Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia

2 WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/ POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Grupowego Ubezpieczenia, zawartej przez Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w dniu 1 maja 2009 roku, na podstawie której Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, które zawarły z Commercial Union Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA umowę ubezpieczenia regulowaną Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa. 2. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych Warunkach ubezpieczenia, deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, certyfikacie ubezpieczeniowym oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć: 1) CUO Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA; 2) CUŻ Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA; 3) Ubezpieczony osoba fizyczna będąca ubezpieczającym i jednocześnie ubezpieczonym w umowie głównej ubezpieczenia Nowa Perspektywa; 4) Umowa Grupowego Ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy CUŻ i CUO, regulująca warunki ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na rzecz Ubezpieczonych oraz zasady współpracy pomiędzy jej stronami; 5) osoby bliskie małżonek Ubezpieczonego lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z Ubezpieczonym, jego dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe, szwagrowie i szwagierki, rodzeństwo rodziców i teściów; 6) suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności CUO z tytułu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego; 7) zdarzenie ubezpieczeniowe utrata pracy; 8) utrata pracy zdarzenie polegające na: 1

3 a) w przypadku osób pozostających w stosunku pracy na czas określony lub nieokreślony z podmiotami innymi niż wymienione w ppkt d) utracie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę albo rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, w tym również stosunku służby, zgodnie z ustawą o służbach mundurowych, b) w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą wykreśleniu z przyczyn ekonomicznych działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., c) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z kontraktu menedżerskiego rozwiązaniu tego kontraktu przez dającego zlecenie, d) w przypadku osób pozostających w stosunku pracy ze spółką kapitałową, w której posiadają więcej niż 20% kapitału zakładowego utracie pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę z przyczyny ogłoszenia upadłości tej spółki lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał w okresie ubezpieczenia status bezrobotnego; 9) dzień zdarzenia ubezpieczeniowego 31 dzień posiadania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, pod warunkiem że rejestracja Ubezpieczonego w urzędzie pracy nastąpiła wskutek zdarzeń wymienionych w pkt 8); 10) aktywność zarobkowa podejmowana przez Ubezpieczonego aktywność mająca cel zarobkowy, niezależnie od jej formy, w szczególności wykonywana w ramach umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, doradztwa, stosunku członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, uczestnictwa w spółce osobowej, działalności gospodarczej, w tym prowadzonej wraz z innymi osobami, działalności wytwórczej w rolnictwie; za aktywność zarobkową nie jest uważana sprzedaż rzeczy stanowiących osobisty majątek oraz praca twórcza Ubezpieczonego, chyba że stanowi ona zwykły sposób zarobkowania; 11) status bezrobotnego status uzyskany przez osobę zarejestrowaną w charakterze bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy, która w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy spełnia warunki do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, z tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy zgodnie z wymienioną ustawą prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje przez okres sześciu miesięcy, status bezrobotnego obowiązuje również w okresie sześciu miesięcy następujących po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z upływem sześciomiesięcznego okresu, przy czym w każdym przypadku status bezro- 2

4 botnego traci osoba pozbawiona tego statusu zgodnie z przepisami powołanej ustawy; 12) wykreślenie działalności gospodarczej z Ewidencji Działalności Gospodarczej z przyczyn ekonomicznych likwidacja działalności gospodarczej: a) z powodu nierentowności (brak zysku, strata zamiast zysku, zwiększenie straty w stosunku do roku ubiegłego) lub b) z uwagi na wymogi ochrony środowiska, decyzje administracyjne organów administracji państwowej lub samorządowej lub c) ze względu na ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej rok przed wykreśleniem lub przez okres krótszy niż jeden rok przed wykreśleniem, pod warunkiem że okres ten, łącznie z okresem pozostawania w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, jest dłuższy niż jeden rok; 13) umowa ubezpieczenia Nowa Perspektywa umowa ubezpieczenia na życie zawarta przez Ubezpieczonego z CUŻ, regulowana Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Uniwersalnego Nowa Perspektywa, wskazana przez Ubezpieczonego w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, której dotyczy ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych Warunków ubezpieczenia. 3. CZAS TRWANIA UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 1. Umowa Grupowego Ubezpieczenia została zawarta w dniu 1 maja 2009 r. na czas nieoznaczony. 2. CUŻ jak również CUO mogą wypowiedzieć Umowę Grupowego Ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata źródła dochodu wskutek utraty pracy przez Ubezpieczonego. 2. Odpowiedzialnością CUO objęte jest zdarzenie ubezpieczeniowe mające miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, polegające na utracie pracy, z tym zastrzeżeniem że okres posiadania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego trwa przynajmniej 30 dni. 3. Z zastrzeżeniem 5 i 7, w razie wystąpienia zdarzenia ubezpie - czenio wego, CUO wypłaca świadczenie do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w 6. 3

5 5. OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM, OKRES UBEZPIECZENIA 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Ubezpieczony, którego wiek w dniu złożenia deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia nie przekracza 60 lat zgodnie z definicją wieku w umowie ubezpieczenia Nowa Perspektywa. 2. Ubezpieczeni obejmowani są ubezpieczeniem na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 maja 2009 r. Podstawą objęcia ubezpieczeniem jest złożenie przez Ubezpieczonego deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na odpowiednie rozszerzenie ochrony w razie podwyższenia składki regularnej zgodnie z postanowieniami ust Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia może zostać złożona jedynie równocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa. 4. Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest certyfikat ubezpieczeniowy. Ubezpieczony obejmowany jest ubezpieczeniem w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia Nowa Perspektywa. 5. Złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia przez Ubezpieczonych nie spełniających warunków określonych w ust. 1 jest bezskuteczne. Osoby te nie są obejmowane ubezpieczeniem. 6. Okres ubezpieczenia (tj. okres, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna się następnego dnia po upływie sześciu miesięcy liczonych od dnia objęcia ubezpieczeniem zgodnie z postanowieniami ust Z zastrzeżeniem zdania następnego, w razie podwyższenia składki regularnej w umowie ubezpieczenia Nowa Perspektywa, ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do zwiększonej w ten sposób składki jest udzielana odpowiednio począwszy od następnego dnia po upływie 6 miesięcy liczonych od dnia podwyższenia składki. W przypadku gdy składka podwyższana jest w rocznicę ubezpieczenia, zgodnie z ofertą przedstawioną przez CUŻ, w odniesieniu do podwyższonej w ten sposób składki ochrona rozpoczyna się w ostatnim dniu jej terminu płatności. 8. Okres ubezpieczenia, a tym samym ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych wygasa w następujących przypadkach i terminach: 1) z chwilą śmierci Ubezpieczonego, 2) z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 60 roku życia zgodnie z definicją wieku w umowie ubezpieczenia Nowa Perspektywa, 3) w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia na skutek wypłaty świadczeń z dniem wypłaty ostatniego świadczenia, 4

6 4) z dniem zakończenia ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia Nowa Perspektywa, 5) z dniem przekształcenia umowy głównej ubezpieczenia Nowa Perspektywa w umowę ubezpieczenia bezskładkowego, 6) z dniem zmiany ubezpieczającego w ramach umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa, 7) z dniem złożenia przez Ubezpieczonego rezygnacji z ubezpieczenia, 8) w przypadku rozwiązania Umowy Grupowego Ubezpieczenia z dniem najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa. 6. SUMA UBEZPIECZENIA Z zastrzeżeniem kolejnego zdania, suma ubezpieczenia odpowiada kwocie wszystkich należnych składek regularnych z tytułu umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa (z wyłączeniem składek regularnych przeznaczonych na rachunki dedykowane), których ostatni dzień terminu płatności przypada w okresie posiadania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego, ale nie wcześniej niż od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego i nie dłużej niż przez 12 miesięcy po tym dniu. Odpowiedzialność CUO z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, ograniczona jest w stosunku do danego Ubezpieczonego do kwoty zł (dwanaście tysięcy złotych). 7. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z zachowaniem sumy ubezpieczenia oraz dwunastomiesięcznego okresu następującego po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, świadczenie wypłacane będzie zgodnie z częstotliwością płatności składki w umowie ubezpieczenia Nowa Perspektywa i w wysokości odpowiadającej należnej składce wskazanej w 6, z zachowaniem następujących zasad: 1) w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy albo stosunku służbowego albo kontraktu menedżerskiego zawartych na czas określony CUO będzie wypłacać świadczenie nie dłużej niż do końca miesiąca, w którym wygasłaby umowa o pracę lub stosunek służbowy lub kontrakt menedżerski zawarte na czas określony, gdyby utrata pracy nie nastąpiła, 2) świadczenie wypłacane jest po dostarczeniu przez CUŻ oświadczenia, o którym mowa w 9 ust. 3 pkt 2, 3) świadczenie z tytułu utraty pracy przez tego samego Ubezpie - czonego należne jest za każde zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na utracie przez niego pracy w okresie ubezpieczenia; jednakże jeśli kolejna utrata pracy następuje w czasie krótszym niż 6 miesięcy od dnia następującego po dniu zapłaty ostatniego świadczenia z tytułu poprzedniej utraty pracy, wtedy 5

7 pierwsze świadczenie z tytułu późniejszej utraty pracy należne jest przez taką liczbę miesięcy, jaka stanowi różnicę pomiędzy liczbą 12 a liczbą miesięcy, przez które wypłacane były świadczenia z tytułu poprzedniej utraty pracy, 4) świadczenie nie jest należne w przypadku gdy przed zgłoszeniem roszczenia umowa ubezpieczenia Nowa Perspektywa przekształciła się w umowę ubezpieczenia bezskładkowego albo została rozwiązana. 8. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Świadczenie nie zostanie wypłacone przez CUO, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi: 1) w związku ze spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, nie zaleconym przez lekarza zażyciem narkotyków lub środków działających na centralny ośrodek nerwowy, 2) w wyniku działań wojennych, działań zbrojnych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu lub uczestnictwa Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach lub strajkach, 3) wybuchu, skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego bez względu na źródło skażenia. 2. CUO nie ponosi ponadto odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony utracił pracę na skutek: 1) upływu czasu, na jaki umowa o pracę została zawarta, 2) ustania stosunku pracy wiążącego go z pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą, będącym osobą bliską względem Ubezpieczonego, chyba że ustanie stosunku pracy nastąpiło z powodu wykreślenia przez osobę bliską działalności z przyczyn ekonomicznych, 3) rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie jedynie powodującym skutki wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, w szczególności w trybie opisanym w art Kodeksu pracy, 4) ustania stosunku pracy wiążącego go z pracodawcą, którego akcjonariuszami lub udziałowcami posiadającymi łącznie powyżej 20% udziałów albo akcji są osoby bliskie względem Ubezpieczonego, chyba że akcje pracodawcy notowane są na giełdzie papierów wartościowych, 5) ustania stosunku pracy wiążącego go z pracodawcą, którego akcjonariuszem albo udziałowcem, posiadającym powyżej 20% odpowiednio akcji albo udziałów jest Ubezpieczony, chyba że akcje pracodawcy notowane są na giełdzie papierów wartościowych lub ustanie stosunku pracy nastąpiło ze względu na ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. 6

8 3. CUO nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności: 1) jeżeli osoba bliska Ubezpieczonego prowadzi działalność gospodarczą o profilu zawierającym wykreśloną z powodów ekonomicznych działalność Ubezpieczonego, co najmniej w zakresie Grupy, Klasy i Podklasy, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i działalność tę rozpoczęła później niż 3 miesiące przed wykreśleniem działalności z powodów ekonomicznych przez Ubezpieczonego, 2) jeżeli po utracie pracy Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy jakiekolwiek okresowe świadczenia związane z wykonywaną wcześniej pracą, w wysokości przekraczającej 50% kwoty wynagrodzenia, które byłoby mu należne od pracodawcy, gdyby nadal pozostawał z nim w stosunku pracy w okresie pobierania tego świadczenia. 9. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO I TRYB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 1. Ubezpieczony w celu nabycia statusu bezrobotnego zobowiązany jest dokonać odpowiedniej rejestracji w urzędzie pracy nie później niż w okresie 14 dni od utraty pracy. 2. Wypłata świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności CUO i wysokości świadczenia. 3. CUO wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe po otrzymaniu następujących dokumentów: 1) wypełnionego przez Ubezpieczonego druku zgłoszenia roszczenia oraz dokumentów wskazanych w ust. 4, 2) oświadczenia CUŻ o wysokości składki wskazanej w 6 oraz o terminie jej płatności i numerze rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata świadczenia, 3) innych dokumentów wskazanych przez CUO, niezbędnych dla oceny zasadności roszczenia lub wypłaty świadczenia. 4. Aby potwierdzić zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia w przypadku utraty pracy Ubezpieczony przedstawia w szczególności następujące dokumenty: 1) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako bezrobotny, 2) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy stwierdzające, że Ubezpieczonemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, z zastrzeżeniem że obowiązek taki nie istnieje gdy zgodnie z ustawą przywołaną w 2 pkt 11) prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje przez okres sześciu miesięcy, a świadczenie wypłacane jest po upływie tych sześciu miesięcy, 7

9 3) kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę zatrudniającego Ubezpieczonego w dniu rozwiązania umowy o pracę skutkującego utratą pracy przez Ubezpieczonego (w przypadku osób, które nabyły status bezrobotnego wskutek utraty pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę), 4) oświadczenie Ubezpieczonego, iż od utraty pracy nie wykazuje on żadnej aktywności zarobkowej. 5. Zasadność roszczeń o zapłatę świadczenia Ubezpieczony zobowiązany jest potwierdzić najpóźniej do 7 dnia po terminie płatności kolejnej składki z tytułu umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa, z tym zastrzeżeniem że w przypadku miesięcznej częstotliwości płatności składki, Ubezpieczony zobowiązany jest do tego w odstępach co 3 miesiące. Ubezpieczony zobowiązany jest jednocześnie przedstawić aktualne dokumenty, o których mowa powyżej, z wyłączeniem kopii świadectwa pracy, o której mowa w ust. 4 pkt 3). 10. WYPŁATA ŚWIADCZENIA 1. CUO zobowiązane jest do dokonania wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od otrzymania roszczenia. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności CUO okaże się niemożliwe w tym terminie, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dołożeniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 2. Przystępując do ubezpieczenia Ubezpieczony wyraża zgodę na wypłatę świadczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez CUŻ, właściwy dla danej umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa. 11. PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY 1. Prawem właściwym dla Umowy Grupowego Ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunku ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy Grupowego Ubezpieczenia. 12. SKARGI I ZAŻALENIA 1. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest Zarząd CUO lub upoważnieni przez Zarząd pracownicy CUO. 2. Skargi i zażalenia mogą być składane w siedzibie CUO, przesyłane w formie pisemnej bądź elektronicznej lub przekazywane CUO w innej formie umożliwiającej określenie tożsamości osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot tej skargi lub zażalenia. 8

10 3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub zażalenia okaże się niemożliwe w terminie, o którym mowa powyżej, CUO rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należnej staranności rozpatrzenie takie było możliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 5. Niezależnie od możliwości składania skarg i zażaleń do Zarządu CUO, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Z zastrzeżeniem 12 ust. 2 oraz zdania następnego, wszelkie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia składane w związku z objęciem ubezpieczeniem i wykonaniem Umowy Grupowego Ubezpieczenia wymagają formy pisemnej. Oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia składane przez CUŻ lub CUO w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Grupowego Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że nie stanowią one i nie prowadzą do zmian jej postanowień, mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia stosuje się postanowienia Umowy Grupowego Ubezpieczenia, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące akty prawa. 9

11 Spis treści 1. Postanowienie ogólne Definicje Czas trwania Umowy Grupowego Ubezpieczenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia Objęcie ubezpieczeniem, okres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Wysokość świadczeń Ograniczenia odpowiedzialności Obowiązki Ubezpieczonego i tryb dochodzenia roszczeń Wypłata świadczenia Prawo właściwe i sąd właściwy Skargi i zażalenia Postanowienia końcowe

12 Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Prosta 70, Warszawa infolinia: , tel. (+48 22)

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY.

Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. WARUNKI UBEZPIECZEŃ KREDYTOBIORCÓW/KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu, jakim jest KREDYT HIPOTECZNY Z UBEZPIECZENIEM KREDYTOBIORCY. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem, w którym nastąpiło jej rozwiązanie;

1) śmierci Ubezpieczonego z dniem śmierci; 2) rozwiązania Umowy kredytu z dniem, w którym nastąpiło jej rozwiązanie; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY I UZYSKANIA STATUSU BEZROBOTNEGO ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH BANKU POCZTOWEGO S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA zatwierdzone uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2004 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 1 lipca 2014 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. BIZNES GWARANT CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Utraty Pracy lub Śmierci w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. KOD: PGNL-BOŚ 03/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma

Ubezpieczenie grupowe Aviva. Opiekun. firma Ubezpieczenie grupowe Aviva Opiekun firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI Warunki Ogólne Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OPIEKUN nr 2/2007..............3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KK-ALRN 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Salda Zadłużenia na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo