Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych"

Transkrypt

1 Specjalna Propozycja Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych Zasady zawierania i obsługi bieżącej Umowy 1 Podstawa zawarcia Umowy ubezpieczenia Podstawą zawarcia Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych są Ogólne Warunki CERTUM MAX zwane dalej OWU. 2 Warunki świadczenia ochrony ubezpieczeniowej 2.1 Definicje UWAGA! Poniższe zapisy służą przykładowemu wskazaniu obszaru wymaganych zmian. W przypadku konkretnych umów będą one modyfikowane przez DRPUG na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia w oparciu o parametry charakterystyczne danej Grupy Otwartej. W przypadku potwierdzenia, że umowę ubezpieczenia zawieramy z konkretnym stowarzyszeniem, fundacją itp., wówczas w miejsce def. Grupy Otwartej zostanie wskazana konkretna nazwa podmiotu, na rzecz, którego zawierana będzie umowa ubezpieczenia. Pojęcia określone w OWU otrzymują brzmienie: a) Art. II ust. 3 OWU otrzymuje brzmienie: data przystąpienia do Grupy Otwartej pierwsza data nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Członkiem Grupy Otwartej(np. Stowarzyszenia) a Grupą Otwartą (Stowarzyszeniem), bądź innego stosunku prawnego zaakceptowanego przez Towarzystwo, jeżeli nie nastąpiła żadna przerwa w czasie trwania tego stosunku; b) Art. II ust. 27 OWU otrzymuje brzmienie: Członek Grupy Otwartej - osoba fizyczna pozostająca z Grupą Otwartą w stosunku członkostwa, bądź innym stosunku prawnym zaakceptowanego przez Towarzystwo. Ilekroć w OWU oraz dokumentach ubezpieczenia występuje wyrażenie "Pracownik", zastępuje się je wyrażeniem "Członek Grupy Otwartej" w odpowiedniej formie gramatycznej; c) Art. II ust. 48 OWU otrzymuje brzmienie: wcześniejsza umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawarta przez Ubezpieczającego lub Grupę Otwartą z Towarzystwem lub innym ubezpieczycielem, w ramach której Ubezpieczony był objęty ochroną w okresie poprzedzającym objęcie go ochroną z tytułu Umowy zawartej z Towarzystwem oraz z tytułu, której ochrona zakończyła się d) W Art. II OWU dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Grupa Otwarta - stowarzyszenie branżowe, którego statutowymi obowiązkami są inne obowiązki niż oferowanie grupowego ubezpieczenia na życie i w którym zrzeszonymi mogą być osoby posiadające dodatkowe umiejętności, certyfikaty itp. zatwierdzone przez Grupę Otwartą, a także inne niż branżowe stowarzyszenia, instytucje finansowo-ubezpieczeniowe, fundacje, zrzeszenia, koła, kluby o charakterze otwartym, zaakceptowane przez Towarzystwo. 2.2 W Art. IV ust. 2 OWU dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Umowa na rzecz Członków Grupy Otwartej zostanie zawarta pod warunkiem, że dany podmiot zrzesza co najmniej 21 Członków Grupy Otwartej. 2.3 W Art. IV ust. 7 OWU dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: Umowa nie zostanie przedłużona na kolejny okres roczny, jeżeli w terminie 0 dni przed rocznicą polisy liczba Członków Grupy Otwartej objętych ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy jest mniejsza niż 21 bądź uśredniony wiek wszystkich Ubezpieczonych jest wyższy niż 4 lat. 2.4 W Art. V ust. 1 pkt 1) OWU wyrażenie nie więcej niż 69 lat otrzymuje brzmienie nie więcej niż lat. 2. Art. V ust. 3 OWU skreśla się. 2.6 W Art. X ust. 2 OWU dodaje się pkt 8) w brzmieniu: w dniu rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat. 2.7 Art. X ust. OWU skreśla się.

2 2.8 Art. XI ust. 4 OWU otrzymuje brzmienie: W stosunku do osób przystępujących do Umowy przed upływem 3. miesięcznicy polisy od daty nabycia prawa do przystąpienia lub dla Ubezpieczonych, którzy w tym okresie zmieniają przynależność do podgrupy lub zmieniają zakres pakietu wydzielonego w ramach podgrupy stosuje się karencje w podanych poniżej okresach licząc od dnia przystąpienia do Umowy Podstawowej i Umowy Dodatkowej, dla wymienionych zdarzeń będących przedmiotem odpowiednio Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych: 1) 3 miesiące Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant 1; 2) 6 miesięcy śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodzica, Śmierć Teścia 3) 9 miesięcy - urodzenie Dziecka martwego, urodzenie się Dziecka. 2.9 Art. XI ust. OWU otrzymuje brzmienie: W stosunku do osób, które przystępują do Umowy po upływie 3 miesięcznicy polisy od daty nabycia prawa do przystąpienia lub dla Ubezpieczonych zmieniających przynależność do podgrupy lub zmieniających przynależność do pakietu, wydzielonego w ramach podgrupy stosuje się karencje w podanych poniżej okresach licząc od dnia przystąpienia do Umowy Podstawowej i Umowy Dodatkowej, dla wymienionych zdarzeń będących przedmiotem odpowiednio Umowy Podstawowej i Umów Dodatkowych: 1) 3 miesiące Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant 1; 2) 6 miesięcy śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodzica, Śmierć Teścia 3) 9 miesięcy - urodzenie Dziecka martwego, urodzenie się Dziecka Art. XI ust. 6 OWU otrzymuje brzmienie: W stosunku do Członków Grupy Otwartej, która ma udokumentowaną ochronę z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, w przypadkach karencji opisanych w ust. 4 i stosuje się następującą zasadę: w stosunku do osób, które były objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, początek karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy, pod warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się, a okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do Umowy był nie dłuższy niż 31 dni W stosunku do Członków Grupy Otwartej, która nie ma udokumentowanej ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia w Art. XV ust. 13 pkt OWU skreśla się wyrażenie z zastrzeżeniem pkt W stosunku do Członków Grupy Otwartej, która nie ma udokumentowanej ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia Art. XV ust. 13 pkt 6 OWU skreśla się Art. XIV OWU skreśla się Do Umowy zawartej na rzecz Grupy Otwartej będącej innym stowarzyszeniem niż branżowe, mogą przystąpić Członkowie danej Grupy Otwartej, których staż członkowski w Grupie Otwartej jest nie krótszy niż 12 miesięcy. 3 Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia Klauzula skrót Nazwa klauzuli % umowy głównej Maksymalna suma ubezpieczenia DB Śmierć Ubezpieczonego 100% Śmierć Ubezpieczonego 100% ADB wskutek NW Śmierć Ubezpieczonego 0% wskutek zawału serca lub HDB udaru mózgu Trwały uszczerbek na 10% ADISB3 zdrowiu wskutek NW SDB Śmierć współmałżonka 0%

3 Śmierć współmałżonka 0% ASDB wskutek NW CDB Śmierć dziecka 10% 000 Śmierć dziecka wskutek 10% 000 ACDB NW ORB Osierocenie dziecka 10% 000 Urodzenie dziecka 8% SCB martwego CBB Urodzenie się dziecka % PDB Śmierć rodzica 8% PLDB Śmierć teścia 8% Pobyt Ubezpieczonego w 40% DCHB szpitalu Pobyt Ubezpieczonego w 20% 000 ATDCHB szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego Pobyt Ubezpieczonego w 20% 000 szpitalu wskutek zawału HDCHB serca lub udaru mózgu Pobyt Współmałżonka 20% 000 Ubezpieczonego w ASDCHB szpitalu wskutek NW Poważne zachorowanie 20% 000 SDD Współmałżonka MMO Operacje chirurgiczne % Poważne zachorowanie 0% Ubezpieczonego Wariant DD1 I AS2 Pomoc medyczna w kraju Nie dotyczy Limit liczebnościowe 4.1 Oferta dla Członków Grup Otwartych jest skierowana do podmiotów zrzeszających, co najmniej 21 Członków Grupy Otwartej. 4.2 Umowa ubezpieczenia dla danej Grupy Otwartej zostanie zawarta pod warunkiem, że: dla Umowy zawartej na rzecz Członków Grupy Otwartej, która ma udokumentowana ochronę z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia przystąpi: 9% Członków Grupy Otwartej, objętych dotychczas ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia dla Umowy zawartej na rzecz Grupy Otwartej będącej stowarzyszeniem branżowym lub innym stowarzyszeniem niż branżowe, fundacją, zrzeszeniem, kołem, klubem, zaakceptowanym przez Towarzystwo i który to podmiot nie ma udokumentowanej ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zostanie spełniony limit liczebnościowy zgodnie z poniższym wskazaniem: Wielkość grupy Limit %, nie mniej niż 30 osób %, nie mniej niż 40 osób %, nie mniej niż 120 osób %, nie mniej niż 20 osób Powyżej 1000 Negocjowany

4 4.2.3 dla Umowy zawartej na rzecz Członków Grupy Otwartej, będących klientami instytucji finansowo - ubezpieczeniowych zostanie spełniony w określonym terminie limit liczebnościowy zgodnie z poniższym wskazaniem: Czas Limit osób 6 m-cy 0 12 m-cy 10 Karencje Z tytułu Umowy zawartej na rzecz Członków Grupy Otwartej obowiązują następujące karencje: Klauzula skrót Nazwa klauzuli Karencja DB Śmierć Ubezpieczonego 6 m-cy ADB Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW Brak Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub Brak ATDB udaru mózgu Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub 6 m-cy HDB udaru mózgu ADISB3 Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW Brak SDB Śmierć współmałżonka 6 m-cy ASDB Śmierć współmałżonka wskutek NW Brak CDB Śmierć dziecka 6 m-cy ACDB Śmierć dziecka wskutek NW Brak ORB Osierocenie dziecka 6 m-cy SCB Urodzenie dziecka martwego 9 m-cy CBB Urodzenie się dziecka 9 m-cy PDB Śmierć rodzica 6 m-cy PLDB Śmierć teścia 6 m-cy DCHB Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 3 m-ce Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku Brak ATDCHB komunikacyjnego Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału Brak HDCHB serca lub udaru mózgu Pobyt Współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu Brak ASDCHB wskutek NW SDD Poważne zachorowanie Współmałżonka 3 m-ce MMO Operacje chirurgiczne 3 m-ce DD1 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego Wariant I 3 m-ce AS2 Pomoc medyczna w kraju Brak W przypadku tzw. przejmowanych Grup Otwartych, tj. z udokumentowanym stażem ubezpieczeniowym i przy spełnieniu definicji wcześniejszej umowy ubezpieczenia upływ okresu karencji będzie liczony od daty przystąpienia Ubezpieczonego do wcześniejszej umowy ubezpieczenia. 6 Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia Ubezpieczeni w ramach Umowy zawartej na rzecz Grupy Otwartej nie maja prawa do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

5 7 Dokumenty stanowiące podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia Do dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy na podstawie Specjalnej Propozycji Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Członków Grup Otwartych, należą: Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie CERTUM MAX, Deklaracje przystąpienia Członka Grupy Otwartej, podpisane przez każdego Członka Grupy Otwartej; Deklaracje przystąpienia Członka Rodziny w przypadku, gdy do Umowy ubezpieczenia przystępuje: Współmałżonek, Konkubent lub Pełnoletnie dziecko Członka Grupy Otwartej; W przypadku braku podpisania Oświadczenia o stanie zdrowia zawartego w formularzach Deklaracji - Kwestionariusze medyczne; Listę osób przystępujących do Umowy ubezpieczenia; Kserokopię wpłaty pierwszej składki; Załącznik prowizyjny. Osoby przystępujące do Umowy w czasie jej trwania zobowiązane są także do wypełnienia i złożenia w Towarzystwie poprzez Pośrednika Deklaracji przystąpienia. 8 Obsługa bieżąca umowy ubezpieczenia Do obsługi bieżącej Umowy zawartej na rzecz Grupy Otwartej odpowiadać będzie wskazany przez Grupę Otwartą i zaakceptowany przez Ubezpieczającego Agent/Multiagent/Broker zwany dalej Pośrednikiem. 9 Możliwości rozszerzenia oferty Istnieje możliwość zmiany zakresu ochrony i wysokości sum ubezpieczenia wskazanego w niniejszej Specjalnej Propozycji Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX dla Grup Otwartych, będących tzw. stowarzyszeniami branżowymi.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Spis treści 1. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie (GRU) BRP-0309 str. 4 2.

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina kod HR 01/10 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa podstawowa

Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa podstawowa Ochrona MetLife Plus Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Umowa podstawowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Definicje 1 Poniższe terminy użyte w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma Ubezpieczenie grupowe Aviva Opiekun firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN nr 2/2007..............3

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (GUF03) Ogólne Warunki Ubezpieczenia 03 OGÓLNE WRUNKI GRUPOWEGO UEZPIEZENI N ŻYIE ZWIĄZNEGO Z UEZPIEZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OWU/TRM7/2/2013

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OWU/TRM7/2/2013 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI OWU/TRM7/2/2013 SPIS TREŚCI Q&A DLA UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH 10 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/documents%20and%20settings/malgorzatan/ustawienia%20l... 1 z 6 2013-09-19 08:29 Mińsk Mazowiecki: UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO, POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-15 08:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków

Bardziej szczegółowo