PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROCES OBSŁUGI ROSZCZEŃ ZGŁASZANYCH DO HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ S.A. MATERIAŁ INFORMACYJNY W celu szybkiego odszukania danego zagadnienia należy ustawić kursor na wybranym haśle, a następnie użyć przycisku CTRL i kliknąć. INFORMACJE OGÓLNE... 3 DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH RYZYK... 3 POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW... 3 Zgon Ubezpieczonego... 4 Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku/wypadku komunikacyjnego/wypadku w pracy... 4 Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu... 5 Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku/w następstwie zawału serca lub udaru mózgu... 5 Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego/Dziecka Ubezpieczonego... 5 Śmiertelna choroba... 6 Przejęcie opłacania składek na wypadek powstania niezdolności do pracy następstwie nieszczęśliwego wypadku/choroby... 6 Jesteś kobietą... 6 Ubezpieczenie szpitalne (Ubezpieczony/Małżonek) hospitalizacja, operacja, rekonwalescencja, sanatorium, pobyt na OIOM/OIOK/OIT, L4 po hospitalizacji, ryczałt na zakup leków... 6 hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie choroby... 6 hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu... 6 hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku/wypadku przy pracy/wypadku komunikacyjnego... 6 hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie ciąży wysokiego ryzyka... 7 operacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego... 7 pobyt na OIOM/OIOK/OIT Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego... 7 rekonwalescencja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego... 7 pobyt w sanatorium Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego... 7 L4 po hospitalizacji... 7 ryczałt na zakup leków... 8 Ubezpieczenie szpitalne (Dziecko Ubezpieczonego)... 8 hospitalizacja Dziecka Ubezpieczonego w następstwie choroby... 8 hospitalizacja Dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku... 8 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego... 8 Zabiegi specjalistyczne Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego... 8 Niezdolność do pracy... 9 całkowita niezdolność do pracy orzeczona bezterminowo (renta bezterminowa)... 9 całkowita niezdolność do pracy orzeczona na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy (renta okresowa)... 9 całkowita niezdolność do pracy orzeczona na okres 12 miesięcy (renta okresowa)... 9 niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (renta szkoleniowa)... 9 Niezdolność do pracy w następstwie wypadku (całkowita utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy)... 9 Czasowa niezdolność do pracy w następstwie wypadku/wypadku przy pracy... 9 Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu... 9 urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonemu... 9 urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu... 9 Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka z wadą wrodzoną Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego Zgon Małżonka Ubezpieczonego Zgon Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku Zgon rodzica Ubezpieczonego Zgon rodzica małżonka Ubezpieczonego Zgon dziecka Ubezpieczonego Zgon dziecka ubezpieczonego w następstwie wypadku Zakażenie wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy/oraz dla pracowników ZOZ Zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi Niezdolność do pracy w zawodzie nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia przyznany wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu renta szkoleniowa orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu renta bezterminowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu

2 renta okresowa z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu na okres dłuższy niż 6 miesięcy o ile wiąże się ona z całkowitą niezdolnością Niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona bezterminowo renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy orzeczona bezterminowo o ile wiąże się ona z całkowitą niezdolnością do wykonywania zawodu kierowcy lub renta szkoleniowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona na czas dłuższy niż 12 miesięcy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona na czas określony nie krótszy Trwałe całkowite inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie wypadku Trwałe częściowe inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie wypadku Całkowita okresowa niezdolność ubezpieczonego do pracy Całkowita trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy ODWOŁANIA I SKARGI

3 INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia objętego ochroną może nastąpić pod adresem siedziby Towarzystwa lub jego każdej jednostki terenowej. Pytania na temat aktualnego wykazu jednostek terenowych Towarzystwa prosimy kierować na Infolinię HDI- GERLING ŻYCIE TU S.A.: tel lub W przypadku zaistnienia zdarzenia uprawniającego do świadczeń wynikających z ubezpieczenia dodatkowego Assistance, Ubezpieczony zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z centrum operacyjnym Aga International S.A. Oddział w Polsce (byłe Mondial Assistance Sp. z o.o.), czynnym całą dobę pod numerem telefonu (48 22) DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZPATRZENIA ROSZCZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH RYZYK Towarzystwo wypłaca świadczenia na podstawie dokumentów określonych w Ogólnych lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU, SWU), Aneksach do Umów lub Umowach. Do dokumentacji związanej ze zdarzeniami spowodowanymi wypadkiem (np. kolizja, wypadek drogowy, komunikacyjny), jeżeli na miejsce zdarzenie nie była wzywana policja, do wniosku należy dołączyć oświadczenie Ubezpieczonego na temat okoliczności zdarzenia i stanu trzeźwości uczestników, kto kierował pojazdem oraz jeżeli byli świadkowie dane dotyczące świadków zdarzenia (imię nazwisko, nr dowodu lub PESEL, adres i podpisy). Towarzystwo w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać od Ubezpieczonego lub zwrócić się do placówek medycznych, policji i prokuratury o dosłanie dodatkowych dokumentów uzasadniających wypłatę świadczenia. POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW Do rozpatrzenia roszczenia wymagane są: oryginał prawidłowo wypełnionego Wniosku o wypłatę świadczenia wzór druku Wniosku oraz Instrukcja wypełniania znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa. oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wymaganych dokumentów. Oryginały dokumentów, o ile takie zostaną załączone do Wniosku, zostaną zwrócone osobie występującej z roszczeniem najpóźniej wraz z decyzją dotyczącą roszczenia. Pracownik Towarzystwa obsługujący roszczenie wykonuje kopie dokumentów i poświadcza je za zgodność z oryginałem. Poświadczone kserokopie dokumentów zostają dołączone do Wniosku i pozostają w Towarzystwie. Kopie wymaganych dokumentów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem także przez: pośredników ubezpieczeniowych obsługujących daną polisę, osoby administrujące umową ubezpieczenia w zakładzie pracy, pracowników urzędów wydających oryginalne dokumenty, pracowników placówek medycznych wystawiających daną dokumentację medyczną, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, chyba, że zapisy poszczególnych OWU stanowią inaczej, i z zastrzeżeniem, że poświadczenia dokumentu nie może dokonać osoba, której dotyczy roszczenie. W przypadku wniosków z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli wysokość świadczenia jest wyższa od ,00 zł, kopie odpisów skróconych aktów zgonu mogą być poświadczane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Towarzystwa, urzędników Urzędu Stanu Cywilnego, notariuszy, radców prawnych, adwokatów. Prawidłowo poświadczony dokument musi zawierać: pieczęć i podpis osoby poświadczającej, datę poświadczenia, pieczęć firmową urzędu/instytucji, w imieniu której występuje osoba poświadczająca. Jeżeli osoba poświadczająca dokument nie posiada pieczątki imiennej dopuszcza się umieszczenie czytelnego podpisu z imieniem i nazwiskiem oraz pieczęci firmowej urzędu/instytucji, w której osoba ta pracuje. Poniżej przedstawiono ryzyka występujące zarówno w ubezpieczeniach grupowych jak i indywidualnych oraz wymagane dokumenty do rozpatrzenia roszczeń z ryzyk tych ubezpieczeń. 3

4 W przypadku, gdy dany dokument jest wymagany tylko w określonym produkcie wpisano taką adnotację w nawiasie. Zgon Ubezpieczonego 2. dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty 3. oryginał skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego (dokument zostanie odesłany wraz z decyzją osobie Uprawnionej), 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu niezależnie od kwoty świadczenia (karta informacyjna, postanowienie prokuratury) 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. W przypadku, gdy ubezpieczony na deklaracji wskaże dziecko jako uposażonego, wymagane są następujące dokumenty: Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia, a kwota świadczenia nie przekracza zł Wniosek wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna dziecka. Świadczenie w imieniu dziecka odbiera pozostały przy życiu rodzic lub prawny opiekun dziecka. Do weryfikacji rodzica potrzebny jest akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfikacji opiekuna prawnego postanowienie sądu. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia, a kwota świadczenia przekracza zł Wniosek wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna dziecka. Świadczenie w imieniu dziecka odbiera pozostały przy życiu rodzic lub prawny opiekun dziecka. Do weryfikacji rodzica potrzebny jest akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfikacji opiekuna prawnego postanowienie sądu. Do wypłaty świadczenia, od przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) wymagane jest dostarczenie Postanowienia Sądu rodzinno-opiekuńczego dotyczące sposobu wypłaty świadczenia na rzecz dziecka. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które ukończyło 13 roku życia i nie ukończyło 18 lat, a kwota świadczenia nie przekracza zł Wniosek o wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego oraz przez dziecko. We Wniosku powinien być wskazany nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku. Jeżeli nr rachunku bankowego należy do dziecka wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez bank. Zgodnie z art. 59 prawa bankowego osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy. Świadczenie wypłacane jest wówczas na konto dziecka. Jeżeli nr rachunku bankowego nie należy do dziecka tylko do innej osoby np. przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub opiekuna) do weryfikacji rodzica potrzebny jest akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfikacji opiekuna prawnego postanowienie sądu. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów świadczenie wypłacane jest na konto tej osoby. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które ukończyło 13 roku życia i nie ukończyło 18 lat, a kwota świadczenia przekracza zł Wniosek o wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego oraz przez dziecko. We Wniosku powinien być wskazany nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku. Jeżeli nr rachunku bankowego należy do dziecka wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez bank. Zgodnie z art. 59 prawa bankowego osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy. Świadczenie wypłacane jest wówczas na konto dziecka. Jeżeli nr rachunku bankowego nie należy do dziecka tylko do innej osoby np. przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub opiekuna) wymagane jest dostarczenie przez tę osobę Postanowienia Sądu rodzinno-opiekuńczego dotyczące sposobu wypłaty świadczenia na rzecz dziecka. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów świadczenie wypłacane jest na konto tej osoby. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku/wypadku komunikacyjnego/wypadku w pracy 2. dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty 3. oryginał skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego 4

5 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu niezależnie od kwoty świadczenia (karta informacyjna, postanowienie prokuratury, wynik badania sekcji zwłok) 5. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 6. protokół BHP (dotyczy wypadku przy pracy) 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. W przypadku, gdy ubezpieczony na deklaracji wskaże dziecko jako uposażonego, wymagane są dokumenty jak opisane przy ryzyku Zgon ubezpieczonego. Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 2. dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty 3. oryginał skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający jednoznacznie przyczynę zgonu (np. protokół sekcji zwłok) niezależnie od kwoty świadczenia 5. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu oraz protokół sekcji zwłok niezależnie od kwoty świadczenia (produkt o symbolu GUF03, GUA03) 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. W przypadku, gdy ubezpieczony na deklaracji wskaże dziecko jako uposażonego, wymagane są dokumenty jak opisane przy ryzyku Zgon ubezpieczonego. Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku/w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 2. dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego - dowód osobisty 3. dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego) 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia i rehabilitacji 6. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Małżonek jest współubezpieczonym (data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia), zamiennie odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego niezależnie od daty wystawienia oraz oświadczenie z podpisem obydwu małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dacie zdarzenia wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Towarzystwa. 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań ubezpieczonego przez Komisję Lekarską. W przypadku skierowania na komisję lekarską, Ubezpieczony zobowiązany jest posiadać przy sobie dokumentację medyczną wraz z zaświadczeniem o zakończeniu leczenia i rehabilitacji oraz dokument tożsamości. Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego/Dziecka Ubezpieczonego 2. dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego (Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego - dowód osobisty, dziecka dowód osobisty lub skrócony odpis aktu urodzenia) 3. dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego) 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. dokumenty określone w definicjach poszczególnych rodzajów poważnych zachorowań zawarte w Ogólnych, Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia 6. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Małżonek jest współubezpieczonym (data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia), zamiennie odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego niezależnie od daty wystawienia oraz oświadczenie z podpisem obydwu małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dacie zdarzenia wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Towarzystwa. 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 5

6 Do wniosku należy załączyć kopię całej posiadanej dokumentacji medycznej. Konsultant Medyczny Towarzystwa dokona oceny, czy dany przypadek poważnego zachorowania można orzec na podstawie dokumentacji czy też należy Ubezpieczonego, Małżonka Ubezpieczonego lub Dziecko Ubezpieczonego skierować na badanie lekarskie. Śmiertelna choroba 2. dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego dowód osobisty 3. dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia oraz zaświadczenie lekarza o stwierdzeniu śmiertelnej choroby 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Śmiertelna choroba to każdy proces chorobowy, który według opinii odpowiedniego specjalisty, w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoznania choroby najprawdopodobniej doprowadzi do zgonu chorego. Przejęcie opłacania składek na wypadek powstania niezdolności do pracy następstwie nieszczęśliwego wypadku/choroby 2. dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego dowód osobisty 3. dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia, w szczególności karty informacyjne leczenia szpitalnego (o ile nastąpiły pobyty w szpitalu) 4. orzeczenie uprawnionego podmiotu o wystąpieniu trwałej, całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, potwierdzające niezdolność do pracy 5. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) oraz protokół powypadkowy zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (wypadek komunikacyjny) 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Niezdolność do pracy to trwała, całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. Jesteś kobietą W ubezpieczeniu JESTEŚ KOBIETĄ odpowiedzialność Towarzystwa (zakres podstawowy) polega na wypłacie świadczenia osobie Uposażonej/Ubezpieczonej w przypadku: 1. Zgonu Ubezpieczonego wykaz dokumentów ja przy ryzyku Zgon Ubezpieczonego 2. Wystąpienia raka piersi wykaz dokumentów jak przy ryzyku Poważne zachorowanie. Towarzystwo w ramach umowy ubezpieczenia kieruje osoby Ubezpieczone na profilaktyczne badania medyczne. Towarzystwo gwarantuje pokrycie kosztów za badania profilaktyczne piersi do wysokości limitów określonych w OWU. Zakres badania profilaktycznego zależny jest od wieku osoby Ubezpieczonej. Ubezpieczenie szpitalne (Ubezpieczony/Małżonek) hospitalizacja, operacja, rekonwalescencja, sanatorium, pobyt na OIOM/OIOK/OIT, L4 po hospitalizacji, ryczałt na zakup leków hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie choroby 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku/wypadku przy pracy/wypadku komunikacyjnego 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego i dodatkowo: 5. protokół powypadkowy BHP (hospitalizacja w następstwie wypadku przy pracy) 6

7 6. protokół powypadkowy z opisem zdarzenia (hospitalizacja w następstwie wypadku) 7. protokół powypadkowy z policji zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) - hospitalizacja w następstwie wypadku komunikacyjnego 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa hospitalizacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego w następstwie ciąży wysokiego ryzyka 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego, a w przypadku gdy w karcie informacyjnej brak informacji o ciąży, jako ciąży wysokiego ryzyka, należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub kartę ciąży o przebiegu ciąży 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa operacja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego i dodatkowo: 4. protokół powypadkowy BHP (operacja w następstwie wypadku przy pracy) 5. protokół powypadkowy z opisem zdarzenia (operacja w następstwie wypadku) 6. protokół powypadkowy z policji zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) - operacja w następstwie wypadku komunikacyjnego 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa pobyt na OIOM/OIOK/OIT Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego uwzględniającej okres pobytu na OIOM/OIOK/OIT (z datą przyjęcia i wypisu i dodatkowo: 4. protokół powypadkowy BHP (OIOM/OIOK/OIT w następstwie wypadku przy pracy) 5. protokół powypadkowy z opisem zdarzenia (OIOM/OIOK/OIT w następstwie wypadku) 6. protokół powypadkowy z policji zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) - OIOM/OIOK/OIT w następstwie wypadku komunikacyjnego 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa rekonwalescencja Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego i dodatkowo: 4. protokół powypadkowy BHP (rekonwalescencja w następstwie wypadku przy pracy) 5. protokół powypadkowy z opisem zdarzenia (rekonwalescencja w następstwie wypadku) 6. protokół powypadkowy z policji zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników oraz dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) - rekonwalescencja w następstwie wypadku komunikacyjnego 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa pobyt w sanatorium Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego 3. zatwierdzone przez uprawniony organ i wystawione przez uprawnionego lekarza skierowanie do sanatorium oraz dokument potwierdzający pobyt (karta informacyjna, zaświadczenie) wystawiony przez sanatorium 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa L4 po hospitalizacji 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego i dodatkowo: 7

8 4. kopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub zaświadczenie wydane przez Ubezpieczającego o pobieranym zasiłku chorobowym w związku z pobytem Ubezpieczonego za zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa ryczałt na zakup leków 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa W każdym przypadku, jeżeli powyższe roszczenia dotyczą Małżonka, a Małżonek jest współubezpieczonym wymagane jest dołączenie odpisu skróconego aktu małżeństwa (data wystawienia tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia), zamiennie należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa niezależnie od daty wystawienia oraz oświadczenie z podpisem obydwu małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dacie zdarzenia - wzór oświadczenia do pobrania ze internetowej Towarzystwa. Ubezpieczenie szpitalne (Dziecko Ubezpieczonego) hospitalizacja Dziecka Ubezpieczonego w następstwie choroby hospitalizacja Dziecka Ubezpieczonego w następstwie wypadku 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia dowód osobisty 3. odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka 4. karta informacyjna leczenia szpitalnego (hospitalizacja w następstwie choroby) 5. karta informacyjna leczenia szpitalnego i protokół powypadkowy - w przypadku zatrudnienia małoletniego lub informacji o wypadku z opisem zdarzenia (hospitalizacja w następstwie wypadku) 6. karta informacyjna leczenia szpitalnego i protokół powypadkowy z policji zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (wypadek komunikacyjny) 7. odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego oraz odpis skrócony aktu zgonu naturalnego rodzica pasierba, który nie jest małżonkiem Ubezpieczonego (zawsze dodatkowo w przypadku hospitalizacji w następstwie wypadku lub choroby, dotyczącej pasierba Ubezpieczonego) 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za dziecko Ubezpieczonego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni bądź częściowo przez niego przysposobione lub pasierba Ubezpieczonego, które ukończyło 1 (pierwszy) rok życia i nie ukończyło 18 (osiemnastu) lat. Za pasierba uznaje się dziecko Małżonka Ubezpieczonego pod warunkiem, że nie żyje ojciec lub matka pasierba (nie będący/a Małżonkiem Ubezpieczonego) i które nie zostało przysposobione przez Ubezpieczonego. Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego 2. dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego - dowód osobisty 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Małżonek jest współubezpieczonym (data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia) zamiennie odpis małżeństwa Ubezpieczonego niezależnie od daty wystawienia oraz oświadczenie z podpisem obydwu małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dacie zdarzenia - wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Towarzystwa. 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Zabiegi specjalistyczne Ubezpieczonego/Małżonka Ubezpieczonego 3. karta informacyjna leczenia szpitalnego lub dokumentacja medyczna potwierdzająca przebycie zabiegu specjalistycznego zgodnego z definicją 8

9 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) oraz protokół powypadkowy zawierający okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku zabiegu powstałego w następstwie wypadku komunikacyjnego) 5. protokół powypadkowy lub informacja o wypadku z opisem zdarzenia w przypadku zabiegu powstałego w następstwie wypadku, 6. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli Małżonek jest współubezpieczonym (data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia), zamiennie odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego niezależnie od daty wystawienia oraz oświadczenie z podpisem obydwu małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dacie zdarzenia wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Towarzystwa. 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Niezdolność do pracy całkowita niezdolność do pracy orzeczona bezterminowo (renta bezterminowa) całkowita niezdolność do pracy orzeczona na czas określony dłuższy niż 12 miesięcy (renta okresowa) całkowita niezdolność do pracy orzeczona na okres 12 miesięcy (renta okresowa) niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie (renta szkoleniowa) 3. dokument o przyznaniu renty zgodnie zapisami poszczególnych warunków ogólnych lub szczególnych ubezpieczeń 4. dokumentacja z przebiegu leczenia, umożliwiająca ustalenie powodu powstania niezdolności do pracy 5. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Po otrzymaniu Wniosku i dokumentów Towarzystwo ma prawo skierować Ubezpieczonego na Komisję Lekarską. Niezdolność do pracy w następstwie wypadku (całkowita utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy) 3. dokumentacja z przebiegu leczenia, umożliwiająca ustalenie powodu powstania niezdolności do pracy 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Po otrzymaniu Wniosku i dokumentów Towarzystwo ma prawo skierować Ubezpieczonego na Komisję Lekarską. Czasowa niezdolność do pracy w następstwie wypadku/wypadku przy pracy 3. protokół powypadkowy 4. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy 5. zaświadczenie lekarskie zawierające wskazanie okresu czasowej niezdolności do pracy i rozpoznanie 6. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 7. protokół BHP (dotyczy wypadku przy pracy) 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu urodzenie się żywego dziecka Ubezpieczonemu urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu 9

10 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 4. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. W przypadku urodzenia martwego dziecka na skróconym odpisie aktu urodzenia dziecka powinna widnieć adnotacja, sporządzona przez USC, następującej treści: Urodzenie martwe, Dziecko urodziło się martwe lub Dziecko martwo urodzone. Za dziecko Ubezpieczonego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni bądź częściowo przez niego przysposobione. Dla umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku) za dziecko uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez Ubezpieczonego lub pasierba. Urodzenie się Ubezpieczonemu dziecka z wadą wrodzoną 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 4. dokumentacja medyczna stwierdzająca wadę wrodzoną u dziecka oraz dokumentacja z przebiegu leczenia 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za dziecko Ubezpieczonego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni bądź częściowo przez niego przysposobione. Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 2. dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego lub opiekuna Uprawnionego (w przypadku, gdy Uprawniony jest niepełnoletni) 3. skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego 4. skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka 5. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu niezależnie od kwoty świadczenia 6. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za dziecko Ubezpieczonego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni bądź częściowo przez niego przysposobione, które: nie ukończyło 18 roku życia albo 25 roku życia jeżeli od ukończenia 18 lat jest nieprzerwanie uczniem lub studentem bez względu na rodzaj szkoły lub uczelni (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) nie ukończyło 25 roku życia jest trwale niezdolne do pracy zarobkowej w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, bez względu na wiek (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina i GUF03). Dla umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku) za dziecko uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez Ubezpieczonego lub pasierba, które nie ukończyło 18 roku życia. W przypadku zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenie dziecka, które zostało przez Ubezpieczonego przysposobione, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, należy dostarczyć postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka przez Ubezpieczonego. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia, a kwota świadczenia nie przekracza zł Wniosek wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna dziecka. Świadczenie w imieniu dziecka odbiera pozostały przy życiu rodzic 10

11 lub prawny opiekun dziecka. Do weryfikacji rodzica potrzebny jest akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfikacji opiekuna prawnego postanowienie sądu. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia, a kwota świadczenia przekracza zł Wniosek wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego tj. rodzica lub opiekuna dziecka. Świadczenie w imieniu dziecka odbiera pozostały przy życiu rodzic lub prawny opiekun dziecka. Do weryfikacji rodzica potrzebny jest akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfikacji opiekuna prawnego postanowienie sądu. Do wypłaty świadczenia, od przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) wymagane jest dostarczenie Postanowienia Sądu rodzinno-opiekuńczego dotyczące sposobu wypłaty świadczenia na rzecz dziecka. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które ukończyło 13 roku życia i nie ukończyło 18 lat, a kwota świadczenia nie przekracza zł Wniosek o wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego oraz przez dziecko. We Wniosku powinien być wskazany nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku. Jeżeli nr rachunku bankowego należy do dziecka wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez bank. Zgodnie z art. 59 prawa bankowego osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy. Świadczenie wypłacane jest wówczas na konto dziecka. Jeżeli nr rachunku bankowego nie należy do dziecka tylko do innej osoby np. przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub opiekuna) do weryfikacji rodzica potrzebny jest akt urodzenia dziecka, natomiast do weryfikacji opiekuna prawnego postanowienie sądu. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów świadczenie wypłacane jest na konto tej osoby. Uprawnione do świadczenia jest dziecko, które ukończyło 13 roku życia i nie ukończyło 18 lat, a kwota świadczenia przekracza zł Wniosek o wypłatę świadczenia powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego oraz przez dziecko. We Wniosku powinien być wskazany nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela rachunku. Jeżeli nr rachunku bankowego należy do dziecka wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez bank. Zgodnie z art. 59 prawa bankowego osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy. Świadczenie wypłacane jest wówczas na konto dziecka. Jeżeli nr rachunku bankowego nie należy do dziecka tylko do innej osoby np. przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub opiekuna) wymagane jest dostarczenie przez tę osobę Postanowienia Sądu rodzinno-opiekuńczego dotyczące sposobu wypłaty świadczenia na rzecz dziecka. Po dostarczeniu wymaganych dokumentów świadczenie wypłacane jest na konto tej osoby. Zgon Małżonka Ubezpieczonego 3. skrócony odpis aktu zgonu 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu niezależnie od kwoty świadczenia 5. dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa np. akt małżeństwa Ubezpieczonego jeżeli małżonkowie nosili inne nazwiska i nie wynika to z aktu zgonu, natomiast dla umów zawartych na postawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r.) zawsze należy załączyć aktualny odpis aktu małżeństwa, którego data sporządzenia nie jest wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia. 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za małżonka Ubezpieczonego uważa się osobę, która w dniu zgonu Ubezpieczonego pozostawała z nim w związku małżeńskim. Dla umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku) za małżonka 11

12 Ubezpieczonego uważa się osobę, która w dniu zgonu Ubezpieczonego pozostawała z nim w związku małżeńskim nie objętym separacją. Zgon Małżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku 3. skrócony odpis aktu zgonu 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu niezależnie od kwoty świadczenia 5. dokumentacja opisująca okoliczności i przyczyny wypadku (protokół z policji, postanowienie z prokuratury) 6. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 7. dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa np. akt małżeństwa Ubezpieczonego jeżeli małżonkowie nosili inne nazwiska i nie wynika to z aktu zgonu, natomiast dla umów zawartych na postawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r) zawsze należy załączyć aktualny odpis aktu małżeństwa, którego data sporządzenia nie jest wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za małżonka Ubezpieczonego uważa się osobę, która w dniu zgonu Ubezpieczonego pozostawała z nim w związku małżeńskim. Dla umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 roku) za małżonka Ubezpieczonego uważa się osobę, która w dniu zgonu Ubezpieczonego pozostawała z nim w związku małżeńskim nie objętym separacją. Zgon rodzica Ubezpieczonego 3. skrócony odpis aktu zgonu 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu dla świadczeń powyżej 3000 zł, dla świadczeń do 3000 zł wystarczające jest obligatoryjne wypełnienie pola przyczyna zgonu we wniosku o wypłatę świadczenia (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 5. inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa np. skrócony odpis aktu urodzenia Ubezpieczonego 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za rodzica Ubezpieczonego uważa się naturalnego ojca lub naturalną matkę Ubezpieczonego, bądź osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia Ubezpieczonego, bądź ojczyma lub macochę, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub matka. W przypadku zgonu osób przysposabiających, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, Ubezpieczony przedstawia postanowienie sądu w sprawie jego przysposobienia. Zgon rodzica małżonka Ubezpieczonego 3. skrócony odpis aktu zgonu 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu dla świadczeń powyżej 3000 zł, dla świadczeń do 3000 zł wystarczające jest obligatoryjne wypełnienie pola przyczyna zgonu we wniosku o wypłatę świadczenia (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 5. skrócony odpis aktu małżeństwa Ubezpieczonego (data wystawienia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące od daty zdarzenia) zamiennie odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego niezależnie od daty wystawienia oraz oświadczenie z podpisem obydwu małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dacie zdarzenia - Wzór oświadczenia do pobrania ze strony WWW. 6. inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa np. skrócony odpis aktu urodzenia Ubezpieczonego 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 12

13 Za rodzica małżonka Ubezpieczonego uważa się naturalnego ojca lub naturalną matkę małżonka Ubezpieczonego, bądź osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia małżonka Ubezpieczonego, bądź ojczyma lub macochę, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub matka. W przypadku zgonu osób przysposabiających, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, Ubezpieczony przedstawia postanowienie sądu w sprawie jego przysposobienia. Zgon dziecka Ubezpieczonego 3. skrócony odpis aktu zgonu 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu dla świadczeń powyżej 3000 zł, dla świadczeń do 3000 zł wystarczające jest obligatoryjne wypełnienie pola przyczyna zgonu we wniosku o wypłatę świadczenia (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 5. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w przypadku dziecka między 18 a 25 rokiem życia (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 6. dokumentacja potwierdzającą fakt całkowitej i trwałej niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za dziecko Ubezpieczonego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni bądź częściowo przez niego przysposobione, które: nie ukończyło 18 roku życia albo 25 roku życia jeżeli od ukończenia 18 lat jest nieprzerwanie uczniem lub studentem bez względu na rodzaj szkoły lub uczelni (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) nie ukończyło 25 roku życia jest trwale niezdolne do pracy zarobkowej w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, bez względu na wiek (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina). Dla umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie Samopomoc Rodzina (Uchwała Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Samopomoc Życie nr 3/2000 z dnia 25 kwietnia 2000 r) za dziecko uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez Ubezpieczonego lub pasierba bez względu na wiek. Zgon dziecka ubezpieczonego w następstwie wypadku 3. skrócony odpis aktu zgonu 4. karta zgonu z wpisem przyczyny zgonu lub inny dokument stwierdzający przyczynę zgonu dla świadczeń powyżej 3000 zł, dla świadczeń do 3000 zł wystarczające jest obligatoryjne wypełnienie pola przyczyna zgonu we wniosku o wypłatę świadczenia (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 5. dokumentacja opisująca okoliczności i przyczyny wypadku (protokół z policji, postanowienie z prokuratury) 6. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 7. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w przypadku dziecka między 18 a 25 rokiem życia (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 8. dokumentacja potwierdzającą fakt całkowitej i trwałej niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) 9. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Za dziecko Ubezpieczonego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia uważa się dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko w pełni bądź częściowo przez niego przysposobione, które: nie ukończyło 18 roku życia albo 25 roku życia jeżeli od ukończenia 18 lat jest nieprzerwanie uczniem lub studentem bez względu na rodzaj szkoły lub uczelni (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina) nie ukończyło 25 roku życia jest trwale niezdolne do pracy zarobkowej w rozumieniu prawa powszechnie obowiązującego, bez względu na wiek (dotyczy produktu Samopomoc Rodzina). Zakażenie wirusem HIV w następstwie wypadku przy pracy/oraz dla pracowników ZOZ 13

14 3. wyniki testu na obecność wirusa HIV w organizmie, wykonanego przez Ubezpieczonego w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zajścia zdarzenia objętego ochroną 4. kopia dokumentacji medycznej Ubezpieczonego, potwierdzająca fakt zgłoszenia przez Ubezpieczonego podejrzenia o zakażenie wirusem HIV w trakcie zdarzenia zakwalifikowanego jako wypadek przy pracy 5. egzemplarz protokołu powypadkowego, jednoznacznie stwierdzającego związek zakażenia Ubezpieczonego wirusem HIV ze zdarzeniem uznanym za wypadek przy pracy 6. wyniki testu na obecność wirusa HIV w organizmie, wykonanego przez Ubezpieczonego w ciągu pierwszych dwóch tygodni 4 (czwartego) miesiąca od dnia zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową 7. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi 3. wyniki testu na obecność wirusa HIV w organizmie 4. kopia dokumentacji medycznej potwierdzająca fakt przeprowadzenia transfuzji krwi oraz zakażenia wirusem HIV w trakcie tej transfuzji 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Niezdolność do pracy w zawodzie nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia przyznany wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu renta szkoleniowa orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu renta bezterminowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu renta bezterminowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu o ile wiąże się ona z całkowitą niezdolnością do wykonywania zawodu nauczyciela renta okresowa z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy orzeczona wskutek utraty głosu lub ubytku słuchu na okres dłuższy niż 6 miesięcy o ile wiąże się ona z całkowitą niezdolnością do wykonywania zawodu nauczyciela 3. orzeczenie lekarza orzekającego stwierdzającego konieczność powstrzymania się Ubezpieczonego od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia (odbycia urlopu dla poratowania zdrowia), wraz z dokumentacją medyczną, która była podstawą do wydania tego orzeczenia 4. decyzja ZUS o przyznaniu renty 5. dokumentacja umożliwiająca stwierdzenie, iż niezdolność do pracy powstała z powodu choroby narządu głosu lub ubytku słuchu 6. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Po otrzymaniu Wniosku i dokumentów Towarzystwo ma prawo skierować Ubezpieczonego na Komisję Lekarską. Niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona bezterminowo renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy orzeczona bezterminowo o ile wiąże się ona z całkowitą niezdolnością do wykonywania zawodu kierowcy lub renta szkoleniowa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona na czas dłuższy niż 12 miesięcy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy orzeczona na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy 3. decyzja ZUS o przyznaniu renty 4. dokumentacja umożliwiająca ustalenie powodu powstania niezdolności do pracy 5. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Po otrzymaniu Wniosku i dokumentów Towarzystwo ma prawo skierować Ubezpieczonego na Komisję Lekarską. Trwałe całkowite inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie wypadku 14

15 3. dokumentacja opisująca okoliczności i przyczyny wypadku (protokół z policji, postanowienie z prokuratury) 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. protokół BHP (dotyczy wypadku przy pracy) 6. dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego) 7. decyzja ZUS potwierdzająca uznanie ubezpieczonego za całkowicie i trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Trwałe częściowe inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie wypadku 3. dokumentacja opisująca okoliczności i przyczyny wypadku (protokół z policji, postanowienie z prokuratury) 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. protokół BHP (dotyczy wypadku przy pracy) 6. dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego) 7. decyzja ZUS potwierdzająca uznanie ubezpieczonego za trwale częściowo niezdolnego do pracy 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Całkowita okresowa niezdolność ubezpieczonego do pracy 3. dokumentacja opisująca okoliczności i przyczyny wypadku (protokół z policji, postanowienie z prokuratury) 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. protokół BHP (dotyczy wypadku przy pracy) 6. dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego) 7. decyzja ZUS potwierdzająca uznanie ubezpieczonego za całkowicie niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. Całkowita trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy 2. dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego - dowód osobisty 3. dokumentacja opisująca okoliczności i przyczyny wypadku (protokół z policji, postanowienie z prokuratury) 4. dokument uprawniający do kierowania pojazdem (prawo jazdy), ważne badanie techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny) 5. protokół BHP (dotyczy wypadku przy pracy) 6. dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia z pogotowia ratunkowego) 7. decyzja ZUS potwierdzająca uznanie ubezpieczonego za całkowicie i trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy i uznanie go za niezdolnego do samodzielnej egzystencji 8. inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. ODWOŁANIA I SKARGI W przypadku odmowy przez Towarzystwo wypłaty świadczenia w całości lub części Uposażony lub Uprawniony może złożyć odwołanie do Towarzystwa. 15

16 W przypadku odmowy przez Towarzystwo wypłaty świadczenia w całości lub części lub odmowy uwzględnienia odwołania Uposażonemu lub Uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego. Skargi na działania Towarzystwa powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Towarzystwa. Towarzystwo rozpatrzy skargę w terminie 30 dni od daty jej wpływu do Towarzystwa, chyba że wyjaśnienie zagadnienia objętego skargą wymaga podjęcia skomplikowanego postępowania. W takim przypadku Towarzystwo poinformuje o tym na piśmie składającego skargę. Odpowiedź na odwołania i skargi udzielana jest na piśmie. 16

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH UBEZPIECZENIA GRUPOWE 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (wypełniony przez każdego

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia można dokonać:

Zgłoszenia można dokonać: Jeśli chcesz zgłosić roszczenie z polisy grupowego ubezpieczenia na życie poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów jaki należy dołączyć do formularza zgłoszenia roszczenia. Formularz dostępny jest w zakładce

Bardziej szczegółowo

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych)

Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) Manual Roszczenia (dotyczy ubezpieczeń grupowych i indywidualnych) I. JAK WYPEŁNIAĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Poprawie wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia powinien zawierać następujące dane: -

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty. akt zgonu Ubezpieczonego Lp. Zdarzenie Wymagane dokumenty akt u 1 kompletna dokumentacja medyczna związana z z dotychczas rozpoznanymi schorzeniami u oraz dotyczącej udzielanych dotychczas świadczeń zdrowotnych akt u 2 w wypadku

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AGENTÓW OVB ALLFINANZ POLSKA Grupowe Ubezpieczenie na Życie Multiochrona program Extra Grupa OVB 1. INFORMACJE WSTĘPNE Program ubezpieczenia grupowego Extra Grupa OVB bazuje na

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Strona 1 z 7 Numer certyfikatu/ wniosku/ polisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA (uniwersalny) Rodzaj ubezpieczenia: ochronne inwestycyjne pracownicze Po wypełnieniu prosimy o złożenie Formularza wraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DRUKÓW ZGŁOSZEŃ ROSZCZEŃ Zasady ogólne: 1. Formularze zgłoszeń roszczeń mają zastosowanie we wszystkich ubezpieczeniach PZU Życie SA odpowiednio do rodzaju zdarzenia. 2. W druku

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908

Marzec 2015 r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Marzec 2015 r. - 1 - ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 913 913913, Fax. +48 225430908 I. POWIADAMIANIE TOWARZYSTWA O ROSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Prosimy wypełnić drukowanymi literami Numer polisy dokument poufny 1.ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU Śmierci Śmierci wskutek nieszczęś liwego wypadku Dożycia Przejęcia opłacania składek

Bardziej szczegółowo

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA. Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Umowa ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA PLUS Wniosek o wypłatę świadczenia należy przesłać na następujący adres: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ

Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ Informacja do Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS zatwierdzonych Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku i mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA D D D D M M. noworodka. Pobyt na oddziale intensywnej terapii Zgon w wyniku wypadku przy pracy

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA D D D D M M. noworodka. Pobyt na oddziale intensywnej terapii Zgon w wyniku wypadku przy pracy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WATA S.A. Prosimy o wypełnianie drukowanymi literami. I. Numer polisy Jeśli polisa została zawarta w zakładzie pracy. Nazwa ubezpieczającego (osoba/ firma która zawarła

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

OWU grupowe i indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wykaz postanowień umownych OWU grupowe i Indywidualne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (zatwierdzone uchwałą Zarządu Concordia Polska TUW nr 28/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty,

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 583),

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W celu usprawnienia współpracy przedstawiamy poniżej dane osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych:

Szanowni Państwo, W celu usprawnienia współpracy przedstawiamy poniżej dane osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych: Szanowni Państwo, Dziękujemy za wybór Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. i okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, że poziomem i jakością świadczonych usług potwierdzamy trafność podjętej przez Państwa

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Nr tel

Nr tel ZGŁASZANIE SZKÓD Z UBEZPIECZENIA L4 Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie "WARTA EKSTRABIZNES PLUS" FUNDACJA PRESS CLUB

Szacunkowa kwotacja w ramach programu MSP w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS FUNDACJA PRESS CLUB Zdarzenie WARIANT 1 WARIANT 2 skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia skumulowane wysokości świadczeń przy zajściu danego zdarzenia zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POBYTU W SZPITALU LEASINGOBIORCÓW, POŻYCZKOBIORCÓW IDEA LEASING Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów do rozpatrzenia roszczenia z ubezpieczeń grupowych

Wykaz wymaganych dokumentów do rozpatrzenia roszczenia z ubezpieczeń grupowych Do rozpatrzenia roszczenia wymagane są: oryginał Wniosku o wypłatę świadczenia, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie skróconych aktów wydawanych przez USC, innych wymaganych dokumentów. Kopie wymaganych

Bardziej szczegółowo

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie

OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie Wykaz postanowień umownych OWU stosowane do umów ubezpieczenia grupowego na życie (zatwierdzone uchwałą Zarządu WTUŻiR Concordia Capital SA nr 11/2010 z 17.08.2010 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r.

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r. Projekt z 2 lipca 2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia..2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2011 Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 2. W celu uniknięcia wydłużenia procesu rozpatrywania roszczenia prosimy upewnić się, że wniosek został wypełniony kompletnie i dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Umów dodatkowych

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Umów dodatkowych Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia pracowników McDonald s Polska Sp. z o.o. oraz pracowników restauracji franczyzowych McDonald s nr 4280 Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433..

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności Nr sprawy : ZON.433....dnia Imię i nazwisko Nazwisko rodowe Data i miejsce urodzenia. Adres zamieszkania.. Tel. Adres pobytu Nr PESEL. Dokument

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są:

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS

Akt zgonu. Zasiłek pogrzebowy ZUS Akt zgonu Akt zgonu jest aktem stanu cywilnego rejestrującym śmierć osoby. Kwestie związane z aktem zgonu reguluje ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Skrócony odpis aktu zgonu potrzebny jest m.in.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Becikowe. Wymagane dokumenty

Becikowe. Wymagane dokumenty Becikowe Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 1) z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r. Rodzaj Zasiłek rodzinny Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu uzyskanego w roku 2009. Dochód nie może przekroczyć 504zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583zł w przypadku gdy wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane wnioskodawcy. zam. tel...

WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane wnioskodawcy. zam. tel... WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy Dane wnioskodawcy /imię i nazwisko oraz data urodzenia/ zam. tel... Dane opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP:

Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: Postanowienia szczególne Grupowego Ubezpieczenia na Życie VIP: 1. Art. II pkt 4 OWU otrzymuje brzmienie: data przystąpienia do Grupy Otwartej - pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo