Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia r. Strona 1 z 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks nr 3 do Porozumienia o współpracy z dnia 27.05.2013r. Strona 1 z 14"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Pobytu w szpitalu oraz Utraty stałego źródła dochodów, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. i TU Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorców Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu na wypadek Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Pobytu w szpitalu oraz Utraty stałego źródła dochodów oraz prawa i obowiązki Stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją. 1 DEFINICJE Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: 1. CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY trwałe, fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, w rezultacie którego Ubezpieczony trwale utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, powodujące wydanie Orzeczenia; 2. CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU - trwałe, fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, w rezultacie którego Ubezpieczony trwale utracił zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, powodujące wydanie Orzeczenia; 3. CERTYFIKAT dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 4. CHOROBA schorzenie powodujące zaburzenia w funkcjonowaniu układów lub narządów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od woli kogokolwiek, powstałe w wyniku patologii, która może zostać zdiagnozowana przez lekarza; 5. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA dokument zawierający oświadczenie woli Kredytobiorcy, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU; 6. DZIEŃ ROBOCZY dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 7. DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO: 1) w przypadku Zgonu dzień Zgonu Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu, 2) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy dzień powstania niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskazany w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania niezdolności do pracy Ubezpieczonego, za dzień jej powstania przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia; 3) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku dzień powstania niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku wskazany w Orzeczeniu; w przypadku, gdy Orzeczenie nie wskazuje dnia powstania niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, za dzień jej powstania przyjmuje się dzień wydania Orzeczenia; 4) w przypadku Poważnego zachorowania daty wskazane w dokumentacji medycznej związanej z poważnym zachorowaniem odpowiednio w przypadku choroby dzień zdiagnozowania choroby, w przypadku operacji dzień zdiagnozowania operacji; 5) w przypadku Pobytu w szpitalu 7 dzień pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu; 6) w przypadku Utraty stałego źródła dochodów: a. w przypadku osób uzyskujących dochód na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego dzień rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, b. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dzień wykreślenia wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dzień wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego, lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, c. w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego dzień rozwiązania kontraktu menedżerskiego przez dającego zlecenie, a w przypadku, gdy rozwiązanie kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, za datę Utraty stałego źródła dochodów uważa się dzień, w którym wygasłby ten kontrakt wskutek rozwiązania go przez dającego zlecenie z zachowaniem umówionych okresów wypowiedzenia, określonych w kontrakcie menedżerskim; 8. KREDYT ustalona kwota środków pieniężnych, udzielona Kredytobiorcy przez Ubezpieczającego na warunkach określonych w Umowie kredytu, z których Kredytobiorca może korzystać i zobowiązuje się do ich zwrotu; ilekroć w WU będzie mowa o Kredycie należy przez to rozumieć kredyty gotówkowe dla osób fizycznych lub kredyty hipoteczne dla osób fizycznych; 9. KREDYTOBIORCA osoba fizyczna korzystająca z usług Ubezpieczającego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu; 10. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od jakiejkolwiek Choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawał, krwotok, udar mózgu; 11. OKRES ROZLICZENIOWY miesiąc kalendarzowy; 12. ORZECZENIE - prawomocne orzeczenie wydane na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach przez właściwego lekarza orzecznika lub lekarza rzeczoznawcę, właściwą komisję lekarską lub prawomocny wyrok sądu, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy; Strona 1 z 14

2 13. POBYT W SZPITALU - nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu z powodu Choroby lub Nieszczęśliwego wypadku, trwający minimum 7 dni; za nieprzerwany pobyt w Szpitalu uważa się wszystkie pobyty w Szpitalu spowodowane tą samą Chorobą lub Nieszczęśliwym wypadkiem, o ile przerwa pomiędzy nimi nie jest większa niż 180 dni; 14. POWAŻNE ZACHOROWANIE za poważne zachorowanie uważa się jedną ze zdefiniowanych poniżej chorób/schorzeń lub operacji: 1) Niewydolność nerek końcowa postać niewydolności charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku którego konieczne jest stosowanie dializoterapii lub przeszczepu nerki; 2) Nowotwór złośliwy - obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych z naciekaniem i niszczeniem zdrowej tkanki. Diagnoza musi zostać potwierdzona przez badanie histopatologiczne (opisane cechy złośliwości komórek nowotworowych) oraz zawierać opinie lekarza onkologa lub patologa. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: a. zmiany opisywane jako raki in situ lub nieinwazyjne oraz stany przednowotworowe, obejmujące, ale nie ograniczone do: raka in situ gruczołu piersiowego, dysplazji nabłonka szyjki macicy w stopniu CIN-1, CIN-2, CIN-3, b. nadmierne rogowacenie, podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe raki skóry, czerniaki naciekające tkankę na głębokość mniejszą niż 1,5 mm lub sklasyfikowane poniżej 3 stopnia w skali Clarka, za wyjątkiem obecności przerzutów, c. raki gruczołu krokowego opisywane w skali TNM jako T1a lub T1b albo raki gruczołu krokowego sklasyfikowane w innej skali o podobnym lub niższym zaawansowaniu; brodawczakowaty rak tarczycy T1N0M0 o średnicy mniejszej niż 1 cm; brodawczakowaty mikro-rak pęcherza moczowego; przewlekła białaczka limfatyczna w stopniu zaawansowania mniejszym niż 3 w skali RAI, d. wszystkie nowotwory w przebiegu zakażenia wirusem HIV; 3) Operacja pomostowania naczyń wieńcowych faktycznie przeprowadzona operacja z otwarciem klatki piersiowej mająca na celu korekcję zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych poprzez utworzenie połączeń omijających, tzw. by-passów. Diagnoza musi być oparta na potwierdzonym koronarografią istotnym zwężeniu tętnicy wieńcowej. Wskazanie do zabiegu musi być potwierdzone przez lekarza kardiologa, Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a. angioplastyka, b. wszystkie inne wewnątrznaczyniowe techniki udrażniania naczyń; 4) Transplantacja głównych narządów leczenie operacyjne Ubezpieczonego obejmujące przeszczepienie jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serce, płuca, wątroba, trzustka, które jest wynikiem nieodwracalnego i schyłkowego upośledzenia wymienionych narządów. Pozostałe rodzaje transplantacji komórek macierzystych nie są objęte ochroną ubezpieczeniową; 5) Udar mózgu nagły incydent mózgowo-naczyniowy obejmujący zawał tkanki mózgowej, krwawienie podpajęcze lub krwawienia do mózgu, zatory lub zakrzepy mózgowe. Diagnoza musi być oparta na wymienionych poniżej kryteriach: a. potwierdzone przez lekarza neurologa objawy trwałego uszkodzenia układu nerwowego utrzymujące się 3 miesiące po dokonanym incydencie mózgowym, b. zmiany stwierdzone zostały w rezonansie magnetycznym lub tomografii komputerowej lub innym wiarygodnym badaniem obrazowym potwierdzającym rozpoznanie świeżo przebytego udaru mózgowego. Nie są objęte ochroną ubezpieczeniową: a. przemijające niedokrwienie mózgu, b. odwracalny niedokrwienny ubytek neurologiczny, c. uszkodzenia mózgu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub urazem, infekcją, zapaleniem naczyń, zapaleniem mózgu, d. choroby naczyniowe dotyczące narządu wzroku (w tym nerwu wzrokowego); e. zaburzenia niedokrwienne układu równowagi; 6) Zawał serca martwica części mięśnia sercowego w następstwie niedokrwienia danego obszaru, czego dowodem są typowe objawy bólu w klatce piersiowej, nowe zmiany w zapisie EKG oraz podwyższony poziom enzymów sercowych; wszystkie powyższe objawy muszą wystąpić łącznie;); 15. PRACOWNIK POWRACAJĄCY osoba nie będąca Pracownikiem przygranicznym, która podczas pracy w Republice Czeskiej lub Republice Federalnej Niemiec mieszka w Rzeczpospolitej Polskiej; 16. PRACOWNIK PRZYGRANICZNY osoba pracująca na terytorium Republiki Czeskiej lub Republiki Federalnej Niemiec i mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie powraca każdego dnia lub przynajmniej raz w tygodniu; 17. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu i na własny rachunek pozarolniczą działalność gospodarczą; 18. RATA suma kwoty raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty w określonym terminie płatności, wynikającym z harmonogramu spłaty Rat Kredytu; 19. STAŁE ŹRÓDŁO DOCHODÓW dochód z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego lub dochód uzyskiwany w związku z zawartym kontraktem menedżerskim lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek; 20. SZPITAL działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów, publiczny lub niepubliczny zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniający chorym całodobową opiekę średniego i wyższego personelu medycznego; za Szpital w rozumieniu Umowy nie uznaje się zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, prewentorium, ośrodków opieki społecznej, ośrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, ośrodków rekonwalescencyjnych, rehabilitacyjnych lub sanatoryjnych, ośrodków leczenia uzależnień od leków, narkotyków czy alkoholu; Strona 2 z 14

3 21. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne wypłacane przez Ubezpieczyciela Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 22. UBEZPIECZAJĄCY ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU z siedzibą w Lubaniu, przy ul. Spółdzielczej 10, Lubań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP ; 23. UBEZPIECZONY Kredytobiorca objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU; 24. UBEZPIECZYCIEL: - w zakresie Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania oraz Pobytu w szpitalu: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony zł, - w zakresie Utraty stałego źródła dochodów: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP , kapitał zakładowy zł; 25. UMOWA umowa grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania oraz Pobytu w szpitalu Kredytobiorców Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu MOJA OCHRONA zawarta dnia r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Ubezpieczającym oraz umowa grupowego ubezpieczenia w zakresie Utraty stałego źródła dochodów Kredytobiorców Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu MOJA OCHRONA zawarta dnia r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Ubezpieczającym; 26. UMOWA KREDYTU umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Kredytobiorcą, stanowiąca ogół warunków udzielania i zasad spłaty Kredytu; 27. UTRATA STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW zdarzenie polegające na utracie Stałego źródła dochodów uzyskiwanych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, lub kontraktu menedżerskiego, lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek przez Ubezpieczonego, zgodnie z poniższym: 1) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego utrata zatrudnienia wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika w rozumieniu właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem 6, 2) w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek utrata Stałego źródła dochodów spowodowana przyczynami ekonomicznymi, lub w sytuacji, gdy: a) Ubezpieczony zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej wskutek obowiązywania na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego przepisów prawa uniemożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa Ubezpieczonego albo b) rozwiązana została z Ubezpieczonym umowa cywilno-prawna, w ramach której Ubezpieczony wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą swojego przedsiębiorstwa, zaprzestanie prowadzenia i wykreślenie wpisu przedsiębiorstwa Ubezpieczonego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub rejestru analogicznego prowadzonego w Republice Czeskiej lub w Republice Federalnej Niemiec lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego) lub uprawomocnienie się postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, iż majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, a nadto uzyskanie przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem 6, pod warunkiem, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu właściwych przepisów, 3) w przypadku osób fizycznych świadczących pracę (usługi) na podstawie kontraktu menedżerskiego rozwiązanie tego kontraktu przez dającego zlecenie lub wskutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego za porozumieniem stron w sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem 6; 28. WIEK liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia; 29. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zajście w okresie odpowiedzialności: 1) Zgonu Ubezpieczonego lub 2) Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub 3) Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub 4) Poważnego zachorowania Ubezpieczonego lub 5) Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego lub 6) Utrata stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego. Strona 3 z 14

4 30. ZGON trwałe, nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia u Ubezpieczonego, powodujące ustanie czynności życiowych całego ustroju, potwierdzone aktem zgonu; 31. ZOBOWIĄZANIE KAPITAŁOWE należna Ubezpieczającemu całkowita kwota do zapłaty z wyłączeniem prowizji, odsetek i kosztów ubezpieczenia, zgodnie z Umową kredytu. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko: 1) Zgonu, 2) Całkowitej niezdolności do pracy, 3) Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, 4) Poważnego zachorowania, 5) Pobytu w szpitalu, 6) Utraty stałego źródła dochodów. 3. W przypadku, gdy w ramach jednej Umowy kredytu do ubezpieczenia przystąpiło dwóch, trzech lub czterech współkredytobiorców to zakres ubezpieczenia jest jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych. 4. Ubezpieczyciel, w razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, zobowiązany jest do realizacji Świadczeń ubezpieczeniowych na zasadach określonych w niniejszych WU. 5. Ochrona ubezpieczeniowa oraz Opcja ubezpieczenia może być świadczona w zależności od wskazanego przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia Wariantu ubezpieczenia, zgodnie z Tabelą poniżej oraz w zależności od Wieku Ubezpieczonego w dniu złożenia podpisanej Deklaracji Przystąpienia. wariant ubezpieczenia zakres ubezpieczenia dla osób, których Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat (każdy z Wariantów dostępny w Opcji I zakres ubezpieczenia dla osób, których Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 65 lat oraz nie przekracza 75 lat zakres ubezpieczenia dla osób, których Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 75 lat oraz nie przekracza 80 lat i Opcji II*) Wariant I Zgon Zgon Zgon Wariant II Zgon, Całkowita niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego Zgon, Poważne zachorowanie Zgon, Poważne zachorowanie wypadku Wariant III Zgon, Całkowita niezdolność do Zgon, Poważne zachorowanie, Zgon, Poważne zachorowanie, pracy Pobyt w szpitalu Pobyt w szpitalu Zgon, Całkowita niezdolność do Wariant IV pracy, Utrata stałego źródła dochodów * Opcje różnią się pomiędzy sobą zakresem ochrony dla ryzyka Zgonu: Opcja I - ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest o wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w 6 WU ust. 1-3 WU dla kredytów gotówkowych powyżej ,00 tysięcy oraz kredytów hipotecznych. Opcja II - ochrona ubezpieczeniowa nie jest ograniczona o wyłączenia odpowiedzialności o których mowa w 6 WU ust. 7 WU i dotyczy wszystkich Zdarzeń ubezpieczeniowych w postaci ryzyka Zgonu, niezależnie od ich przyczyny; Opcja dostępna jest tylko dla kredytów gotówkowych poniżej ,00 tysięcy i na okres ubezpieczenia nie dłuższy niż 12 miesięcy. 6. Wyboru Wariantu dokonuje Kredytobiorca przystępując do ubezpieczenia. 3 OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Okres ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wypłaty Kredytu, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu złożenia podpisanej przez Kredytobiorcę Deklaracji Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia), w której Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. Okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy w przypadku kredytów hipotecznych dla osób fizycznych lub do końca okresu spłaty Kredytu, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy w przypadku kredytów gotówkowych dla osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust Z zastrzeżeniem ust. 4, okres odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się wraz z okresem ubezpieczenia, lecz nie wcześniej niż od dnia zapłaty składki. 3. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzieloną poszczególnym Ubezpieczonym, którzy złożyli Deklaracje Przystąpienia przed rozwiązaniem Umowy. 4. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego wygasają: 1) w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz Utraty stałego źródła dochodów - z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony nabył uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, 2) z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Strona 4 z 14

5 3) z Dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania, 4) z dniem zakończenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku, o którym mowa w 5 ust. 5, 5) z dniem odstąpienia Ubezpieczonego od Umowy kredytu, zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim, 6) z dniem rozwiązania Umowy kredytu, 7) z dniem całkowitej spłaty Kredytu przed terminem wynikającym z Umowy kredytu, 8) z dniem rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z 13, 9) w zakresie Pobytu w szpitalu oraz Utraty stałego źródła dochodów z dniem wypłaty limitu świadczeń, 10) w zakresie Utraty stałego źródła dochodów z dniem wydania w odniesieniu do Ubezpieczonego Orzeczenia, 11) w zakresie Utraty stałego źródła dochodów - z dniem utraty przez Ubezpieczonego pełnej zdolności do czynności prawnych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 5. W przypadku, gdy w ramach jednej Umowy kredytu do ubezpieczenia przystąpiło dwóch, trzech lub czterech współkredytobiorców to okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności są jednakowe dla wszystkich Ubezpieczonych. 6. W przypadku, gdyby przed wydaniem Orzeczenia upłynął okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU, zobowiązany jest do spełnienia Świadczenia ubezpieczeniowego po wydaniu tego Orzeczenia, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku zaistniało w okresie odpowiedzialności i jeżeli nie zostało wcześniej wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Zgonu Ubezpieczonego lub Poważnego zachorowania Ubezpieczonego. 4 WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty Kredytobiorca, który spełnia poniższe warunki: 1) złożył za pośrednictwem Ubezpieczającego podpisaną Deklarację Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia), w której wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową oraz 2) zawarł Umowę kredytu (kredyt gotówkowy dla osób fizycznych) w wysokości określonej w Umowie kredytu, nie przekraczającej: a) dla Kredytobiorcy, którego Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat zł (czterdzieści tysięcy złotych), a w przypadku, gdy Kredytobiorca posiada inne Umowy kredytu (kredyt gotówkowy dla osób fizycznych) zawarte z Ubezpieczającym, w związku z którymi został objęty ubezpieczeniem zgodnie z WU, ich łączna kwota nie przekracza zł (czterdzieści tysięcy złotych), b) dla Kredytobiorcy, którego Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 65 lat oraz nie przekracza 75 lat zł (czterdzieści tysięcy złotych), a w przypadku, gdy Kredytobiorca posiada inne Umowy kredytu (kredyt gotówkowy dla osób fizycznych) zawarte z Ubezpieczającym, w związku z którymi został objęty ubezpieczeniem zgodnie z WU, ich łączna kwota nie przekracza zł (czterdzieści tysięcy złotych), c) dla Kredytobiorcy, którego Wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 75 lat oraz nie przekracza 80 lat zł (pięć tysięcy złotych), a w przypadku, gdy Kredytobiorca posiada inne Umowy kredytu (kredyt gotówkowy dla osób fizycznych) zawarte z Ubezpieczającym, w związku z którymi został objęty ubezpieczeniem zgodnie z WU, ich łączna kwota nie przekracza zł (pięć tysięcy złotych) albo 3) zawarł Umowę kredytu (kredyt hipoteczny dla osób fizycznych) w wysokości nie przekraczającej zł (pięćset tysięcy złotych), a w przypadku, gdy Kredytobiorca posiada inne Umowy kredytu (kredyt hipoteczny dla osób fizycznych) zawarte z Ubezpieczającym, w związku z którymi został objęty ubezpieczeniem zgodnie z WU, ich łączna kwota nie przekracza zł (pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 7 oraz 4) w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ma ukończone 18 lat oraz 5) spełnia warunek Wieku, zgodnie z Tabelą z 2 ust. 5, z zastrzeżeniem, że na ostatni dzień okresu ubezpieczenia Ubezpieczony nie przekracza 65 lat w przypadku kredytu hipotecznego dla osób fizycznych lub 80 lat w przypadku kredytu gotówkowego dla osób fizycznych. 2. Ponadto do ubezpieczenia w zakresie Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz Utraty stałego źródła dochodów może przystąpić Kredytobiorca: 1) który podlega przepisom prawa polskiego o emeryturach i rentach, 2) który na dzień przystąpienia do ubezpieczenia nie skorzystał z uprawnienia do świadczeń emerytalnych i nie nabył uprawnień do świadczeń rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, 3) wobec którego na dzień przystąpienia do ubezpieczenia nie zostało wydane Orzeczenie, 4) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust Do ubezpieczenia w zakresie Utraty stałego źródła dochodów może przystąpić i zostać objęty ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorca, który spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 oraz: 1) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia Deklaracji Przystąpienia nie posiadał statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, 2) uzyskuje w Polsce dochody z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, z tytułu kontraktu menedżerskiego lub z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, a jeśli dochody nie są uzyskiwane w Polsce Kredytobiorca jest Pracownikiem przygranicznym lub Pracownikiem powracającym, Strona 5 z 14

6 3) w chwili złożenia podpisanej Deklaracji Przystąpienia nie pozostaje w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, stosunku służbowego lub kontraktu menedżerskiego, lub w przypadku Kredytobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, przez ostatnie 12 miesięcy przed datą złożenia Deklaracji Przystąpienia nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, a w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia Deklaracji Przystąpienia nie został złożony wniosek o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej ani wniosek o ogłoszenie upadłości Przedsiębiorcy (Ubezpieczonego). 4. Do ubezpieczenia w zakresie Utraty stałego źródła dochodów nie może przystąpić i nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorca, który zawarł stosunek pracy, stosunek służbowy lub kontrakt menedżerski: 1) z Osobą bliską prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) ze spółką osobową, której wspólnikiem jest Osoba bliska, 3) ze spółką kapitałową, w której Osoba bliska posiada ponad 50% udziałów/akcji lub jest członkiem jej władz statutowych. 5. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) oraz w ust. 3 pkt. 2) nie mają zastosowania wobec Kredytobiorcy lub Ubezpieczonego, nie będącego Pracownikiem powracającym lub Pracownikiem przygranicznym, jeżeli jego wyjazd z Polski jest związany z: 1) pracą lub służbą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 2) pracą w placówce dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej, 3) delegacją służbową, 4) stałym oddelegowaniem do pracy w przedstawicielstwie/oddziale zagranicznym polskiego pracodawcy. 6. W ramach jednej Umowy kredytu do ubezpieczenia może przystąpić maksymalnie czterech współkredytobiorców. W trakcie okresu ubezpieczenia przystąpienie do ubezpieczenia współkredytobiorcy nie jest możliwe. 7. W sytuacji, gdy wysokość kredytu hipotecznego dla osób fizycznych przekracza kwotę zł (trzysta tysięcy złotych), jednak nie więcej niż zł (siedemset tysięcy złotych) niezbędne jest wypełnienie przez Kredytobiorcę Skróconego wniosku o ubezpieczenie (pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela), który będzie podstawą do oceny ryzyka i podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o możliwości objęcia go ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych, przedstawionych Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu w postaci Propozycji objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych. Ubezpieczyciel przedstawia Propozycję objęcia ochroną ubezpieczeniową na warunkach indywidualnych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania za pośrednictwem faksu lub droga mailową Skróconego wniosku o ubezpieczenie. 5 SKŁADKA 1. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający dopuszczają możliwość wpłaty sfinansowanej przez Ubezpieczonego składki na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, co nie uchybia zobowiązaniu określonemu w zdaniu poprzednim. 2. Składka naliczana jest i opłacana jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności, zgodnie z ust. 3, łącznie za wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej Umowy kredytu. 3. Ubezpieczający przedstawia wysokość należnej składki na podstawie przygotowanej przez Ubezpieczyciela Taryfy składki, aktualnej na dzień składania przez Kredytobiorcę Deklaracji Przystąpienia. Podstawę naliczenia składki (PNS) stanowi początkowa wartość Kredytu (kwota Kredytu) wynikająca z Umowy kredytu. 4. Składka, w wysokości określonej w Deklaracji Przystąpienia, powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany w Deklaracji Przystąpienia nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. W poleceniu przelewu należy podać: imię i nazwisko, PESEL Ubezpieczonego lub jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem, numer paszportu oraz serię i numer Certyfikatu podany w Deklaracji Przystąpienia. 5. Jeżeli składka nie zostanie zapłacona w terminie zgodnym z ust. 4 lub jeżeli będzie niższa niż określona w Deklaracji Przystąpienia to okres odpowiedzialności nie rozpocznie się i uznaje się, iż stosunek ubezpieczenia został wypowiedziany przez Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Ubezpieczonego o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia. W takim przypadku składka zapłacona po terminie, o którym mowa w ust. 4, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata, w terminie do 7 Dni roboczych od daty stwierdzenia wpłaty na rachunku bankowym Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem, że składka została wpłacona w sposób umożliwiający zwrotne dokonanie przelewu. W sytuacji, gdy składka została wpłacona w sposób uniemożliwiający zwrotne dokonanie przelewu składka zostanie zwrócona zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczającego, lub jeśli składka została wpłacona przez Ubezpieczonego zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczonego. 6. Za dzień zapłaty składki, Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą należnej składki. Jeżeli termin płatności składki przypada na dzień wolny od pracy, składka powinna zostać zapłacona w pierwszym Dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 7. Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygaśnie zgodnie z postanowieniami 3 ust. 4 pkt. 1), 5), 6), 7), 10) i 11) lub w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z 11, bądź zgonu Ubezpieczonego nie będącego Zdarzeniem ubezpieczeniowym Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu zapłaconą składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Składka do zwrotu z tytułu ubezpieczenia kredytu gotówkowego w zakresie ryzyka Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania oraz Pobytu w szpitalu zostanie wyliczona zgodnie z formułą: k ( k 1) zwrot S n ( n 1) Strona 6 z 14

7 Składka do zwrotu z tytułu ubezpieczenia kredytu hipotecznego dla osób fizycznych w zakresie ryzyka Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Pobytu w szpitalu oraz Utraty stałego źródła dochodów oraz z tytułu ubezpieczenia kredytu gotówkowego w zakresie ryzyka Utraty stałego źródła dochodów zostanie wyliczona zgodnie z formułą: k zwrot S n gdzie: S - składka brutto (składka w wysokości określonej zgodnie z ust. 3); k - liczba niewykorzystanych dni ochrony ubezpieczeniowej, za które została zapłacona składka, liczonych od następnego dnia po ustaniu ochrony ubezpieczeniowej; n liczba dni okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, za który została zapłacona składka. 8. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zwrot składki, obliczony zgodnie z ust. 7, nastąpi w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, na rachunek bankowy Ubezpieczającego, a jeżeli składka została sfinansowana przez Ubezpieczonego, na rachunek bankowy Ubezpieczonego wskazany w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia. Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygaśnie zgodnie z 3 ust. 4 pkt. 5), 6) lub 7), Ubezpieczyciel po otrzymaniu od Ubezpieczonego pisemnego wniosku o zwrot składki w związku z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej wraz z pisemnym potwierdzeniem przez Ubezpieczającego, z którym Ubezpieczony zawarł Umowę kredytu, daty i faktu, iż nastąpiło rozwiązanie Umowy kredytu lub Kredytobiorca odstąpił od Umowy kredytu, lub Kredyt został całkowicie spłacony przed terminem spłaty wynikającym z Umowy kredytu, zwróci składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, obliczoną zgodnie z ust. 7, na rachunek bankowy Ubezpieczającego, a jeżeli składka została sfinansowana przez Ubezpieczonego, na rachunek bankowy Ubezpieczonego wskazany we wniosku o zwrot składki w związku z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki nastąpi w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisemnego wniosku o zwrot składki w związku z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej wraz z pisemnym potwierdzeniem przez Ubezpieczającego, o którym mowa powyżej. Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygaśnie zgodnie z 3 ust. 4 pkt. 1), 10) lub 11) lub w przypadku zgonu Ubezpieczonego nie będącego Zdarzeniem ubezpieczeniowym Ubezpieczyciel zwróci składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, obliczoną zgodnie z ust. 7, na rachunek bankowy Ubezpieczającego, a jeżeli składka została sfinansowana przez Ubezpieczonego, na rachunek bankowy Ubezpieczonego lub Uprawnionego wskazany we wniosku o zwrot składki w związku z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania od Ubezpieczonego lub Uprawnionego pisemnego wniosku o zwrot składki w związku z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony lub Uprawniony może złożyć wniosek o zwrot składki w związku z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. W przypadku, gdy Ubezpieczonych jest więcej niż jeden każdy z nich powinien złożyć podpis na wniosku o zwrot składki w przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej za pośrednictwem Ubezpieczającego, Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego wniosku i w terminie 5 Dni roboczych dostarczy pisemny wniosek do Ubezpieczyciela 6 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Zgon Ubezpieczonego nastąpił wskutek samobójstwa w okresie 2 pierwszych lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z: 1) działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, nielegalnymi strajkami, bójkami z wyjątkiem działania w obronie koniecznej i pod warunkiem przedstawienia informacji od policji dokumentującej działanie Ubezpieczonego w obronie koniecznej; 2) usiłowaniem popełnienia lub dokonaniem przez Ubezpieczonego przestępstwa, co do którego prokuratura wniosła przeciwko Ubezpieczonemu akt oskarżenia; 3) samookaleczeniem; chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w bezpośrednim związku z: 1) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza; 2) eksplozją atomową oraz napromieniowaniem; 3) nieprzestrzeganiem przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania Ubezpieczonemu pierwszej pomocy, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem; 4) prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień; 5) uczestnictwem Ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi; 6) rekreacyjnym uprawianiem przez Ubezpieczonego sportów o wysokim stopniu ryzyka: alpinizmu, wspinaczki górskiej i skałkowej z użyciem specjalistycznego sprzętu (np. liny, haki, czekany, mostki itp.), raftingu, speleologii, baloniarstwa, bobslei i saneczkarstwa, sportów motorowych i motorowodnych, jeździectwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotnictwa, spadochroniarstwa, szybownictwa, szermierki, sportów siłowych, sportów walki i obronnych, kajakarstwa wysokogórskiego, taternictwa jaskiniowego, skoków do wody, skoków na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu, surfingu, windsurfingu; Strona 7 z 14

8 7) wyczynowym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego (uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych), chyba że nie miało to wpływu na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Pobytu w szpitalu oraz Utraty stałego źródła dochodów, które nastąpiło w następstwie lub w związku z konsekwencjami okoliczności mających miejsce przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności. 5. Treść wyłączeń określonych w ust. 1-3 w zakresie ryzyka Zgonu nie dotyczy Ubezpieczonego, który przystąpił do ubezpieczenia w Opcji II zgodnie z Tabelą w 2 ust.5 WU. 6. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Pobyt w Szpitalu nastąpił na skutek lub w związku z: 1) planowanym przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności pobytem Ubezpieczonego w Szpitalu, zabiegami medycznymi, zabiegami operacyjnymi, rehabilitacyjnymi lub zabiegami diagnostycznymi; 2) istniejącą u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej chorobą zawodową lub przewlekłą, która zostanie potwierdzona właściwą opinią lekarską; 3) porodem. 7. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Utrata stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego nastąpiła: 1) w wyniku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego na skutek złożenia wypowiedzenia (zwolnienia ze służby) Ubezpieczonemu przez pracodawcę przed dniem złożenia Deklaracji Przystąpienia (przystąpienia do ubezpieczenia), 2) w wyniku rozwiązania kontraktu menedżerskiego na skutek złożenia wypowiedzenia Ubezpieczonemu przez dającego zlecenie przed dniem złożenia Deklaracji Przystąpienia (przystąpienia do ubezpieczenia), 3) w wyniku zakończenia prowadzenia przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, wskutek wniosków o wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wniosków o ogłoszenie upadłości prowadzonej przez Ubezpieczonego pozarolniczej działalności gospodarczej, złożonych przed dniem złożenia Deklaracji Przystąpienia (przystąpienia do ubezpieczenia), 4) na skutek rozwiązania przez Ubezpieczonego lub na jego wniosek stosunku pracy lub stosunku służbowego, lub kontraktu menedżerskiego, 5) na skutek rozwiązania stosunku pracy z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 6) na skutek rozwiązania kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym za porozumieniem stron, z wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie stron nastąpiło z przyczyn analogicznych do przyczyn niedotyczących pracowników, w rozumieniu przepisów prawa pracy, 7) na skutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub bez wypowiedzenia, w trybie art. 53 Kodeksu pracy lub na podstawie analogicznych przepisów prawa obowiązujących w Republice Czeskiej lub w Republice Federalnej Niemiec, a w przypadku stosunku służbowego, na skutek wypowiedzenia Ubezpieczonemu stosunku służbowego na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w sytuacji, gdy zwolnienie nastąpiło na skutek okoliczności, które stanowią ustawową przesłankę zwolnienia Ubezpieczonego ze służby, 8) na skutek rozwiązania przez dającego zlecenie kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z przyczyn analogicznych do rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z winy pracownika, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 9) w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z Ubezpieczonym, zawartego na czas wykonywania określonej pracy oraz w wyniku zakończenia stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, z upływem okresu, na który został zawarty, 10) w wyniku zakończenia kontraktu menedżerskiego z Ubezpieczonym z upływem okresu, na który został zawarty. 8. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Ubezpieczony w wyniku Utraty stałego źródła dochodów nie uzyskał statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego. 9. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Utraty stałego źródła dochodów, jeżeli stosunek pracy, stosunek służbowy lub kontrakt menedżerski był zawarty przez Kredytobiorcę: 1) z Osobą bliską, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) ze spółką osobową, której wspólnikiem jest Osoba bliska, 3) ze spółką kapitałową, w której Osoba bliska posiada ponad 50% udziałów/akcji lub jest członkiem jej władz statutowych. Strona 8 z 14

9 7 SUMA UBEZPIECZENIA Zgon, Całkowita niezdolność do pracy, Całkowita niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważne zachorowanie 1. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Zgonu Ubezpieczonego lub Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem 6 i pozostałych postanowień WU. Jeśli Uprawnionym w zakresie ryzyka Zgonu jest Ubezpieczający, zaliczy on Świadczenie ubezpieczeniowe na poczet spłaty zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu. Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania, na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego, zgodnie z zadeklarowaną przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia formą realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania. Ubezpieczający zaliczy otrzymane środki pieniężne z należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania na poczet spłaty Zobowiązania kapitałowego Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu. 2. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania ustalana jest na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego i równa jest pozostałemu do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Zobowiązaniu kapitałowemu Ubezpieczonego wynikającemu z zawartej przez Ubezpieczonego Umowy kredytu. 3. Ubezpieczyciel nie uwzględnia w wysokości sumy ubezpieczenia Rat przeterminowanych. 4. W przypadku, gdy do ubezpieczenia przystąpiło i zostało objętych ochroną ubezpieczeniową dwóch, trzech lub czterech współkredytobiorców, wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego lub Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego lub Całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania Ubezpieczonego określana jest zgodnie z ust. 2 z uwzględnieniem proporcji do liczby Ubezpieczonych wskazanych w Deklaracji Przystąpienia. 8 Pobyt w szpitalu 1. Z zastrzeżeniem 6 i pozostałych zapisów WU, w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Pobytu w szpitalu, Ubezpieczonemu przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane zgodnie z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu, w wysokości ustalanej zgodnie z ust Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Ubezpieczonemu po 7 dniach nieprzerwanego pobytu w Szpitalu i jest wypłacane przez Ubezpieczyciela zgodnie z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu w wysokości Raty Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego, przypadającej po 7 dniach pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. 3. Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Pobytu w szpitalu wypłacane jest przez Ubezpieczyciela po każdych kolejnych 30 dniach nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, zgodnie z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu, w wysokości ustalanej na podstawie Raty Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego, której termin płatności przypada po kolejnych 30 dniach nieprzerwanego pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. 4. Łączna liczba miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu Pobytu w szpitalu w stosunku do danego Ubezpieczonego na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w związku z jedną Umową kredytu nie może przekroczyć Maksymalna wysokość miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych wypłacanych przez Ubezpieczyciela z tytułu Pobytu w szpitalu w związku z jedną Umową kredytu nie może przekroczyć wysokości Raty Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego, zgodnie z harmonogramem spłaty Rat Kredytu. 6. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego nie ulega przerwaniu w przypadku, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Pobytu w szpitalu zaszło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel przed końcem okresu ubezpieczenia nie wypłacił Ubezpieczonemu wszystkich należnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciel po zakończeniu danego okresu odpowiedzialności wypłaci wszystkie miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Pobytu w szpitalu, jeżeli będą należne Ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz pozostałych postanowień WU. 7. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Pobytu w szpitalu, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości określonej w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem 6 i pozostałych postanowień WU. Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego, zgodnie z zadeklarowaną przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia formą realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Pobytu w szpitalu. Ubezpieczający zaliczy otrzymane środki pieniężne z należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu Pobytu w szpitalu na poczet spłaty Zobowiązania Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu. 8. Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość jednorazowej wypłaty łącznej liczby należnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych po zakończeniu Pobytu w szpitalu przez Ubezpieczonego. W takim przypadku zapisy ust. 4-5 stosuje się odpowiednio. Strona 9 z 14

10 9. Ubezpieczyciel w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Pobytu w szpitalu w okresie pierwszego miesiąca okresu ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność do wysokości 10% pozostającej do spłaty na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Raty Kredytu, zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty Rat Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego. 10. W przypadku, gdy do ubezpieczenia przystąpiło i zostało objętych ochroną ubezpieczeniową dwóch, trzech lub czterech współkredytobiorców, wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego określana jest zgodnie z ust. 2-6 z uwzględnieniem proporcji do liczby Ubezpieczonych wskazanych w Deklaracji Przystąpienia. 9 Utrata stałego źródła dochodów 1. Z zastrzeżeniem 6 i pozostałych postanowień WU, w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczonemu, przysługują miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane według aktualnego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu zgodnie z zawartą Umową kredytu w wysokości ustalanej zgodnie z ust Pierwsze miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane przez Ubezpieczyciela dotyczy Raty Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego, przypadającej zgodnie z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu po Dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego. 3. Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane przez Ubezpieczyciela dotyczy kolejnej Raty Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego, zgodnie z aktualnym na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty Rat Kredytu, przypadającej po 30 kolejnych dniach nieprzerwanego przysługiwania statusu bezrobotnego z prawem do zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i Łączna liczba miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w związku z jedną Umową kredytu gotówkowego dla osób fizycznych nie może przekroczyć 12, przy czym liczba miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych w związku z jednym Zdarzeniem ubezpieczeniowym nie może przekroczyć 6. Po wypłacie maksymalnie 6 Świadczeń ubezpieczeniowych, aby Ubezpieczony mógł otrzymać Świadczenia ubezpieczeniowe w przypadku zajścia kolejnego Zdarzenia ubezpieczeniowego, odstęp pomiędzy okresem wypłaconych Świadczeń ubezpieczeniowych, liczony od wypłaty ostatniego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu wcześniejszego Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Utraty stałego źródła dochodów, a rozpoczęciem wypłaty miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu kolejnego Zdarzenia ubezpieczeniowego, do których dany Ubezpieczony ma prawo, wynosi co najmniej 12 miesięcy, przy czym w trakcie ostatnich 12 miesięcy okresu przerwy w wypłacie Świadczeń ubezpieczeniowych Ubezpieczony musi posiadać nieprzerwane Stałe źródło dochodów. Łączna liczba miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w związku z jedną Umową kredytu hipotecznego dla osób fizycznych nie może przekroczyć Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego nie ulega przerwaniu w przypadku, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego zaszło w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel przed końcem okresu ubezpieczenia nie wypłacił Ubezpieczonemu wszystkich należnych miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych z tytułu jednego Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności. Ubezpieczyciel po zakończeniu danego okresu odpowiedzialności wypłaci wszystkie miesięczne Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego, jeżeli będą należne Ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i Maksymalna wysokość miesięcznych Świadczeń ubezpieczeniowych wypłacanych przez Ubezpieczyciela z tytułu Utraty stałego źródła dochodów w związku z jedną Umową kredytu nie może przekroczyć wysokości Raty Kredytu, z wyłączeniem odsetek i zadłużenia przeterminowanego, zgodnie z harmonogramem spłaty Rat Kredytu. 7. Kolejne miesięczne Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 3, jest również należne w przypadku, gdy Ubezpieczony zamieszkuje na obszarze, w którym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązuje sześciomiesięczny lub krótszy okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego i Ubezpieczony stracił prawo do zasiłku ze względu na upływ sześciomiesięcznego lub krótszego okresu jego przysługiwania, jednak nadal pozostaje bezrobotnym w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa polskiego. 8. W przypadku, gdy do ubezpieczenia przystąpiło i zostało objętych ochroną ubezpieczeniową dwóch, trzech lub czterech współkredytobiorców, wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego określana jest zgodnie z ust. 2-6 z uwzględnieniem proporcji do liczby Ubezpieczonych wskazanych w Deklaracji Przystąpienia W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości określonej w 9, z zastrzeżeniem 6 i pozostałych postanowień WU. Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 9 na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego, zgodnie z zadeklarowaną przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia formą realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego. Ubezpieczający zaliczy otrzymane środki pieniężne z należnego Ubezpieczonemu świadczenia z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego na poczet spłaty Zobowiązania kapitałowego Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu. 2. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego po 30 dniach od daty, w której nastąpiłaby Utrata stałego źródła dochodów, gdyby skrócenie okresu wypowiedzenia nie miało miejsca. 3. Jeżeli Ubezpieczony otrzymuje od dającego zlecenie odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego po 30 dniach od ostatniego dnia okresu, za który otrzymał to odszkodowanie. Strona 10 z 14

11 4. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczeń nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłaby umowa o pracę lub stosunek służbowy zawarte na czas określony, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 5. W razie Utraty stałego źródła dochodów przez osoby uzyskujące dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego zawartego na czas określony, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do świadczeń nie dłużej niż do dnia, w którym wygasłby ten kontrakt, gdyby Utrata stałego źródła dochodów nie nastąpiła. 6. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów przez danego Ubezpieczonego przestaje być wypłacane począwszy od: 1) dnia Zgonu danego Ubezpieczonego, 2) dnia wydania Orzeczenia w stosunku do danego Ubezpieczonego, 3) dnia, w którym dany Ubezpieczony nabył uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, 4) pierwszego dnia po dacie założenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek, będących podstawą uzyskiwania Stałego źródła dochodów przez danego Ubezpieczonego. w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 11 WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Świadczenie ubezpieczeniowe, z zastrzeżeniem 6 oraz pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego: 1) Ubezpieczonemu - z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania lub Pobytu w szpitalu lub Utraty stałego źródła dochodów w wysokości określonej w 7-10 przy czym Ubezpieczony może wskazać jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego wypłatę na rachunek Ubezpieczającego, z którym zawarł Umowę kredytu; 2) Uprawnionemu z tytułu Zgonu Ubezpieczonego, w wysokości określonej w Występujący z roszczeniem składa dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są w szczególności: 1) w przypadku Zgonu Ubezpieczonego: a) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego - chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może go uzyskać, b) dokumenty stwierdzające okoliczności Zgonu Ubezpieczonego (np. informacja od policji prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający) jeśli zostały sporządzone chyba że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, w takiej sytuacji Uprawniony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego, c) zaświadczenie lekarskie o przyczynie Zgonu lub karta statystyczna do karty zgonu chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty statystycznej do karty zgonu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego nie może ich uzyskać, d) kserokopia dokumentu tożsamości Uprawnionego; 2) w przypadku Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego: a) Orzeczenie, o którym mowa w 1 ust. 12, b) dokumentacja, na podstawie której wydano Orzeczenie. 3) w przypadku Poważnego zachorowania Ubezpieczonego: a) kopia dokumentacji medycznej stwierdzającej Poważne zachorowanie i odpis badania potwierdzającego zaistnienie Choroby lub przebycie operacji, 4) w przypadku Pobytu w szpitalu Ubezpieczonego: a) karta informacyjna leczenia szpitalnego, 5) w przypadku Utraty stałego źródła dochodów przez Ubezpieczonego: a) każdorazowo po Utracie stałego źródła dochodów zaświadczenie lub decyzja o uzyskaniu przez Ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej oraz: I. w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony, lub w przypadku osób fizycznych uzyskujących dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego, odpowiednio: świadectwo pracy albo oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu z Ubezpieczonym stosunku pracy lub stosunku służbowego, lub kontraktu menedżerskiego oraz ostatnia umowa o pracę lub kontrakt menedżerski, II. w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: - dokumenty potwierdzające, że Ubezpieczony przynajmniej przez 12 miesięcy poprzedzających zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego nieprzerwanie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego, - zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru analogicznego prowadzonego w Republice Czeskiej lub w Republice Federalnej Niemiec lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości, lub postanowienie sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek Przedsiębiorcy nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo Strona 11 z 14

12 - oświadczenie Ubezpieczonego zawierające wskazanie podstawy prawnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyrejestrowanie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru analogicznego prowadzonego w Republice Czeskiej lub w Republice Federalnej Niemiec albo - oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy cywilno-prawnej z Ubezpieczonym oraz zaświadczenie o wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru analogicznego prowadzonego w Republice Czeskiej lub w Republice Federalnej Niemiec, III. przed każdorazową wypłatą miesięcznego Świadczenia ubezpieczeniowego aktualny dowód pobrania zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedni lub zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy o prawie do zasiłku za okres, za który ma być wypłacone Świadczenie ubezpieczeniowe, a gdy okres pobrania zasiłku się skończył - zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego, IV. w przypadku osób uzyskujących dochody na podstawie stosunku służbowego, Ubezpieczony może przedstawić inny, odpowiedni ze względu na specyfikę unormowań prawnych stosunku służbowego (np. w przypadku służb mundurowych) dokument potwierdzający wystąpienie Zdarzenia ubezpieczeniowego, 6) zarówno w przypadku Zgonu Ubezpieczonego, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Pobytu w szpitalu oraz Utraty stałego źródła dochodów - pisemne zgłoszenie roszczenia (wzór formularza dla zgłaszającego roszczenie został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela i jest dostępny u Ubezpieczającego) oraz kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego. 3. Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego można dokonać: 1) elektronicznie, na stronie: 2) pisemnie lub osobiście u Ubezpieczyciela, 3) telefonicznie, dzwoniąc pod numer: lub Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 2 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionemu regulują przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych. 8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel informuje o tym Uprawnionego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 9. Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 10. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 9 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w ust. 9, zawiadamia pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 12. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionemu. 13. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 14. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Uprawnionemu dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Uprawniony może żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. 15. Brak kompletnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, o której mowa w ust. 2 i 4, uniemożliwiający ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego do czasu uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji. Strona 12 z 14

13 16. Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Przystąpienia wskazał jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego zachorowania, Pobytu w szpitalu lub Utraty stałego źródła dochodów wypłatę świadczenia na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone odpowiednio: 1) Ubezpieczającemu - w wysokości ustalonej zgodnie z 7-10, aktualnej na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z zadeklarowaną przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia formą realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu ryzyka Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania lub Pobytu w szpitalu lub Utraty stałego źródła dochodów; 2) Ubezpieczonemu - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Świadczenia ubezpieczeniowego ustaloną zgodnie z 7-10, aktualną na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, a wysokością Zobowiązania kapitałowego należnego Ubezpieczającemu na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka Całkowitej niezdolności do pracy lub Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Poważnego zachorowania lub Pobytu w szpitalu lub Utraty stałego źródła dochodów. 17. Jeżeli Ubezpieczony w Deklaracji Przystąpienia jako formę realizacji wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu wskazał wypłatę świadczenia na rachunek bankowy Ubezpieczającego, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone: 1) Ubezpieczającemu - do aktualnego na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Zobowiązania kapitałowego Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu, zgodnie ze wskazaniem w Deklaracji Przystąpienia Ubezpieczającego, jako uprawnionego do świadczenia z tytułu Zgonu Ubezpieczonego; 2) osobie, o której mowa w 12 ust. 1 (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Zobowiązania kapitałowego istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością Zobowiązania kapitałowego pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego lub 3) osobie, o której mowa w 12 ust. 4, w przypadku, o którym mowa w tym ustępie (pozostałym Uprawnionym) - w wysokości różnicy pomiędzy wysokością Zobowiązania kapitałowego istniejącego na Dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego a wysokością Zobowiązania kapitałowego pozostałego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 12 UPRAWNIONY 1. Ubezpieczony może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych. 2. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Zgonu Ubezpieczonego jest Ubezpieczający do wysokości Zobowiązania Ubezpieczonego z tytułu zawartej Umowy kredytu, zgodnie z postanowieniami 9 ust. 16. Ubezpieczony w Deklaracji Przystąpienia wyraża zgodę na wskazanie Ubezpieczającego, jako Uprawnionego, który zaliczy Świadczenie ubezpieczeniowe na poczet spłaty Zobowiązania kapitałowego Ubezpieczonego wynikającego z zawartej Umowy kredytu z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Zobowiązanie kapitałowe Ubezpieczonego będzie mniejsze od wypłaconego Świadczenia ubezpieczeniowego, to różnica pomiędzy wypłaconym Świadczeniem ubezpieczeniowym a należną Ubezpieczającemu kwotą Zobowiązania kapitałowego, zostanie wypłacona innej niż Ubezpieczający, osobie uprawnionej wskazanej przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia, zgodnie z zapisami ust. 1 bądź na zasadzie opisanej w ust. 4 w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie wskazał żadnej innej niż Ubezpieczający, osoby uprawnionej, zgodnie z postanowieniami, o których mowa w 9 ust Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela z zachowaniem formy pisemnej, składając oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie oświadczenie Ubezpieczonego. 4. Jeżeli w chwili Zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny do zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednich, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 5. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 6. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 7. Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje Uprawnionemu, jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takim przypadku Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje Uprawnionym w dalszej kolejności. Strona 13 z 14

14 13 REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczony w każdym czasie może zrezygnować z ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. Ubezpieczony powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia za pośrednictwem Ubezpieczającego. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać: oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, serię i numer Certyfikatu, datę złożenia oświadczenia o rezygnacji, numer Umowy kredytu, imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL Ubezpieczonego lub numer paszportu, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem, prośbę o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli ochroną ubezpieczeniową został objęty więcej niż jedna Ubezpieczony, oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zostać złożone przez każdego z osobna zgodnie z oświadczeniem złożonym w Deklaracji Ubezpieczeniowej lub przez jednego z nich pod warunkiem upoważnienia tego Ubezpieczonego przez pozostałych Ubezpieczonych do składania w ich imieniu oświadczenia o rezygnacji. Rezygnacja z ubezpieczenia nastąpi z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z upływem dnia doręczenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu. 2. Składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozliczona i zwrócona zgodnie z 5 ust CERTYFIKAT Dla Ubezpieczonego potwierdzeniem objęcia ubezpieczeniem jest wystawiany przez Ubezpieczyciela Certyfikat. Certyfikat zostanie udostępniony Ubezpieczającemu w Serwisie Internetowym Ubezpieczyciela następnego dnia po dniu zapisania Deklaracji Przystąpienia danego Ubezpieczonego w Serwisie Internetowym Ubezpieczyciela, a następnie za pośrednictwem Ubezpieczającego zostanie przekazany Ubezpieczonemu. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Przystąpienia, w szczególności poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o zmianie danych bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela w formie elektronicznej o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego oświadczenia. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy, powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy lub ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, lub miejsca zamieszkania, lub siedziby Uprawnionego. 4. TU na Życie Europa S.A. oraz TU Europa S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela: 1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław, faksem na numer 71/ bądź w siedzibie Ubezpieczyciela. 2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie 3) osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 90 dni od daty wpływu reklamacji. 6. Ubezpieczony i/lub Uprawniony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Strona 14 z 14

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA OCHRONA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia z tytułu Zgonu, Całkowitej niezdolności do pracy, Całkowitej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Poważnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. BEZPIECZNA SPŁATA -- KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015r. Niniejszy dokument (dalej Karta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów

Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA UBEZPIECZAJĄCEGO. Karta produktu Program Ochronny Utrata Dochodów W Karcie produktu zawarte

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA. (symbol KOZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY

CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU ALBO HOSPITALIZACJI LUB CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO INWALIDZTWA KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ZGONU, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, POWAŻNEGO ZACHOROWANIA, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, HOSPITALIZACJI LUB UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU PRZEZ OSOBY

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy,

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji lub utraty stałego źródła dochodu przez osoby

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II)

Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego. (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy kredytu hipotecznego (dalej: WU-II) Warunki ubezpieczenia osób fizycznych zawierających z Getin Noble Bankiem S.A. umowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ORAZ CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SA (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU PAKIET BEZPIECZNY KREDYT (Warunki ubezpieczenia) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5

Duma Przedsiębiorcy 1/5 Duma Przedsiębiorcy 1/5 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (SYMBOL KGZ/2012) - KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA PO DNIU 31.03.2015R. Niniejszy dokument(dalej

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW

Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Twoje dochody i NNW W Karcie produktu zawarte są

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: WU) POSTANOWENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze WU określają warunki ubezpieczenia klientów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY KREDYT STANDARD I PREMIUM (dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA ( / DUMIO / 2013 / 59540)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA ( / DUMIO / 2013 / 59540) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA BEZPIECZNA SPŁATA (19500001/ DUMIO / 2013 / 59540) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POSIADACZY PLANÓW RATALNYCH NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW ALBO HOSPITALIZACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Posiadaczy Planów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KOZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW KREDYTU ODNAWIALNEGO ( kod Warunków Ubezpieczenia UCC111) Ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK

Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Ogólne Warunki Ubezpieczeń- Bezpieczna Pożyczka PAKIET MAJĄTEK Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna pożyczka Pakiet Majątek (na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze

Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu OWU Życie jest najważniejsze Karta produktu ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o ubezpieczeniu Życie jest najważniejsze zawartego na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy, pisane z wielkiej litery w rozumieniu WU-Z/H mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW, UBEZPIECZENIA NA WYPADEK HOSPITALIZACJI ORAZ UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Idea Banku S.A. Bezpieczna Spłata (19500001/DUMIO/2013/59540) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców ARJ GROUP na wypadek Zgonu.

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy.

Rola Banku Agent ubezpieczeniowy. KARTA INFROMACYJNA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY BEZPIECZNA POŻYCZKA SILVER PLUS WU_Pakiet W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie:

DEFINICJE. Poniższe terminy w rozumieniu UMOWY mają następujące znaczenie: WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO BEZPIECZNY PAKIET 5000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Pakiet 5000 (zwane dalej - Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KSZ/2012) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEWNA SPŁATA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PEWNA SPŁATA (zwane dalej WU) regulują warunki ubezpieczenia oraz zasady, na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie EUROPA SA ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców Mała Pożyczka na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) DEFINICJE 2 WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU S.A. (symbol KHZ/2011) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego

Umowa grupowego ubezpieczenia kredytobiorców na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków do nowo udzielonego kredytu hipotecznego lub finansowego WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH NA WYPADEK NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DO NOWO UDZIELONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO LUB FINANSOWEGO (WU NNW) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011)

Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku S.A. (symbol KHZ/2011) Postanowienia wstępne 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A.

KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. Duma Przedsiębiorcy 1/6 KARTA PRODUKTU DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANK S.A. Niniejszy dokument (dalej Karta Produktu ) zawiera najważniejsze informacje o Umowie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z BANKIEM MILLENNIUM SA UMOWY KREDYTU zwane dalej Warunkami ubezpieczenia DEFINICJE 1

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z BANKIEM MILLENNIUM SA UMOWY KREDYTU zwane dalej Warunkami ubezpieczenia DEFINICJE 1 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z BANKIEM MILLENNIUM SA UMOWY KREDYTU zwane dalej Warunkami ubezpieczenia DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu Warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy oraz Utraty Zdolności Do Pracy Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW

WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW WYCIĄG Z WARUNKÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym Wyciągu określenia oznaczają: 1) Ubezpieczyciel w przypadku ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu.

DEFINICJE. Zgonu dzień śmierci Ubezpieczonego wskazany w akcie zgonu. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO Z GETIN NOBLE BANKIEM SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA KREDYTOBIORCÓW IDEA BANKU SA (symbol KGZ/2012) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Idea Banku SA (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Standardowy Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 3 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Warunki Grupowego Ubezpieczenia Program Ochronny do kredytu Wariant Senior Spis treści Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności 2 Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 3

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Warunki Grupowego Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na wypadek Utraty stałych źródeł dochodów lub Inwalidztwa w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochrona Raty Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Okres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06)

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW (INDEKS WU/M/06) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Kredytobiorców (indeks WU/M/06), zwane dalej WU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. oraz Warunki Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Pożyczkobiorców Meritum Bank ICB S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU

Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU Załącznik nr 10 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO śródła DOCHODU (WARUNKI UBEZPIECZENIA) I. DEFINICJE 1 PoniŜsze terminy w rozumieniu Warunków ubezpieczenia pisane z

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń

L.p. Rodzaj informacji Numer paragrafu 1 Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualny Program Twoje dochody i NNW dla Klientów Getin Noble Banku S.A. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) L.p.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Strona 1 z 9. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNY PROGRAM OCHRONNY UTRATA DOCHODÓW DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 05/10/15 z dnia 09.10.2015r.) (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU)

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU) WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ŻYCIA I ZDROWIA POŻYCZKOBIORCÓW MERITUM BANK ICB S.A. (zwane dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Pożyczkobiorców Meritum

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ):

I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY DOTYCZĄCE ZASTRZEŻENIA NA JEGO RZECZ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ (OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ): WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SANTANDER CONSUMER BANK I. OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY / POŻYCZKOBIORCY

Bardziej szczegółowo

VOLKSWAGEN BANK POLSKA

VOLKSWAGEN BANK POLSKA VOLKSWAGEN BANK POLSKA Szczególne warunki ubezpieczenia grupowego kredytobiorców na wypadek zgonu, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty stałego źródła dochodu. 56 01 08 13 1 / 7 SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA O OFEROWANYCH PRODUKTACH UBEZPIECZENIOWYCH DO UMOWY KREDYTU

KARTA INFORMACYJNA O OFEROWANYCH PRODUKTACH UBEZPIECZENIOWYCH DO UMOWY KREDYTU 1/7 KARTA INFORMACYJNA O OFEROWANYCH PRODUKTACH UBEZPIECZENIOWYCH DO UMOWY KREDYTU Niniejszy dokument (dalej Karta Informacyjna ) został przygotowany przez Idea Bank S.A. (dalej Bank ), w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Poważne zachorowania

Poważne zachorowania Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALTYsolutions dla Dzieci, Młodzieży oraz Pracowników w Placówkach Oświatowych Poważne zachorowania Jeżeli u Osoby ubezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życia i Zdrowia Kredytobiorców Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia 5 Okres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo