Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a."

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie do Umowy ubezpieczenia utraty pracy dla Pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych udzielonych przez PKO BP S.A., zwanej dalej umową ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwanym dalej Ubezpieczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. zwaną dalej Ubezpieczającym, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, które zawarły z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną umowę pożyczki oferowanej posiadaczom Kont Inteligo przy użyciu systemu transakcyjnego Inteligo, zwaną dalej umową pożyczki. 2 Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: 1) bezrobotny - osoba fizyczna, która uzyskuje status bezrobotnego w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; 2) data utraty pracy - dzień następny po upływie 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także ogłoszenia upadłości lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, w wyniku którego Ubezpieczony uzyskał status bezrobotnego; 3) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Pożyczkobiorcy o zgodzie na objęcie ubezpieczeniem, stanowiące załącznik do umowy pożyczki i składane najpóźniej przy jej zawarciu u Ubezpieczającego; 4) inna umowa ubezpieczenia - umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy pożyczkobiorców zawarta pomiędzy Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem inna niż umowa ubezpieczenia, 5) nieszczęśliwy wypadek - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zgonu, pod warunkiem, że nastąpił on w ciągu 180 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku; 6) pierwotny harmonogram spłat pożyczki - dokument określający terminy płatności wszystkich rat przewidzianych umową pożyczki, wysokości tych rat i poziom zadłużenia Pożyczkobiorcy w ramach umowy, w dniu zawarcia umowy pożyczki; 7) osoba bliska - małżonek, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z Ubezpieczonym, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięć i synowa, ojczym, macocha, pasierb, przysposobiony i przysposabiający; 8) pożyczka - pożyczka gotówkowa oferowana posiadaczom Konta Inteligo udzielona Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego przy użyciu systemu transakcyjnego Inteligo na podstawie umowy pożyczki; 9) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym umowę pożyczki; 10) stosunek pracy - stosunek pracy na czas nieokreślony i stosunek pracy na czas określony; 11) stosunek pracy na czas nieokreślony - umowa o pracę zawarta na podstawie przepisów polskiego kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których nie jest określony końcowy termin wygaśnięcia umowy; 12) stosunek pracy na czas określony - umowa o pracę zawarta na podstawie przepisów polskiego kodeksu pracy lub kontrakt menedżerski, w których jest określony końcowy termin wygaśnięcia umowy; 13) stosunek służbowy - stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę; 14) Ubezpieczony - Pożyczkobiorca objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem; 15) Uposażony - podmiot wskazany przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody, uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; 16) Uprawniony - Ubezpieczający, Uposażony lub inna osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego, wskazaną w deklaracji zgody; 17) uruchomienie pożyczki - wypłata pierwszej części lub całości pożyczki dokonana zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki; 18) utrata pracy - zdarzenie objęte ubezpieczeniem, polegające na utracie zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartych z Ubezpieczonym na czas nieokreślony lub określony lub ogłoszeniu upadłości lub wyrejestrowaniu działalności gospodarczej i uzyskanie w wyniku tego przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i utrzymanie tego statusu nieprzerwanie przez okres 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, ogłoszenia upadłości lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności w ramach niniejszych warunkach 19) wiek Ubezpieczonego - wiek Ubezpieczonego określony jako różnica lat pomiędzy aktualną datą a datą urodzenia Ubezpieczonego; 20) wypadek - zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jakim jest: a) w ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy: i utrata przez Ubezpieczonego pracy świadczonej na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i utrzymanie tego statusu nieprzerwanie przez okres 30 dni liczonych od daty rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, ii w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub odmowa jej ogłoszenia wskutek braku wystarczającego majątku do przeprowadzenia procesu upadłości i uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego lub zaprzestanie prowadzenia i wyrejestrowanie działalności gospodarczej oraz uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i utrzymanie tego statusu nieprzerwanie przez okres 30 dni liczonych od daty ogłoszenia upadłości lub wyrejestrowania działalności gospodarczej, 1

2 b) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia są: 1) w ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy - następstwa utraty pracy przez Ubezpieczonego, powodujące niezdolność finansową do wywiązywania się z obowiązku spłaty rat pożyczki, wynikającego z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, a w przypadku gdy Ubezpieczony wywiązał się w całości z obowiązku spłaty rat pożyczki wobec Ubezpieczającego przed momentem wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej i nie zdecydował się na złożenie rezygnacji z ubezpieczenia, pogorszenie się sytuacji życiowej Ubezpieczonego na skutek utraty pracy. 2) w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku doznanego przez Ubezpieczonego, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. 2. Ubezpieczyciel spełni świadczenie, w zależności od wieku Ubezpieczonego oraz od statusu zatrudnienia wskazanego poniżej, w wysokości określonej w 6 i 7 w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 1) utraty pracy przez Ubezpieczonego - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, w wieku do 65 lat w dniu wystąpienia wypadku, którzy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku - w odniesieniu do Pożyczkobiorców, którzy w dniu zajścia wypadku nie spełniają kryteriów objęcia ochroną z tytułu utraty pracy, wskazanych w pkt 1) oraz 4 ust. 2. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 4 1. Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia spełnia łącznie wszystkie warunki określone poniżej: 1) jest w wieku powyżej 18 lat, 2) jej wiek wraz z okresem spłaty pożyczki nie przekracza 70 lat, 3) zawarła umowę pożyczki, 4) złożyła deklaracje zgody nie później niż w dniu zawarcia umowy pożyczki, 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Oprócz spełnienia wymogów wskazanych w ust. 1, ochroną na wypadek utraty pracy może być objęta osoba, która: 1) nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, bądź nie nastąpiło pisemne wypowiedzenie lub odwołanie Pożyczkobiorcy zatrudnionego na podstawie stosunku służbowego, 2) w okresie ostatnich 3 miesięcy nie była zarejestrowana jako bezrobotny, 3) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - przez ostatnie 12 miesięcy nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub wniosek o upadłość. 3. Osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia spełnia wymogi wskazane w ust. 2, jest obejmowana ochroną wyłącznie w zakresie utraty pracy. 4. Osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 2, jest obejmowana ochroną wyłącznie w zakresie śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 5. Zmiana statusu zatrudnienia Ubezpieczonego, o którym mowa w 3 ust. 2, w trakcie trwania okresu ubezpieczenia na taki, który powoduje nabycie praw do otrzymania świadczenia w razie zajścia utraty pracy i spełnienie w trakcie trwania ubezpieczenia wymogów, o których mowa w ust. 2, powoduje że przez 60 dni od dnia takiej zmiany udzielana jest wyłącznie ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Po tym okresie przysługuje wyłącznie ochrona z tytułu utraty pracy. Do okresu 60 dni wlicza się czas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego zawartych na okres próbny, jeżeli bezpośrednio po nim nastąpiło zatrudnienie przez tego samego pracodawcę. 6. Pożyczkobiorca może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu każdej zawartej z Ubezpieczającym umowy pożyczki, pod warunkiem, że: 1) suma kwot pożyczek z tytułu dotychczasowych umów pożyczki (w związku z którymi Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, innych umów ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem) oraz kolejnej (nowo zawieranej) umowy pożyczki nie przekracza zł, 2) deklaracje zgody zostały złożone przez Ubezpieczonego nie później niż w dniu zawarcia umowy pożyczki, 3) umowa pożyczki zawarta została w okresie obowiązywania umowy 7. W przypadku, gdy jedną umowę pożyczki zawiera dwóch lub więcej Pożyczkobiorców ubezpieczeniem może zostać objęty tylko jeden z nich - wskazany przez Ubezpieczającego zgodnie z zasadami obowiązującymi u Ubezpieczającego w tym zakresie spełniający kryteria, o których mowa w ust W przypadku, gdy Ubezpieczony nie spełnia wymagań objęcia ochroną ubezpieczeniową przewidzianych w niniejszych warunkach ubezpieczenia, lub gdy Ubezpieczający negatywnie zweryfikuje podpis Ubezpieczonego na deklaracji zgody, Ubezpieczony nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 5 1. Wysokość jednorazowej składki ubezpieczeniowej, należnej z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, uzależniona jest od oceny ryzyka, kwoty udzielonej pożyczki oraz długości okresu trwania umowy pożyczki. 2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w umowie 3. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca składkę ubezpieczeniową wyliczoną za każdy dzień od dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych warunków 2

3 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora SUMA UBEZPIECZENIA - WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 6 1. W ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy sumę ubezpieczenia na wszystkie wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia stanowi maksymalnie 30 miesięcznych rat wynikających z pierwotnego harmonogramu spłaty pożyczki, jednak nie więcej niż kwota udzielonej pożyczki. 2. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do jednej pożyczki dla wszystkich przypadków utraty pracy w okresie 3. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości odpowiadającej kwocie każdej kolejnej miesięcznej raty kapitałowo - odsetkowej wynikającej z pierwotnego harmonogramu spłaty pożyczki, w terminie ich płatności, przypadających po dacie utraty pracy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do 12 rat w przypadku każdorazowej utraty pracy. 5. W przypadku drugiej i każdej następnej utraty pracy, wypłata świadczenia miesięcznego przez Ubezpieczyciela następuje w terminach płatności rat pożyczki przypadających po dacie utraty pracy. 6. W każdym przypadku świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 5, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Ubezpieczony: 1) ukończył 65 lat, 2) nabył uprawnienia do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego, 3) został zatrudniony u nowego pracodawcy bądź przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy, 4) utracił status bezrobotnego. 7. Niezależnie od postanowień ust. 6, świadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 5, przestaje być wypłacane począwszy od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym rozwiązaniu uległby stosunek pracy lub stosunek służbowy, zawarte z Ubezpieczonym na czas określony W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków sumę ubezpieczenia stanowi kwota udzielonej pożyczki, wynikająca z pierwotnego harmonogramu spłat pożyczki. 2. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków świadczenie jest wypłacane uprawnionemu w wysokości 100% sumy WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 W przypadku utraty pracy odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy: 1) utrata pracy nastąpiła przed upływem 60 dni od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową, 2) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego na wniosek Ubezpieczonego, 3) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron, za wyjątkiem porozumienia stron dokonanego w ramach grupowego zwolnienia w rozumieniu przepisów o zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, 4) utrata pracy nastąpiła w wyniku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy na podstawie wypowiedzenia tychże warunków w trybie art. 42 kodeksu pracy, 5) utrata pracy nastąpiła w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 lub art. 53 kodeksu pracy, tj. z winy Ubezpieczonego bądź z uwagi na jego długotrwałą nieobecność w pracy przekraczającą okresy wskazane w art. 53 kodeksu pracy lub w przypadku rozwiązania w trybie natychmiastowym przez pracodawcę stosunku służbowego na podstawie innych ustaw, 6) utrata pracy nastąpiła w wyniku zakończenia stosunku pracy pracodawcy z Ubezpieczonym z powodu wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartych na czas określony, 7) w związku z drugą i każdą następną utratą pracy jeżeli nastąpiła ona na skutek rozwiązania umowy o pracę z tym samym pracodawcą, gdy Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu pierwszej utraty pracy u tego pracodawcy, 8) w związku z drugą i każdą następną utratą pracy jeżeli nie upłynął termin 60 dni od nawiązania kolejnego stosunku pracy lub stosunku służbowego W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są nieszczęśliwe wypadki doznane w wyniku: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej 2) samobójstwa, które miało miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat od objęcia ochroną ubezpieczeniowa danego Ubezpieczonego. 3) umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na prośbę Ubezpieczonego, 4) choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub schorzeń wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych, 5) działań wojennych, stanu wojennego, zamieszek oraz aktów terroryzmu lub sabotażu, 6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganego uprawnienia, 7) udziału w zawodach, wyścigach i rajdach (z wyłączeniem rajdów pieszych), 8) uczestnictwa w locie, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu wojskowego lub prywatnego nie posiadającego licencji na przewóz pasażerów, 9) działania w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających. 2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje śmierci powstałej w następstwie: 1) zawału serca lub udaru mózgu, 2) umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego niezastosowania się do zaleceń lekarza, co miało wpływ na rozwój choroby. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Ochrona ubezpieczeniowa, a tym samym odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych, 3

4 rozpoczyna się następnego dnia po tym, gdy Ubezpieczony oświadczył Ubezpieczającemu, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej (tj. po otrzymaniu przez Ubezpieczającego kompletnie wypełnionych i podpisanych dwóch jednobrzmiących egzemplarzy deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową) i po postawieniu do dyspozycji Ubezpieczonego kwoty pożyczki. Ubezpieczający zgłasza Ubezpieczycielowi fakt wyrażenia zgody przez Ubezpieczonego na objęcie ochroną ubezpieczeniową w terminie ustalonym pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje z zastrzeżeniem warunków określonych w Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na okres trwania umowy pożyczki, nie dłużej jednak niż na 96 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności: 1) z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej, 2) śmierci Ubezpieczonego, 3) z ukończeniem przez Ubezpieczonego 70 roku życia, 4) z dniem wypłaty pełnej sumy ubezpieczenia, 5) z końcem okresu spłaty pożyczki określonego w pierwotnym harmonogramie spłat pożyczki (tożsamego z okresem, za który opłacono składkę ubezpieczeniową), 6) w przypadku złożenia przez Ubezpieczonego Ubezpieczającemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia (na formularzu rezygnacji dostępnym na stronie internetowej wysłanego na adres PKO BP S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej, Pl. Bankowy 2, Warszawa, w tym również w sytuacji opisanej w ust. 5 - z końcem dnia, w którym do Ubezpieczającego wpłynęło oświadczenie o rezygnacji 7) z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy pożyczki, gdy umowa ta została wypowiedziana przez Bank. 4. Odstąpienie przez Ubezpieczonego od umowy pożyczki skutkuje jednoczesnym odstąpieniem w tej samej dacie od W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym uznaje się, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a składka ubezpieczeniowa zostaje zwrócona Ubezpieczającemu w pełnej wysokości. 5. Wygaśnięcie zobowiązań finansowych Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego przed terminem, o którym mowa w ust. 3 pkt 5), skutkuje zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczonego rezygnacji, o której mowa w ust. 3 pkt 6). W przypadku braku złożenia rezygnacji odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z końcem okresu spłaty pożyczki określonego w pierwotnym harmonogramie spłat pożyczki. OBOWIĄZKI OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ROSZCZENIE W razie zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Uprawniony w celu uzyskania należnego mu świadczenia zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela oraz przedłożyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia ze szczegółowym opisem okoliczności wypadku (formularze dostępne są na stronie internetowej 2) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia m.in.: skrócony odpis aktu zgonu, zaświadczenie o przyczynie zgonu lub karta zgonu zawierająca określenie przez lekarza przyczyny zgonu, 4 3) poświadczoną przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopię deklaracji zgody, 4) zaświadczenie o kwocie udzielonej pożyczki, 5) kopię wypełnionego formularza wskazania uposażonych (dostępnego na stronie o ile jest w posiadaniu osoby zgłaszającej roszczenie 6) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia, 2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia roszczenia przekazać - w formie pisemnej albo drogą elektroniczną - do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego informację o otrzymaniu zgłoszenia roszczenia oraz poinformować, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 3. Ustalenie zasadności i wysokości świadczeń następuje na podstawie pełnej dokumentacji wymaganej przez Ubezpieczyciela. 4. W przypadku wystąpienia wypadku z ubezpieczenia utraty pracy w celu rozpatrzenia roszczenia i wypłaty świadczenia Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego: 1) każdorazowo po utracie pracy: a)wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia (formularze dostępne są na stronie internetowej b) oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa pracy, c) zaświadczenie o uzyskaniu statusu bezrobotnego, d) ostatnią umowę o pracę, e) świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia, f) poświadczoną przez pracownika Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopię deklaracji zgody, g) inne dokumenty wymagane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia o wypłatę i wysokości świadczenia, 2) przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego: a) zawiadomienie o najbliższej spłacie pożyczki/zaświadczenie o wysokości raty pożyczki przypadającej do zapłaty w okresie, za który przysługuje świadczenie, b) potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym lub dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za okres, w którym przypada termin płatności raty Wszystkie dokumenty, o których mowa w 11, winny być dostarczone Ubezpieczycielowi na koszt Ubezpieczonego lub Uprawnionego. 2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego obowiązków wymienionych w 11, Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności zdarzenia lub wysokości świadczenia. WYPŁATA ŚWIADCZENIA Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego związanego z zaistnieniem szkody, zasadności roszczeń i wysokości świadczenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

5 Hestia Kontakt *, *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 2. W ubezpieczeniu spłaty pożyczki na wypadek utraty pracy Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia w terminie wskazanym w 6 ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 i 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania lub świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe jednakże bezsporną część odszkodowania lub świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust. 1 i Świadczenia z tytułu zajścia wypadków objętych ochroną ubezpieczeniową, wypłacane są Uprawnionemu wyznaczonemu przez Ubezpieczonego w deklaracji zgody lub na formularzu wskazania uposażonych (dostępnym na stronie 2. Jeżeli z chwilą śmierci Ubezpieczonego nie został wyznaczony Uposażony, świadczenie, o którym mowa w 7, przysługuje członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, 2) dzieciom - w równych częściach, 3) rodzicom - w równych częściach, 4) inni ustawowi spadkobiercy zmarłego - w równych częściach W razie zajścia wypadku po wygaśnięciu wynikających z umowy pożyczki zobowiązań finansowych Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego, wysokość świadczeń miesięcznych z tytułu ubezpieczenia utraty pracy ustala się według formuły: pierwotna kwota pożyczki z dnia zawarcia umowy kredytu, dzielona przez ilość miesięcy trwania umowy kredytu określonej w umowie pożyczki w dniu jej zawarcia. 2. Kwota świadczenia wyliczona zgodnie z ust. 1 jest wypłacana Ubezpieczonemu miesięcznie w terminach płatności każdej kolejnej raty pożyczki określonych w pierwotnym harmonogramie spłaty pożyczki. 3. W razie zajścia wypadku po wygaśnięciu wynikających z umowy pożyczki zobowiązań finansowych Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego, wysokość świadczenia z tytułu śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwotę ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 2. Jeżeli Ubezpieczony zmienił adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Ubezpieczony nie zmienił adresu. 19 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kodeksu cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kodeksu pracy Spory wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia mogą być rozpatrywane przez sądy według właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innego uprawnionego z umowy 2. Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu. 21 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 15 maja 2010 roku i mają zastosowanie do osób zawierających umowy pożyczki od tego dnia POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Jeżeli Uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokości świadczenia, może w ciągu 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Ubezpieczyciela zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela Skargi i zażalenia Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia doręczenia skargi lub zażalenia na adres siedziby Ubezpieczyciela bądź też mogą być kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 5

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na wszelki wypadek na rzecz Abonentów T-Mobile 1 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo