WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A.. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne 1 Niniejsze, wynegocjowane, warunki ubezpieczenia (zwane dalej WU) umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (zwane dalej Ubezpieczycielem) oraz Bankiem BPH S.A. regulują szczegółowe zasady ochrony ubezpieczeniowej od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy udzielanej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (zwanej dalej Ubezpieczycielem) kredytobiorcom, z którymi Bank BPH S.A. zawarł umowy kredytu. Przez użyte w niniejszych WU pojęcia należy rozumieć: Definicje 2 1. Ubezpieczający Bank BPH S.A., będącą stroną umowy ubezpieczenia zobowiązany do opłacenia składki ubezpieczeniowej, 2. Ubezpieczony zgłoszony przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia kredytobiorca lub współkredytobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł z Ubezpieczającym umowę kredytu i podpisał deklarację zgody, objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawnie niniejszych WU, 3. utrata pracy w rozumieniu niniejszych WU oznacza: 1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego: a) rozwiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy lub rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego w tym rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w wyniku, którego Ubezpieczony uzyskał status osoby bezrobotnej, z wyłączeniem osób, o których mowa w lit. c), lub b) rozwiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy bez wypowiedzenia przez Ubezpieczonego z przyczyny, gdy wydane zostało orzeczenie lekarskie stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie Ubezpieczonego, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, lub, gdy pracodawca ciężko naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika polegające na braku wypłaty wynagrodzenia w ustalonym terminie przez okres dłuższy niż 2 miesiące, w wyniku, którego Ubezpieczony uzyskał status osoby bezrobotnej, lub c) w przypadku Ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez osoby bliskie prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez utratę pracy rozumie się wyłącznie, rozwiązanie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, z przyczyny niezależnej od Ubezpieczonego w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniem jej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez osobę bliską, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał statusu osoby bezrobotnej, 2) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie 1

2 działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status osoby bezrobotnej, 3) w przypadku osób fizycznych pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której one same lub osoby bliskie posiadają więcej niż 10% kapitału zakładowego: 1) ogłoszenie upadłości spółki lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, w wyniku której Ubezpieczony uzyskał status osoby bezrobotnej, lub 2) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę i wykreślenie jej z właściwego rejestru, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status osoby bezrobotnej, 4. osoba bliska małżonek, dzieci, konkubent, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo rodziców, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający i przysposobieni Ubezpieczonego, 5. suma ubezpieczenia kwota, do wysokości, której, z tytułu ubezpieczenia, odpowiada Ubezpieczyciel; wypłacone świadczenia nie mogą przekroczyć tej kwoty, 6. okres wyłączenia 30 dniowy okres liczony od dnia uruchomienia kredytu, w którym Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczeniowej, 7. świadczenie miesięczne kwota pieniężna wypłacana przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia Ubezpieczonego, powstałego w wyniku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które jest objęte odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Kwota świadczenia miesięcznego (niezależnie od liczby współkredytobiorców) nie może być wyższa niż zł, 8. okres świadczenia okres o którym mowa w 8 ust. 10, w którym Ubezpieczyciel, w wyniku uznania roszczenia wypłaca świadczenia Ubezpieczonemu, 9. deklaracja zgody pisemne oświadczenie woli kredytobiorcy/współkredytobiorcy składane Ubezpieczającemu w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową zgodnie z niniejszymi WU, 10. zdarzenie ubezpieczeniowe utrata stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy w rozumieniu 2 ust. 3 niniejszych WU w wyniku, której Ubezpieczony uzyskał status osoby bezrobotnej, 11. stałe źródło dochodu wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, kontraktu menadżerskiego lub dochód uzyskiwany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 12. dochód w rozumieniu 6 ust. 3 WU, udokumentowane dochody kredytobiorcy przyjęte przez Bank do oceny zdolności kredytowej, 13. uruchomienie kredytu dzień wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy przez Ubezpieczającego, 14. akt terroru nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidulane lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy, 15. sabotaż nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidulane lub grupowemu, skierowane przeciwko osobom lub obiektom, mające na celu wywołanie zakłóceń w transporcie lub pracy firm usługowych albo produkcyjnych, 16. zatrudnienie świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy lub kontraktu menadżerskiego, 17. działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, w rozumieniu ustawy z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy. 3 2

3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 4 1. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby fizyczne zamieszkałe i zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, które na dzień podpisania deklaracji zgody, miały ukończone 18 lat oraz nie przekroczą 65 lat w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy umowa kredytu zawarta jest z więcej niż jedną osobą, ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęci wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy spełniają wszystkie warunki, o których mowa w niniejszych WU. 3. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest: a. złożenie przez kredytobiorcę/współkredytobiorcę pisemnej deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy, b. uruchomienie kredytu, c. zgłoszenie do Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego celem objęcia ochroną ubezpieczeniową. 4. Kredytobiorca/współkredytobiorca zobowiązany jest przed objęciem ochroną ubezpieczeniową do podania do wiadomości Ubezpieczyciela znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w deklaracji zgody. Ubezpieczający może zgłosić do ubezpieczenia wyłącznie kredytobiorcę/współkredytobiorcę, który oświadczy, że: i. nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego lub przez ostatnie 6 miesięcy nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o ustawy z dnia o swobodzie działalności gospodarczej i nie został złożony wniosek o zawieszenie lub wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wniosek o upadłość lub likwidację spółki (dotyczy osób określonych w 2 ust. 3 pkt. 2) oraz pkt. 3), ii. iii. iv. w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających podpisanie deklaracji zgody nie był zarejestrowana jako osoba bezrobotna, nie wykonuje zawodu rolnika (tj. nie prowadzi działalności rolniczej z wyjątkiem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - w rozumieniu Ustawy z dnia r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty, Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 5 1. Ochrona ubezpieczeniowa (okres ubezpieczenia) rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2 i udzielana jest na okres 12 lub 24 miesięcy zgodnie z deklaracją Ubezpieczonego. Po zakończeniu 12 lub 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa może zostać przedłużona wyłącznie na 12 miesięczne okresy ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem następnym po upływie okresu wyłączenia liczonym od dnia uruchomienia kredytu. 3. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Ubezpieczyciela ustaje z dniem: 1) upływu okresu ubezpieczenia, lub 2) zgonu Ubezpieczonego, lub 3) podjęcia decyzji przyznającej Ubezpieczonemu emeryturę lub rentę, przez odpowiedni organ przyznający emeryturę lub rentę, 4) całkowitej spłaty kredytu, lub 5) upływu okresu wypowiedzenia umowy kredytu, lub 6) otrzymania ostatniego świadczenia miesięcznego w związku wyczerpaniem sumy ubezpieczenia, lub, 7) bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu (liczonego od dnia doręczenia) wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty raty składki skierowanym przez Ubezpieczyciela do Ubezpieczającego w 3

4 przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie ustalonym w umowie ubezpieczenia, lub 8) z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony został zgłoszony przez Ubezpieczającego, jako rezygnujący z ubezpieczenia, lub 9) podjęcia pracy lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego poza granicami Polski, 4. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja następuje w oparciu o pisemne oświadczenie złożone Ubezpieczającemu ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym Ubezpieczony zrezygnował z ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczycielowi oświadczenia w tym zakresie. Suma ubezpieczenia 6 1. Suma ubezpieczenia, ustalana jest odrębnie dla każdego z ubezpieczonych kredytobiorców lub współkredytobiorców, stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż kwota zł 2. Sumę ubezpieczenia, stanowi 12 krotność 105,5% najwyższej miesięcznej raty kredytu, ustalonej przez Bank w dniu podjęcia decyzji kredytowej 3. Suma ubezpieczenia ustalona zgodnie z ust. 2 dzieli się proporcjonalnie do kwoty dochodu kredytobiorcy/współkredytobiorcy w ramach jednej umowy kredytu. 4. W przypadku, gdy umowa kredytu zawarta jest z więcej niż jedną osobą i nie wszyscy kredytobiorcy spełniają warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, suma ubezpieczenia zmniejszana jest proporcjonalnie do dochodu kredytobiorcy/ów nie objętego ochroną ubezpieczeniową. Zmniejszona suma ubezpieczenia dzieli się na Ubezpieczonych proporcjonalnie do ich dochodów. 5. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu, suma ubezpieczenia oraz składka ubezpieczeniowa nie ulegają zmianie. Składka ubezpieczeniowa 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się jako procent: 7 a. kwoty udzielonego kredytu - w pierwszym 12 miesięcznym lub pierwszym 24 miesięcznym okresie ubezpieczenia, b. sumy ubezpieczenia - w kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia, w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej 2. Składka ubezpieczeniowa jest płatna przez Ubezpieczającego, za każdego Ubezpieczonego (wszystkich współkredytobiorców zawierających jedną umowę kredytu). Uprawnienia do świadczenia i wypłata świadczenia 8 1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem okresu wyłączenia. 2. Datą zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jest data zarejestrowania się Ubezpieczonego jako osoby bezrobotnej we właściwym urzędzie w związku z utratą pracy, o której mowa w 2 ust Wniosek o wypłatę świadczenia składany jest do Centrali Ubezpieczyciela lub w każdej innej jednostce organizacyjnej Ubezpieczyciela. 4. W celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć posiadane przez Ubezpieczonego, poniższe kopie dokumentów potwierdzonych przez Ubezpieczonego za zgodność z oryginałami: 4

5 a) wypowiedzenie stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego oraz świadectwo pracy, b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający zaprzestanie i wykreślenie działalności gospodarczej lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub odmowie jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości, c) zaświadczenie z właściwego urzędu potwierdzające zarejestrowanie Ubezpieczonego, jako osoby bezrobotnej, d) umowę o pracę lub kontrakt menedżerski w przypadku, gdy stosunek pracy zawarty był na czas określony, a Ubezpieczony w wyniku jego rozwiązania uzyskał status osoby bezrobotnej e) każdorazowo przed wypłatą świadczenia miesięcznego zaświadczenie z właściwego urzędu potwierdzające posiadanie przez Ubezpieczonego status osoby bezrobotnej, 5. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym Ubezpieczonego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 6. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia miesięcznego w terminie 30 dni liczonym od dnia zawiadomienia o zdarzeniu. 7. Jeżeli w terminie określonym w ust. 6 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, Jednakże bezsporną cześć świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 8. Jeżeli w terminie określonym w ust. 6 Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części w powyższym terminie. 9. W przypadku powzięcia przez Ubezpieczyciela nowych informacji mających związek z ustaleniem zasadności zgłoszonego roszczenia lub wysokości świadczenia, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od daty powzięcia dodatkowych informacji, pisemnie informuje Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia świadczenia. 10. W przypadku uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia, świadczenia miesięczne wypłacane są w okresie świadczenia tj., przez okres posiadania przez Ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej, przy czym liczba wypłaconych świadczeń miesięcznych nie może być większa niż 12, z zastrzeżeniem ust Wysokość świadczenia miesięcznego wynosi 1/12 sumy ubezpieczenia ustalonej dla każdego Ubezpieczonego stosownie do postanowień Każde świadczenie miesięczne w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego, a w przypadku, o którym mowa w 4 ust. 2, łącznie dla wszystkich współkredytobiorców, nie może być większe niż kwota zł. 13. W przypadku, gdy Ubezpieczony utracił prawo do świadczeń miesięcznych w związku utratą statusu osoby bezrobotnej w okresie ubezpieczenia, kolejne świadczenia miesięczne z tytułu utraty pracy przysługują Ubezpieczonemu zgodnie z poniższymi zasadami: 1. jeżeli ponowna utrata pracy nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej Ubezpieczonemu przysługuje nie więcej niż 12 świadczeń miesięcznych liczonych łącznie z wypłaconymi przed dniem zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej, lub 2. jeżeli ponowna utrata pracy nastąpiła po upływie 6 miesięcy oraz 1 dnia od dnia zawarcia nowego stosunku pracy lub podjęcia działalności gospodarczej Ubezpieczony nabiera prawa do nie więcej niż 12 kolejnych świadczeń miesięcznych. 14. W przypadku utraty pracy przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy/kontraktu menedżerskiego zawartego na czas określony, mają one prawo do maksymalnie 12 świadczeń 5

6 miesięcznych jednakże nie więcej niż liczba miesięcy, jakie upłynęłyby od miesiąca, w którym Ubezpieczony utracił pracę (w rozumieniu WU) do miesiąca, w którym zostałby rozwiązany stosunek pracy/kontrakt menedżerski z upływem czasu na jaki był zawarty. 15. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, w terminie określonym w ust. 6 lub 7, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia oraz poucza o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela albo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 16. Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczenia lub z wysokością przyznanego świadczenia, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie szkody zgłosić na piśmie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 17. Poza trybem odwoławczym przewidzianym w ust. 15 i 16 Ubezpieczający/ Ubezpieczony może zgłaszać skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jako podmiotu posiadającego ustawowe kompetencje w zakresie ich rozpatrywania. 18. Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczenia lub z wysokością przyznanego świadczenia może dochodzić roszczeń na drodze sądowej bez zachowania trybu określonego w ust. 15 i W każdym przypadku prawo do świadczenia miesięcznego z tytułu utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy przestaje być wypłacane począwszy od dnia, w którym Ubezpieczony utracił statusu osoby bezrobotnej zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (wraz z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem sytuacji, w której utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w związku z uzyskaniem przez Ubezpieczonego prawa do świadczenia przedemerytalnego zgodnie z obowiązującym przepisami. Wyłączenia odpowiedzialności 9 1. InterRisk S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe w następstwie lub w związku z: a) rozwiązaniem stosunku pracy z Ubezpieczonym w drodze porozumienia stron, z wyłączeniem sytuacji, rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem strony w związku z Ustawą z dnia 13 marca 2003 O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy w okresie wyłączenia, c) zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniem działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub złożeniem wniosku o wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie wyłączenia (dotyczy to osób, o których mowa w 2 ust. 3, pkt. 2), d) złożeniem do sądu wniosku o upadłość lub ogłoszeniem przez sąd upadłości lub odmowy jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości lub złożenia wniosku o likwidację w okresie wyłączenia (dotyczy to osób, o których mowa w 2 ust. 3, pkt. 3), e) wygaśnięciem stosunku pracy lub kontraktu menadżerskiego, f) rozwiązaniem z Ubezpieczonym przez pracodawcę stosunku pracy bez wypowiedzenia, z winy Ubezpieczonego, w rozumieniu przepisów prawa pracy (Art. 52 Kodeksu pracy), g) rozwiązaniem z Ubezpieczonym przez pracodawcę kontraktu menedżerskiego z przyczyn analogicznych do rozwiązania stosunku pracy z winy Ubezpieczonego w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (Art. 52 Kodeksu pracy), h) rozwiązaniem z Ubezpieczonym stosunku pracy lub kontraktu menedżerskiego z upływem czasu na jaki był zawarty, i) rozwiązaniem stosunku pracy lub kontraktu menadżerskiego na wniosek Ubezpieczonego, 6

7 j) podjęciem decyzji przyznającej Ubezpieczonemu emeryturę lub rentę, przez odpowiedni organ przyznający emeryturę lub rentę, k) rozwiązaniem stosunku pracy/kontraktu menedżerskiego bez wypowiedzenia w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa, 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wyłączona jest także, gdy utrata pracy Ubezpieczonego nastąpiła wskutek: a) zamieszek społecznych, aktów terroru, wojny niezależnie od tego czy została wypowiedziana czy nie, wojny domowej, sabotażu, b) zdarzeń, w wyniku, których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie, 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem 4 ust. 4 nie zostały podane do jego wiadomości. Postanowienia końcowe Powództwo o roszczenia wynikające ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Oświadczenia i zawiadomienia stron powinny być składane w formie pisemnej i doręczane za pokwitowaniem lub listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 7

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo