2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń. Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A."

Transkrypt

1 Opis procesu obsługi świadczeń w UNIQA TU na Życie S.A. 1 Niniejszy dokument opisuje proces obsługi świadczeń, w szczególności przedstawiając: strukturę organizacyjną pionu obsługi świadczeń; kanały zgłaszania roszczeń; sposób rozpatrywania wystąpień w sprawach związanych z procesem obsługi świadczeń 2 Struktura organizacyjna pionu obsługi świadczeń Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 1

2 3 Kanały zgłaszania roszczeń 1. Call Center Centrum Pomocy Grupy UNIQA (telefoniczne zgłoszenie roszczenia) Do Call Center można zgłosić roszczenia związane z ochroną oferowaną w ramach wszystkich produktów ubezpieczeniowych Grupy UNIQA na następujące numery: (0-42) (dla tel. kom) Call Center jest czynne całodobowo. 2. Za pośrednictwem Elektronicznego Zgłoszenia Szkody na stronie Za pośrednictwem strony można zgłosić szkody / roszczenia związane z ochroną oferowaną w ramach wszystkich produktów ubezpieczeniowych Grupy UNIQA. Zalety zgłoszenia przez Internet: całodobowa możliwość zgłoszenia szkody/roszczenia możliwość załączenia, w formie elektronicznej, dokumentów wymaganych do likwidacji danej szkody / roszczenia 3. Centrum Obsługi Świadczeń w Łodzi Poinformowanie jednostki likwidacyjnej o roszczeniu odbywa się: a) za pośrednictwem wiadomości kierowanej na adres: b) za pośrednictwem poczty na adres: UNIQA TU na Życie S.A. Centrum Obsługi Świadczeń ul. Wróblewskiego Łódź 4. w każdej innej jednostce UNIQA - jednostce likwidacyjnej/ jednostce sprzedażowej (CLSK Gdańsk/ CLSM Katowice/ CZO Warszawa/ Oddział) Zgłoszenie roszczenia, które wpłynie innej jednostki UNIQA, zostanie niezwłocznie przekazane do Centrum Pomocy za pośrednictwem adresu (przekazanie skanów dokumentacji), a następnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Centrum Obsługi Świadczeń w Łodzi. 4 Druki do zgłaszania roszczeń Do zgłaszania roszczeń mają zastosowanie formularze dostępne w jednostkach likwidacyjnych oraz jednostkach sprzedażowych UNIQA oraz na / Centrum Pomocy Grupy UNIQA /Druki zgłoszenia szkody /Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu: zgonu /urodzenia /inne- druk uniwersalny UNI-S12, ciężkiego zachorowania /pobytu w szpitalu /inne druk uniwersalny UNI-S13, trwałego uszczerbku na zdrowiu druk uniwersalny UNI-S14. Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 2

3 5 Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu roszczeń obsługiwanych przez COŚ 5.1. Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące Ubezpieczonego Zgon kserokopia dowodu osobistego Uprawnionego skrócony odpis aktu zgonu o jeżeli zgon nastąpił poza granicami Rzeczpospolitej Polski, akt zgonu powinien być potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw Poza dokumentacją wymienioną przy zgonie, dodatkowo: dokumentację dotyczącą okoliczności Nieszczęśliwego wypadku, w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu protokół BHP, jeżeli wypadek był wypadkiem przy pracy Poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku, dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. historia choroby, karty informacyjne) zaświadczenie o zakończonym leczeniu i rehabilitacji dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek i jego związek z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (tj. notatka policyjna, postanowienie prokuratury, protokół powypadkowy BHP z wypadku przy pracy, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem), Pobyt w szpitalu karta informacyjna z leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą przyczyny pobytu w szpitalu Poddanie się operacji chirurgicznej karta informacyjna z leczenia szpitalnego poświadczona przez szpital wykonujący operację wraz z kopią historii choroby zawierającą datę przeprowadzenia operacji Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy dokumentację medyczną obejmującą okres począwszy od chwili zdiagnozowania danej jednostki chorobowej lub od dnia nieszczęśliwego wypadku, wskazującą na przyczynę stanu zdrowia Ubezpieczonego dokumentację dotyczącą okoliczności nieszczęśliwego wypadku, a w szczególności kopię protokołu powypadkowego z policji, prokuratury lub sądu (w przypadku wypadku przy pracy protokół BHP) Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 3

4 Ciężkie zachorowanie dokumenty dotyczące przyczyn ciężkiego zachorowania raporty lekarzy, którzy obecnie leczą bądź leczyli i badali Ubezpieczonego w zakresie przyczyn, początku, rodzaju i przebiegu choroby 5.2. Zdarzenie ubezpieczeniowe dotyczące współmałżonka / konkubenta ubezpieczonego Zgon aktualny skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka/konkubenta małżeństwa wraz z oświadczeniem Ubezpieczonego, że w dniu zdarzenia pozostawał w związku małżeńskim ze zmarłym współmałżonkiem w przypadku współmałżonka Poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw małżeństwa wraz z oświadczeniem Ubezpieczonego, że w dniu zdarzenia pozostaje w związku małżeńskim ze współmałżonkiem w przypadku współmałżonka dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku, dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. historia choroby, karty informacyjne) zaświadczenie o zakończonym leczeniu i rehabilitacji dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek i jego związek z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (tj. notatka policyjna, postanowienie prokuratury, protokół powypadkowy BHP z wypadku przy pracy, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem), Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw małżeństwa wraz z oświadczeniem Ubezpieczonego, że w dniu zdarzenia pozostaje w związku małżeńskim ze współmałżonkiem w przypadku współmałżonka karta informacyjna z leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą przyczyny pobytu w szpitalu Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 4

5 Ciężkie zachorowanie małżeństwa wraz z oświadczeniem Ubezpieczonego, że w dniu zdarzenia pozostaje w związku małżeńskim ze współmałżonkiem w przypadku współmałżonka dokumenty dotyczące przyczyn ciężkiego zachorowania raporty lekarzy, którzy obecnie leczą bądź leczyli i badali Ubezpieczonego w zakresie przyczyn, początku, rodzaju i przebiegu choroby 5.3. Zdarzenie ubezpieczeniowe dotyczące dzieci Ubezpieczonego Urodzenie się dziecka żywego akt urodzenia dziecka Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej akty urodzenia dzieci Urodzenie się dziecka martwego akt urodzenia z adnotacją martwo urodzone Zgon dziecka skrócony odpis aktu zgonu dziecka zgonu rodzica, oraz skrócony odpis aktu małżeństwa Ubezpieczonego Osierocenie dziecka skrócony odpis aktu zgonu o jeżeli zgon nastąpił poza granicami Rzeczpospolitej Polski, akt zgonu powinien być potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego kserokopię dowodu osobistego dziecka jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia jest pełnoletnie dziecko kserokopię dowodu osobistego osoby przedstawiciela ustawowego oraz dokument stosownego upoważnienia - jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia jest niepełnoletnie dziecko Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 5

6 Zawarcie związku małżeńskiego skrócony odpis aktu małżeństwa dziecka skrócony odpis aktu zgonu jednego z rodziców, jeżeli dziecko jest pasierbem Ubezpieczonego oraz skrócony odpis aktu małżeństwa Ubezpieczonego postanowienie sądu w sprawie przysposobienia, jeżeli dziecko jest przysposobione Pobyt w szpitalu karta informacyjna z leczenia szpitalnego wraz z informacją dotyczącą przyczyny pobytu w szpitalu Poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku, dokumentacja medyczna z okresu leczenia (np. historia choroby, karty informacyjne) zaświadczenie o zakończonym leczeniu i rehabilitacji dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek i jego związek z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (tj. notatka policyjna, postanowienie prokuratury, protokół powypadkowy BHP z wypadku przy pracy, wyrok sądu wraz z uzasadnieniem), Ciężkie zachorowanie dokumenty dotyczące przyczyn ciężkiego zachorowania raporty lekarzy, którzy obecnie leczą bądź leczyli i badali Ubezpieczonego w zakresie przyczyn, początku, rodzaju i przebiegu choroby Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 6

7 5.4. Zdarzenie ubezpieczeniowe dotyczące rodziców/teściów Ubezpieczonego lub rodziców konkubenta Ubezpieczonego Zgon rodzica ubezpieczonego skrócony odpis aktu zgonu rodzica jedynie w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A. jeżeli Ubezpieczony jest pasierbem zmarłego - dodatkowo: skrócony odpis aktu zgonu rodzica Ubezpieczonego oraz skrócony odpis aktu małżeństwa zmarłego, postanowienie sądu w sprawie przysposobienia, jeżeli Ubezpieczony jest przysposobionym dzieckiem zmarłego rodzica; Zgon rodzica współmałżonka/konkubenta skrócony odpis aktu zgonu rodzica współmałżonka/konkubenta aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa Ubezpieczonego lub nieaktualny skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z oświadczeniem Ubezpieczonego, że w dniu zdarzenia pozostaje w związku małżeńskim ze współmałżonkiem w przypadku współmałżonka jeżeli współmałżonek/konkubent Ubezpieczonego jest pasierbem zmarłego dodatkowo: skrócony odpis aktu zgonu rodzica biologicznego współmałżonka/konkubenta Ubezpieczonego oraz aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa zmarłego, postanowienie sądu w sprawie przysposobienia, jeżeli współmałżonek Ubezpieczonego jest przysposobionym dzieckiem zmarłego rodzica w : o oświadczenie o pozostawaniu w nieformalnym związku na dzień zdarzenia o udokumentowanie faktu nie pozostawania w związku małżeńskim (zaświadczenie z USC bądź własnoręcznie podpisane oświadczenie) na dzień zdarzenia o dowód osobisty konkubenta jedynie w przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A. Biuro Obsługi Świadczeń UNIQA TU na Życie S.A. Strona 7

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie - Razem Bezpieczniej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Postanowienia ogólne

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pewne Rachunki stosuje się do Umowy Grupowego ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA RZECZ KREDYTOBIORCÓW KREDYTY GOTÓWKOWE WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Rzecz Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Pewne Wsparcie Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr 8000KW15 Znajdujące się w ramkach w treści OWU komentarze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo