Moduły funkcjonalne systemów ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduły funkcjonalne systemów ERP"

Transkrypt

1 Moduły funkcjonalne systemów ERP Wprowadzenie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa a moduły systemu ERP różny stopień szczegółowości podziału na moduły różnice terminologiczne a różnice funkcjonalności pomiędzy różnymi systemami ERP Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 1/16

2 Księga adresowa (Address Book) podstawowe informacje o kontaktach oraz nazwy klientów, dostawców, pracowników oraz innych osób i podmiotów posiadających dane adresowe ściśle powiązana z wszystkimi modułami, które potrzebują danych adresowych Zobowiązania (Accounts Payable) rejestrują zobowiązania finansowe za usługi i materiały wobec ich dostawców ściśle powiązane z: zarządzaniem zleceniami zakupu przyjmowaniem zleceń zakupu księgą główną Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 2/16

3 Należności (Accounts receivable) rejestruje krótkoterminowe środki obrotowe pochodzące ze sprzedaży na kredyt zarówno klientom detalicznym jak i hurtowym Powiązania z: przetwarzaniem zleceń sprzedaży księgą główną Księga główna (General Ledger) miejsce, w którym jest przechowywana i zarządzana cała rachunkowość firmy zakładowy plan kont (ZPK) jako podstawy element KG ułatwiający poruszanie się po KG ZPK pozwala na określenie wielkości środków finansowych zaangażowanych w różne aspekty działalności firmy Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 3/16

4 Płace (Payroll) pozwala określić wysokość wypłat należnych pracownikom firmy oblicza podatki od wynagrodzeń oraz inne specyficzne potrącenia (ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, spłata pożyczki itp.) nalicza dni urlopowe i chorobowe oraz wynagrodzenia za te dni powiązania z księgą główną Kadry (Human Resources) wsparcie zarządzania: administracją zasobów kadrowych administracją świadczeń socjalnych rozwojem pracowników procesem rekrutacji systemem szkoleń powiązane z płacami Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 4/16

5 Środki trwałe (Fixed Assets) dotyczą długoterminowych pozycji majątku przedsiębiorstwa określonych w ustawie o rachunkowości mianem środków trwałych (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, meble, inwentarz żywy itd.) okres ekonomicznej użyteczności tych środków jest dłuższy niż 1 rok i nie są one przeznaczone do dalszej odsprzedaży środki te muszą zaliczać się do aktywów przedsiębiorstwa moduł służy do rejestrowania wartości zakupu środków trwałych oraz do określenia ich bieżącej wartości na podstawie różnych metod amortyzacji powiązania z księgą główną Prognozowanie (Forecasting) służy do predykcji zachowań klienta związanych z jego przyszłymi potrzebami w oparciu o dane historyczne predykcja na podstawie różnych formuł matematycznych wybranych przez firmę korzystająca z systemu ERP często w module wyróżnia się dwie części: prognozowanie szczegółowe dotyczy poszczególnych wyrobów prognozowanie zagregowane dotyczy grup lub rodzin produktów wynikających z hierarchicznej struktury (piramida) produktów powiązania z historią zleceń sprzedaży i głównym harmonogramem produkcji (MPS) i/lub planowaniem potrzeb materiałowych (MRP). Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 5/16

6 Główny harmonogram produkcji (Master Production Schedule - MPS) służy do planowania i zgrubnego szeregowania produkcji wyrobów gotowych MPS określa zalecenia dotyczące produkcji określonego wyrobu gotowego na podstawie prostych reguł oraz zapotrzebowania na ten wyrób moduł używany głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych powiązania ze zleceniami sprzedaży, MRP i prognozowaniem Szeregowanie na poziomie warsztatowym (Finite Scheduling) regułowa technika optymalizacyjna o większej funkcjonalności niż główny harmonogram produkcji (MPS) techniki sekwencjonowania połączone z instrukcjami warunkowymi if... then... oraz z logiką Boole a są często używane do konstrukcji reguł kierujących mechanizmem szeregowania na poziomie warsztatowym powiązania z planowaniem zdolności produkcyjnych (CRP) Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 6/16

7 Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) służy do zaplanowania jakie materiały i na kiedy będą potrzebne na podstawie głównego harmonogramu produkcji, lub zapotrzebowania klienta (gdy MPS nie jest używany) określa wielkość zamówienia na poszczególne materiały zapotrzebowania mogą być łączone w grupy dniowe, tygodniowe, miesięczne itp. MRP może połączyć zapotrzebowania w jedno zlecenie w oparciu o reguły wprowadzone przez użytkowników ERP moduł przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw produkcyjnych powiązania z głównym harmonogramem produkcji (MPS) Planowanie potrzeb dystrybucyjnych (Distribution Requirements Planning - DRP) obsługuje podaż i popyt między magazynami a takimi obiektami jak zakłady produkcyjne. po zauważeniu popytu w jednym zakładzie DRP, w oparciu o predefiniowane reguły, wysyła sygnał do innego zakładu, który zaspokoi ten popyt DRP opiera się na jednostkach gospodarki materiałowej często zintegrowany ze zleceniami zakupu i zleceniami sprzedaży Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 7/16

8 Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) planuje przewidywane obciążenie zdolności produkcyjnych głównie, choć nie tylko, dla stanowisk roboczych na podstawie głównego harmonogramu produkcji (MPS) oraz marszrut technologicznych wyrobów określa obciążenie stanowisk roboczych na podstawie danych z CRP kadra zarządzająca może podejmować decyzje dotyczące przesuwania obciążeń i/lub przygotowania stanowisk roboczych Specyfikacje materiałowe (Bills of Material - BoM) lista materiałów definiująca części składowe produktu moduł używany głównie w firmach produkcyjnych, ale również m.in. w gospodarce remontowej, usługach serwisowych itp. używana dla wyrobów gotowych, które już tylko będą wysyłane do klientów, jak i podzespołów używanych do produkcji innych wyrobów gotowych lub podzespołów używany również do planowania grup części oraz w celu ustalenia powiązań przy tworzeniu niestandardowych zestawów w zleceniach sprzedaży i zakupu moduły powiązane z BoM to m.in.: MPS, MRP i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 8/16

9 Marszruty technologiczne (Product Routings) definiują przepływ wytwarzanych produktów pomiędzy stanowiskami roboczymi stanowią pewien standard określający czas niezbędny do wykonania operacji przez człowieka lub maszynę dla produktu, który przechodzi przez to stanowisko dane z tego modułu są danymi wejściowymi dla CRP Zarządzanie projektami (Project Management) moduł o funkcjonalności specyficznej dla projektów takich jak: koszty, zamówienia, zatwierdzanie kolejności czynności, zatwierdzanie transakcji, zarządzanie zmianami, fakturowanie, zarządzanie kontraktem, szeregowanie, oszacowanie wartości, planowanie finansowe oraz zarządzanie zleceniami produkcyjnymi zarządzanie projektami często korzysta z innych modułów funkcjonalnych systemu ERP Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 9/16

10 Gospodarka zapasami (Inventory Management) moduł służący do przechowywania informacji na temat zapasów podstawowe funkcjonalności: proste transakcje stany magazynowe analiza zapasów dane podstawowe pozycji magazynowych historia transakcji zarządzanie składowaniem rezerwacje powiązania z wieloma innymi modułami Gospodarka magazynowa (Warehouse Management) moduł o większej funkcjonalności niż funkcjonalność Gospodarki zapasami podstawowe funkcje: optymalizacja pobrań materiałów żądania odłożenia materiału logika zgodności składowania materiałów planowanie konsolidacji materiałów na potrzeby dostaw wykorzystanie powierzchni magazynowej Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 10/16

11 Kodowanie kreskowe (Bar coding) system monitorowania zapasów i innych obiektów, które mogą być oznaczone kodem kreskowym system składający się zarówno ze sprzętu, jak i oprogramowania główny cel przyspieszenie niektórych operacji i wyeliminowanie błędów podczas wprowadzania danych z klawiatury zazwyczaj nie jest to integralna część systemu ERP, a system pochodzący od innego dostawcy Zarządzanie obsługą klienta (Customer Service Management) składa się z funkcjonalności zorientowanych na obsługę klienta takich jak przyjmowanie i śledzenie realizacji zleceń sprzedaży oraz wysyłka towarów do klienta w module tym często zagnieżdżona jest specjalna funkcjonalność wyceny umożliwiająca ustalanie specjalnych cen lub rabatów dla poszczególnych klientów powiązania z wieloma innymi modułami m.in. z: prognozowaniem gospodarką zapasami należnościami Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 11/16

12 Zarządzanie konfiguracjami (Configuration Management) proces specyfikacji cech i opcji zgodnych ze zleceniem klienta działanie oparte na: logice if...then... sekwencjonowaniu logice Boole a często stosowane przy konstruowaniu na zamówienie produktów o specyficznym zastosowaniu powiązania z: Zarządzaniem obsługą klienta, Specyfikacjami materiałowymi i Zarządzaniem zleceniami produkcyjnymi może wpływać na dane dotyczące wyceny, kosztów, marszrut technologicznych i specyfikacji materiałowych Zarządzanie dostawcami (Supplier Management) oferuje funkcjonalności związane z zakupami niezbędne do złożenia zlecenia zakupu i śledzenia jego realizacji często oferuje dodatkowe funkcjonalności takie jak: zamówienia łączone szeregowanie dostawców reguły wyceny nadzór odbioru analiza dostawców powiązania z: Gospodarką zapasami Zobowiązaniami MRP Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 12/16

13 Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi (Work Order Management) narzędzie do monitorowania zleceń produkcyjnych używane głownie w środowisku produkcyjnym (również w gospodarce remontowej i usługach serwisowych) sekwencjonowanie pozwala nadawać priorytety poszczególnym pracom zlecenia produkcyjne odnoszą się zazwyczaj do unikalnych zadań jakie firma musi wykonać powiązania z Gospodarką zapasami, Księgą główną, MRP i MPS Zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi (Engineering Change Management) funkcjonalności służące do obsługi podstawowych struktur takich jak specyfikacje materiałowe oraz marszruty technologiczne moduł powinien oferować proces zintegrowanego zarządzania zmianami, aby zmiany te były wprowadzane w jak najbardziej efektywny sposób często zawiera funkcjonalności takie jak: zatwierdzanie i realizacja zmian oraz workflow system zarządzania dokumentami (lub dokumenty służą jako punkt wyjściowy do wszystkich czynności związanych ze zmianami konstrukcyjnymi) Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 13/16

14 Gospodarka remontowa (Preventative Maintenance) służy do zarządzania wyposażeniem firmy możliwości generowania harmonogramów przeglądów określających kiedy poszczególne elementy wyposażenia zostaną poddane przeglądom (np. okresowo lub na podstawie predefiniowanych cykli zużycia) po osiągnięciu terminu przeglądu, moduł powinien zainicjować zlecenie wykonania przeglądu, które powinno zawierać instrukcje na temat tego jak dane prace wykonać i jakich materiałów użyć do tego celu powiązania z gospodarką zapasami i księgą główną Zarządzanie transportem (Transportation Management) pomaga zarządzać efektywnym użyciem zasobów transportowych funkcjonalności: ustalanie tras przejazdu łączenie ładunków ograniczenia ładowności preferencje odnośnie środków transportu Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 14/16

15 Usługi u klienta (Field Service) funkcjonalności charakterystyczne dla zarządzania serwisem i konserwacją produktów poza siedzibą firmy funkcjonalności blisko związane z kombinacją zarządzania obsługą klienta, zarządzaniem zleceniami produkcyjnymi i gospodarką remontową dzięki funkcjom tego modułu firma może planować i rejestrować działania serwisowe w terenie powiązania z: gospodarką zapasami księgą główną Rozwiązania branżowe (Industry Specific Solutions) moduły o funkcjonalności charakterystycznej tylko dla wybranej branży przykłady: bankowość przemysł motoryzacyjny służba zdrowia ubezpieczenia zakłady użyteczności publicznej handel transport Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 15/16

16 Generator raportów (Raport Generator) umożliwia konfigurowanie własnych raportów dla dowolnego modułu funkcjonalnego w oparciu o bazę danych systemu ERP edytory raportów mają na ogół funkcjonalności ułatwiające: wybór danych porządkowanie danych sumowanie modyfikację danych użytkownik ma możliwość wygenerowania własnoręcznie skonfigurowanego raportu zależnie od własnych wymagań w stosunku do danego modułu lub modułów Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 16/16

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions

Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Infor ERP LN 6.1 Infor Global Solutions Lepsza wydajność pracowników Infor ERP LN 6.1 zaprojektowano tak, aby udoskonalić środowisko użytkownika systemu i sprawić by pracownicy byli bardziej wydajni w

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP

Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP Podstawowe pojęcia i rozwiązania związane z systemami ERP Trójkąt pojęciowy systemów ERP Funkcje Programy Baza Danych Integracja Programy Przetwarzanie Przechowywanie Przenoszenie Dane Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications - moduły Financial Analytics Reporting Multi-GAAP Budgeting Governance, Risk & Compliance Enterprise Financials Consolidations

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne systemy zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Informatyczne systemy zarządzania Grzegorz Hunicz 2013 grzegorz.hunicz@lublin.eu 1 Plan zajęć: Definicje Elementy ISZ Funkcje systemu informatycznego Informacja Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo