Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line"

Transkrypt

1 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. program Extra Grupa OVB Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA.

2 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 2 z 9 1 Wstęp Cel wprowadzenia instrukcji Zgłaszanie roszczenia. 3 4 Wykaz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia roszczenia Wytyczne Procedury Szybkiej likwidacji.6 6 Obowiązki OVB..6 7 Kontrola rozpatrzonych roszczeń Zalecenia pokontrolne Zakończenie Załączniki....9

3 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 3 z 9 1.Wstęp Niniejszy poradnik zawiera instrukcję zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonej likwidacji on-line dostępnej przez stronę www SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Opisana ścieżka likwidacji staje się obowiązująca dla pracowników OVB Allfinanz Polska oraz pracowników Ubezpieczyciela. 2. Cel wprowadzenia instrukcji Celem wprowadzenia niniejszej instrukcji jest skrócenie czasu rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia do 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po wpływie kompletu dokumentów niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia. Przez komplet dokumentów rozumie się zestaw wszystkich wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów i formularzy wypełnionych w sposób: pełny, jasny i czytelny, nie budzący wątpliwości co do ich autentyczności i prawdziwości zawartych w nich informacji. Dokumenty zawierające istotne braki nie są traktowane jako kompletna dokumentacja roszczeniowa. Instrukcja szybkiej likwidacji roszczeń ubezpieczeń na życie ma zastosowanie w przypadku umów ubezpieczeń grupowych dla następujących ryzyk: urodzenie dziecka urodzenie martwego dziecka śmierć rodzica Ubezpieczonego śmierć teścia Ubezpieczonego śmierć dziecka Ubezpieczonego Przyjmuje się ponadto, iż dla wymienionych powyżej roszczeń objętych instrukcją szybkiej likwidacji maksymalna kwota wypłaty wynikająca z umowy nie może być większa niż 3.000,00 zł. W przypadku roszczeń na kwotę wyższą niżeli 3.000,00 zł będzie miała zastosowanie standardowa procedura rozpatrywania roszczeń. 3. Zgłaszanie roszczenia Po uruchomieniu strony internetowej wybieramy zakładkę: ZGŁOŚ SZKODĘ, następnie UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE oraz wybieramy odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA. Formularz zgłoszenia internetowego składa się z następujących etapów: 1. dane dotyczące zawartego ubezpieczenia 2. dane dotyczące zgłaszającego roszczenie 3. dane dotyczące zdarzenia 4. dane osoby której dotyczy zdarzenie 5. dane dotyczące okoliczności i przebieg zdarzenia 6. dyspozycja realizacji świadczenia 7. oświadczenie ubezpieczonego Pierwsza część formularza zawiera dane dotyczące zawartego ubezpieczenia. W kolejnym kroku uzupełniamy dane dotyczące osoby zgłaszającej roszczenie oraz informacje o numerze polisy. Zgłaszający roszczenie uzupełnia dane teleadresowe, a także informacje o ubezpieczeniu.

4 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 4 z 9 Szczególny nacisk prosimy położyć na wypełnienie pól: numer polisy, adres korespondencyjny, numer telefonu adres Precyzyjne podanie powyższych danych stanowi podstawę do prawidłowej rejestracji zgłoszonego roszczenia. W formularzu zgłoszenia roszczenia prosimy o uzupełnianie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu obsługi roszczenia w tym informacji o ubezpieczeniu i zgłaszanym zdarzeniu brak niektórych danych może niepotrzebnie wydłużyć czas rozpatrywania roszczenia. SIGNAL IDUNA akceptuje przesłanie dokumentów w formie elektronicznej (skanu oryginału dokumentu) jednakże, aby uznać je w takiej formie osoba występująca z wnioskiem o wypłatę świadczenia, zobowiązana jest załączyć do przesyłanych dokumentów zeskanowane oświadczenie, iż posiada ww. dokumenty w formie oryginału (załącznik nr 1). Aby roszczenie zostało rozpatrzone w formie szybkiej likwidacji on-line należy zeskanować ORYGINAŁY wraz z podpisanym oświadczeniem o posiadaniu oryginału dokumentów i skorzystać z modułu aplikacji ZGŁOŚ SZKODĘ dostępnej na stronie www Signal Iduna. W przypadku, gdy nie mamy możliwości poświadczania przez pracownika Ubezpieczyciela lub pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopii wymaganego przez Ubezpieczyciela dokumentu skanowaniu każdorazowo MUSI PODLEGAĆ ORYGINAŁ. BRAK OŚWIADCZENIA o posiadaniu przez występującego o wypłatę świadczenia oryginałów wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów skutkuje jednoznacznie REZYGNACJĄ wnioskującego o wypłatę świadczenia z możliwości likwidacji roszczenia w trybie przyspieszonym. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie dysponuje skanerem lub innym sprzętem komputerowym koniecznym do digitalizacji wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów potwierdzających zasadność zgłaszanego roszczenia, może zaistnieć sytuacja, iż Ubezpieczony uda się do placówki Ubezpieczającego lub Oddziału Regionalnego Ubezpieczyciela. W takim przypadku przyjmuje się, iż w zależności od zaistniałej sytuacji strony Umowy dołożą wzajemnych starań by pomóc Ubezpieczonemu zgłosić roszczenie. 4. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia: SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. w zależności od okoliczności zdarzenia wymaga następujących dokumenty uzasadniających wypłatę świadczenia: a) Urodzenie dziecka a) dokument stwierdzający tożsamość ubezpieczonego - dowód osobisty b) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, c) oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów. b) Urodzenie martwego dziecka a) dokument stwierdzający tożsamość ubezpieczonego - dowód osobisty, b) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z adnotacją "dziecko martwo urodzone" c) oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów.

5 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 5 z 9 c) Śmierć rodzica Ubezpieczonego (macochy/ojczyma) a) dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego - dowód osobisty, b) odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego, c) odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma) d) karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu, e) inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa, jeśli potrzebne np.: odpis zupełny aktu urodzenia ubezpieczonego, f) oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów. d) Śmierć teścia Ubezpieczonego a) dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego - dowód osobisty, b) odpis skrócony aktu zgonu teścia, c) odpis skrócony aktu małżeństwa ubezpieczonego ze współmałżonkiem, d) oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim podpisane przez obu współmałżonków, e) karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu, f) inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa, jeśli potrzebne np.: odpis zupełny aktu urodzenia ubezpieczonego, g) oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów. e) Śmierć dziecka Ubezpieczonego a) dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego - dowód osobisty, b) skrócony odpis aktu zgonu, c) karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu, d) w miarę potrzeby inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa/powinowactwa, np.: dokument sądowy przysposobienia, jeśli miało miejsce, e) oświadczenie dotyczące potwierdzenia dokumentów. Ubezpieczyciel w zależności od okoliczności zdarzenia może zwrócić się o dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego i rzetelnego rozparzenia zasadności zgłaszanego roszczenia. W przypadku, gdy przesłane dokumenty okażą się niekompletne lub budzące wątpliwość pracownik Biura Obsługi Roszczeń Signal Iduna Życie Polska TU S.A. ma prawo wystąpić do Uprawnionego/placówki medycznej/policji, itp. z prośbą o uzupełnienie brakujących dokumentów lub przesłanie ich oryginałów. W przypadku, gdy zgłaszający roszczenie nie jest Uprawnionym, wymagane jest pełnomocnictwo do reprezentowania Uprawnionego. Po otrzymaniu zgłoszenia, na postawie skanów Signal Iduna Życie Polska TU S.A. rozpatrzy otrzymane roszczenie i wyśle decyzję do Ubezpieczonego/ Uprawnionego na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu roszczenia. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pracownicy Biura Obsługi Roszczeń Życiowych mogą wystąpić pisemnie do osoby występującej o wypłatę świadczenia z prośbą o dosłanie oryginału zgłoszenia roszczenia oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wymaganych dokumentów.

6 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 6 z 9 5. Wytyczne Instrukcji szybkiej likwidacji roszczeń Głównym założeniem instrukcji szybkiej likwidacji roszczeń jest skrócenie czasu rozpatrzenia roszczenia. Ubezpieczeni oraz osoby Uprawnione do zgłoszenia roszczenia on-line powinny postępować według kroków opisanych na stronie iduna.pl zakładka ZGŁOŚ SZKODĘ. Osoba wyznaczona przez Kierownika Biura Obsługi Roszczeń zobowiązana jest na bieżąco do sprawdzania skrzynki i przekazywania przesłanych roszczeń w celu ich dalszej rejestracji a następnie weryfikacji. Do wszystkich otrzymanych on-line roszczeń decyzja będzie wydawana w terminie nie później niż do 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po wpływie kompletnej dokumentacji roszczeniowej. Dodatkowo, prócz ww. skrzynki , zostanie stworzony adres mailowy: który ma służyć do szybkiego kontaktu, zapytań ze strony OVB dotyczących roszczeń. Pracownik Biura Obsługi Roszczeń SIGNAL IDUNA mający dyżur w danym dniu będzie sprawdzał i odpowiadał bieżąco na zapytania wpływające na powyższy adres mailowy. Instrukcji szybkiej likwidacji roszczeń nie stosuje się w przypadku zaistnienia przynajmniej jednego z kryteriów: roszczenie powstałe w okolicznościach nie objętych odpowiedzialnością zgodnie z postanowieniami warunkami warunków ogólnych lub pozostałych zapisów umowy zdarzeń, których wysokość świadczenia przekracza kwotę zł roszczeń z tytułu ryzyk ubezpieczeniowych nie określonych w ramach niniejszej instrukcji W przypadku, gdy roszenie zostanie jednocześnie zgłoszone drogą internetową oraz pocztą tradycyjną zostanie rozpatrzone w trybie przewidzianym datą jego wypływu. Ustalenie w stosunku do danego Ubezpieczonego stanu ochrony ubezpieczeniowej dokonywane jest każdorazowo pod kątem określenia: okresu ubezpieczenia, zakresu / wariantu ochrony ubezpieczeniowej, wysokości sum ubezpieczenia, zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz pozostałych warunków szczególnych umowy. Roszczenia obsługiwane w ramach instrukcji szybkiej likwidacji roszczeń zgłaszanych on-line będą rejestrowane w systemie informatycznym SIGNAL IDUNA Zycie TU S.A. Dla roszczeń tych będzie wybierany typ zgłoszenia MAIL w systemie CHS w zakładce SPRAWA.

7 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 7 z 9 6. Obowiązki OVB OVB Allfinanz Polska zobowiązane jest w celu zapewnienia prawidłowego procesu wymiany informacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym udostępnienia i obsługi dedykowanego programowi Extra Grupa adresu . Adresem tym jest: Dodatkowo, w przypadku wyjaśnień dotyczących roszczeń pracownik Signal Iduna Życie Polska TU S.A. będzie mógł kontaktować się telefonicznie z pracownikiem OVB Allfinanz dostępnym pod numerem telefonu: (22) Powyższe rozwiązania dotyczące komunikacji mają zapewnić lepszy standard obsługi roszczeń a co za tym idzie przyśpieszyć proces obsługi roszczeń (np. skrócić czas poinformowania Uprawnionego o brakach w dokumentacji, niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia). W przypadku braków w dokumentacji pracownik Signal Iduna będzie wysyłał na podany adres mailowy informację o konieczności dosłana wymaganych dokumentów do danego roszczenia, następnie pracownik OVB stosowną informację będzie przekazywał bezpośrednio do Ubezpieczonego/Uprawnionego. Do obowiązków OVB należy ponadto: przyjmowanie dokumentów jeśli klient zgłosi się bezpośrednio do ich placówki, stwierdzenie, czy dane roszczenie można zgłosić za pomocą strony www (należy sprawdzić rodzaj zgłaszanego ryzyka zgodnie z listą ryzyk zawartych w niniejszej instrukcji) stwierdzenie kompletności dokumentów zgodnie z zawartym w tej instrukcji wykazem, poinformowanie klienta o ewentualnych brakach, pomoc Ubezpieczonym/Uprawnionym przy zgłaszaniu roszczeń przez stronę internetową Poprzez prawidłowe przekazanie dokumentów przez Osobę Administrującą w OVB rozumie się: odebranie od osoby wnioskującej o wypłatę świadczenia dokumentów dotyczących danego zdarzenia ubezpieczeniowego (zgodnie z obowiązującym wykazem dokumentów) potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem jeśli są to kopie zeskanowanie wymaganych dokumentów oraz sprawdzenie ich jakości pomoc ubezpieczonym/uprawnionym przy zgłaszaniu wniosków przez stronę internetową Dokumentacja roszczeniowa musi mieć postać oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, czego dokonać może stosowny organ właściwym pod kątem wydania dokumentacji, przedstawiciel SIGNAL IDUNA Życie Polska T.U. S.A. lub notariusz. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę firmową oraz pieczątkę imienną osoby potwierdzającej. W przypadku braku pieczątki imiennej wymagany jest czytelny podpis imieniem i nazwiskiem.

8 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 8 z 9 W przypadku, gdy otrzymana zeskanowana dokumentacja jest nieczytelna lub jest niekompletna, sprawa traktowana jest jako niekompletna i będzie realizowana po ponownym przesłaniu prawidłowo złożonych dokumentów. 7. Kontrola rozpatrzonych roszczeń Proces rozpatrzenia roszczenia od jego zgłoszenia do momentu podjęcia decyzji (wypłata lub odmowa roszczenia), włączając w to ewentualne postępowanie odwoławcze, podlega kontroli ze strony Kierownika Biura Obsługi Roszczeń Życiowych oraz pracowników wyznaczonych przez Kierownika tego biura. Kontrola będzie przeprowadzana w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po zamknięciu kwartału, którego będzie dotyczyć kontrola. Kontrolowane akta będę dotyczyć roszczeń zgłoszonych on-line. Kontrola będzie odbywała się na zbiorze spraw zamkniętych w kwartale, którego dotyczy przeprowadzana kontrola. Tak zdefiniowany zbór zostanie podzielony na 10 podzbiorów. Z każdego podzbioru zostaną wybrane do kontroli dwie sprawy skrajne (pierwsza i ostatnia). Kontrolę będzie przeprowadzał zespół, w skład którego wchodzą: 1) Kierownik Biura Obsługi Roszczeń 2) Gł. Specjalista/ Specjalista/ Młodszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód 3) inne wyznaczone przez Kierownika Biura Obsługi Roszczeń osoby Kontrola obejmuje ryzyka zdefiniowane w procesach rozpatrywania roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem: prawidłowości potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej poprawności założonej rezerwy wiarygodności dokumentacji, w oparciu o którą podejmowane są decyzje o wypłatach bądź odmowach (na etapie przeprowadzanej kontroli zostaną wystosowane pisma do Urzędu Stanu Cywilnego w celu potwierdzenia oryginalności załączonych dokumentów) poprawności sporządzonych decyzji zgodności decyzji z postanowieniami umów i zapisami OWU podejmowania decyzji zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Zarząd SIGNAL IDUNA W trakcie przeprowadzonej kontroli, uwagi do poszczególnych akt nanoszone są w oddzielnych dokumentach zgodnych z załącznikiem nr 2 do niniejszej instrukcji. Każde akta, po przeprowadzeniu kontroli muszą zostać oznakowane następującym stwierdzeniem: Biuro Obsługi Roszczeń Życiowych Kontrola przeprowadzona w dniu.. Podpis Kierownika Biura Obsługi Roszczeń Życiowych Podpisy pozostałych osób przeprowadzających kontrolę:.....

9 Instrukcja zgłaszania roszczeń w trybie przyspieszonym on-line program Extra Grupa OVB strona 9 z 9 Po otrzymaniu odpowiedzi na pisma wysłane do Urzędu Stanu Cywilnego w aktach sprawy zostanie odnotowane czy Urząd potwierdza wydanie załączonych do sprawy odpisów dokumentów. W przypadku, kiedy w trakcie kontroli zostaną wykryte nadużycia, Kierownik Biura Obsługi Roszczeń Życiowych zobowiązany jest do bezzwłocznego przekazania odnośnej informacji do Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń na Życie, a ten do Członka Zarządu, któremu bezpośrednio podlega oraz do Biura Audytu Wewnętrznego. 8. Zalecenia pokontrolne Kierownik Biura Roszczeń Życiowych zobowiązany jest do analizy i wdrażania zaleceń wynikających z przeprowadzanych kontroli oraz do monitorowania poprawności ich realizacji. Kierownik Biura Obsługi Roszczeń Życiowych zobowiązany jest do bieżącego i terminowego wdrażania działań mających na celu, zwiększenie bezpieczeństwa procesu rozpatrywania roszczeń, jego optymalizację oraz wzrost jakości wykonywanej pracy. Wszyscy pracownicy Biura Obsługi Roszczeń Życiowych zobowiązani są do informowania przełożonych o zidentyfikowanych zjawiskach, działaniach, nieprawidłowościach, które mogą wskazywać na możliwość zaistnienia ryzyka nadużycia. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Signal Iduna Życie Polska poinformuje o wynikach kontroli i zaleceniach Ubezpieczającego, które będzie zobowiązane do wdrożenia działań naprawczych. 9. Zakończenie Przed zgłoszeniem roszczenia objętego ubezpieczeniem, prosimy o zapoznanie się z szczegółami dotyczącymi zasad postępowania, wymaganych dokumentów oraz powyższymi wskazówkami. Przy wypełnianiu formularza roszczeń prosimy o podanie przez Ubezpieczonego/Uprawnionego wyczerpujących informacji i wypełnienie wszystkich części druku. Dokładne wypełnienie formularza oraz dołączenie wskazanych dokumentów umożliwi szybkie rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia.. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty okażą się niewystarczające do zakończenia procedury weryfikacyjnej Signal Iduna Życie Polska TU S.A. zastrzega sobie prawo do wystąpienia o potrzebne informacje. W sprawach nie unormowanych niniejszą procedurą zastosowanie maja ogólne zasady rozpatrywania roszczeń życiowych. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2012 roku. 10. Załączniki Załącznik nr 1: Oświadczenie Ubezpieczonego posiadanie oryginalnych dokumentów Załącznik nr 2: Kontrola Akt SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.. OVB Allfinanz Polska

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014

Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014 SPIS TREŚCI I. Słowniczek pojęć... 1 II. Wstęp... 2 1. Informacje ogólne... 2 2. Obowiązki Partnera...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Spis treści Ogólne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie PZU TWOJA OCHRONA

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie PZU TWOJA OCHRONA Poniższe ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie i dożycie PZU TWOJA OCHRONA (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A.

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Wnioskowanie o kartę...4 Rozdział III Akceptacja wniosku...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo