Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A.

2 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. (zwane dalej łącznie: Warunkami Ubezpieczenia) Część Pierwsza Postanowienia wstępne 1 1. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., o których mowa w Części Drugiej niniejszych Warunków Ubezpieczenia, regulują zasady udzielania przez ochrony ubezpieczeniowej Pożyczkobiorcom zawierającym z Bankiem Umowy Pożyczki, na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., której Stronami są i Meritum Bank ICB S.A. 2. Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., o których mowa w Części Trzeciej niniejszych Warunków Ubezpieczenia, regulują zasady udzielania przez ochrony ubezpieczeniowej Pożyczkobiorcom zawierającym z Bankiem Umowy Pożyczki, na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., której Stronami są i Meritum Bank ICB S.A. 3. Warunki Ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają łącznie zastosowanie w przypadku, gdy Pożyczkobiorca przystępuje do poniżej opisanego Wariantu Ubezpieczenia: Wariant Ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Wariant 3: 1. Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczonego 2. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji Ubezpieczonego wraz z Ubezpieczeniem Opłat Eksploatacyjnych 3. Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego - w stosunku do Pożyczkobiorcy, który w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego nie posiada uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach albo Ubezpieczenie na wypadek Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego - w stosunku do Pożyczkobiorcy, który w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach 4. Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego 5. Ubezpieczenie na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego - w stosunku do Pożyczkobiorcy, który w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego nie posiada uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach albo Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku - w stosunku do Pożyczkobiorcy, który w dniu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego posiada uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach 6. Ubezpieczenie od Utraty Zysku Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 1

3 Część Druga Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. Postanowienia wstępne 1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., o których mowa w niniejszej Części Warunków Ubezpieczenia, regulują zasady udzielania przez ochrony ubezpieczeniowej Pożyczkobiorcom zawierającym z Bankiem Umowy Pożyczki, na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., której Stronami są i Meritum Bank ICB S.A. (dalej zwane w Części Drugiej: WU). Definicje 2 Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1) Całkowita Niezdolność do Pracy - fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia spowodowane Nieszczęśliwym Wypadkiem lub Chorobą, w rezultacie którego Ubezpieczony całkowicie utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, potwierdzone Orzeczeniem; 2) Choroba - schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od woli Ubezpieczonego powstałe w wyniku patologii możliwej do zdiagnozowana przez lekarza, wymagające leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji; 3) Czasowa Niezdolność do Pracy - Zdarzenie Ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela polegające na niemożności świadczenia lub wykonywania przez Ubezpieczonego pracy stanowiącej stałe źródło dochodów Ubezpieczonego nieprzerwanie przez okres trwający minimum 30 (trzydzieści) dni, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o Czasowej Niezdolności do Pracy, wystawionym zgodnie z przepisami polskiego prawa; 4) Deklaracja Ubezpieczeniowa - pisemne oświadczenie woli Banku i Pożyczkobiorcy Meritum Bank ICB S.A., mocą którego Pożyczkobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową, na podstawie WU, zawarte w dokumencie Umowy Pożyczki; 5) Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego - w przypadku: a) zgonu lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku - dzień zgonu Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu, b) Hospitalizacji - 7 (siódmy) dzień pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, c) Ubezpieczenia Opłat Eksploatacyjnych - 30 (trzydziesty) dzień pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu (Hospitalizacji), d) Całkowitej Niezdolności do Pracy - dzień powstania Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego wskazany w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania Całkowitej Niezdolności do Pracy, za dzień jej powstania przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia, e) Trwałego Inwalidztwa - dzień powstania Trwałego Inwalidztwa wskazany w zaświadczeniu lekarskim, wystawionym zgodnie z przepisami polskiego prawa, f) Poważnego Zachorowania - daty wskazane w dokumentacji medycznej związanej z Poważnym Zachorowaniem, odpowiednio, w przypadku Choroby - dzień zdiagnozowania Choroby, w przypadku operacji - dzień przeprowadzenia operacji, g) Czasowej Niezdolności do Pracy - 30 dzień Czasowej Niezdolności do Pracy, liczony od dnia wskazanego w zaświadczeniu lekarskim o Czasowej Niezdolności do Pracy, wystawionym zgodnie z przepisami polskiego prawa; 6) Hospitalizacja - pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, przez okres trwający jednorazowo nieprzerwanie minimum 7 (siedem) dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia osoby hospitalizowanej. Za nieprzerwany pobyt w Szpitalu uważa się wszystkie pobyty w Szpitalu spowodowane tym samym Nieszczęśliwym Wypadkiem, o ile przerwa pomiędzy nimi nie jest większa niż 180 dni. W sytuacji, gdy Hospitalizacja trwa nieprzerwanie minimum 30 (trzydzieści) dni, Ubezpieczonemu przysługiwać będzie Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu Ubezpieczenia Opłat Eksploatacyjnych; 7) Nieszczęśliwy Wypadek - nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy Wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia, długotrwałego działania stresu; 8) Opłaty Eksploatacyjne - należności związane z użytkowaniem nieruchomości stanowiącej miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, do których pokrywania zobowiązany jest Ubezpieczony jako właściciel nieruchomości lub jako posiadacz - w przypadku lokalu, którego własność nie została jeszcze wyodrębniona (od dnia protokolarnego wydania lokalu Ubezpieczonemu), tj.: czynsz, prąd, gaz, CO, koszty wodnokanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci; 9) Orzeczenie - prawomocne orzeczenie wydane przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę lub właściwą komisję lekarską lub prawomocny wyrok sądu lub decyzja organu rentowego, wydane na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające Całkowitą Niezdolność do Pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy; 10) Poważne Zachorowanie - za Poważne Zachorowanie uważa się jedną ze zdefiniowanych poniżej Chorób lub operacji: Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 2

4 a) NIEWYDOLNOŚĆ NEREK - przewlekłe nieodwracalne upośledzenie czynności obu nerek, wymagające stałego, regularnego odbywania przez Ubezpieczonego dializy lub przeszczepu nerki; b) NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY - guz złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem oraz rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych z naciekaniem i niszczeniem zdrowej tkanki. Diagnoza musi zostać potwierdzona przez badanie histopatologiczne (opisane cechy złośliwości komórek nowotworowych) oraz opinie lekarza onkologa lub patologa. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a. zmiany opisywane jako raki in situ lub nieinwazyjne oraz stany przednowotworowe, obejmujące, ale nie ograniczone do: raka in situ gruczołu piersiowego, dysplazji nabłonka szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3, b. nadmierne rogowacenie, podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe raki skóry, czerniaki naciekające tkankę na głębokość mniejszą niż 1,5 mm lub sklasyfikowane poniżej 3 stopnia w skali Clarka, za wyjątkiem obecności przerzutów, c. raki gruczołu krokowego opisywane w skali TNM jako T1a lub T1b albo raki gruczołu krokowego sklasyfikowane w innej skali o podobnym lub niższym zaawansowaniu; brodawczakowaty rak tarczycy T1N0M0 o średnicy mniejszej niż 1 cm; brodawczakowaty mikro-rak pęcherza moczowego; przewlekła białaczka limfatyczna w stopniu zaawansowania mniejszym niż 3 w skali RAI, d. wszystkie nowotwory w przebiegu zakażenia wirusem HIV; c) OPERACJA NA NACZYNIACH WIEŃCOWYCH - faktycznie przeprowadzona operacja z otwarciem klatki piersiowej mająca na celu korekcję zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych poprzez utworzenie połączeń omijających, tzw. by-passów. Diagnoza musi być oparta na potwierdzonym koronarografią zwężeniu tętnicy wieńcowej. Wskazanie do zabiegu musi być potwierdzone przez lekarza kardiologa. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a. angioplastyka, b. wszystkie inne wewnątrznaczyniowe techniki udrażniania naczyń; d) TRANSPLANTACJA GŁÓWNYCH NARZĄDÓW - leczenie operacyjne Ubezpieczonego obejmujące: przeszczep szpiku kostnego przy użyciu krwiotwórczych komórek macierzystych poprzedzone całkowitym zniszczeniem szpiku (ablacją), przeszczepienie jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serce, płuca, wątroba, nerki, trzustka, które jest wynikiem nieodwracalnego i schyłkowego upośledzenia wymienionych narządów. Pozostałe rodzaje transplantacji komórek macierzystych nie są objęte ochroną ubezpieczeniową; e) UDAR MÓZGU - oznacza, potwierdzone przez lekarza neurologa, objawy trwałego, utrzymującego się co najmniej przez 3 miesiące, uszkodzenia układu nerwowego, powstałe w następstwie epizodu mózgowo-naczyniowego wywołującego następstwa neurologiczne trwające ponad 24 godziny, obejmującego zawał tkanki mózgowej, krwawienie podpajęcze lub krwawienia do mózgu, zatory lub zakrzepy mózgowe. Diagnoza musi być dokonana na podstawie zmian stwierdzonych w rezonansie magnetycznym, tomografii komputerowej lub innym wiarygodnym badaniem obrazowym potwierdzającym rozpoznanie incydentu mózgowo-naczyniowego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Za udar mózgu nie uznaje się: a. przemijającego niedokrwienia mózgu, b. odwracalnego niedokrwiennego ubytku neurologicznego, c. uszkodzenia mózgu spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem lub urazem, infekcją, zapaleniem naczyń, zapaleniem mózgu, d. chorób naczyniowych dotyczących narządu wzroku (w tym nerwu wzrokowego), e. zaburzeń niedokrwiennych układu równowagi; f) ZAWAŁ SERCA - obumarcie fragmentu mięśnia sercowego w wyniku jego niedokrwienia. Diagnoza musi być oparta na trzech lub więcej z niżej podanych kryteriów, które są podstawą rozpoznania świeżego zawału mięśnia sercowego: a. stwierdzony w wywiadzie medycznym typowy ból w klatce piersiowej, b. świeże zmiany w EKG potwierdzające zawał mięśnia sercowego, c. diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu frakcji mięśniowej enzymu - kinazy kreatyninowej, d. diagnostycznie istotne podwyższenie poziomu Troponiny (T lub I), e. frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 50% mierzona 3 miesiące lub później od dokonanego zawału, f. świeże zaburzenie kurczliwości mięśnia sercowego (hipokineza); 11) Pożyczka - oznacza pożyczkę udzieloną Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie Umowy Pożyczki, przeznaczoną na cele prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej; 12) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna prowadząca na terenie Polski działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, występująca/występujący jako strona zawartej z Bankiem Umowy Pożyczki; 13) Rata - suma kwoty raty kapitałowej i odsetek według przewidzianego Umową Pożyczki oprocentowania liczonego od nieprzeterminowanej części kapitału i opłat za administrowanie Pożyczką, przypadających do spłaty w określonym terminie płatności wynikającym z harmonogramu spłat Rat Pożyczki; 14) Szpital - działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów polskiego prawa, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego; za Szpital w rozumieniu WU nie uznaje się szpitali psychiatrycznych lub rehabilitacyjnych, szpitalnych oddziałów psychiatrycznych lub rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 3

5 pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu; 15) Świadczenie Ubezpieczeniowe - świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 16) Trwałe Inwalidztwo - wystąpienie inwalidztwa polegającego na utracie kończyny lub całkowitej i nieodwracalnej dysfunkcji narządu wzroku, słuchu lub mowy w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku w postaci: a) całkowitej utraty wzroku w co najmniej jednym oku lub utraty ostrości wzroku przekraczającej 70% w każdym z obojga oczu, b) całkowitej utraty słuchu, c) całkowitej utraty mowy, d) utraty kończyny górnej powyżej lub na poziomie nadgarstka, e) utraty kończyny dolnej powyżej lub na poziomie stawu kolanowego, f) porażenia połowicznego utrwalonego, g) porażenia 4-kończynowego, h) porażenia dwóch kończyn górnych lub dolnych, i) porażenia całej kończyny dolnej lub górnej, j) całkowitego porażenia nerwu kulszowego, k) oparzenia co najmniej III stopnia; 17) Ubezpieczający (Bank) - Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku; 18) Ubezpieczony - Pożyczkobiorca, który złożył podpisaną Deklarację Ubezpieczeniową i został objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; 19) Ubezpieczyciel - z siedzibą we Wrocławiu; 20) Umowa - Umowa Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. (Nr /DB/2014/68447), której Stronami są i Meritum Bank ICB S.A.; 21) Umowa Pożyczki - oznacza zawartą pomiędzy Pożyczkobiorcą i Bankiem umowę o udzielenie Pożyczki; 22) Uprawniony - Ubezpieczony lub osoba lub podmiot wskazana/wskazany pisemnie przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, zgodnie z 18 WU; 23) Wypadek Komunikacyjny - Nieszczęśliwy Wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ Ubezpieczony jako: a) pasażer lub kierujący pojazdem silnikowym w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz motorowerem, pojazdem szynowym, statkiem morskim, promem morskim lub pasażerskim statkiem powietrznym, b) rowerzysta, c) pieszy; 24) Zawodowe Uprawianie Sportu - forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportowych przez osoby uprawnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium, niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie, czy w ramach gier zespołowych; 25) Zdarzenie Ubezpieczeniowe - zajście w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wskutek przyczyn zaistniałych w okresie ubezpieczenia: a) zgonu Ubezpieczonego, b) Hospitalizacji Ubezpieczonego, c) upływu 30 (trzydziestego) dnia pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu - w przypadku Ubezpieczenia Opłat Eksploatacyjnych, d) Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego, e) Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego, f) Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego, g) Czasowej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego lub h) zgonu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Życie i Zdrowie Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest zgodnie z postanowieniami Części Pierwszej 1 ust. 3 Warunków Ubezpieczenia. 3. W razie zajścia w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni na rzecz Uprawnionego Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości określonej odpowiednio w 8 (Ubezpieczenie na wypadek zgonu, Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy, Ubezpieczenie na wypadek Trwałego Inwalidztwa, Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania) lub 9 (Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku) lub (Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji) lub 12 (Ubezpieczenie Opłat Eksploatacyjnych) lub (Ubezpieczenie na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy), pod warunkiem, że przyczyna tego zdarzenia powstała w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU. W przypadku wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego na rzecz Banku, Bank zaliczy je na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 4

6 Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem, iż niniejszego postanowienia nie stosuje się do Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacanego z tytułu Ubezpieczenia Opłat Eksploatacyjnych. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności 4 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania Deklaracji Ubezpieczeniowej (przystąpienie do ubezpieczenia), nie wcześniej jednak niż z dniem, w którym nastąpiło uruchomienie Pożyczki i trwa do końca okresu, na jaki została udzielona Pożyczka, określonego w dniu zawarcia Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem ust Okres, na jaki została udzielona Pożyczka określony w dniu zawarcia Umowy Pożyczki nie może przekraczać 36 miesięcy. 3. Okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydłużony o maksymalnie 62 dni w przypadku wydłużenia terminu spłat Rat Pożyczki określonego w pierwotnym harmonogramie spłat Pożyczki o maksymalnie 62 dni. 4. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i trwa do końca okresu ubezpieczenia. 5. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczony składa Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 6 pkt 10), z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 9). 6. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust.2-3, lub 2) z dniem zgonu lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczonego lub 3) z dniem wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Całkowitej Niezdolności do Pracy lub 4) z dniem wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Trwałego Inwalidztwa lub 5) z dniem wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Poważnego Zachorowania, o ile Poważne Zachorowanie zaistniało po upływie 90 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, lub 6) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji wraz z Ubezpieczeniem Opłat Eksploatacyjnych, Ubezpieczenia na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy - z chwilą wyczerpania limitu Świadczeń Ubezpieczeniowych w zakresie Zdarzenia Ubezpieczeniowego, którego dany limit dotyczy lub 7) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy - z dniem nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach lub 8) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy - z dniem wydania Orzeczenia lub 9) z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 5, pod warunkiem, że Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki (liczy się data wpływu pisma do Banku) lub 10) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 5, z zastrzeżeniem pkt 9), lub 11) z dniem wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w przypadku nieopłacenia składki w terminie określonym w Umowie, przy czym Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej, 12) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Poważnego Zachorowania - z dniem wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Poważnego Zachorowania, zgodnie z 8 ust. 1 lub ust. 2, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 7. W razie, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest zobowiązany do spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego po dacie wydania Orzeczenia, pod warunkiem, że data powstania Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego wskazana w Orzeczeniu znajduje się w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 8. Rezygnacja z ubezpieczenia przez jednego z Ubezpieczonych, o których mowa w 5 ust 2, dotyczy wszystkich Ubezpieczonych, którzy wspólnie przystąpili do ubezpieczenia. Warunki objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 5 1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Pożyczkobiorca, który łącznie spełnia warunki określone poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) zawarł z Bankiem Umowę Pożyczki/Umowy Pożyczek o łącznej kwocie udzielonej Pożyczki/udzielonych Pożyczek nieprzekraczającej zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dotyczy wyłącznie Pożyczki/Pożyczek udzielonych w ramach obowiązujących Umów Pożyczki/Pożyczek, przy zawieraniu których Pożyczkobiorca został objęty ubezpieczeniem na mocy niniejszych WU, Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 5

7 4) którego wiek w dniu złożenia Deklaracji Ubezpieczeniowej powiększony o okres kredytowania nie przekracza 75 lat, 5) jest obywatelem lub rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 6) złożył odpowiednią Deklarację Ubezpieczeniową (przystąpienie do ubezpieczenia) oraz 7) podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach. 2. W ramach jednej Umowy Pożyczki ochroną ubezpieczeniową może zostać objętych maksymalnie 10 Pożyczkobiorców, z takim samym Wariantem Ubezpieczenia 3. Warunkiem udzielenia ochrony dla każdego współpożyczkobiorcy jest spełnienie przez niego warunków określonych w ust W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dwóch lub więcej Pożyczkobiorców, z zastrzeżeniem ust. 2, wysokość sum ubezpieczenia oraz należnych Świadczeń Ubezpieczeniowych określonych w WU jest dzielona proporcjonalnie do liczby Ubezpieczonych. Wyłączenia odpowiedzialności 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa popełnionego w okresie 2 pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie Ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z: 1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu; 2) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 3) nieprzestrzeganiem przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem; 4) poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegom chirurgii plastycznej (z wyjątkiem leczenia następstw Nieszczęśliwych Wypadków) lub operacji zmiany płci; 5) próbą samobójstwa, samookaleczenia lub uszkodzeniem ciała na prośbę Ubezpieczonego; 6) usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez Ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania Wypadku Komunikacyjnego - niniejsze postanowienie nie dotyczy Ubezpieczenia na wypadek zgonu i Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku; 7) Zawodowym Uprawianiem Sportu, chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z wszelkimi Chorobami lub w związku z konsekwencjami wypadków, które zaszły w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności. 7 Zwrot kosztów poniesionych przez Pożyczkobiorcę Opłat Eksploatacyjnych nie przysługuje, gdy nieruchomość stanowiąca miejsce prowadzenia działalności gospodarczej użytkowana jest przez osoby trzecie (przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów art Kodeksu cywilnego lub osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą w rozumieniu wyżej wspomnianego art Kodeksu cywilnego lub osoby nie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym). SUMA UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenie na wypadek zgonu Ubezpieczenie na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczenie na wypadek Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczenie na wypadek Poważnego Zachorowania 8 1. Wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zajścia zgonu, Całkowitej Niezdolności do Pracy, Trwałego Inwalidztwa oraz Poważnego Zachorowania, z zastrzeżeniem ust. 2, ustalana jest na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego i równa jest wysokości kapitału Pożyczki pozostającej do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat Rat w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, podzielonej przez liczbę Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy Pożyczki. 2. W razie wystąpienia Poważnego Zachorowania w okresie pierwszych 90 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie jednorazowego Świadczenia Ubezpieczeniowego w wysokości 10% Świadczenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 5 ust W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Pożyczki, wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego obliczana jest Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 6

8 w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy Pożyczki. 4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za to Zdarzenie Ubezpieczeniowe w postaci zgonu lub Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Trwałego Inwalidztwa lub Poważnego Zachorowania, które nastąpiło pierwsze, z uwzględnieniem 5 ust. 3, z zastrzeżeniem, iż niniejszego postanowienia nie stosuje się do wystąpienia Poważnego Zachorowania w okresie pierwszych 90 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, zgodnie z ust. 2. Ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 9 1. W przypadku zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczyciel, oprócz kwoty wypłacanej Uprawnionemu z tytułu zgonu, zgodnie z postanowieniami 8, wypłaca dodatkowo Świadczenie Ubezpieczeniowe w wysokości równej wysokości 10% kapitału Pożyczki pozostającej do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat Rat w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, podzielonej przez liczbę Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy Pożyczki. 2. W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Pożyczki, wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy Pożyczki. Ubezpieczenie na wypadek Hospitalizacji wraz z Ubezpieczeniem Opłat Eksploatacyjnych Z tytułu wystąpienia Hospitalizacji Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia Ubezpieczeniowe. 2. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego po upływie 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu w Szpitalu. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku tych samych okoliczności, Hospitalizacja trwa nadal, to jest ona traktowana jako ciąg dalszy tego Zdarzenia Ubezpieczeniowego i w takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Świadczeń Ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, z zastrzeżeniem ust Jeżeli, w wyniku tych samych okoliczności, po upływie maksymalnie 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji nastąpiła ponowna Hospitalizacja, to jest ona traktowana jako ciąg dalszy tego Zdarzenia Ubezpieczeniowego i w takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Świadczeń Ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, zgodnie z ust Jeżeli w wyniku tych samych okoliczności po upływie więcej niż 180 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu Hospitalizacji albo w wyniku innych okoliczności nastąpiła ponowna Hospitalizacja, to jest ona traktowana jako nowe Zdarzenie Ubezpieczeniowe. W takim przypadku Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego po upływie 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu w Szpitalu. Jeżeli po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku tych samych okoliczności Hospitalizacja trwa nadal, to jest ona traktowana jako ciąg dalszy tego Zdarzenia Ubezpieczeniowego i w takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty Świadczeń Ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. 5. Miesięczne Świadczenie Ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz Uprawnionego w kwocie Raty zgodnej z aktualnym na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego harmonogramem spłat Rat podzielonej przez liczbę Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 6, przypadającej do spłaty: 1) w przypadku wypłaty pierwszego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego, zgodnie z ust. 2 i ust. 4 - jako pierwsza po zakończeniu Hospitalizacji, 2) w przypadku wypłaty każdego kolejnego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego, zgodnie z ust w terminie 30 dni kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. 6. W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Pożyczki, wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy Pożyczki Świadczenia Ubezpieczeniowe z tytułu Hospitalizacji przysługują Uprawnionemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Hospitalizacji w okresie ubezpieczenia. 3. Maksymalna wysokość miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Hospitalizacji wynosi 6150 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). 4. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji w stosunku do tego Ubezpieczonego. 12 W razie pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu przez okres trwający minimum 30 (trzydzieści) dni, oprócz Świadczeń Ubezpieczeniowych, o których mowa w 10-11, Ubezpieczyciel zwracał będzie Ubezpieczonemu pokryte przez niego Opłaty Eksploatacyjne do kwoty 300 zł (słownie: trzysta złotych), których termin płatności przypadał w miesiącu kalendarzowym, w którym Ubezpieczonemu przysługiwały Świadczenia Ubezpieczeniowe, o których mowa w Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 7

9 Ubezpieczenie na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy Jeżeli Czasowa Niezdolność do Pracy będzie miała miejsce w okresie pierwszych 90 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie jednorazowego Świadczenia Ubezpieczeniowego w wysokości 10% miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego. 2. Z tytułu wystąpienia Czasowej Niezdolności do Pracy po upływie 90 dni licząc od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia Ubezpieczeniowe. 3. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 4. Ubezpieczony nabywa prawo do kolejnych miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych po upływie 30 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 5. Miesięczne Świadczenie Ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel wypłaci na rzecz Uprawnionego w kwocie Raty zgodnej z aktualnym na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego harmonogramem spłat Rat, podzielonej przez liczbę Ubezpieczonych w ramach jednej Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 6, przypadającej do spłaty: 1) w przypadku wypłaty pierwszego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 3 - w terminie 30 dni nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim, 2) w przypadku wypłaty każdego kolejnego miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego zgodnie z ust. 4 - w terminie 30 dni kolejnego pełnego 30 dniowego okresu nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim. 6. W przypadku zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego po wcześniejszej spłacie Pożyczki, wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego obliczana jest w oparciu o harmonogram spłat Rat z dnia zawarcia Umowy Pożyczki Świadczenia Ubezpieczeniowe z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy przysługują Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty nie więcej niż 6 miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych z tytułu wszystkich Czasowych Niezdolności do Pracy w okresie ubezpieczenia. 3. Maksymalna wysokość miesięcznego Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy wynosi 6150 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). 4. Wypłata maksymalnej liczby miesięcznych Świadczeń Ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy w stosunku do tego Ubezpieczonego. 15 W każdym przypadku prawo do nabycia Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Czasowej Niezdolności do Pracy wygasa począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu okresu Czasowej Niezdolności do Pracy. Zgłoszenie roszczenia Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego/ Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego można złożyć: 1) elektronicznie, na stronie: 2) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego, wzór Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego; 3) telefonicznie na nr lub Należne Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego wypłacane jest Uprawnionemu, z zastrzeżeniem postanowień 6 oraz z uwzględnieniem postanowień 17. Zgłaszający roszczenie powinien dołączyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem ust. 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5: 1) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek zgonu lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, b) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu (karta statystyczna do karty zgonu), c) kserokopia dokumentu tożsamości Uprawnionego; chyba że Uprawniony jest osobą, która dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać; 2) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji: a) wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), b) kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; 3) w zakresie Ubezpieczenia Opłat Eksploatacyjnych: a) dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzające dokonanie Opłat Eksploatacyjnych, do pokrycia których zobowiązany był Ubezpieczony w miesiącu kalendarzowym, w którym Ubezpieczonemu przysługiwały Świadczenia Ubezpieczeniowe, o których mowa w 10-11, Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 8

10 b) wypis lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu (karta informacyjna leczenia szpitalnego), c) kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; 4) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy: a) Orzeczenie, b) dokumentacja, na podstawie której wydano Orzeczenie, c) kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; 5) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Trwałego Inwalidztwa: a) zaświadczenie lekarza specjalisty stwierdzające Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego i odpis badania potwierdzającego zaistnienie Trwałego Inwalidztwa, b) oświadczenie o nabyciu uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego lub Orzeczenie, c) kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego; 6) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Poważnego Zachorowania: a) epikryza lekarza specjalisty stwierdzająca Poważne Zachorowanie i odpis badania potwierdzającego zaistnienie Choroby lub przebycia zabiegu medycznego, b) kserokopia dowodu tożsamości Ubezpieczonego; 7) w zakresie Ubezpieczenia na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy: a) zaświadczenie lekarskie (druk ZLA) o Czasowej Niezdolności do Pracy potwierdzające okres przerwy w pracy lub, jeżeli miał miejsce pobyt w Szpitalu, historia pobytu w Szpitalu, b) kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony jest osobą, która dokumentów wymienionych w pkt 2) - 7) powyżej nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać. 3. W razie, gdy Zdarzenie Ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, oprócz dokumentów, o których mowach w ust. 2, należy doręczyć także informacje, postanowienia, raporty, notatki, itp., Policji, Prokuratury lub inne dokumenty potwierdzające zajście i opis okoliczności tego zdarzenia, chyba że któryś z wymienionych w tym ustępie dokumentów na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może być uzyskany. 4. Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 2-3 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego. 5. W przypadku, gdy Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji nt.: miejsca i daty zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, nazwy i adresu organu lub instytucji, w której wyżej wspomniane dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować, chyba że osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego takich informacji nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać. 6. Ubezpieczyciel może zażądać, aby Ubezpieczony poddał się na koszt Ubezpieczyciela badaniom lekarskim w celu potwierdzenia zasadności roszczenia o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego (nie dot. Zdarzenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu). 7. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego lub Uprawnionego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia Ubezpieczeniowego. 8. Ubezpieczyciel w szczególnych przypadkach może zażądać dostarczenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. 9. Stan Trwałego Inwalidztwa ustala się niezwłocznie po zakończeniu leczenia i rekonwalescencji, a w razie dłuższego leczenia - najpóźniej w 24 miesiącu od dnia zajścia Nieszczęśliwego Wypadku. Późniejsza zmiana stopnia Trwałego Inwalidztwa nie daje podstawy do zmiany wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego/ Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel informuje pisemnie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego/Uprawnionego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego/ Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 9

11 Ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, w szczególności z uwagi na niedostarczenie przez Ubezpieczonego/Uprawnionego lub Ubezpieczającego dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, Świadczenie Ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego. 5. Jeśli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą należną wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego. 6. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 7. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, o której mowa w 16, co uniemożliwia ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego do czasu uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji. 8. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego lub Uprawnionego, może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia Ubezpieczeniowego. 9. Zasady opodatkowania Świadczeń Ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu z tytułu WU regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 10. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Ubezpieczeniowej jako formę realizacji wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku wskazał wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) Ubezpieczającemu - do aktualnego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka zgonu lub zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki, nie więcej jednak niż w wysokości ustalonej odpowiednio zgodnie z 8 albo 9; 2) osobie, o której mowa w ust. 2 (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia Ubezpieczeniowego ustaloną odpowiednio zgodnie z 8 albo 9, aktualną na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego lub 3) osobie, o której mowa w ust. 6, w przypadku, o którym mowa w tym ustępie (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia Ubezpieczeniowego ustaloną odpowiednio zgodnie z 8 albo 9, aktualną na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego. 2. Ubezpieczony ma prawo wskazać więcej niż jednego Uprawnionego, określając procentowo ich udziały w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. Jeżeli Ubezpieczony nie określił wysokości przypadających Uprawnionym udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że nierozdzielona część Świadczenia Ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. 3. Jeżeli w chwili zgonu wskazanie jednego lub kilku spośród Uprawnionych stało się bezskuteczne, Świadczenie Ubezpieczeniowe przypadające temu Uprawnionemu lub Uprawnionym zostanie wypłacone pozostałym wskazanym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom, określonym zgodnie z ust Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać Uprawnionego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela, w formie: 1) elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 2) pisemnej lub osobiście u Ubezpieczyciela, 3) telefonicznie na nr lub Przy wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 6. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 10

12 wyklucza otrzymanie Świadczenia Ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym, z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 7. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 8. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 9. Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje osobie wskazanej w ust. 6, jeżeli umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie Ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego wymienionym w ust. 6 w dalszej kolejności. 10. Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Ubezpieczeniowej jako formę realizacji wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Trwałego Inwalidztwa lub Poważnego Zachorowania wskazał wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) Ubezpieczającemu - do aktualnego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Trwałego Inwalidztwa lub Poważnego Zachorowania zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki, nie więcej jednak niż w wysokości ustalonej zgodnie z 8; 2) Ubezpieczonemu - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia Ubezpieczeniowego ustaloną zgodnie z 8, aktualną na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego. 11. Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Ubezpieczeniowej jako formę realizacji wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu Hospitalizacji lub Czasowej Niezdolności do Pracy wskazał wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) Ubezpieczającemu - do aktualnego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka Hospitalizacji lub Czasowej Niezdolności do Pracy zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki, nie więcej jednak niż w wysokości ustalonej odpowiednio zgodnie z albo 13-15, 2) Ubezpieczonemu - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia Ubezpieczeniowego, ustaloną odpowiednio zgodnie z albo 13-15, aktualną na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego. Składka ubezpieczeniowa Składka jest płatna przez Ubezpieczającego, w terminie i na warunkach wskazanych w Umowie. Jej wysokość zależy m.in. od Wariantu Ubezpieczenia, o którym mowa w Części Pierwszej 1 ust. 2 Warunków Ubezpieczenia. 2. Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła zgodnie z 4 ust. 6 pkt 9) WU, tj. Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki (liczy się data wpływu pisma do Banku), Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową w pełnej wysokości, o ile w okresie wskazanym powyżej nie zajdzie Zdarzenie Ubezpieczeniowe, z tytułu którego nastąpi wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku ryzyka objętego Ubezpieczeniem na wypadek Hospitalizacji wraz z Ubezpieczeniem Opłat Eksploatacyjnych, Ubezpieczeniem na wypadek Czasowej Niezdolności do Pracy (albo Ubezpieczeniem na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku), jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła przed upływem okresu ubezpieczenia wskutek zdarzenia niebędącego Zdarzeniem Ubezpieczeniowym, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową za okres niewykorzystanej ochrony, zgodnie z poniższym algorytmem: (N-K) Z=SB* N gdzie: gdzie: Z składka ubezpieczeniowa do zwrotu SB pierwotna składka ubezpieczeniowa N pierwotna liczba miesięcy ochrony ubezpieczeniowej K liczba pełnych miesięcy, w których trwała ochrona ubezpieczeniowa Zastosowanie powyższego algorytmu dla wyliczenia składki ubezpieczeniowej do zwrotu dla ryzyk wymienionych w niniejszym ustępie wynika z przypisania równej części składki przez cały okres, w którym Ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową. W wymienionych powyżej przypadkach ryzyko ma charakter liniowy, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa jest rozłożona proporcjonalnie do okresu ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład: w przypadku wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela po upływie jednej trzeciej okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu dwie trzecie składki ubezpieczeniowej, po upływie połowy okresu ubezpieczenia - jedną drugą składki, a po upływie dwóch trzecich okresu ubezpieczenia - jedną trzecią składki. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 11

13 4. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku ryzyka objętego Ubezpieczeniem na wypadek zgonu, Ubezpieczeniem na wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy (albo Ubezpieczeniem na wypadek Trwałego Inwalidztwa), Ubezpieczeniem na wypadek Poważnego Zachorowania, jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła przed upływem okresu ubezpieczenia wskutek zdarzenia niebędącego Zdarzeniem Ubezpieczeniowym, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową za okres niewykorzystanej ochrony, zgodnie z poniższym algorytmem: Z=SB* (N-K)*(N-K+1) N*(N+1) gdzie: Z składka ubezpieczeniowa do zwrotu SB pierwotna składka ubezpieczeniowa N pierwotna liczba miesięcy ochrony ubezpieczeniowej K liczba pełnych miesięcy, w których trwała ochrona ubezpieczeniowa Zastosowanie powyższego algorytmu dla wyliczenia składki ubezpieczeniowej do zwrotu dla ryzyk wymienionych w niniejszym ustępie wynika z konieczności zróżnicowania kosztów świadczenia przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej w trakcie jej trwania. W wymienionych powyżej przypadkach ryzyko ma charakter malejący, zatem jest większe na początku okresu ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ Pożyczka nie jest jeszcze spłacona lub w niewielkim stopniu i odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy większej kwoty Pożyczki. Na przykład: w przypadku wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela po upływie jednej trzeciej okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu około 42% składki ubezpieczeniowej, po upływie połowy okresu ubezpieczenia - około 25% składki, a po upływie dwóch trzecich okresu ubezpieczenia - około 10% składki. Postanowienia końcowe Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie lub 3) osobiście lub przez pełnomocnika. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 4. Ubezpieczony lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Umowie Pożyczki (której integralną część stanowi Deklaracja Ubezpieczeniowa), w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 2. Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o nabyciu uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach. 3. Stosowna informacja winna być złożona najpóźniej w dniu zgłoszenia zawiadomienia o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego. 4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi WU powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej. 22 Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia na podstawie WU można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dla miejsca zamieszkania lub siedziby Uprawnionego. 23 Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia roku. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 12

14 Część Trzecia Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., o których mowa w niniejszej Części Warunków Ubezpieczenia, regulują zasady udzielania przez ochrony ubezpieczeniowej Pożyczkobiorcom zawierającym z Bankiem Umowy Pożyczki, na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A., której Stronami są i Meritum Bank ICB S.A. (dalej zwane w Części Trzeciej: WU). 2. WU określają warunki, na jakich Ubezpieczyciel udziela Pożyczkobiorcy ochrony ubezpieczeniowej na wypadek powstania Straty będącej następstwem Szkody w Mieniu. 3. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie WU mają Pożyczkobiorcy, których mienie służące do prowadzenia przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej jest objęte ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w towarzystwie ubezpieczeń działającym na polskim rynku. Definicje 2 Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1) Deklaracja Ubezpieczeniowa - pisemne oświadczenie woli Banku i Pożyczkobiorcy Meritum Bank ICB S.A., mocą którego Pożyczkobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową, na podstawie WU, zawarte w dokumencie Umowy Pożyczki; 2) Obrót - suma przychodów netto uzyskanych lub należnych Ubezpieczonemu z tytułu sprzedanych lub dostarczonych produktów lub towarów oraz świadczonych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Nie obejmuje przychodów z operacji giełdowych lub innych inwestycji o charakterze pieniężnym lub kapitałowym; 3) Obrót Standardowy - obrót uzyskany przez Ubezpieczonego w identycznym okresie czasu i terminie odpowiadającym Okresowi Odszkodowawczemu, w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę powstania Szkody w Mieniu; 4) Okres Odszkodowawczy - okres, który rozpoczyna się w dniu powstania Szkody w Mieniu i trwa tak długo, jak szkoda ta wywierać będzie ujemne skutki na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej Ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż 12 (dwanaście) miesięcy, z zastrzeżeniem, że Okres Odszkodowawczy kończy się najpóźniej z końcem okresu ubezpieczenia; 5) Pożyczka - oznacza Pożyczkę udzieloną Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego na podstawie Umowy Pożyczki, przeznaczoną na cele prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej; 6) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna prowadząca na terenie Polski działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, występująca/występujący jako strona zawartej z Bankiem Umowy Pożyczki; 7) Strata - uszczerbek majątkowy polegający na nieosiągnięciu spodziewanego Zysku Brutto lub też konieczność ponoszenia Zwiększonych Kosztów Działalności Ubezpieczonego w Okresie Odszkodowawczym, będące następstwem powstania Szkody w Mieniu; 8) Suma Ubezpieczenia - kwota stanowiąca równowartość kwoty spodziewanego Zysku Brutto, jaki byłby osiągnięty przez Ubezpieczonego w Okresie Odszkodowawczym oraz kwoty Zwiększonych Kosztów Działalności, jakie poniósł Ubezpieczony w Okresie Odszkodowawczym w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku Obrotu, który w przeciwnym razie nastąpiłby w Okresie Odszkodowawczym. Suma Ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i nie przekracza kwoty udzielonej Pożyczki, wynikającej z Umowy Pożyczki - w wysokości maksymalnie zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Suma Ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego Świadczenia Ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem postanowień 5 ust. 2 WU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dwóch lub więcej Pożyczkobiorców, którzy wspólnie przystąpili do ubezpieczenia, wysokość Sumy Ubezpieczenia oraz należnego Świadczenia Ubezpieczeniowego określonego w WU jest dzielona proporcjonalnie do liczby Ubezpieczonych. Z chwilą wyczerpania się Sumy Ubezpieczenia wskutek wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego na rzecz danego Ubezpieczonego kończy się odpowiedzialność Ubezpieczyciela wyłącznie w stosunku do tego konkretnego Ubezpieczonego; 9) Szkoda w Mieniu - szkoda w mieniu Ubezpieczonego, która jest objęta ubezpieczeniem na podstawie umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, o której mowa w 1 ust. 3. Szkoda w Mieniu nie obejmuje szkód komunikacyjnych oraz szkód zaistniałych w uprawach rolnych; 10) Świadczenie Ubezpieczeniowe - świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela należne i wypłacane przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego; 11) Ubezpieczający (Bank) - Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku; 12) Ubezpieczony - Pożyczkobiorca, który złożył podpisaną Deklarację Ubezpieczeniową i został objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 13

15 13) Ubezpieczyciel - z siedzibą we Wrocławiu; 14) Umowa - Umowa Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. (Nr /DB/2014/72630), której Stronami są i Meritum Bank ICB S.A.; 15) Umowa Pożyczki - oznacza zawartą pomiędzy Pożyczkobiorcą i Bankiem umowę o udzielenie Pożyczki; 16) Wskaźnik Zysku Brutto - udział procentowy Zysku Brutto w wartości Obrotu Standardowego, o którym mowa w pkt. 3); 17) Zdarzenie Ubezpieczeniowe - wystąpienie w okresie ubezpieczenia Straty u Ubezpieczonego w następstwie Szkody w Mieniu, stwierdzonej w drodze: a) decyzji o wypłacie odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w 1 ust. 3 lub b) ugody zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, z którym Pożyczkobiorca zawarł umowę ubezpieczenia, na podstawie której przyznano Ubezpieczonemu prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w 1 ust. 3 lub c) orzeczenia sądu lub też na podstawie innego dokumentu przyznającego Ubezpieczonemu prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w 1 ust. 3; 18) Zmienne Koszty Wytwarzania - koszty zmienne netto rozumiane jako koszty, które ulegają redukcji w wyniku zmniejszenia poziomu aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa i zmniejszenia wartości Obrotu; 19) Zwiększone Koszty Działalności - kwota niezbędnych i uzasadnionych wydatków poniesionych w trakcie Okresu Odszkodowawczego w celu utrzymania wartości Obrotu. Kwota ta obejmuje jedynie koszty dodatkowe, których Ubezpieczony nie ponosił w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przed datą powstania Straty; 20) Zysk Brutto - kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością Obrotu Standardowego a Zmiennymi Kosztami Wytwarzania, powiększona o różnicę pomiędzy wartością stanu zapasów (przez które rozumie się wyroby gotowe oraz produkcję w toku) na koniec a wartością stanu zapasów na początek roku obrachunkowego. Wartość stanu zapasów uzyskuje się na podstawie zapisów księgowych prowadzonych przez Ubezpieczonego lub firmę księgową prowadzącą jego księgi rachunkowe, po jej wycenie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przedmiot ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty spodziewanego Zysku Brutto, jaki osiągnąłby w Okresie Odszkodowawczym Ubezpieczony z tytułu sprzedaży produktów (towarów i usług w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług), gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została przerwana lub zakłócona na skutek Szkody w Mieniu oraz Zwiększonych Kosztów Działalności, jakie poniósł Ubezpieczony w Okresie Odszkodowawczym w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku Obrotu, który w przeciwnym razie nastąpiłby w Okresie Odszkodowawczym, z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest zgodnie z postanowieniami Części Pierwszej 1 ust. 3 Warunków Ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 4 1. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) dla danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania Deklaracji Ubezpieczeniowej (przystąpienie do ubezpieczenia), nie wcześniej jednak niż z dniem, w którym nastąpiło uruchomienie Pożyczki i trwa do końca okresu, na jaki została udzielona Pożyczka, określonego w dniu zawarcia Umowy Pożyczki, z zastrzeżeniem ust Okres, na jaki została udzielona Pożyczka określony w dniu zawarcia Umowy Pożyczki nie może przekraczać 36 miesięcy. 3. Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności), o którym mowa w ust. 1, może zostać wydłużony o maksymalnie 62 dni w przypadku wydłużenia terminu spłat Rat Pożyczki określonego w pierwotnym harmonogramie spłat Pożyczki o maksymalnie 62 dni. 4. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie woli, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Ubezpieczony składa Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego, który zobowiązany jest do powiadomienia Ubezpieczyciela o tym fakcie. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wygasa zgodnie z ust. 5 pkt 4), z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3). 5. Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa z upływem najwcześniejszej z poniższych dat: 1) z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-3, lub 2) z chwilą wyczerpania się Sumy Ubezpieczenia wskutek wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego lub 3) z dniem, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 4, pod warunkiem, że Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki (liczy się data wpływu pisma do Banku) lub 4) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z ust. 4, z zastrzeżeniem pkt 3), lub 5) z dniem wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w przypadku nieopłacenia składki w terminie określonym w UMOWIE, przy czym Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej, 6) z dniem zgonu Ubezpieczonego, w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 6. Rezygnacja z Ubezpieczenia przez jednego z Ubezpieczonych, o których mowa w 5 ust 2, dotyczy wszystkich Ubezpieczonych, którzy wspólnie przystąpili do ubezpieczenia. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 14

16 Warunki objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową 5 1. Do ubezpieczenia może przystąpić każdy Pożyczkobiorca, który łącznie spełnia warunki określone poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) zawarł z Bankiem Umowę Pożyczki/Umowy Pożyczek o łącznej kwocie udzielonej Pożyczki/udzielonych Pożyczek nieprzekraczającej zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dotyczy wyłącznie Pożyczki/Pożyczek udzielonych w ramach obowiązujących Umów Pożyczki/Pożyczek, przy zawieraniu których Pożyczkobiorca został objęty ubezpieczeniem na mocy niniejszych WU, 4) jest obywatelem lub rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 5) złożył odpowiednią Deklarację Ubezpieczeniową (przystąpienie do ubezpieczenia), 6) objęty jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (chroniącą mienie Pożyczkobiorcy służące do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej) w towarzystwie ubezpieczeń działającym na polskim rynku. 2. W ramach jednej Umowy Pożyczki ochroną ubezpieczeniową może zostać objętych maksymalnie 10 Pożyczkobiorców. Warunkiem udzielenia ochrony dla każdego współpożyczkobiorcy jest spełnienie przez niego warunków określonych w ust. 1. W takim przypadku postanowienia 2 pkt 8) WU stosuje się odpowiednio. Obowiązki Ubezpieczonego 6 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do: a) utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt zajmowanych i wykorzystywanych pomieszczeń, budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz ich zabezpieczeń w dobrym stanie technicznym, a także do podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się Straty, b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i norm, w szczególności w zakresie ochrony osób i mienia, c) ochrony przeciwpożarowej, prawidłowej budowy i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami, d) stosowania się do wszelkich norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności, e) niezwłocznego po zaistnieniu Szkody w Mieniu wystąpienia do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia mienia, o której mowa 1 ust. 3, f) niezwłocznie zawiadomić Policję, jeżeli istnieje podejrzenie, że Strata nastąpiła w rezultacie świadomego działania, którego celem było jej wyrządzenie lub też w razie istnienia innych znamion przestępstwa. 2. Ubezpieczony zobowiązany jest zapobiegać powstawaniu Szkód w Mieniu oraz możliwym zakłóceniom lub przestojom w prowadzonej działalności gospodarczej w związku ze Szkodami w Mieniu. 3. W przypadku wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczony ma obowiązek: a) użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia lub uniknięcia Straty, b) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych zawiadomić TU Europa S.A., c) udzielić TU Europa S.A. wszelkich wyjaśnień i udostępnić wszelkie dokumenty (w tym księgi rachunkowe, pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse), które mogą okazać się niezbędne do ustalenia okoliczności powstania Straty, odpowiedzialności TU Europa S.A. oraz określenia wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, przy czym Ubezpieczony obowiązany jest jednocześnie sporządzić, na podstawie posiadanych materiałów i na własny koszt, kalkulację poniesionych strat oraz przygotować i przesłać do TU Europa S.A. roszczenie. 4. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku określonego w ust. 3 pkt a), TU Europa S.A. może zmniejszyć wysokość należnego Świadczenia Ubezpieczeniowego w zakresie, w jakim niedopełnienie tych obowiązków lub niedbalstwo przyczyniło się do zwiększenia Straty. 5. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, obowiązku wymienionego w ust. 3 pkt b), TU Europa S.A. może odpowiednio zmniejszyć Świadczenie Ubezpieczeniowe, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia Straty lub uniemożliwiło ustalenie jej okoliczności. 6. Ubezpieczony zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli prowadzenie tych ksiąg jest wymagane prawem w stosunku do prowadzonej przez niego działalności. Wyłączenia odpowiedzialności 7 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona w następujących przypadkach: 1. Ubezpieczony w dniu zaistnienia Szkody w Mieniu lub w Dniu Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego nie był objęty ochroną ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, o której umowa w 1 ust. 3. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 15

17 2. Zajście Zdarzenia Ubezpieczeniowego było skutkiem wojny, wojny domowej, aktów terroryzmu, rebelii, zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego. 3. Pożyczkobiorca zawierając Umowę Pożyczki złożył fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty dotyczące stanu prowadzonej działalności gospodarczej, a także potwierdzające jego tożsamość. 4. Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego zaistniał poza okresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ustalanie i wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego 8 1. Ubezpieczyciel ustala Świadczenie Ubezpieczeniowe, w granicach Sumy Ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej wysokości utraconego Zysku Brutto i/lub Zwiększonych Kosztów Działalności, jakie poniósł Ubezpieczony w Okresie Odszkodowawczym w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku Obrotu, który w przeciwnym razie nastąpiłby w Okresie Odszkodowawczym. 2. Wartość Zwiększonych Kosztów Działalności, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć kwoty równej iloczynowi Wskaźnika Zysku Brutto i wartości unikniętego w ten sposób spadku Obrotu. 3. Jeżeli w trakcie Okresu Odszkodowawczego Ubezpieczony lub osoba działająca na jego rzecz będzie kontynuować działalność gospodarczą w innym miejscu, przychody ze sprzedaży produktów lub towarów lub świadczenia usług zostaną uwzględnione przy ustalaniu Obrotu uzyskanego w Okresie Odszkodowawczym. 4. Jeżeli Ubezpieczony podejmie decyzję o nieodtwarzaniu utraconego mienia i zaniechaniu podjęcia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, Ubezpieczyciel wolny jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności na podstawie niniejszych WU. 5. Wartość utraconego Zysku Brutto ustalana jest na podstawie wzoru: Wartość utraconego Zysku Brutto = Wskaźnik Zysku Brutto * (Obrót Standardowy Obrót w Okresie Odszkodowawczym) Zgłoszenie roszczenia 9 1. Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego/ Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego można złożyć: 1) elektronicznie, na stronie: 2) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Ubezpieczającego, wzór Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego; 3) telefonicznie na nr lub Należne Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego wypłacane jest: 1) Ubezpieczającemu - do aktualnego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka Utraty Zysku zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki, nie więcej jednak niż w wysokości ustalonej odpowiednio zgodnie z 2 pkt 8); 2) Ubezpieczonemu - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia Ubezpieczeniowego ustaloną odpowiednio zgodnie z 2 pkt 8), aktualną na Dzień Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, a wysokością zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki istniejącego na dzień wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem postanowień 7 oraz uwzględnieniem postanowień Zgłaszający roszczenie powinien dołączyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem ust. 1 oraz z zastrzeżeniem ust. 4: a) kopia dokumentacji rejestrowej Ubezpieczonego, b) kopia decyzji o wypłacie odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w 1 ust. 3 lub ugody zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a zakładem ubezpieczeń, z którym Pożyczkobiorca zawarł umowę ubezpieczenia, na podstawie której przyznano Ubezpieczonemu prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w 1 ust. 3, lub orzeczenia sądu lub kopia innego dokumentu przyznającego Ubezpieczonemu prawo do odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w 1 ust.3, c) upoważnienia osób reprezentujących Ubezpieczonego do zaciągania w jego imieniu zobowiązań (jeśli dotyczy), d) dokumentacja finansowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości roszczenia, czyli poniesionej Straty. 4. Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 3 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego. 5. Udzielenie informacji niezgodnych z prawdą lub niekompletnych przez zgłaszającego roszczenie o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego, Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego może być podstawą do odmowy jego wypłaty, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności Zdarzenia Ubezpieczeniowego, odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub miało na celu wyłudzenie Świadczenia Ubezpieczeniowego. 6. Ubezpieczyciel w szczególnych przypadkach może zażądać dostarczenia oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 16

18 Czynności podejmowane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego/ Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel informuje pisemnie o jego otrzymaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacane jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego/ Wniosku o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego. 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, w szczególności z uwagi na niedostarczenie przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, Świadczenie Ubezpieczeniowe powinno zostać wypłacone w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności Ubezpieczyciela, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaci w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 2, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego. 5. Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą należną wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego. 6. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 7. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, o której mowa w 9, co uniemożliwia ustalenie prawa do otrzymania odszkodowania lub wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego do czasu uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełniania dokumentacji. Roszczenia regresowe Z dniem wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego przechodzi na TU Europa S.A. roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. 2. Nie przechodzą na TU Europa S.A. roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, chyba że sprawca wyrządził Stratę umyślnie. 3. Ubezpieczony i Ubezpieczający zobowiązani są udzielić TU Europa S.A. przed jak i po wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wobec osób trzecich odpowiedzialnych za Stratę. 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody TU Europa S.A. zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za Stratę lub je ograniczył, TU Europa S.A. może odpowiednio odmówić wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego lub je ograniczyć. Jeśli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie Świadczenia Ubezpieczeniowego TU Europa S.A. może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego Świadczenia Ubezpieczeniowego. Składka ubezpieczeniowa Składka jest płatna przez Ubezpieczającego, w terminie i na warunkach wskazanych w Umowie. Jej wysokość zależy m.in. od Wariantu Ubezpieczenia, o którym mowa w Części Pierwszej 1 ust. 3 Warunków Ubezpieczenia. 2. Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła zgodnie z 4 ust. 5 pkt 3) WU, tj. Ubezpieczony złożył oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki (liczy się data wpływu pisma do Banku), Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową w pełnej wysokości, o ile w okresie wskazanym powyżej nie zajdzie Zdarzenie Ubezpieczeniowe, z tytułu którego nastąpi wypłata Świadczenia Ubezpieczeniowego. 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasła przed upływem okresu ubezpieczenia wskutek zdarzenia niebędącego Zdarzeniem Ubezpieczeniowym, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu składkę ubezpieczeniową za okres niewykorzystanej ochrony zgodnie z poniższym algorytmem: Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 17

19 Z=SB* gdzie: Z składka ubezpieczeniowa do zwrotu SB pierwotna składka ubezpieczeniowa N pierwotna liczba miesięcy ochrony ubezpieczeniowej K liczba pełnych miesięcy, w których trwała ochrona ubezpieczeniowa (N-K) N Zastosowanie powyższego algorytmu dla wyliczenia składki ubezpieczeniowej do zwrotu wynika z przypisania równej części składki przez cały okres, w którym Ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową. W wymienionym powyżej przypadku ryzyko ma charakter liniowy, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa jest rozłożona proporcjonalnie do okresu ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład: w przypadku wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela po upływie jednej trzeciej okresu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu dwie trzecie składki ubezpieczeniowej, po upływie połowy okresu ubezpieczenia - jedną drugą składki, a po upływie dwóch trzecich okresu ubezpieczenia - jedną trzecią składki. Postanowienia końcowe Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres Ubezpieczyciela: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub faksem na numer 71/ , 2) w formie elektronicznej wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie lub 3) osobiście lub przez pełnomocnika. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź Ubezpieczyciela na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 4. Ubezpieczony ma prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych, a Ubezpieczony będący konsumentem może ponadto zwrócić się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Umowie Pożyczki (której integralną część stanowi Deklaracja Ubezpieczeniowa), w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi WU powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej. 15 Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia na podstawie WU można wytoczyć przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź przez sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Ubezpieczonego. 16 Niniejsze WU mają zastosowanie do Ubezpieczonych, którzy przystąpią do ochrony ubezpieczeniowej począwszy od dnia roku. Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony zł 18

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet

KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet KARTA INFORMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PRIM WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania

NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania NOTA INFORMACYJNA Dotycząca Umowy Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania Ogólne Warunki Grupowego Dodatkowego Ubezpieczenia Poważnego Zachorowania dla Klientów Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA ( / DUMIO / 2013 / 59540)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA ( / DUMIO / 2013 / 59540) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA (19500001/ DUMIO / 2013 / 59540) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. Duma Przedsiębiorcy 1/6 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. Niniejszy dokument (dalej Karta Produktu ) zawiera najważniejsze informacje o Umowie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków grupowego ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. od ryzyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB TRWAŁEGO INWALIDZTWA DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARIANT A (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KGZ/2012)

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KGZ/2012) WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Poważne zachorowania

Poważne zachorowania Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALTYsolutions dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych Poważne zachorowania Jeżeli u Osoby ubezpieczonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZONY = UBEZPIECZAJĄCY PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Ubezpieczenie na Życie Polisa dla Ciebie KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata (19500001/DUMIO/2013/59540) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA FABRYKA ZYSKÓW (kod: 2010_GBFZ_v.03) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK ZGONU POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów ratalnych na wypadek Zgonu (dalej: WU-R-

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA KAPITAŁ BEZPIECZEŃSTWA V (kod: 2009_GBKBV_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów GETIN Banku SA Kapitał Bezpieczeństwa V regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. - BEZPIECZNA SPŁATA - MAŁA FIRMA Ubezpieczający Posiadacz Karty - podmiot gospodarczy będący

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - BEZPIECZNA POŻYCZKA GOLD

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - BEZPIECZNA POŻYCZKA GOLD WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY - BEZPIECZNA POŻYCZKA GOLD (obowiązują począwszy od 06.06.2013r) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo