Opis spełnienia wymagań (PSBD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis spełnienia wymagań (PSBD)"

Transkrypt

1 Numer sprawy: DPZ/4/15 Nr arch. DPZ/087/059-16/15 1. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis spełnienia wymagań (PSBD) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego Wykonanie dzieła polegającego na dostawie, kompleksowym wdrożeniu Platformy, świadczeniu usług serwisu (usług powdrożeniowych, gwarancyjnych, konserwacyjnych) po wdrożeniu Platformy w Instytucie Łączności-Państwowym Instytucie Badawczym, w ramach Projektu pn.: Platforma Informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej nr POIG /13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych. UWAGA: a) W ramach opisu sposobu spełnienia wymagań Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie podać dane umożliwiające jednoznaczną ocenę czy oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego lub wskazać strony oferty lub strony załączników do oferty zawierające takie dane. Wykonawca powinien opisać w jaki sposób spełnia wymaganie 1. b) Wykonawca zobowiązany jest podać oznaczenie w zakresie Systemu Business Intelligence dla każdego z wymagań podanych w załączniku 1d do SIWZ, które to szkolenie przygotowuje do wykorzystania Funkcjonalności Docelowej nie wymienionej w C.9, C.12.1, C , C , C , C , C i C.13. w zakresie Systemu Business Intelligence należy podać w każdym wierszu kolumny, poza wierszami oznaczonymi ) 2. 1 Uwagę stosuje się każdorazowo do zawartości kolumn Opis sposobu spełnienia wymagań w tabelach występujących w niniejszym dokumencie. 2 Uwagę stosuje się każdorazowo do zawartości kolumny w tabelach występujących w niniejszym dokumencie.

2 2. Przykładowy System Badań i Diagnozowania D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. Wykonawca zaprojektuje, zaimplementuje oraz wdroży na Platformie Przykładowy System Badań i Diagnozowania (PSBD). PSBD zostanie zrealizowany z użyciem Systemu Business Intelligence. Zakres przeprowadzonych w ramach Zamówienia prac obejmie zaprojektowanie i implementację: interfejsów dla danych źródłowych, hurtowni danych, struktur dla danych operacyjnych i analitycznych metadanych, w tym słowników biznesowych definiujących etykiety jakie mają się pojawiać na raportach, klasyfikacje, hierarchie wymiarów, ścieżki przetwarzania od danych źródłowych do raportów, kostki OLAP na potrzeby analiz wielowymiarowych, szablonów raportów, przykładowych raportów. Źródłem danych PSBD będą pliki tekstowe oraz baza danych MySQL 5.1 lub nowsza. Źródłowe plik tekstowe będą w jednym z dwóch formatów: CSV (ang. Comma Separated Values) KML (ang. Keyhole Markup Language). Zostaną wdrożone mechanizmy wczytywania źródłowych plików tekstowych dla ośmiu przykładowych rodzajów plików: 1. 1 rodzaj plików CSV z zapisem badania QoS (seria plików w formacie CSV o identycznej strukturze, do dziesięciu kolumn w pliku, maksymalnie rekordów w jednym pliku, maksymalnie rekordów w serii plików dotyczących jednego badania, do 100 bajtów na rekord), 2. 1 rodzaj plików KML z zapisem badania QoS (seria plików w formacie KML o identycznej strukturze, maksymalnie Strona 2 z 8

3 rekordów w jednym pliku, maksymalnie rekordów w serii plików dotyczących jednego badania, maksymalnie 3 kb na rekord, z czego 100 bajtów to faktyczne dane, a pozostałe do 2.9 kb to struktura XML oraz nieistotne metadane) rodzaje plików CSV z zapisem badania parametrów telefonii mobilnej (seria plików w formacie CSV o identycznej strukturze, do dziesięciu kolumn w pliku, maksymalnie rekordów w jednym pliku, maksymalnie rekordów w serii plików dotyczących jednego badania, do 100 bajtów na rekord), 4. 3 rodzaje plików KML z zapisem badania parametrów telefonii mobilnej (seria plików w formacie KML o identycznej strukturze, maksymalnie rekordów w jednym pliku, maksymalnie rekordów w serii plików dotyczących jednego badania, maksymalnie 3 kb na rekord, z czego 100 bajtów to faktyczne dane, a pozostałe do 2.9 kb to struktura XML oraz nieistotne metadane), Wszystkie 4 rodzaje plików CSV mają zbliżona do siebie strukturę, różnica występuje w kolumnach 5-10 i polega na zmianie nazwy zapisanego w tej kolumnie parametru liczbowego lub tekstowego. Wszystkie 4 rodzaje plików KML mają zbliżona do siebie strukturę, różnica występuje w zmiennych 5-10 i polega na zmianie nazwy zapisanego w tej zmiennej parametru liczbowego lub tekstowego. Powyższe pliki CSV i KML występują parami. W ramach pary plik CSV i plik KML po wczytaniu powinny zawierać te same dane. Pliki z zapisem badania QoS będą dostarczane oddzielnie dla czterech operatorów telefonii komórkowej. Operator będzie wyróżniony w nazwie pliku. Informacja o operatorze powinna być przechowywana w zaimportowanym zbiorze w postaci dodatkowej kolumny. Strona 3 z 8

4 D.6. D.7. D.8. D.9. D.10. Źródłowe pliki tekstowe będą umieszczane w Repozytorium Danych Źródłowych Platformy w sposób nieregularny. PSBD będzie monitorować pojawienie się nowych plików. Harmonogram ich wczytywania będzie konfigurowany przez Operatora Eksploatacji Systemu. Dane wczytane ze źródłowych plików tekstowych będą przechowywane w Hurtowni Danych w Repozytorium Operacyjnym. PSBD będzie pobierał dane ze źródłowej bazy danych. Pobierana będzie zawartość dwóch tabel: tabela A - 12 kolumn typu: int, tinyint, timestamp lub varchar; obecnie rekordów, tabela B - 13 kolumn typu: int, bigint, tinyint, timestamp lub varchar; obecnie rekordów, Maksymalny prognozowany dzienny przyrost danych w bazie danych to nie więcej niż rekordów w każdej z tabel (sumarycznie dla dwóch tabel ok. 30 MB dziennie). Dane ze źródłowej bazy danych będą wczytywane raz dziennie i przechowywane w Hurtowni Danych w Repozytorium Operacyjnym. Harmonogram wczytywania będzie konfigurowany przez Operatora Eksploatacji Systemu. Wykonawca zapewni możliwość wykorzystania w PSBD następujących metadanych, które będą wersjonowane i będą definiowane przez uprawnionych Użytkowników: 1. metadanych pozwalających definiować źródła danych (pliki lub tabele i kolumny bazy danych) za pomocą masek nazw plików (np. wildcard lub wyrażenia regularne), 2. metadanych opisujących badania, których pomiary będą przedmiotem przetwarzania, w tym identyfikator źródła zawierającego pomiary oraz metadane identyfikujące jakiego operatora badanie dotyczy; 3. słowników wartości danych pobieranych ze źródeł i słowniki Strona 4 z 8

5 wartości umieszczanych w raportach; 4. danych o poprawnych zakresach wartości danych pobieranych ze źródeł; 5. danych o poprawnych dziedzinach danych pobieranych ze źródeł. D.11. PSBD zapewni zaawansowane funkcje wykrywania i obsługi anomalii w danych źródłowych i procesach ETL, w tym realizację poszczególnych funkcji, procedur, ścieżek przetwarzania i procesów ETL zakresie: czyszczenie danych źródłowych według zadanych reguł: o usuwanie rekordów nie niosących informacji (np. puste dane), o usuwanie duplikatów, o usuwanie kolejnych rekordów różniących się o wartość poniżej zadanego progu, o uzupełnianie danych o wartości z rekordów poprzedzających je chronologicznie, o innych reguł, które zostaną wypracowane we współpracy z Zamawiającym; wykrywania i obsługi wykrytych anomalii w danych źródłowych i procesach ETL, w tym realizację: o weryfikacji danych wejściowych z użyciem narzędzi ETL w zakresie: wartości spoza dziedziny definiowanej dla kolumny w źródłowym pliku tekstowym, elementu lub atrybutu XML, kolumny w tabeli źródłowej; wartości spoza zakresu zdefiniowanego dla kolumny w źródłowym pliku tekstowym, elementu lub atrybutu XML, kolumny w tabeli źródłowej; wartości spoza słownika zdefiniowanego dla kolumny w źródłowym pliku tekstowym, wartości elementu lub atrybutu XML, kolumny w tabeli źródłowej; procesów wykrywania anomalii w kolejnych etapach procesów Strona 5 z 8

6 ETL/ELT, o obsługi wykrytych anomalii, poprzez: obsługę braków konfiguracji w słownikach: w przypadku pojawienia się nowych nie zdefiniowanych wartości w słownikach opisujących dane źródłowe (daną kolumnę) nowe wartości automatycznie zostaną dodane do słownika a do Operator Eksploatacji Systemu zostanie wysłany z listą dodanych wartości, w przypadku, gdy w słownikach brakuje danych niezbędnych do wykonania dalszego przetwarzania, zatrzymane zostaną tylko te części przetwarzania, które są od tego braku zależne, raportowanie wykrytej anomalii w ramach logów Systemu i zatrzymanie procesu ETL/ELT w przypadku wykrycia nowej anomalii; raportowanie wykrytej anomalii w ramach logów Systemu i wykonanie zdefiniowanej procedury obsługi napotkanie anomalii; D.12. D.13. PSBD oprócz danych detalicznych będzie zawierał agregaty danych. Sposób agregacji danych zostanie uzgodniony z Zamawiającym. PSBD zapewni kostkę OLAP zawierającą oczyszczone dane. W kostce zostaną zdefiniowane wymiary bazujące na danych źródłowych i metadanych. Wymiary dostępne w kostce zostaną wybrane na etapie Projektu Technicznego spośród: hierarchia czasu: rok, kwartał, miesiąc, dzień miesiąca, godzina, identyfikator badania, operator, innych opartych o kolumny ze źródeł danych lub metadanych. Miary dostępne w kostce zostaną wybrane na etapie Projektu Strona 6 z 8

7 D.14. D.15. D.16. D.17. Technicznego spośród: min, max, średnia, mediana, odchylenie standardowe, wariancja, n-ty kwantyl rzędu p, innych dostępnych w Systemie Business Intelligence. PSBD zapewni możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz danych z kostki OLAP (w tym możliwość agregacji, filtrowania, drążenia danych) oraz prezentacji wyników przeprowadzonych analiz w formie interaktywnych raportów dynamicznych oraz raportów statycznych prezentujących aktualny stan raportu dynamicznego. PSBD umożliwi generowanie na podstawie miar i wymiarów zawartych w kostce OLAP raportów statycznych i dynamicznych zawierających: Zestawienia tabelaryczne, Zestawienia graficzne, w postaci wykresów Statyczne teksty, Wizualizacje wartości danych detalicznych i zagregowanych na mapach. PSBD zapewni możliwość definiowania układu graficznego raportu poprzez umieszczanie elementów raportów (wykresy, tabele, teksty, mapy) na szablonie raportu. Dostawca przygotuje nie mniej niż 10 szablonów raportów ustalonych z Zamawiającym na etapie Projektu Technicznego. Strona 7 z 8

8 D.18. D.19. PSBD musi zostać tak zaprojektowany i zaimplementowany, aby możliwe było odtwarzanie danych historycznych gwarantujące, że ponowne przeliczenie raportu w różnych termiach wygeneruje taki sam raport. PSBD musi dostarczać mechanizm logowania procesu przetwarzania. Mechanizm ten powinien być parametryzowany i umożliwiać wybór, jakie informacje (błędy, ostrzeżenia, informacje, informacje debugowania) powinny do logu trafić..., dn.. (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Strona 8 z 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r.

Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r. PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET czerwiec 2013 r. P r o j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. znak p ostęp owania: 68/ 12/ PN ZATWIERDZAM Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 tel./fax.: (044) 7327445 NIP: 6570234850, Regon: 140700034 Znak postępowania: ZP 02/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo