administracji geodezyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "administracji geodezyjnej"

Transkrypt

1 PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice Wisła Malinka 2009 PRO-INFO Jacek Frckowiak

2 Profil PRO-INFO Profil organizacja i zarzdzanie projektów informatycznych, audyty, studia wykonalnoci, projekty i specyfikacje techniczne, dokumentacja przetargowa Specjalizacja systemy informacji przestrzennej Atuty Wieloletnie dowiadczenie w realizacji projektów: Administracja samorzdowa: Miasto: Warszawa, Pozna, Wrocław, Olsztyn, Łód, Ciechanów, Ruda lska, Lublin, Gorzów Wlkp., Nowa Sól, Ustka, Miasto i Gmina Swarzdz, Gmina Czerwonak, Powiat Wrocławski (Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu) Województwo: Zachodniopomorskie, Lubelskie, witokrzyskie, Wielkopolskie (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego), skuteczno we wnioskowaniu o dotacje unijne z funduszy strukturalnych dla obszaru zwizanego Infrastruktur społeczestwa informacyjnego, dowiadczenie w realizacji projektów lokalnych, regionalnych Administracja rzdowa: Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji (MSWiA), Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej (KZGW), Główny Urzd Statystyczny (GUS) 2

3 Plan prezentacji 1. Podstawowe pojcia, definicje (system informatyczny, projekt, metoda, metodyka, zrzdzanie projektem, inne) 2. Czym jest metodyka zarzdzania przykłady: 1. PMBoK (?) 2. TenStep 3. PRINCE2 3. Praktyczne zastosowanie metodyki zarzdzania projektem w zamówieniu publicznym zalecenia 4. Wnioski 3

4 Podstawowe pojcia, definicje system informatyczny, projekt 4

5 Organizacja system zarzdzania ORGANIZACJA to wyodrbniona z otoczenia cało ludzkiego działania, majca okrelona struktur zawierajc podział ról i kompetencji, która poprzez realizacje ustalonych zada wypełnia swoja misj i cele SYSTEM INFORMACYNY to uporzdkowany zbiór zasobów informacyjnych, nadawców, odbiorców informacji, procedur (gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji) oraz rodków technicznych koniecznych do ich realizacji SYSTEM ZARZDZANIA w ORGANIZACJI to zbiór działa oparty na systemie informacyjnym, który to obejmuje pełen cykl procesu zarzdzania od planowania po decyzje, wykorzystujcy zasoby osobowe, finansowe, rzeczowe i informacyjne, z zamiarem osignicia celu w sposób sprawny i skuteczny 5

6 Metody usprawnienie systemu zarzdczego Automatyzacja (informatyzacja) to proces inwestycyjny, majcy na celu usprawnienie działania organizacji Raymond L. Manganelli Mark M. Klein REENGINEERING 6

7 System informatyczny 1. Analiza 2. Projekt 3. Testowanie 4. Wdroenie 5. Utrzymanie PERSONEL PROCEDURY INFORMACJE OPROGRAMOWANIE WYPOSAENIE SYSTEM INFORMATYCZNY to wyodrbniona cz SYSTEMU INFORMACYJNEGO (SYSTEMU ZARZDZANIA), która z punktu widzenia przyjtych celów została poddana informatyzacji 7

8 Projekt Zestaw powizanych działa o zdefiniowanym pocztku i kocu (British Standard Institute 1984) Jednostkowy proces, składajcy si ze zbioru skoordynowanych działa i majcy dokładnie okrelone daty rozpoczcia oraz zakoczenia zmierzajcy do osignicia załoonego celu przy okrelonych ograniczeniach czasowych, kosztowych oraz zasobowych (norma ISO 10006) Czasowe przedsiwzicie podejmowane dla stworzenia unikatowych produktów i usług (Project Management Institute PMI 1996) Ograniczony w czasie wysiłek podejmowany w celu wytworzenia unikatowego produktu lub dostarczenia usługi PMI PMBOK 2006 Nie rutynowe, niepowtarzalne, jednorazowe przedsiwzicie, zwykle w ramach okrelonego czasu i budetu, Wdroenie przy systemu zdefiniowanych informatycznego celach biznesowych - cig działa i / technicznych czynnoci - usług (Harrison takich 1981) jak: opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji eksploatacyjnej, instalacja, konfiguracja infrastruktury Sposób technicznej, prowadzenia szkolenie przedsiwzi uytkowników, gospodarczych administratorów zmierzajcy systemu, do wytworzenia przeprowadzenie produktu testów uzasadnionego weryfikacyjnych biznesowo, i wydajnociowych, w ramach migracja okrelonego i ładowanie czasu, budetu, danych oraz z odpowiedni inne konieczne struktur działania organizacyjn, majce rolami i na zakresami celu uruchomienie odpowiedzialnoci prawidłowej (PRINCE2) eksploatacji systemu Przedsiwzicie, w którym zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe s zorganizowane w nowatorski sposób, w celu wykonania unikatowego zakresu prac, z dan specyfikacj, z ograniczeniami kosztu i czasu, w okresie pełnego cyklu trwania projektu, dla uzyskania korzystnych zmian okrelonych przez cele jakociowe i ilociowe (International Project Management Association IPMA) 8

9 Kluczowe cechy, atrybuty projektu Działania nie zwizane z rutynowym wykonywaniem zada danej organizacji Unikalno innowacyjno - niepowtarzalno Działanie ukierunkowane na cele Zdefiniowane rezultaty i produkty Ramy czasowe oraz budetowe Atrybuty projektu cel, zakres, produkty, rezultaty, jako, ryzyko, interesariusze - organizacja, zadania, budet, czas 9

10 Wybrane atrybuty projektu Produkt: rzeczowy wynik realizacji projektu stanowicy kocowy efekt procesu wytwórczego (realizacyjnego) lub jego udokumentowanie; produkt obejmuje równie usługi. Produkty specjalistyczne: przekazywane kocowym uytkownikom np. system informatyczny, dokumentacja techniczna Produkty zarzdcze: raporty, audyt, dokumentacja zarzdcza, inne Rezultat: identyfikowalny wynik zmiany, majcy wpływ na realn sytuacj otoczenia projektu np. skrócenie czasu procedury administracyjnej Ryzyko: niepewno rezultatów przejawiajca si niepewnym wystpieniem zdarze lub grupy zdarze, które w przypadku ich wystpienia mog mie wpływ na osignicie celów / rezultatów projektu (miar ryzyka jest warto iloczynu miary prawdopodobiestwa wystpienia dostrzeganego zagroenia lub szansy oraz miary wielkoci jego/jej wpływu) Jako: ogół cech inherentnych lub przypisanych do charakterystyki produktu, osoby, procesu, usługi i/lub systemu, który umoliwia wykazanie, e spełnia on oczekiwania lub zaspakaja okrelone potrzeby, wymagania lub jest zgodna ze specyfikacj lub ogół cech i właciwoci produktu decydujcy o jego zdolnoci do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (definicja wg. ISO 9000) Kryteria jakoci: opis specyfikacji wymaga jakociowych, jakie produkt musi spełnia oraz pomiarów jakociowych, jakie zostan wykonane przez osoby przeprowadzajce inspekcj produktu 10

11 Obszary swobody projektu CO ma by rezultatem produktem projektu? JAKIE kryteria i miary weryfikacji potwierdz otrzymane rezultaty produkty? DLACZEGO naley zrealizowa projekt - jakie s powody, korzyci oraz przesłanki ekonomiczne / biznesowe? JAK projekt jest / bdzie realizowany? KTO powinien by zaangaowany? KIEDY projekt bdzie realizowany / zakoczony? JAK DŁUGO potrwa realizacja projektu? ILE bdzie kosztował? JAKIE dodatkowe rodki zasoby bd potrzebne? CO moe mie wpływ na rezultat projektu? JAKIE s ryzyka? GDZIE lokalizowane s działania a gdzie rezultaty? 11

12 Zarzdzanie projektem Zarzdzanie: M. Archer: Zarzdzanie jest to sztuka wytworzenia towarów i usług z pomoc zasobów ludzkich i materialnych Henry M. Boettinger: zarzdzanie jest sztuk, porzdkowaniem chaosu. malarstwo czy poezja (albo jakakolwiek inna dziedzina sztuki i literatury) wymaga trzech składników: wizji, znajomoci rzemiosła, skutecznego komunikowania si. Pod tymi wzgldami zarzdzanie jest sztuk, gdy wymaga tych samych składników r Zarzdzanie projektem: Zastosowanie wiedzy, umiejtnoci, narzdzi i technik do działa w projekcie, aby osign wyznaczone cele i zaspokoi potrzeby - oczekiwania adresatów (udziałowców) projektu (PMI) Planowanie, organizacja, monitorowanie i kierowanie wszystkimi aspektami projektu oraz motywowanie uczestników, prowadzce do osignicia celów projektu oraz bezpiecznie w ramach uzgodnionego czasu, kosztu i kryteriów wykonania (International Project Management Association IPMA) 12

13 Główne obszary (procesy) zarzdzania inicjacja (organizacja) planowanie kierowanie monitorowanie zakoczenie 13

14 Cele zarzdzania - determinanty projektu Celem zarzdzania jest osigniecie załoonych celów i rezultatów projektu oraz otrzymanie oczekiwanych produktów dla przyjtego zakresu, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu jakoci oraz w oparciu o załoony budet i harmonogram prac (czas) Utrzymywanie równowagi pomidzy determinantami projektu jest gwarancj sukcesu projektu (trójkt ogranicze - trójkt bermudzki ) Czas terminowo Budet (koszt) minimalizacja Zakres zgodno Jako zapewnienie kryteriów jakoci 14

15 Sposób podejcia do zarzdzania projektem (informatycznym) Ad hoc intuicja, przeniesienie zobowiza na Wykonawc niech si dzieje wola nieba Dobre praktyki punkt wyjcia zbiór dowiadcze Zasady dobrego działania (planowanie, kierowanie, monitorowanie) Bd pro aktywny, Zaczynaj majc koniec na wzgldzie Aby rzeczy pierwsze były pierwsze, Myl o obopólnej korzyci, Najpierw staraj si zrozumie, Dbaj o synergi Twarde metodyki, standardy, techniki, wytyczne PMBOK - Project Management Institute (PMI), PRINCE2, Wytyczne IPMA - International Project Management Association, Metodyki mikkie ang. Agile Project Management ( zwinne ) SCRUM Ten Step Ogólne metodyki - adaptacja Metoda Deminga Plan Do Check Act (PDCA) 15

16 Metoda, metodyka, technika, standard Metoda sposób postpowania, stosowany wiadomie, konsekwentnie i systematycznie; zespół czynnoci i rodków uytych dla osignicia celu; sposób wykonania zadania, rozwizania problemu; zespół załoe ogólnych, przyjtych w okrelonych badaniach. Metoda badawcza to powtarzalny i skuteczny sposób rozwizania ogólnego problemu badawczego. Metodologia nauka, znawstwo historyczne, analityczne, krytyczne i normatywne dotyczce metod bada naukowych i ich skutecznoci oraz wartoci poznawczej, jak równie budowy systemów naukowych, wyraania i utrwalania osigni nauki. Metodyka zbiór zasad, sposobów (metod i techniki) wykonywania okrelonej pracy albo osignicia okrelonego celu zawierajcy szczegółowe normy postpowania Technika (badawcza) cile okrelone rodki, sposoby i czynnoci zwizane z otrzymaniem okrelonego rezultatu o tych samych cechach (parametrach) - pozyskanie danych na potrzeby badania Standard model, norma, wzorzec; typowy wyrób o okrelonych właciwociach technicznych, ustalonych przez obowizujce normy lub normy zwyczajowe 16

17 Metodyki zarzdzania projektami PMBoK 17

18 PMBoK - Project Management Body of Knowledge PMBoK (ang. Project Management Body of Knowledge) - zbiór standardów oraz najlepszych rozwiza w dziedzinie zarzdzania projektami zebranych, opublikowanych przez członków PMI (Project Management Institute) PMBoK nie jest metodyk, jest raczej zbiorem najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdujcych zastosowanie w zarzdzaniu projektami. PMBoK został zatwierdzony przez American National Standards Institute jako narodowy standard zarzdzania projektami. Zasadnicz czci PMBoK stanowi 44 procesy pogrupowane w 5 grup procesów i 9 obszarów wiedzy 18 18

19 PMBoK procesy Grupy procesów w PMBoK stanowi: 1. Procesy rozpoczcia, 2. Procesy planowania, 3. Procesy realizacji, 4. Procesy kontroli, 5. Procesy zakoczenia, Procesy mog zachodzi na siebie w czasie realizacji projektu lub jego fazy. Obowizkiem kierownika ewentualnie zespołu kierowniczego projektu jest wybranie tych procesów (podprocesów), które maj zastosowanie dla konkretnego projektu

20 PMBoK - Grupy procesów Procesy rozpoczcia - procesy, które słu zdefiniowaniu i zatwierdzeniu projektu w organizacji: Opracowanie dokumentu otwarcia, Opracowanie wstpnego zakresu projektu Procesy planowania - procesy maj na celu odpowiedzenie na pytanie: jak, w jaki sposób zrealizowa zamierzone cele, jakimi rodkami, kiedy, w jakiej kolejnoci itp. Opracowanie planu zarzdzania projektem, Planowanie zarzdzania zakresem projektu, Definiowanie zakresu projektu, Opracowanie struktury podziału prac ang. WBS - Work Breakdown Structure, Zdefiniowanie czynnoci, Porzdkowanie czynnoci, Szacowanie zasobów czynnoci, Szacowanie czasu trwania czynnoci, Opracowanie harmonogramu, Szacowanie kosztów, Budetowanie kosztów, Planowanie jakoci, Planowanie zasobów ludzkich, Planowanie komunikacji, Planowanie zarzdzania ryzykiem, Identyfikacja ryzyka, Jakociowa analiza ryzyka, Ilociowa analiza ryzyka, Planowanie reakcji na ryzyko, Planowanie zaopatrzenia, Planowanie kontraktów 20 20

21 PMBoK - Grupy procesów Procesy realizacji - grupuj i koordynuj wykorzystanie zasobów i ludzi w projekcie w celu wykonania załoonego planu: Kierowanie i zarzdzanie realizacj projektu, Zapewnienie jakoci, Przyjmowanie członków zespołu, Rozwój zespołu, Dystrybucja informacji, Gromadzenie ofert od sprzedawców, Wybór sprzedawców, Procesy kontroli - monitoruj postpy prac w projekcie, badaj ewentualne odchylenia, aby w razie koniecznoci uruchomi odpowiednie działania zapobiegawcze lub/i korygujce, Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu, Zintegrowane zarzdzanie zmianami, Weryfikacja zakresu, Sterowanie zakresem, Nadzór nad harmonogramem, Nadzór nad kosztami, Kontrola jakoci, Zarzdzanie zespołem, Raportowanie postpu prac, Zarzdzanie udziałowcami (interesariuszami), Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem, Administrowanie kontraktem 21 Procesy zakoczenia przygotowanie formalnej akceptacji produktu finalnego projektu lub jego fazy. Zamknicie projektu, Zamknicie kontraktu 21

22 PMBoK obszary wiedzy Właciw cz PMBoK stanowi 9 obszarów wiedzy, s to: 1. Zarzdzanie integralnoci projektu 2. Zarzdzanie zakresem 3. Zarzdzanie czasem 4. Zarzdzanie kosztami 5. Zarzdzanie jakoci 6. Zarzdzanie zasobami ludzkimi 7. Zarzdzanie komunikacj 8. Zarzdzanie ryzykiem 9. Zarzdzanie zaopatrzeniem (zamówieniami) 22 22

23 PMBoK zarzdzanie ryzykiem Zarzdzanie ryzykiem polega na monitorowaniu i obnianiu ryzyka do ustalonego dla projektu poziomu akceptacji tzw. apetytu na ryzyko. Proces zarzdzania ryzykiem składa z nastpujcych procesów głównych: Planowanie zarzdzania ryzykiem - Zbiór czynnoci, które maj na celu z przygotowanie i zorganizowanie procesu zarzdzania ryzykiem powstanie infrastruktury organizacyjnej, której zadaniem bdzie podjcie działa zmierzajcych do: izolowania i zmniejszenia ryzyka, eliminowania ryzyka, przygotowania alternatywnych sposobów działania Identyfikacja ryzyka - Iteracyjne działania, których celem jest wykrycie ródeł ryzyka, a nastpnie ich usystematyzowanie według przyjtych kategorii Analiza jakociowa - Oszacowanie wielkoci prawdopodobiestwa i skutków zaistnienia zidentyfikowanych uprzednio ryzyk Analiza ilociowa - Okrelenie wymiernych wartoci wielkoci prawdopodobiestwa oraz skutków wystpienia zdarze zidentyfikowanych ryzyk - wsparcie dla analizy co-jeli Planowanie reakcji na ryzyko - Opracowanie wariantów postpowania dotyczcych czynnoci zmniejszajcych zagroenia Monitorowanie i kontrolowanie - Wdroenie planu zarzdzania ryzykiem, nieustannej obserwacji i nadzorowaniu zidentyfikowanych ryzyk, identyfikacji nowo powstałych zagroe oraz systematycznego oceniania skutecznoci podejmowanych działa prewencyjnych

24 PMBoK - strategie planowania reakcji na ryzyko 24 Do najbardziej popularnych strategii zalicza si: unikanie ryzyka - polega na takiej modyfikacji planów realizacji projektu, by zlikwidowa dane ryzyko (niestety nie mona w praktyce wyeliminowa wszystkich zdarze, z którymi wi si niebezpieczestwa) albo korzystnie zmieni uwarunkowania z nim zwizane, transfer ryzyka - to działanie polegajce na przeniesieniu skutków wystpienia ryzyka na inny podmiot. Działanie to jest najskuteczniejsze w obszarze finansów, wie si ono zazwyczaj z koniecznoci wypłacenia premii podmiotowi przyjmujcemu ryzyko (np. ubezpieczenie na wypadek włamania do firmy), łagodzenie ryzyka - to najpowszechniejsza ze wszystkich strategii reagowania na ryzyko. Proces ten polega na podejmowaniu okrelonych działa prowadzcych do zmniejszenia prawdopodobiestwa lub skutków ryzyka, akceptacja ryzyka - polega na przyjciu i udwigniciu wszelkich konsekwencji wynikajcych z ewentualnego wystpienia niekorzystnego zjawiska. Jest to wiadoma decyzja osób zarzdzajcych ryzykiem, by nie wprowadza adnych zmian w planie projektu zwizanych z wystpieniem danego niekorzystnego zjawiska. Istniej dwa podstawowe typy akceptacji ryzyka: aktywna i pasywna., plan awaryjny - buduje si tylko dla zidentyfikowanych ryzyk, które mog pojawi si w trakcie realizacji projektu, wczeniejsze opracowanie planu awaryjnego moe w sposób istotny obniy koszty działa podejmowanych w reakcji na wystpienie danego niekorzystnego zjawiska. 24

25 Metodyka 25

26 Metodyka TenStep Metodyka zarzdzania projektami TenStep Project Management Procesess stworzona na bazie Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) TenStep - to kompletny, spójny oraz łatwy w zastosowaniu system oparty na zestawie procesów zarzdczych wraz z narzdziami. Metodyka zarzdzania projektami TenStep jest: zbiorem jednoznacznie ustalonych reguł i zasad postpowania zbiorem technik i narzdzi zbiorem przykładów dobrych i złych praktyk postpowania Reguły wskazuj CO minimalnie musi by wykonane podczas definiowania, planowania i realizacji projektu. Techniki pokazuj JAK to zrobi poprawnie przy najmniejszym wysiłku 26 Opisy dobrych praktyk pozwalaj uczy si od mistrzów, minimalizujc błdy 26

27 Metodyka TenStep Prosto napisany podrcznik opisujcy wszystkie etapy projektu 27 Pragmatyzm - preferowane s postawy i umiejtnoci unikania rzeczy zbdnych, które nie słu realizacji celów głównych projektu. Skalowalno i w zwizku z tym adekwatny poziom formalizacji dokumentacji projektu. Elastyczno. Metodyka ma jasno okrelon pragmatyk włczania do procedur dobrych praktyk instytucji w której jest wdraana administracyjnych, finansowych, zarzdzania personelem, itp. dziki czemu, jej wdraanie przebiega w sposób mało inwazyjny a szybkie, dodatnie efekty sprawiaj, e jest ona traktowana pozytywnie jako istotne usprawnienie pracy. Zbiór formularzy, ankiet, wzorców po uprzednim dostosowaniu ich do specyfiki instytucji, która bdzie ich uywa (np. zwyczajowego nazewnictwa lub sposobu kodowania dokumentów, zgodnie z Instrukcj Kancelaryjn). Schematy procedur postpowania zawarte w prostym systemie informatycznym z interfejsem internetowym, który pozwala na ich automatyczn aktualizacj oraz wizanie w wtki tematyczne. System przechowuje wszystkie niezbdne wzorce i dokumenty. Baza wiedzy w internecie - dodatkowe materiały opisujce np. zarzdzanie jednoczesne wieloma projektami, postpowanie w sytuacjach kryzysowych, zasady budowy zespołów projektowych, etc. TenStep dostpno na zasadach opłatnej licencji (!) 27

28 Metodyka 28

29 Geneza metodyki PRINCE PROMPT PROMPT II PRINCE PRINCE2 PRINCE2 PRINCE EDITION PROJEKTY INFORMATYCZNE PROJEKTY DOWOLNE Metodyka utworzona przez Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) w 1989 roku oparta na autorskiej metodyce PROMPTII wdraanej przez CCTA Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) w wszystkich projektach informatycznych w Wlk. Brytanii - obecnie czci Office of Government Commerce (OGC) Metodyka utworzona jako standard do zarzdzania projektami IT przeprowadzanymi dla rzdu Wielkiej Brytanii. 29

30 Struktura metodyki PRINCE2 PRINCE PRoject IN Controlled Environment (projekt w kontrolowanym rodowisku) Strukturalna metodyka zarzdzania projektem opierajca si na procesach, z których kady jest zdefiniowany przez swoje wejcia, wyjcia, cele i czynnoci, które powinny zosta w nim przeprowadzone Procesowe podejcie do zarzdzania projektami: Opisanie cyklu ycia projektu poprzez wyrónienie jego faz rozwojowych i zdefiniowanie procesów niezbdnych do poprawnej ich realizacji odpowied na pytania Co? i Dlaczego?, w mniejszym stopniu Jak? Rodzaje procesów: główne (podstawowe), pomocnicze (wspierajce) i zarzdcze Metodyka nastawiona na produkt co oznacza e wszelkie plany s zwizane z dostarczeniem produktu najwyszej jakoci Struktura PRINCE2: PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 30

31 Procesy w PRINCE2 Zlecenie przygotowania załoe projektu Przygotowanie załoe projektu (PZP) Strategiczne zarzdzanie projektem (SZP) Zarzdzanie strategiczne Zatwierdzenie prowadzenie prac oraz przyznawania zasobów. Zarzdzanie zakresem etapu Składanie sprawozda ze stanu zaawansowania biecego etapu Decyzja zarzdczego o rozpoczciu oraz jego konstruowania wpływu na ogólny projektu plan i o projektu zamkniciu i uzasadnienie projektu. Najwysze biznesowe. Planowanie zwierzchnictwo kolejnego projektu etapu jest (produktów, odpowiedzialne działa za Sterowanie i zasobów) jego powodzenie. etapem Podstawowy proces zarzdzania projektem to autoryzacja prac Przygotowanie projektu Inicjowanie Ustalenie projektu celów nad i Plany tworzeniem Inicjowanie Sterowanie Zarzdzanie całego projektu produktów, zbieranie formuły realizacyjnej, stworzenie zespołu Zamknicie (produkty, działania, danych zasoby, o projektu (IP) etapem (SE) zakresem jako), realizacji, ustalenie ocenianie postpu i zarzdzania projektem; uzasadnienia plany procesu biznesowego inicjowania składanie i zagroe sprawozda strategicznemu projektu (ZP) etapu (ZZE) projektu kierownictwu projektu. Zapisywanie proponowanych zmian i błdów, a w razie potrzeby Zamykanie informowanie projektu o Przygotowywanie nich kierownictwa do Zarzdzanie zamknicia organizacji Zarzdzanie projektu wytwarzaniem w uporzdkowany produktów wytwarzaniem sposób. Tworzenie Przygotowanie produktów projektu, oceny ewaluacyjnej składanie oraz produktów sprawozda działa nastpczych. ze stanu zaawansowania Planowanie szefowi przegldu projektu. Ocena powdroeniowego. jakoci i dostarczanie Przyjcie przez (ZWP) klienta produktów. podpisanie protokołu. Planowanie Opracowywanie planów (stosowane we wszystkich procesach). Planowanie (PL) 31

32 Mapa procesów 32

33 Komponenty i techniki Komponenty: Uzasadnienie biznesowe Organizacja Elementy sterowania Zarzdzanie ryzykiem Jako w rodowisku projektu Sterowanie zmianami Techniki Planowanie oparte na produktach Podejcie do sterowania zmianami Przegldy jakoci 33

34 Uzasadnienie biznesowe Jest uywane do sprecyzowania informacji uzasadniajcych rozpoczcie, kontynuacje, przerwanie projektu Odpowiada na pytanie Dlaczego ten projekt powinien by zrealizowany? Jest okrelane na pocztku projektu i jest aktualizowane poprzez całe ycie projektu Wchodzi w skład DIP (Dokument Inicjujcy Projekt) 34

35 Organizacja zakresy odpowiedzialnoci Strony projektu Zamawiajcy?\\ Wykonawca / Dostawca 35

36 Organizacja ukierunkowanie na podział kompetencji i odpowiedzialnoci W kadym projekcie musz by obowizkowe reprezentowane zainteresowane strony: Biznes, Uytkownik, Wykonawca (Dostawca) Reprezentacja moe by łczona, dzielona ale nie moe by wyeliminowana W strukturach projektu definiujemy role Osobom przypisujemy role 36

37 Role w projekcie Definiujemy i opisujemy ROLE nie osoby Rola uwzgldnia zadania, odpowiedzialno i obowizki w projekcie, nie w organizacji (nie naley jednak o nich zapomina, wpływaj na moliwoci realizacji) Role gwarantuj minimalizacj wpływu sprzecznych interesów na projekt (w rozumieniu negatywnym) Role gwarantuj, e osoby decyzyjne w projekcie nie s bezporednio zaangaowane w realizacj (kto inny wykonuje prace, kto inny ocenia i podejmuje decyzje) Odpowiedzialno wynikajca z zakresu odpowiedzialno przypisanego do roli nie jest cedowana mona delegowa czynnoci lecz nie mona delegowa odpowiedzialnoci! 37

38 Struktura organizacyjna! "! #$% &! (! ' ' ' '! 38

39 Komitet Sterujcy Decyzje strategiczne Organ 3-7 osobowy złoony z przedstawicieli klienta i dostawcy Przewodniczcy przedstawiciel biznesowy klienta, właciciel uzasadnienia biznesowego projektu Uprawnienia do przydziału zasobów i inicjowania dalszych prac Zakres odpowiedzialnoci Zatwierdzanie struktury i składu członków zespołu zarzdzania projektem Sterowanie całoci projektu najwysza władza w projekcie Zapewnienie rodków finansowych oraz zasobów ludzkich i rzeczowych Zatwierdzanie zmian w projekcie Przyjmowanie produktów projektu Całkowita i ostateczna odpowiedzialno za wyniki projektu 39

40 Przewodniczcy Przedstawiciel kierownictwa biznesowego klienta kluczowa rola decyzyjna w projekcie Zakres odpowiedzialnoci Okrelenie celów i zakresu projektu uzasadnienia biznesowego przedsiwzicia ogólnych parametrów (czas, budet, forma realizacji) Przyjmowanie produktów projektu Zatwierdzanie istotnych zmian w projekcie Mediacja Zapewnienie niezbdnych zmian w organizacji klienta 40

41 Główny Uytkownik Reprezentuje interesy uytkowników produktów projektu i wszystkich tych, którzy bd pod wpływem rezultatów i oddziaływania projektu Zakres odpowiedzialnoci specyfikacja potrzeb uytkownika zapewnienie zasobów uytkownika kontakt uytkownika z zespołem projektowym monitorowanie zgodnoci produktu z wymaganiami Rola pełniona w ogólnym przypadku przez kilka osób 41

42 Główny Dostawca Reprezentuje interesy dostawców produktów projektu, wytwarzajcych, zaopatrujcych, wdraajcych produkty projektu Zakres odpowiedzialnoci wiedza, umiejtnoci, dowiadczenie w zakresie projektowania, wytwarzania, dostarczania i wdraania produktów projektu zapewnienie niezbdnego wyposaenia i zasobów dostawców Rola pełniona w ogólnym przypadku przez kilka osób 42

43 Kierownik Projektu Odpowiada za operacyjne zarzdzanie projektem i biec koordynacj prac w ramach projektu Decyzje taktyczne i operacyjne Organizacja projektu (m.in. mianowanie Kierowników Zespołu i wsparcia projektu) Ogólne planowanie projektu Ustalanie standardów i zasad Kontrola postpu i koordynacja prac Raportowanie Komitetowi Sterujcemu Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji Realizacja zatwierdzonych zmian Eskalacja i rozwizywanie problemów Wyłczne reprezentowanie projektu na zewntrz 43

44 Wieloaspektowo roli Kierownika Projektu Strategia Zarzdzanie operacyjne Finansowanie Klient Komunikacja Praca zespołowa Kierownik Projektu Jako Planowanie Status produktów Monitorowanie Zmiany Potrzeby uytkownika 44

45 Elementy sterowania Sterowanie to podejmowanie decyzji Istot zarzdzania projektem jest stworzenie takiego rodowiska podejmowania decyzji by były one podejmowane na czas, przez właciwe osoby i na bazie wiarygodnych informacji Cel sterowania - wykonanie projektu w czasie i budecie oraz w zgodnoci z Uzasadnieniem biznesowym Kluczowe elementy obszary sterowania Komitet Sterujcy Inicjowanie i zamykanie całego projektu oraz etapów Raport o wanych zdarzeniach i o odchyleniach Ocena nadzwyczajna Tolerancja etapów Plan projektu/uzasadnienie biznesowe jako punkt skupienia uwagi Kierownik Projektu Zgoda na wykonywanie grupy zada i przyjmowanie wyników Tolerancja dla grup zada Raporty z punktów kontrolnych i rejestr jakoci Plan etapu jako punkt skupienia uwagi 45

46 Kluczowe punkty decyzyjne - etapy zarzdcze Etapy s czciami projektu zakoczonymi punktami decyzyjnymi, które to czasami równie mog wystpowa w rodku etapu. W PRINCE2 rozrónia si etapy zarzdcze (zarzdzania), które s tosame z przyznawaniem zasobów i rodków przez komitet sterujcy, razem z decyzj o kontynuowaniu projektu, oraz etapy techniczne, składajce si z zestawu działa technicznych prowadzcych do powstania okrelonego produktu. Etapy techniczne czsto nakładaj si na siebie lub s prowadzone równolegle, zarzdzane s przez szefów etapów w ramach procesu zarzdzania wytwarzaniem produktów. Niepoprawny (niezalecany) podział na etapy zarzdcze! Szefowie etapów składaj sprawozdania i przyjmuj polecenia od szefów projektu. Etapy zarzdcze zawsze nastpuj kolejno po sobie i raczej nie powinny si nakłada si na siebie akceptacj takiej sytuacji podejmuje komitet sterujcy 46

47 Zarzdzanie tolerancj 47

48 Zarzdzanie ryzykiem PRINCE2 okrela kluczowe momenty przegldu ryzyka Sposób podejcia do analizy i zarzdzania ledzi zagroenia w trakcie wszystkich procesów Metody, techniki ryzykiem podobne do podejcia PMBoK 48

49 Jako w rodowisku projektu PRINCE2 a ISO 9001 Komponent jako: PRINCE2 jest zgodny z ISO 9001 Nastawione na jako podejcie do procesów zarzdczych i technicznych Oczekiwania klienta Wyznaczanie standardów Przed przystpieniem do pracy standardy jakoci musz by okrelone Naley dy do zapewnienia jakoci produktów we wszystkich fazach wytwarzania Metody kontroli Technika Przegldy jakoci: Potwierdzanie e wszystkie produkty spełniaj okrelone kryteria jakoci Okrelenie działa nastpczych w wypadku wykrycia błdów! & "! "! #$! % " " " 49

50 Sterowanie zmianami zagadnienia projektowe Komponent sterowania zmian: Moliwo wprowadzania zmian Zmiany s traktowane jako zagadnienia projektowe Wpływ zmiany Technika sterowania zmian 3 rodzaje zmian: Zagadnienia projektowe Odstpstwa Wnioski o wprowadzenie zmian 50

51 Planowanie zorientowane na produkty Technika planowanie oparte na produktach - produkty NIE czynnoci Odpowiednia identyfikacja produktów gwarantuje odpowiedni identyfikacj czynnoci Szczegółowo planu zalena od poziomu planowania Przejcie wszystkich kroków ma zapewni wielokrotny przegld poprawnoci identyfikacji Typ planowania dowolny Produkty software owe wspierajce planowanie Metodyka nie narzuca formy i struktury planów 51

52 Planowanie produktów zasadniczy element metodyki PRINCE2 1. Identyfikacja Produktów 2. Struktura Produktowa 3. Lista kontrolna (opisy produktów) 4. Diagram Nastpstwa Produktów 5. Sie działa 52

53 Planowanie 75 zasada P.M. NASA: Kierownik projektu, zaplanuj sobie odpowiedni ilo czasu na ewentualne polizgi w projekcie. Jeeli o tym zapomnisz, Twój nastpca na pewno bdzie o tym pamitał Prawo Parkinsona: Praca rozrasta si do maksymalnego dozwolonego czasu. Dokładna prognoza to oksymoron. Wymagane podejcie w PRINCE2: Zaplanuj Plan (Zidentyfikuj), Okrel i przeanalizuj produkty Okrel działania i zalenoci midzy nimi Oszacowania i harmonogramowanie Analiza ryzyka Kompletowanie planu Poziomy planowania 1. Plany projektu 2. Plany etapu (opcjonalnie) 3. Plany pracy zespołu (opcjonalnie) Plan naprawczy (specjalny) 53

54 Techniki planowania - Wykres Gantt a (metoda cieki krytycznej) 54

55 Dokumentacja projektu Rodzaje dokumentacji: Dokumenty projektowe (zarzdcze) Raporty z projektu Prezentacje projektu (techniczne) System dokumentacji projektu ustanawiany w procesie inicjowania projektu (DIP) 55

56 Dokumenty zarzdcze projektu Zlecenie opracowania podstawowych załoe projektu (ZPZP) Podstawowe załoenia projektu (PZP) Dokument inicjujcy projekt (DIP) Opis pakietu prac Plan projektu Plan etapu Plan zespołu Plan rezerwowy (awaryjny) Plan przegldu poprojektowego Zalecenia działa nastpczych Plan zarzdzania ryzykiem Plan jakoci Plan komunikacji Procedura zarzdzania zmianami Wniosek o zmian Plan zarzdzania konfiguracj Plan naprawczy 56

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu O czym będziemy mówić? Zarządzanie ryzykiem Co to jest ryzyko Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja czynników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Jakie standardy / metodyki zarządzania projektami są stosowane w Twojej organizacji? PMBOK Guide (lub modyfikacja) 36 60 %

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Adrian BRITTANI ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Streszczenie. W artykule przedstawiono wdroon do praktyki w OBRUM sp. z o.o. now form zarzdzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi

Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Struktura zarządzania złożonymi projektami ekologicznymi Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego Polish Green Building Council (PLGBC) Kraków, ul.wadowicka 6 www.plgbc.org 22 MAJ 2009 ROMAN HATOSSY

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ GENERATORÓW ENERGII WIATROWEJ WE WSI CIEKI, POLSKA

ZESPÓŁ GENERATORÓW ENERGII WIATROWEJ WE WSI CIEKI, POLSKA ZESPÓŁ GENERATORÓW ENERGII WIATROWEJ WE WSI CIEKI, POLSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT BOP ELWIATR PRUSZYSKI Sp. z o.o. ul. Rudzka 43 69-030 Rzgów Polska Tel. +420 227 316 222 e-mail: zdvorak@enercap.com

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Tomasz Janka KFDZOM Kołobrzeg, 21 września 2017 A CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ? Oszczędność pieniędzy Zwiększenie wydajności Szybsze wdrożenie Skrócenie procesu decyzyjnego Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP

Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Norma IEEE 1058.1-1987 SPMP Warszawa, 2004-05-09 IEEE - The Institute for Electrical and Electronics Engineering - Instytut inynierii elektrycznej i elektronicznej SPMP - Software Project Management Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Jednolity Model Zarządzania Portfelami Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie Zakresem Zarządzanie zakresem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie zakresem 2/20 Czas w zarządzaniu projektami Zakres Określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE JAKOCI W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI

ZARZDZANIE JAKOCI W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI 24/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZARZDZANIE JAKOCI W PROCESIE REALIZACJI INWESTYCJI M. RADO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Wykład 1 Marcin Młotkowski 7 października 2014 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda

PRINCE2. (nie tylko) dla IT. czyli KIJEM W MROWISKO. Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. Agenda PRINCE2 (nie tylko) dla IT czyli KIJEM W MROWISKO Krzysztof Małus OMEC Sp. z o.o. PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym OGC w Wielkiej Brytanii i innych krajach Logo Swirl TM jest znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo