było zidentyfikowanie osoby zgłaszającej roszczenie. strona 5 z 5

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU śycie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. Pozostają w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S, grupowe ubezpieczenie lekowe OPIEKA MEDYCZNA Składka (życie) zł Składka (zdrowie) zł Nr polisy Nr deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S, GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA LEKOWEGO OPIEKA MEDYCZNA I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH Zmiana deklaracji

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Marzec 2015 r. - 1 - ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 I. POWIADAMIANIE TOWARZYSTWA O ROSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o wysłanie listem poleconym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o złożenie Formularza wraz

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE W PZU ŻYCIE SA Wypełnienie Deklaracji Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego Lp. Zdarzenie Wymagane dokumenty akt u 1 kompletna dokumentacja medyczna związana z z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u oraz dotyczącej udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych akt u 2 w wypadku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk

Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Ubezpieczenie na życie PZU Ochrona i Zysk Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Ochrona i Zysk: J2IP35 dla umów ze składką płatną okresowo J2IJ35 dla umów ze

Bardziej szczegółowo

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY

PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY W celu szybkiego odszukania danego zagadnienia należy ustawić kursor na wybranym haśle, a następnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem czarnym

Bardziej szczegółowo

Zbiór taryf ubezpieczeń indywidualnych. Warszawa, luty 2014

Zbiór taryf ubezpieczeń indywidualnych. Warszawa, luty 2014 Zbiór taryf ubezpieczeń indywidualnych Warszawa, luty 204 SPIS TREŚCI. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie PZU TWOJA OCHRONA... 4 2. Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU OCHRONA ŻYCIA...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 2. W celu uniknięcia wydłużenia procesu rozpatrywania roszczenia prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony kompletnie i dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA

Propozycja grupowego ubezpieczenia w PZU Życie SA brak 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 [suma brak 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia [suma brak 21 000,00 21 000,00 21 000,00

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie internetowe. Poradnik dla ubezpieczających zakładów pracy PORADNIK

Zgłoszenie internetowe. Poradnik dla ubezpieczających zakładów pracy PORADNIK Zgłoszenie internetowe. Poradnik dla ubezpieczających zakładów pracy PORADNIK Spis treści Wstęp Przedmowa...3 1. Ogólne zasady dotyczące składania roszczeń o wypłatę świadczeń kanałem internetowym 1.1.

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Rejonowego w Puławach Znak sprawy 6/03/Ż/NO/BU Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

BRE Ubezpieczenia TU S.A.

BRE Ubezpieczenia TU S.A. BRE Ubezpieczenia TU S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000012/9000032/9000064** WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO/PODRÓZNEGO PLATINUM DLA KLIENTÓW MBANKU S.A. IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NNW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Trybie 72 godzin Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2015 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100037255114 EDU-A/P numer 047089

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR SZKODY / / / WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR SZKODY / / / WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ KZ 5.0 1/5. ZGŁOSZENIE SZKODY Z UMOWY UBEZPIECZENIA pieczęć jednostki TUW TUW ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NR SZKODY / / / WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AGENTÓW OVB ALLFINANZ POLSKA Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB 1. INFORMACJE WSTĘPNE Program ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB bazuje na

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036176941 EDU-A/P numer 041271

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100027414663 EDU-A/P numer 034977

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 101/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036943758 EDU-A/P numer 045883

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO

FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

PL-Staszów: Usługi ubezpieczeń na życie 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Staszów: Usługi ubezpieczeń na życie 2012/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:84642-2012:text:pl:html PL-Staszów: Usługi ubezpieczeń na życie 2012/S 52-084642 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 60/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT Rozdział 1. Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie wypłat określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda, Ostróda: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Prosimy o wypełnienie wniosku na komputerze lub czytelnie pismem ręcznym (w miarę możliwości drukowanymi literami). Prosimy o przekreślenie rubryk zawierających informacje,

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100036374593 EDU-A/P numer 042977

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA CZŁONKÓW GSU STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH

UBEZPIECZENIA DLA CZŁONKÓW GSU STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH 5 5 Za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym 37 37 37 37 37 8 7 5,00 8 7 5,00 8 7 5,00 8 7 5,00 8 7 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 do 70 roku nieszczęsliwym (za

Bardziej szczegółowo