Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność i których zajście stanowi podstawę świadczenia: 1. Śmierć ubezpieczonego. W przypadku śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie osobie uprawnionej oraz świadczenia dla każdego dziecka (osierocenie dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 25 roku życia lub bez względu na wiek, jeżeli jest całkowicie niezdolne do pracy). 2. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem. 3. Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym. 4. Śmierć małżonka. 5. Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem. 6. Śmierć dziecka, które nie ukończyło 25 roku życia. 7. Śmierć rodziców ubezpieczonego lub teściów ubezpieczonego. 8. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu. 9. Urodzenie się martwego dziecka ubezpieczonemu. 10. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. 11. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca albo krwotokiem śródmózgowym, przy czym za zawał uznaje się taki zawał, który spełnia uniwersalną definicję przyjętą przez European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association i World Health Federation. 12. Wystąpienie ciężkiej choroby. 13. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia. W przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby albo następstw nieszczęśliwego wypadku zakład ubezpieczeń płaci świadczenie za każdy dzień tego pobytu, o ile pobyt trwa nieprzerwanie dłużej niż 3 dni kalendarzowe. Zakład ubezpieczeń finansuje również lekarstwa (do określonego przez ubezpieczającego limitu), jakich ubezpieczony potrzebuje po zakończeniu takiego pobytu w szpitalu. Zakład ubezpieczeń musi zapewnić określoną, minimalną liczbę dni pobytu w szpitalu, za które wypłaci świadczenie w ciągu roku. Zakład ubezpieczeń określa obszar terytorialny, na którym leży szpital, za pobyt w którym zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. 14. Wykonanie operacji chirurgicznej. Powyższy zakres jest zakresem minimalnym. Zakład ubezpieczeń może zaproponować rozszerzenie tego zakresu o inne zdarzenia lub świadczenia. B. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno przewidywać, że po ustaniu stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym, ma on prawo indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia grupowego poprzez zawarcie ubezpieczenia indywidualnego z dożywotnią gwarancją minimalnego zakresu tego ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia w tym wysokości miesięcznej składki. Minimalny zakres ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego winien obejmować zdarzenia określone w pkt 1, 2, 4 9 części A, za które miesięczna składka wyniesie nie 1

2 więcej niż 5 zł od 1000 zł sumy ubezpieczenia, gdzie świadczenia wypłacane będą w wysokości: 1) 100 % sumy ubezpieczenia dla uprawnionego oraz po 40 % sumy ubezpieczenia dla każdego dziecka (osierocenie dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 25 roku życia) w przypadku śmierci ubezpieczonego, 2) 100 % sumy ubezpieczenia dla uprawnionego w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (dodatkowo oprócz świadczenia za śmierć ubezpieczonego), 3) 100 % sumy ubezpieczenia dla ubezpieczonego w przypadku śmierci małżonka, 4) 30 % sumy ubezpieczenia dla ubezpieczonego w przypadku śmierci dziecka, 5) 20 % sumy ubezpieczenia dla ubezpieczonego w przypadku śmierci rodziców ubezpieczonego lub teściów ubezpieczonego. 6) 10 % sumy ubezpieczenia dla ubezpieczonego w przypadku urodzenia się dziecka ubezpieczonemu, 7) 20 % sumy ubezpieczenia dla ubezpieczonego w przypadku urodzenia martwego dziecka. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczeń w złotych (nie mniej niż) Śmierć ubezpieczonego , 00 zł. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem , 00 zł. Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany 400, 00 zł. nieszczęśliwym wypadkiem - za każdy 1% uszczerbku Śmierć małżonka ,00 zł. Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem , 00 zł. Śmierć dziecka 3.000, 00 zł. Poród martwego dziecka 2.000, 00 zł. Śmierć rodziców lub teściów 2.000, 00 zł. Urodzenie się dziecka 1.000, 00 zł Osierocenie dziecka (w przypadku śmierci ubezpieczonego) świadczenie dla każdego 3.900,00 zł. dziecka ubezpieczonego a) do 18 roku życia b) do 25 roku życia jeśli się uczy c) bez względu na wiek, jeśli jest trwale niezdolne do pracy Ciężka choroba 5.000, 00 zł Pobyt ubezpieczonego w szpitalu: nie spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (od 4 dni): - za każdy dzień 25, 00 zł spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (zawiera świadczenie za pobyt w szpitalu nie spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem): - za każdy dzień do 14 dni 25, 00 zł - za każdy dzień powyżej 14 dni 50, 00 zł spowodowany wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem przy pracy 2

3 (zawiera świadczenie za pobyt w szpitalu nie spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem oraz za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem): - za każdy dzień pobytu do 14 dni 50, 00 zł - za każdy dzień powyżej 14 dni 25, 00 zł OKRES OCHORONY UBEZPIECZENIOWEJ Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się następnego dnia po upływie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, którą posiada Zamawiający. Okres wypowiedzenia rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotychczasowy ubezpieczyciel otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. KATEGORIE OSÓB, KTÓRE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA Prawo przystąpienia do ubezpieczenia powinni mieć pracownicy Zamawiającego, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyli 75 roku życia. SKŁADKA Składka na ubezpieczenie osób, które przystąpią do ubezpieczenia, będzie przekazywana miesięcznie z góry przez Zamawiającego po uprzednim potrąceniu środków na nią z wynagrodzenia pracowników. DOPUSZCZALNE OKRESY KARENCJI W UBEZPIECZENIU 1. Osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia przed upływem 3 miesięcy, licząc od dnia, w którym nabyły prawo do przystąpienia do ubezpieczenia nie są objęte okresem karencji, z wyjątkiem zdarzeń podanych poniżej: a) ubezpieczenie wystąpienia ciężkiej choroby karencja wynosi nie więcej niż 90 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, b) ubezpieczenie pobytu ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia karencja wynosi nie więcej niż 30 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, c) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej karencja wynosi nie więcej niż 180 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego, d) ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka karencja wynosi 9 miesięcy. 2. W ubezpieczeniu Wykonawca może zastosować sześciomiesięczny okres karencji w stosunku do osoby, która deklarację przystąpienia złożyła po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia, w którym nabyła prawo przystąpienia do ubezpieczenia, z wyłączeniem zdarzeń i zachowaniem okresów karencji, o których mowa w ust Karencja nie ma zastosowania do zdarzeń, których przyczyną był nieszczęśliwy wypadek. 4. Okres karencji w całości przewidzianego okresu nie będzie dotyczył tych ubezpieczeń, które ubezpieczony posiadał wcześniej w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego, niezależnie od ewentualnej różnicy w wysokości świadczeń. Warunkiem niestosowania karencji jest brak przerwy w przekazywaniu składki na wcześniejsze i nowe ubezpieczenie. 5. Okres karencji dotyczył będzie również tych ubezpieczeń, które ubezpieczony wcześniej posiadał w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego, ale nie odbył w nich całej karencji. Karencja w takim przypadku będzie dotyczyła tylko okresu brakującego do odbycia całej karencji we wcześniejszym ubezpieczeniu, niezależnie od ewentualnej różnicy w wysokości świadczeń. Warunkiem niestosowania karencji jest brak przerwy w przekazywaniu składki na wcześniejsze i nowe ubezpieczenie. 3

4 TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCY Z LIKWIDACJI SZKODY Do 30 dni od dnia stwierdzenia uprawnienia do wypłaty świadczenia. LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Średnia liczba zatrudnionych pracowników wynosi: 353 osoby, Liczba ubezpieczonych pracowników w obecnej chwili wynosi: 177 osób. Około 310 osób pracownicy biurowi, Około 43 pozostali (w tej grupie znajdują się m.in. sprzątaczki, portierzy, pracownicy techniczni). OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1) informowanie pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia, 2) sporządzanie miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących z ubezpieczenia, 3) potrącanie z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywanie Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie, 4) dostarczenie listy osób ubezpieczonych nie później niż w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia, 5) dostarczenie deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia, 6) dostarczenia Wykonawcy danych osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1 5, najpóźniej w dniu podpisania umowy. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca wykonywać będzie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy za pośrednictwem sieci placówek (punktów obsługi) na terenie całego kraju. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą uprawnione do kontaktów oraz wykonywania czynności leżących po stronie Wykonawcy, będących przedmiotem zamówienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia Wykonawca będzie wypłacał osobom wyznaczonym przez Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia w wysokości 7 % liczonych od łącznej kwoty miesięcznej składki przekazanej do Wykonawcy. STRUKTURA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW WG PŁCI I WIEKU Wiek Kobiety Mężczyźni Razem lat lat lat lat lat lat lat lat lat lat

5 DEFINICJE Wypadek komunikacyjny nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, w którym ubezpieczony brał udział, w szczególności jako kierujący, pasażer, pieszy, rowerzysta. Trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Dziecko dziecko własne, przysposobione oraz pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) pod warunkiem, że nie ukończyło 25 roku życia. Ciężka choroba to stan chorobowy objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Minimalny zakres chorób objętych ochroną: zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda- Jakoba, zakażenie wirusem HIV. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wypłacane jest pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie powyżej 3 dni kalendarzowych. 5

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P. Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków umowy P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki stosuje się

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina kod HR 01/10 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA

BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH BENEFIT COMPLEX KOMPLEKSOWA OCHRONA PRACOWNIKA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-0309 str. 4 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

SUPER GWARANCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SUPER GWARANCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres Ubezpieczenia str 3 ROZDZIAŁ III Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Kod warunków: PTKP50 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Wyciąg z warunków ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Użyte w niniejszym wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka zgonu, całkowitej

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo