KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC?"

Transkrypt

1 Autocasco

2 CZYM JEST AUTOCASCO? Ubezpieczenie autocasco (AC) ma na celu przede wszystkim zrekompensowanie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jak i jego wyposażenia, gdy do szkody doszło w wyniku: zderzenia się pojazdów bądź zetknięcia z osobami, przedmiotami lub zwierzętami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu, działania sił przyrody - uderzenia pioruna, powodzi, lawiny, pożaru, wybuchu, zatopienia, działania osób trzecich, użycia samochodu bez zgody posiadacza, kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia. W przeciwieństwie do OC jest to ubezpieczenie dobrowolne, więc to posiadacz pojazdu samodzielnie decyduje o zawarciu takiej umowy. KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC? Autocasco Proama to elastyczna oferta dla posiadaczy aut nie starszych niż 12 lat, w ramach której Klient może ubezpieczyć pojazd od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży. W zależności od wieku pojazdu oraz potrzeb i możliwości finansowych Klient może wybrać jeden z trzech wariantów ubezpieczenia, a co za tym idzie różne warianty naprawy np. w ASO lub w sieci warsztatów niezależnych.

3 Tylko dwa warianty autocasco do wyboru w zależności od wieku pojazdu Casco ASO dla aut w wieku do 7 lat Dla pojazdów w wieku 5-7 pod warunkiem kontynuacji AC (na podstawie danych UFG) 3 Casco Komfortowy dla aut w wieku do 12 lat Casco Optymalny zostanie wycofany ze sprzedaży pozostanie dostępny dla polis wznawianych

4 JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA? Autocasco w Proama pokrywa: 1 szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń losowych 2 utratę pojazdu lub jego wyposażenia wskutek kradzieży OWU Autocasco oparte są o tzw. formułę All-Risk czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Jest to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada ona, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy (OWU).

5 CO UBEZPIECZAMY? pojazdy pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji w RP oraz posiadające ważne badania techniczne wyposażenie sprzęt i urządzenia będące trwałym wyposażeniem pojazdu oraz sprzęt wymagany zgodnie z przepisami (np. gaśnica) Przewożony ładunek i bagaż nie są objęte ochroną

6 W JAKICH KRAJACH DZIAŁA AC? W przypadku autocasco ochroną są objęte zdarzenia, które wystąpią na terenie: Polski, pozostałych państw europejskich. Wyjątkiem są Białoruś oraz Ukraina, na terenie których Proama nie wypłaca odszkodowania w przypadku kradzieży lub jej usiłowania. Lista Państw europejskich znajduje się w OWU w części Definicje CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ AUTO ZAREJESTROWANE ZA GRANICĄ? Nie, ponieważ w ramach umowy AC ubezpieczamy wyłącznie pojazdy zarejestrowane lub podlegające rejestracji w Polsce.

7 JAK USTALA SIĘ SUMĘ UBEZPIECZENIA? Suma ubezpieczenia jest tożsama z wartością pojazdu w dniu zawarcia umowy przy czym: wartość pojazdu wraz z jego wyposażeniem jest ustalana za pomocą katalogu Eurotax lub Infoexper biorąc pod uwagę jego markę, model, typ, wiek, wyposażenie, przebieg oraz stan techniczny, wartość pojazdów fabrycznie nowych może zostać ustalona na podstawie faktury zakupu jeśli nie minęło więcej niż 1 miesiąc od daty jego nabycia, przebieg nie przekracza km oraz nie był on wcześniej ubezpieczany SUMA UBEZPIECZENIA CECHY: bierze pod uwagę ubytek wartości auta w trakcie trwania polisy suma zmienna może nie reagować na ubytek wartości stała suma ubezpieczenia dla aut finansowanych ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań suma redukcyjna może nie być pomniejszana o odszkodowania brak redukcji sumy dla aut finansowanych może ulec zwiększeniu po wypłacie odszkodowania na warunkach określonych w czasie zawarcia umowy doubezpieczenie po szkodzie

8 CZYM RÓŻNIĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE WARIANTY AUTOCASCO? Naszym klientom oferujemy 2 warianty autocasco, różniące się warunkami jakie musi spełniać samochód w czasie zawierania umowy oraz sposobem naliczania odszkodowania w przypadku gdy powstanie szkoda. Wariant Wiek Rozliczenie Materialy Robocizna CASCO ASO 1-7* NAPRWA KOSZTORYS Części O Stawki ASO CASCO KOMFORTOWY NAPRAWA 1-12 Części Q KOSZTORYS Stawki warsztatów alternatywnych * - auta powyżej 5 lat tylko jeżeli wcześniej były ubezpieczane w AC

9 W JAKI SPOSÓB JEST USTALANY WIEK POJAZDU? Wiek auta, na potrzeby zawarcia umowy, jest ustalany w oparciu o rok produkcji danego egzemplarza a nie o jego datę pierwszej rejestracji. CZY WŁAŚCICIELE SAMOCHODÓW STARSZYCH NIŻ 12 LAT MOGĄ KONTYNUOWAĆ UMOWĘ? Tak, o ile ich dotychczasowe przebiegi ubezpieczenia nie wykazały dużej ilości szkód w ciągu roku. W JAKIM WIEKU JEST SAMOCHÓD WYPRODUKOWANY W TYM ROKU? Biorąc pod uwagę, że dysponujemy wyłącznie rokiem produkcji (bez konkretnego dnia lub miesiąca) zgodnie z definicją wiek samochodu wyprodukowanego w danym roku kalendarzowym wynosi 1 rok.

10 CZYM RÓŻNIĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ROZLICZENIA SZKODY? Szkody mogą być likwidowane na jeden z dwóch sposobów: 1 KOSZTORYS polegający na wypłacie Klientowi kwoty odszkodowania ustalonej na podstawie wyceny dokonanej przez pracowników Proama. 2 NAPRAWA polegający na zrefundowaniu przez Proama kosztów naprawy uszkodzonego auta, przy czym może się to odbyć: bezgotówkowo - Proama dokona rozliczenia bezpośrednio z warsztatem, w którym jest naprawiane uszkodzone auto, na podstawie faktur Proama zwróci koszty naprawy Klientowi, który dokonał naprawy we własnym zakresie

11 W JAKI SPOSÓB JEST USTALANA WARTOŚĆ ODSZKODOWANIA? W przypadku kradzieży auta odszkodowanie jest ustalane w wysokości jego wartości w dniu szkody, określonej zgodnie z katalogiem Eurotax lub Infoexpert. Jeżeli pojazd jest w kredycie lub leasingu odszkodowanie jest równe sumie ubezpieczenia. W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się jako różnicę pomiędzy wartością auta w dniu szkody a wartością jego pozostałości. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie ustala się zgodnie z tabelą poniżej. Wartość części ASO wg cen części typu O - oryginalnych części zamiennych producenta pojazdu Komfortowy wg cen części typu Q - oryginalnych części zamiennych tej samej jakości co części producenta pojazdu Tak ustalonych kosztów części nie pomniejsza się o wartość amortyzacji chyba, że klient zdecyduje się na rozliczenie szkody na podstawie kosztorysu. Wartość robocizny wg stawek stosowanych w Autoryzowanych Stacjach Obsług (ASO) wg średnich stawek stosowanych w nieautoryzowanych warsztatach naprawczych

12 WYCENA WARTOŚĆ FAKTUR ODSZKODOWANIE WYCENA WARTOŚĆ FAKTUR ODSZKODOWANIE CZY DO NAPRAWY POJAZDU MOŻNA, NA ŻYCZENIE KLIENTA, WYKORZYSTAĆ CZĘŚCI ZAMIENNE INNEGO RODZAJU NIŻ WYNIKAJĄCY Z WARIANTU UBEZPIECZENIA? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA ZE SZKODĄ CAŁKOWITĄ? O szkodzie całkowitej mówimy gdy ustalona wartość odszkodowania przekracza 70% wartości auta. Rodzaj opisanych części zamienny ma zastosowanie do wyceny wartości szkody. Faktyczna naprawa może się odbyć przy wykorzystaniu materiałów innych, niż te które zostały wykorzystane w czasie wyceny. W takich sytuacjach ma zastosowanie pkt 8 w 16 OWU, który mówi, że: Jeżeli wartość przedstawionych faktur przekracza wysokość odszkodowania ustalonego na podstawie wyceny naprawy, odszkodowanie należy się w wysokości wynikającej z tych dokumentów ale nie więcej niż do kwoty wynikającej z wyceny powiększonej o 30%. +30% +30% ZA CO JESZCZE ZAPŁACIMY? W ramach ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty odwiezienia auta do wskazanego przez Klienta miejsca jak tylko zakończą się powypadkowe prace naprawcze w warsztacie. Ponadto, jeżeli samochód będzie po wypadku wymagał przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych zostaną one sfinansowane przez Proama.

13 KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ OCHRONA W AC? ochrona rozpoczyna się z dniem następnym po opłaceniu składki, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po pozytywnym wyniku inspekcji (w niektórych przypadkach ochrona może się rozpocząć od konkretnej godziny w dniu obecnym), wynik inspekcji uważa się za pozytywny, jeżeli Klient nie został poinformowany o jej wyniku negatywnym w ciągu 72 godzin od zakończenia inspekcji, dodatkowo w przypadku ryzyka kradzieży, pojazd musi być zabezpieczony zgodnie z jego konstrukcją oraz przy użyciu prawidłowo działających urządzeń antykradzieżowych. W przypadku aut o wartości niższej niż zł jego właściciel powinien zadbać o to aby sprawne było przynajmniej jedno urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, a w przypadku aut, których wartość przekracza zł takie zabezpieczenia (różnego rodzaju) powinny być przynajmniej dwa. JAKIE URZĄDZENIA SĄ HONOROWANE PRZEZ PROAMA? autoalarm i immobiliser, mechaniczna blokada skrzyni biegów, system pozycjonowania pojazdu (np. GPS) wraz z aktualną umową abonencką, inne zaakceptowane urządzenia mające atest Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMot)

14 Wydłużone wieki to nie jedyne zmiany w zakresie 14 Casco ASO Komfortowy Optymalny Wiek pojazdu do 7 lat 7-12 lat 8-11 lat Likwidacja szkody Faktura Kosztorys Stawki i części ASO /części O poza ASO / części Q poza ASO/ części P Brak amortyzacji Faktura n/d Kosztorys Brak redukcji sumy Bez kredytu Kredyt/leasing Stała suma ubezpieczenia Usługi dodatkowe Bez kredytu Kredyt/leasing Badanie techniczne Door-to-door Parkowanie (500 zł)

15 CO TO SĄ FRANSZYZY? Franszyzy są instrumentem mającym na celu: ograniczenie częstych, małych szkód, skłonienie ubezpieczonego do dbałości o pojazd. Poprzez spełnienie swojego zadania franszyzy pozwalają na częściowe obniżenie ceny ubezpieczenia a co za tym idzie poprawę konkurencyjności oferty. W autocasco stosujemy dwa rodzaje franszyzy: franszyzę integralną, franszyzę redukcyjną (udział w szkodzie). franszyza integralna kwota do której Klient ponosi całkowite skutki wypadku, a powyżej której pełną odpowiedzialność za szkodę ponosi Proama 500 zł Franszyza integralna Szkodę pokrywa Klient Odszkodowanie Szkodę pokrywa Proama CZY WARTO PODWYŻSZAĆ FRANSZYZĘ REDUKCYJNĄ BY OBNIŻYĆ CENĘ POLISY? Podwyższenie franszyzy wiąże się z optymalizacją kosztów polisy AC. Warto je rozważyć jeżeli Klient nie jest w stanie ponieść jej pełnego kosztu. Klienci, którzy decydują się na udział w szkodzie mogą liczyć na zniżki składki, jednak w przypadku szkody będą musieli częściowo sfinansować naprawę pojazdu z własnej kieszeni. franszyza redukcyjna kwota potrącana z odszkodowania niezależnie od jego wysokości 0 zł, 500 zł, zł lub zł do wyboru przez Klienta Franszyza redukcyjna Szkodę pokrywa Klient Odszkodowanie Udział własny Część szkody pokrywana przez Proama Część szkody pokrywana przez Klienta

16 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA FRANSZYZ Przykład 1 Przykład zł Wysokość franszyzy integralnej 500 zł Wysokość franszyzy redukcyjnej zł Wysokość szkody zł Wysokość odszkodowania (wartość szkody była wyższa niż franszyza integralna) Przykład zł Wysokość szkody 0 zł Wysokość odszkodowania (wartość szkody nie przekracza franszyzy redukcyjnej) Przykład zł Wysokość franszyzy integralnej 500 zł Wysokość franszyzy integralnej 300 zł Wysokość szkody 0 zł Wysokość odszkodowania (wartość szkody nie przekracza franszyzy integralnej) Przykład zł 600 zł 100 zł Wysokość franszyzy redukcyjnej Wysokość szkody Wysokość odszkodowania 500 zł zł zł Wysokość franszyzy redukcyjnej Wysokość szkody Wysokość odszkodowania Wartość szkody przekracza wartość franszyzy integralnej. Odszkodowanie zostanie wypłacone ale także pomniejszone o franszyzę redukcyjną.

17 Zmiany w ProAgent

18 Szybsza obsługa pytań o cel użytkowania i długości pobytu za granicą 18

19 Liczba zabezpieczeń 19 Dwa zabezpieczenia wymagane dla aut od zł

20 Liczba oryginalnych kluczyków 20

21 Rok uzyskania prawa jazdy 21

22 Liczba szkód 22

23 Assistance 23

24 CZYM JEST ASSISTANCE? 24 Ubezpieczenie assistance (ASS) zapewnia kierowcy i pasażerom ochronę w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej, informacyjnej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z: wypadkiem drogowym, awarią samochodu, utratą auta, chorobą kierowcy albo pasażera, innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. W ubezpieczeniu assistance nie ma określonej jako takiej sumy ubezpieczenia. Najczęściej podane są tylko górne granice odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia losowe. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, więc to posiadacz pojazdu samodzielnie decyduje o zawarciu takiej umowy. KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE ASS? Każdemu, kto kupuje ubezpieczenie OC i chce zagwarantować sobie pomoc w razie problemów w czasie podróży. Zakres oferowanej pomocy zależy od tego, czy zdecyduje się na jeden z wariantów rozszerzonych Midi Assistance lub Super Assistance, czy też pozostanie przy Assistance Wypadkowym, który otrzymuje wraz z ubezpieczeniem OC.

25 Assistance w Proama polega na zorganizowaniu i/lub pokryciu kosztów usług pomocowych dla kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego auta w razie: wypadku, awarii, kradzieży, Jaki jest przedmiot ubezpieczenia? innych zdarzeń losowych. 25 Assistance Wypadkowy działa wyłącznie gdy dojdzie do wypadku lub klient będzie miał potrzebę skorzystania z serwisu informacyjnego. Usługi są świadczone tylko dla kierowcy. Midi Assistance i Super Assistance mogą działać również w przypadku awarii, kradzieży oraz innych zdarzeń (jak np. odzyskanie auta po kradzieży). Usługi są świadczone dla kierowcy oraz pasażerów auta.

26 CO UBEZPIECZAMY? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji w RP oraz posiadające ważne badania techniczne 26 Midi Assistance jest oferowane dla pojazdów w wieku przekraczającym 8 lat (bez górnej granicy) a w przypadku Super Assistance wiek auta nie może przekroczyć 10 lat w dniu zawarcia umowy.

27 W jakich krajach działa ASS? 27 Zakres terytorialny jest uzależniony od rodzaju usługi oraz nabytego wariantu assistance. W przypadku: Assistance Wypadkowego i Midi Assistance usługi są świadczone wyłącznie na terenie Polski, Super Assistance większość usług może być zrealizowana zarówno w Polsce jak i pozostałych państwach europejskich. Lista Państw europejskich znajduje się w OWU w części Definicje CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ AUTO ZAREJESTROWANE ZA GRANICĄ? Nie, ponieważ w ramach umowy ASS ubezpieczamy wyłącznie pojazdy zarejestrowane lub podlegające rejestracji w Polsce.

28 CZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z KIEROWCY ZASTĘPCZEGO GDY HOSPITALIZACJA KIERUJĄCEGO NIE JEST KONIECZNA? Niestety, w takiej sytuacji kierowca zastępczy się nie należy. Hospitalizacja jest warunkiem koniecznym aby otrzymać świadczenie. CZY LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z ASSISTANCE WYPADKOWEGO I MIDI/SUPER ASSISTANCE SIĘ SUMUJĄ? Nie. Midi Assistance jak i Super Assistance są rozszerzeniem Assistance Wypadkowego przez co w przypadku usług, które występują w obu wariantach warunki Midi Assistance lub Super Assistance zastępuję swoje odpowiedniki w Assistance Wypadkowym. 28 CZY OCHRONA ASSISTANCE OBEJMUJE TYLKO AUTO CZY I CIĄGNIONĄ PRZYCZEPĘ? Świadczenia w ramach assistance obejmuje tylko ubezpieczony samochód. Przyczepa nie podlega ochronie w ramach tego produktu.

29 29 Midi Assistance jest produktem skomponowanym dla Klientów posiadających starsze pojazdy oraz tych, którzy ze względów finansowych nie decydują się na zakup droższego Super Assistance Silne strony produktu Szeroki zakres usług: Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 59 zł Brak franszyzy kilometrowej Brak górnej granicy wieku auta Pomoc w przypadku: Wypadku Kradzieży Innych zdarzeń Holowanie z miejsca wypadku do 200 km Samochód zastępczy do 3 dni Przejazdy taksówką Naprawa na miejscu zdarzenia Odwiezienie pojazdu po naprawie Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Kierowca zastępczy Usługi informacyjne

30 Midi Assistance Wypadkowy Zestawienie usług Midi Assistance Zdarzenie Rodzaj usługi Wypadek Awaria Kradzież Inne Limit odpowiedzialności Uwagi Naprawa na miejscu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów materiałów Holowanie 100 km max. 2 razy Holowanie innego pojazdu - w przypadku gdy Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku Pomoc informacyjna Serwis informacyjny - Pomoc serwisowa 400 zł anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów Naprawa na miejscu Holowanie 200 km max. 2 razy; anuluje Ass. Wypadkowy; Parkowanie 200 zł Złomowanie 200 zł Odwiezienie po naprawie 300 zł Dostawa paliwa - max. 2 razy; bez kosztów paliwa Pomoc w razie wlania niewłaściwego paliwa Otwarcie pojazdu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów paliwa 200 zł max. 2 razy; Zakwaterowanie Pomoc w podróży 150 zł limit na dobę/osobę; max. 3 doby; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Pojazd zastępczy - max. 2 razy; max. klasa C; max 3 dni Przewóz taksówką zł/dobę; max. 2 razy; max. 3dni 150 zł Odbiór pojazdu Powrót do domu lub kontynuacja podróży Wizyta osoby bliskiej Kierowca zastępczy 150 zł limit na osobę Hotel: 150 zł Podróż: zł hotel limit/dobę/osobę; max. 3 doby 300 zł w przypadku hospitalizacji > 3 dni lub śmierci kierowcy; max. 2 dni Opieka nad dziećmi 500 zł max. 3 dni, limit na wszystkie zdarzenia

31 31 Wszyscy użytkownicy pojazdów zasługują na poczucie bezpieczeństwa w każdej nieprzewidzianej sytuacji, dlatego Super Assistance zapewnia jak najszerszy zakres dostępnych usług Silne strony produktu Usługi informacyjne Samochód zastępczy do 7 dni Przejazdy taksówką Naprawa na miejscu zdarzenia Odwiezienie pojazdu po naprawie Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Kierowca zastępczy Transport medyczny Hospitalizacja Szeroki zakres usług: Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 169 zł Długi limit pojazdu zastępczego Brak franszyzy kilometrowej Holowanie bez limitu na terenie RP Pomoc w przypadku: Wypadku Awarii Kradzieży Innych zdarzeń

32 Super Assistance Wypadkowy Zestawienie usług Super Assistance Rodzaj usługi Zdarzenie Wypadek Awaria Kradzież Inne Limit odpowiedzialności Uwagi Naprawa na miejscu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów materiałów Holowanie 100 km max. 2 razy Holowanie innego pojazdu - w przypadku gdy Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku Pomoc informacyjna Serwis informacyjny - Infolinia medyczna - Tłumacz 500 zł tylko EU; max. 2 razy; Pomoc serwisowa Naprawa na miejscu 400 zł max. 2 naprawy wskutek awarii, w tym przebicia koła i rozładowanie akumulatora; anuluje Ass. 300 euro Wypadkowy; bez kosztów materiałów Holowanie Parkowanie Złomowanie Brak limitu 500 km 200 zł 100 euro 200 zł 100 euro max. 2 razy; anuluje Ass. Wypadkowy; Dostawa części 100 euro tylko EU; max. 3 razy; bez kosztów materiałów Odwiezienie po naprawie 300 zł tylko RP Dostawa paliwa - max. 2 razy; bez kosztów paliwa Pomoc w razie wlania niewłaściwego paliwa Otwarcie pojazdu Zakwaterowanie 300 zł 150 euro 200 zł 150 euro 150 zł 80 euro Pomoc w podróży max. 2 razy; bez kosztów paliwa max. 2 razy; limit na dobę/osobę; max. 3 doby; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Pojazd zastępczy - max. 2 razy; max. klasa C; max. 7 dni / RP oraz Europa Przewóz taksówką 100 zł/dobę; tylko RP; max. 2 razy; max. 7 dni 150 zł Odbiór pojazdu 300 zł pociąg zł samolot Powrót do domu lub kontynuacja podróży 150 zł 300 zł limit na osobę Transport do placówki medycznej 500 euro tylko EU Hospitalizacja euro tylko EU; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Dostawa leków 100 euro tylko EU; bez kosztów leków Wizyta osoby bliskiej Hotel: 150 zł 80 euro Podróż: zł hotel limit/dobę/osobę; max. 3 doby Kierowca zastępczy 300 zł 200 euro Transport zwłok zł w razie śmierci poza RP Opieka nad dziećmi 500 zł max. 3 dni, limit na wszystkie zdarzenia w przypadku hospitalizacji > 3 dni lub śmierci kierowcy; max. 3 dni w EU i 2 dni w RP

33 W JAKI SPOSÓB KLIENT MOŻE ZREALIZOWAĆ USŁUGI ASSISTANCE?? Obecnie jedynym sposobem na otrzymanie świadczenia w ramach assistance jest kontakt z infolinią pod numerem telefonu: a następnie wybierając 1 zgłoszenie szkody lub pomoc na miejscu zdarzenia i ponownie 1 assistance.

34 Nowy produkt mieszkaniowy Warszawa,

35 KOGO UBEZPIECZAMY 35 Preferowany profil Klienta, dla którego Proama ma najatrakcyjniejsze ceny to: rodziny z dziećmi, bez szkód mieszkaniowych, pary bezdzietne, bez szkód mieszkaniowych. Klienci, dla których ceny ubezpieczeń mogą być mniej atrakcyjne to: osoby z kilkoma odnotowanymi szkodami, osoby mieszkające w drewnianych domach.

36 CO UBEZPIECZAMY 36 DOM Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Obiekty przydomowe - czyli łącznie: Garaż Budynki niemieszkalne Obiekty małej architektury Ogrodzenia UBEZPIECZENIA DODATKOWE MIESZKANIE Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Garaż UBEZPIECZENIA DODATKOWE DOM LUB MIESZKANIE W BUDOWIE

37 W BUDOWIE DOM LUB MIESZKANIE JAK UBEZPIECZAMY Wybór na początku kwotacji 37 PAKIETY ELASTYCZNE PROAMA DOM PROAMA DOM ALL RISK PAKIETY EKSPRESOWE 125 PLN 150 PLN 200 PLN PROAMA DOM 10% ZNIŻKA W OC KOMUNIKACYJNYM BUDYNKI W BUDOWIE MIESZKANIE DOM

38 PAKIETY ELASTYCZNE 38

39 ZAKRES OCHRONY Pakiety elastyczne Budynki w budowie 39 Lokal/ Dom/ Piwnica Obiekty przydomowe/garaż Elementy stałe/ Ruchomości domowe Lokal/ Dom w budowie/ Materiały budowlane FLExA * Implozja Dym i sadza Huragan Grad Lawina Zalanie Śnieg i lód Zapadanie się ziemi Osuwanie się ziemi Trzęsienie ziemi Uderzenie pojazdu Huk ponaddźwiękowy Upadek drzew i masztów Przepięcie Dewastacja** Kradzież z włamaniem *** Rabunek *** * pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego ** ryzyko, które może być wyłączone z zakresu ochrony *** ryzyka, które mogą być wyłączone łącznie z zakresu ochrony ruchomości domowych lub piwnicy Istnieje możliwość włączenia ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych

40 RÓŻNICE PROAMA DOM VS. PROAMA DOM ALL RISK 40 Przedmiot ubezpieczenia PROAMA DOM Lokal, dom Obiekty przydomowe dla domów i garaż dla lokali PROAMA DOM ALL RISK Lokal, dom mieszkalny Obiekty przydomowe dla domów i garaż dla lokali Stałe elementy Ruchomości domowe Piwnica OC w życiu prywatnym Stłuczenie przed. szklanych Zakwaterowanie zastępcze Pomoc finansowa Jedna wspólna SU z murami (brak podlimitu) Przy rezygnacji z murów SU deklarowana przez Ubezpieczającego (max zł) SU zarówno dla ryzyk nazwanych i kradzieży z włamaniem oraz rabunku deklarowana osobno przez Ubezpieczającego (max zł) Wyceny : rzeczywista/ odtworzeniowa(nowa) Dla lokali SU dla ryzyk nazwanych zł, SU dla kradzieży deklarowana przez Ubezpieczającego Odp. cywilna deliktowa za szkody wyrządzone os. trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości i wykonywaniem czynności życia codziennego oraz szkody zalaniowe na zasadzie ryzyka (max zł) Możliwość rozszerzenia ochrony Wybór SU- 1000/1500/2500 zł 30 dni max zł Pomoc finansowa w 24 h do zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby SU zarówno dla zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, rabunku oraz deklarowana osobno przez Ubezpieczającego (max zł) Sposób wyceny : odtworzeniowa(nowa) Dla lokali SU dla zd. los zł, SU dla kradzieży deklarowana przez Ubezpieczającego W zakresie W ramach SU danej kategorii mienia 90 dni max zł KONCEPCJA PRODUKTU OPARTA JEST NA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEJ KALKULACJI I WYBORU 2 WARIANTÓW PRODUKTU (PROAMA DOM I PROAMA DOM ALL RISK)

41 RÓŻNICE LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI RYZYKO/KATEGORIA MIENIA Proama Dom Proama Dom All Risk Przepięcie 100% SU 100% SU Dewastacja 100% SU 100% SU Graffiti zł zł Kradzież z włamaniem lub rabunek z garażu lub obiektów przydomowych Kradzież zwykła elementów zewnętrznych lub części ogrodzenia Działanie zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób bliskich zł zł zł zł Sprzęt elektroniczny 70% SU 100% SU Biżuteria Proama Dom vs. Proama Dom All Risk 20% SU (max zł) 40% SU (max zł) Gotówka 5% SU (max. 500 zł) 10% SU (max zł) Ruchomości użyczone, wypożyczone 20% SU 100% SU Sprzęt sportowy 100% SU 100% SU Niezgłoszone ruchomości o jednostkowej wartości pow PLN zł per ruchomość 100% SU ruchomości 41

42 ZAKWATE- ROWANIE SZKODA KOSZTY DODATKOWE PROAMA DOM VS. PROAMA DOM ALL RISK 42 Koszty działań podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia w granicach SU Koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie do 10% wysokości odszkodowania Koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń do PLN w Proama Dom i do zł w Proama Dom All Risk Koszty poszukiwania przyczyn szkody do PLN w Proama Dom i do zł w Proama Dom All Risk Pomoc finansowa do zł w 24 h na zakup artykułów pierwszej potrzeby w razie szkody Zakwaterowanie zastępcze przysługuje na czas przywrócenia nieruchomości do stanu umożliwiającego zamieszkanie, gdy czas ten przekracza 2 dni Limit w Proama Dom maksymalnie przez 30 dni (do zł) Limit w Proama Dom All Risk maksymalnie przez 90 dni (do zł)

43 Suma ubezpieczenia PROAMA DOM Sposób ustalania sum ubezpieczenia 43 Dom mieszkalny (nie starsze niż 50 lat) Dom mieszkalny (starsze niż 50 lat) Wartość odtworzeniowa (nowa) Garaż/obiekty przydomowe/piwnica (nie starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe (wg. wyboru Klienta) Garaż/obiekty przydomowe/piwnica (starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe (wg. wyboru Klienta) Wartość rzeczywista Elementy stałe (nie starsze niż 15 lat) Elementy stałe (starsze niż 15 lat) Wartość mienia na dzień zawarcia umowy powiększona o przewidywane koszty robót budowlanych zaplanowanych w okresie ubezpieczenia Lokal mieszkalny/ dom mieszkalny w budowie Lokal mieszkalny Wartość rynkowa SU redukcyjna z możliwością doubezpieczenia po szkodzie

44 PROAMA DOM ALL RISK Sposób ustalania sum ubezpieczenia 44 Dom mieszkalny Dom mieszkalny Wartość odtworzeniowa (nowa) (nie starsze niż 50 lat) Garaż/ Obiekty przydomowe/piwnica (nie starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe Suma ubezpieczenia (starsze niż 50 lat) Garaż/ Obiekty przydomowe/piwnica (starsze niż 25 lat) Wartość rzeczywista Elementy stałe Lokal mieszkalny Wartość rynkowa SU redukcyjna z możliwością doubezpieczenia po szkodzie

45 PAKIETY EKSPRESOWE 45

46 PAKIETY EKSPRESOWE Stały zakres ochrony mienia i cena we wszystkich pakietach 125, 150, 200 zł 46 Ruchomości domowe (m.in.: sprzęt AGD i RTV, meble, biżuteria) Elementy stałe OC w życiu prywatnym (pokrywa m.in.: szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości, przez posiadane dzieci i zwierzęta, szkody na skutek amatorskiego uprawiania sportów np. jazdy na rowerze czy nartach) Ubezpieczenie piwnicy Zakwaterowanie zastępcze w razie szkody Pomoc finansowa w 24h Ryzyko przepięcia Ochrona przed ryzykami nazwanymi (m.in.: pożar, zalanie, huragan, uderzenie pioruna)

47 KORZYŚCI 47

48 KORZYŚCI DLA KLIENTA 48 W standardzie Proama Dom: OC w życiu prywatnym, Przepięcie Dewastacja W zakresie ubezpieczenia Proama Dom All Risk z ochroną dla: indywidualnych źródeł ciepła kradzieży zwykłej ryzyka katastrofy budowlanej działania zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób bliskich stłuczenia przedmiotów szklanych W razie szkody Proama zapewnia: 30/90-dniowe zakwaterowanie zastępcze pomoc finansową w 24 h (do zł) pokrycie kosztów akcji ratowniczej pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody Wypłata odszkodowania równa pełnej wartości utraconych ruchomości, bez względu na ich wiek i stopień zużycia Szeroki zakres OC w życiu prywatnym. W tym: szkody zalaniowe niezależnie od winy Ubezpieczonego szkody spowodowane przez zwierzęta szkody spowodowane wskutek używania roweru lub amatorskiego uprawiania sportów (także narciarstwo) Unikalne ubezpieczenia dodatkowe Wsparcie Dziecka oraz Assistance Rowerowe

49 KORZYŚCI DLA KLIENTA 10% zniżki na OC/AC 49 10% zniżka w OC komunikacyjnym przyznawana jest jeśli składka roczna za ubezpieczenie mieszkaniowe wyniesie przynajmniej 150 zł. 10% zniżka w AC przyznawana jest jeśli łączna składka roczna za ubezpieczenie mieszkaniowe wyniesie przynajmniej 250 zł. Zniżka może zostać naliczona dla kilku pojazdów.

50 KORZYŚCI DLA AGENTA 50 Możliwość jednoczesnej kalkulacji i wyboru 2- óch wariantów produktu (Proama Dom i Proama Dom All Risk) Pełna elastyczność kształtowania oferty intuicyjny system ProAgent Prosty system prowizyjny wyższa prowizja dla polis 3-letnich System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko brak zasady proporcji Wybór typu pakietu na początku kalkulacji Pakiety ekspresowe ze znaną z góry ceną brak pytań kwotacyjnych:

51 UBEZPIECZENIA DODATKOWE 51 OC w życiu prywatnym NNW Domowe Wsparcie Dziecka Pomoc Prawna Assistance Rowerowe Na Wypadek Powodzi Assistance Domowe

52 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 52

53 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 53 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa: Ubezpieczonego, na którego rachunek została zawarta umowa Ubezpieczenia Mieszkaniowego, osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, zatrudnionej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej przez Ubezpieczonego, opiekunki do dziecka lub pomocy domowej podczas wykonywania zleconych obowiązków, za szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium RP: w związku z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości, w związku związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta, powstałe wskutek używania roweru lub amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo). W przypadku tytułu prawnego umowa najmu w zakresie również OC najemcy czyli odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w tym umowy najmu lub użyczenia, wyrządzone właścicielowi tego mienia.

54 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 54 Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe niezależnie od winy Ubezpieczonego w następstwie zalania domu lub lokalu wskutek: wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej na skutek awarii instalacji lub nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów, pęknięcia, oderwania się lub odłączenia się przewodu doprowadzającego albo odprowadzającego wodę do albo z armatury sanitarnej oraz urządzeń domowych, samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), awarii sprzętów AGD, nieumyślnego uszkodzenia lub rozbicia akwarium.

55 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 55 SUMA GWARANCYJNA Klient elastycznie wybiera sumę gwarancyjną (maksymalna wartość zł) FRANSZYZY Integralna: 50 zł ZWROT KOSZTÓW DODATKOWYCH W GRANICACH SUMY GWARANCYJNEJ Koszty działań podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców (wyjaśnienie okoliczności powstania szkody), Koszty udziału Ubezpieczonego w procesie cywilnym jako strony pozwanej.

56 WSPARCIE DZIECKA 56

57 Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową? Ubezpieczony oraz jego małżonek lub partner. WSPARCIE DZIECKA 57 Wsparcie Dziecka to innowacyjny produkt, który ma za zadanie zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utracą jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe na całym świecie. Atuty ubezpieczenia Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom w postaci renty przez okres 10 lat od uzyskania do niej prawa: zł miesięcznie do podziału na wszystkie uprawnione dzieci, w przypadku śmierci jednego z rodziców, zł miesięcznie do podziału na wszystkie uprawnione dzieci, w przypadku śmierci obojga rodziców. Składka nie jest uzależniona od liczby ubezpieczonych rodziców.

58 CZYM JEST UBEZPIECZENIE WSPARCIE DZIECKA? 58 Wsparcie Dziecka jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub dwoje rodziców. Odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty. Nieszczęśliwy wypadek: rozumiemy, jako każde nagłe zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną Zakres terytorialny: cały świat

59 CO JEST OBJĘTE OCHRONĄ? Wsparcie Dziecka obejmuje swoim zakresem śmierć Ubezpieczonego w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku. KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ? Ubezpieczony, na którego jest wystawiona polisa mieszkaniowa. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Ubezpieczony Współmałżonek / Partner Uprawnieni - dzieci Przykłady: 59 śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, w którym Ubezpieczony był kierującym, pasażerem czy też przechodniem, śmierć wskutek utonięcia na wakacjach, śmierć podczas rekreacyjnego uprawiania sportu (np. jazda na nartach), śmierć w wyniku pożaru, bądź zawalenia się domu, w którym przebywał Ubezpieczony, śmierć wskutek użądlenia przez owady lub w wyniku

60 ASSISTANCE ROWEROWE 60

61 ASSISTANCE ROWEROWE Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Składa się z: 61 pomocy technicznej w przypadku awarii (transport roweru do 50 km) i uszkodzenia roweru (m. in. transport do 50 km i naprawa roweru), pomocy medycznej przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego, (m. in. rehabilitacja, wizyta lekarza, transport medyczny, dentysta) w dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama pozwala stworzyć pełen pakiet dla rowerzystów (ubezpieczenie roweru jako ruchomości domowej od ognia i innych zdarzeń ub., kradzieży z włamaniem + OC w życiu prywatnym + NNW + assistance rowerowe)

62 CZYM JEST ASSISTANCE ROWEROWE? Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Assistance Rowerowe składa się z: pomocy technicznej w przypadku awarii i uszkodzenia roweru, pomocy medycznej w przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. AWARIA ROWERU 62 Nagłe i nieprzewidziane nieprawidłowe działanie elementu mechanicznego roweru powodujące brak możliwości użytkowania, przy czym za awarię roweru uznaje się również awarię ogumienia. USZKODZENIE ROWERU W ubezpieczeniu assistance nie ma określonej jako takiej sumy ubezpieczenia. Najczęściej podane są tylko górne granice odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia losowe (szczegóły na kolejnym slajdzie). Mechaniczne uszkodzenie roweru powstałe w wyniku zderzenia z innymi pojazdami lub osobami, powodujące brak możliwości jego użytkowania.

63 USŁUGI W RAMACH ASSISTANCE ROWEROWEGO 63 ZDARZENIE Usługa assistance Limit odpowiedzialności Awaria roweru Transport roweru 2 usługi / 50 km od miejsca zdarzenia Uszkodzenie roweru Nieszczęśliwy wypadek rowerowy Ubezpieczonego Na życzenie Ubezpieczonego Transport roweru Zwrot kosztów naprawy roweru Zwrot kosztów roweru zastępczego Rehabilitacja Wizyta pielęgniarki Wizyta lekarza Dentysta Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego Transport medyczny Psycholog Infolinia medyczna Infolinia rowerowa 2 usługi / 50 km od miejsca zdarzenia Wartość rzeczywista roweru, nie więcej niż zł 7 dni, nie więcej niż 500 zł zł zł Bez limitu

64 ASSISTANCE DOMOWE 64

65 ASSISTANCE DOMOWE 65 Assistance Domowe jest kompleksowym programem usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości. Assistance Domowe składa się z: home assistance, pomocy organizacyjnej w razie szkody, pomocy medycznej, serwisu informatycznego, usług concierge, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię.

66 USŁUGI W RAMACH ASSISTANCE DOMOWEGO ZDARZENIE Usługa assistance Limit odpowiedzialności Awaria sprzętu AGD/RTV/PC Interwencja specjalisty 600 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi Uszkodzenie lub zatrzaśniecie drzwi, kradzież kluczy Szkoda w ubezpieczeniu mieszkaniowym (zalanie, pożar, huragan, przepięcie, dewastacja, kradzież z włamaniem, itp.) Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego na terenie RP Hospitalizacja Ubezpieczonego Problemy ze sprzętem komputerowym Utrata dostępu do danych na twardym dysku sprzętu PC Na życzenie Ubezpieczonego Interwencja ślusarza Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, stolarz, itp.) Opiekun Klienta w razie szkody Dozór miejsca ubezpieczenia Transport do lokalu zastępczego Przechowanie ocalałego mienia Transport ocalałego mienia Wizyta lekarza Wizyta pielęgniarki Dostawa leków Pomoc rehabilitanta Opieka nad dziećmi lub os. niepełnosprawnymi Opieka nad zwierzętami Telefoniczna konsultacja informatyczna Odzyskiwanie danych Infolinia medyczna, remontowa, informacyjna Concierge 300 zł per zdarzenia, maksymalnie 1 usługa 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 700 zł 3 doby / zł 300 zł zł 500 zł 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 1 usługa 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 200 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi zł 3 dni/ 150 zł per dzień, maksymalnie 2 usługi 3 dni/ 150 zł per dzień, maksymalnie 2 usługi 2 usługi 400 zł Bez limitu Bez limitu 66

67 NNW 67

68 NNW 68 NNW obejmuje ochroną życie i zdrowie wskazanego w umowie Ubezpieczonego. Może też obejmować życie i zdrowie wskazanych imiennie w umowie ubezpieczenia osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i zamieszkujących razem z nim w ubezpieczonym domu lub lokalu. Ochroną objęte są wypadki zaistniałe w Polsce oraz na terenie pozostałych państw europejskich. W przypadku utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonych Proama zapewnia: finansowe wsparcie dla poszkodowanego lub jego rodziny, wysoką sumę ubezpieczenia zł na każdą osobę.

69 NA WYPADEK POWODZI 69

70 NA WYPADEK POWODZI 70 W ramach ubezpieczenia Na Wypadek Powodzi Proama umożliwia objęcie dodatkową ochroną ubezpieczone mienie na wypadek szkód wyrządzonych przez powódź. Kto może zostać ubezpieczony? Ubezpieczony, wskazany w umowie, posiadający mienie chronione w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Jaki jest zakres ochrony? Ochroną objęte jest mienie wskazane w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Jaka jest suma ubezpieczenia? 100% sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną w ubezpieczeniu mieszkaniowym.

71

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie produktowe

Szkolenie produktowe Szkolenie produktowe Autocasco 2 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt mieszkaniowy. Wrocław, 25.09.2015

Nowy produkt mieszkaniowy. Wrocław, 25.09.2015 Nowy produkt mieszkaniowy Wrocław, 25.09.2015 CO UBEZPIECZAMY 2 DOM Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Obiekty przydomowe - czyli łącznie: Garaż Budynki

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt mieszkaniowy. Warszawa, 01.06.2015

Nowy produkt mieszkaniowy. Warszawa, 01.06.2015 Nowy produkt mieszkaniowy Warszawa, 01.06.2015 KOGO UBEZPIECZAMY 2 Preferowany profil Klienta, dla którego Proama ma najatrakcyjniejsze ceny to: rodziny z dziećmi, bez szkód mieszkaniowych, pary bezdzietne,

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie produktowe

Szkolenie produktowe Szkolenie produktowe Autocasco 2 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE Auto Casco GRUPA DOCELOWA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia: 1. Osobowe i ciężarowe do 3,5 tony o zamkniętej części

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 20/2018/N/Płock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. Adres siedziby: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 237/2017/N/Lubawka SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce Adres siedziby: ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 OPIS PRODUKTU Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy zderzeniem z innym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Pakiet Auto zmieniony NA PLUS

Pakiet Auto zmieniony NA PLUS Pakiet Auto zmieniony NA PLUS Pakiet Auto zmieniony NA PLUS Warianty ubezpieczenia w Pakiecie Auto po modyfikacji Bony na badanie techniczne i nie tylko Assistance dla 13 latków NNW z wyższą sumą i niższą

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE LINK4mama i dziecko

UBEZPIECZENIE LINK4mama i dziecko UBEZPIECZENIE LINK4mama i dziecko OPIS PRODUKTU- CO ZAWIERA PRODUKT MAMY Ubezpieczenie NNW Pakiet medyczny Assistance Zdrowie Pakiet Assistance Szybka Pomoc dla mamy OC w życiu prywatnym Pomoc prawna Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowość, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne. Gdańsk, dnia 28.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się zapytaniem ofertowym na ubezpieczenia komunikacyjne. I. Przedmiot zapytania ofertowego. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia transportu lądowego

Ubezpieczenia transportu lądowego Ubezpieczenia transportu lądowego Typy ubezpieczeń 1. OC posiadacza pojazdu mechanicznego 2. Autocasco 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków 4. Assistance 5. OC przewoźnika 6. Cargo OC ppm Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZG PKS Załącznik do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Opis Przedmiotu Zamówienia UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

ZG PKS Załącznik do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Opis Przedmiotu Zamówienia UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych: 1) Ochrona ubezpieczeniowa udzielana będzie na podstawie umowy ubezpieczeń komunikacyjnych w zakresie OC-ZK/AC na warunkach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo