S L I P B R O K E R S K I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S L I P B R O K E R S K I"

Transkrypt

1 Szczecin, r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE I KOSZALINIE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA S L I P B R O K E R S K I I. OKRES UBEZPIECZENIA: MIENIA ; FLOTY KOMUNIKACYJNEJ - przez 3 kolejne okresy roczne odpowiednio dla każdego z pojazdów, począwszy od dnia objęcia ubezpieczeniem pierwszego z pojazdów, tj. od dnia r. do dnia zakończenia 3-letniego okresu ubezpieczenia ostatniego z pojazdów, tj r. w podanych zakresach, kwotach i wartościach w odniesieniu do składników majątkowych wyspecyfikowanych poniżej II. UBEZPIECZAJĄCY: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin, ul. L. Solskiego 3 REGON EKD 6522 Adresy prowadzenia działalności: Szczecin, ul. L. Solskiego Koszalin, ul. T. Kościuszki Szczecin, ul. Jagiellońska III. UBEZPIECZONY: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1

2 Szczecin, ul. L. Solskiego 3 REGON EKD 6522 IV. SZKODOWOŚĆ W trakcie trzech cykli ubezpieczeniowych (2006, 2007, 2008, 2009) w mieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wystąpiły szkody (stan na ) Z polis komunikacyjnych wypłacono odszkodowania (stan na dzień ) Rok 2006: AC- 4 szkody, wypłacono odszkodowanie w wysokości ,00 zł Rok 2007: AC 1 szkoda, wypłacono odszkodowanie w wysokości 2.298,00 zł Rok 2008: AC 5 szkód, wypłacono odszkodowanie w wysokości 6.089,00 zł Rok 2009 AC 4 szkody, wypłacono odszkodowania w wysokości ,00 zł OC 2 szkody, wypłacono odszkodowania w wysokości 4.276,00 zł Łącznie wypłacone odszkodowania z polis komunikacyjnych w latach wyniosło ,00 zł, utworzono rezerwę w wysokości 8.000,00 zł dla 4 szkód OC. V. ZAKRES i PRZEDMIOT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ A. Miejsce ubezpieczenia: Szczecin, ul. Ludwika Solskiego 3 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zakres pełny (system ubezpieczenia na sumy stałe) a) Budynek rok budowy ok. 1900, po kapitalnym remoncie wykonanym w roku 2000, konstrukcja ścian sztachulcowa, wraz z budynkiem gospodarczym o wymiarach 12mx6m w którym znajduje się o garaż, transformatorownia, pomieszczenia gospodarcze o łącznej wartości odtworzeniowej ,00 PLN b) Urządzenia i wyposażenie o wartości odtworzeniowej ,00zł c) Niskocenne środki trwałe ,96 zł d) obrazy 3.172,00 zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) a) Środki obrotowe / wyposażenie o wartości odtworzeniowej ,00 PLN 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk a) stacjonarny sprzęt elektroniczny wartość odtworzeniowa ,00zł b) klimatyzatory 6.860,00zł c) komputer przenośny wartość odtworzeniowa ,00 PLN d) sprzęt elektroniczny przenośny ,92 zł 2

3 Udział własny dla sprzętu stacjonarnego i oprogramowania max. 5% wartości szkody, dla sprzętu przenośnego max. 10% wartości szkody, lecz nie więcej niż 15% w przypadku kradzieży z pojazdu. e) ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych: ,00 PLN WFOŚiGW dokonuje codziennej rejestracji danych, dane są przechowywane w bibliotece taśmowej i skrytce bankowej ubezpieczenie dotyczy wszystkich lokalizacji 4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia wariant expres (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) a) szyby s.u ,00 PLN Franszyza integralna max w wysokości 2% sumy ubezpieczenia 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Akty prawne regulujące działalność WFOŚiGW w Szczecinie: Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 230, poz. 1934) Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 264, poz z póżn. zm.) Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz z późn. zm.) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r.; Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880) Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) a) odpowiedzialność cywilna deliktowa - suma gwarancyjna opcjonalnie ,00zł Ochroną ubezpieczeniową winny być objęte wszystkie lokalizacje związane z WFOŚiGW. Wpływy w roku 2008 wyniosły ,00 zł (dotacja budżetowa) Liczba pracowników w Szczecinie: 30 osób, w Koszalinie 12 osób. b) podlimit dla OC związanego z zarobkowym wynajmem pomieszczeń biurowych s.u ,00zł B. Miejsce ubezpieczenia: Szczecin, ul. Jagiellońska 3

4 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych zakres pełny (system ubezpieczenia na sumy stałe) a) Budynek pomieszczenia usytuowane w budynku wielokondygnacyjnym ,00zł b) Urządzenia i wyposażenie o wartości odtworzeniowej 6.550,00 zł c) Niskocenne środki trwałe ,78 zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) a. Środki obrotowe / wyposażenie o wartości odtworzeniowej ,00 PLN 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) a. szyby s.u ,00 PLN Franszyza integralna max w wysokości 2% sumy ubezpieczenia C. Miejsce ubezpieczenia: Koszalin, ul. Tadeusza Kościuszki Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - zakres pełny a) Budynek biurowy o wartości odtworzeniowej ,00 PLN b) Urządzenia i wyposażenie o wartości odtworzeniowej ,73zł c) Niskocenne środki trwałe ,51zł 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) a) wyposażenie o wartości odtworzeniowej PLN 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich uszkodzeń a) stacjonarny sprzęt elektroniczny wartość odtworzeniowa ,11zł b) komputer przenośny wartość odtworzeniowa ,32zł c) sprzęt elektroniczny przenośny - wartość odtworzeniowa ,08zł Udział własny dla sprzętu stacjonarnego i oprogramowania max. 5% wartości szkody, dla sprzętu przenośnego max. 10% wartości szkody, lecz nie więcej niż 15% w przypadku kradzieży z pojazdu. 4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko) a)szyby s.u ,00 PLN Franszyza integralna max w wysokości 2% sumy ubezpieczenia V. ZABEZPIECZENIA Budynek mieszczący się w Szczecinie na ul. L. Solskiego - monitoring prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych HUNTERS Sp. z o.o.,oddział w Szczecinie. Budynek w Koszalinie monitoring przez firmę Szabel Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. 4

5 Uzupełnieniem ochrony ubezpieczeniowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są obligatoryjne klauzule brokerskie przedstawione poniżej w niniejszym slipie brokerskim. UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ I. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC). 2. Ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC). 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (). 4. Assistance krajowe (ASk) 5.Assistance zagraniczne (ASz) II. PRZEDMIOT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ L.p. Nr rej. Marka pojazdu Model, typ Rodzaj pojazdu Poj. silnika Rok produkcji Liczba miejsc Okres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Wartość pojazdu C OPEL VECTRA osobowy , P Ford Mondeo osobowy ASz, , P Ford Mondeo osobowy ASz, ,00 4 SMG 9902 Opel Vectra osobowy , OPEL VECTRA osobowy , OPEL VECTRA osobowy ,00 III. ZABEZPIECZENIA Wszystkie wykazane pojazdy posiadają zabezpieczenia fabryczne. 5

6 IV. UWAGI DODATKOWE 1. Suma gwarancyjna OC zgodnie z ustawą, nie może być niższa niż równowartość w złotych: - w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, - w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 2. Suma ubezpieczenia AC ustalana każdorazowo na podstawie wartości rzeczywistej w oparciu o aktualny przebieg pojazdu i wyposażenie dodatkowe, w systemach rzeczoznawczych użytkowanych przez Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia AC nie ulega konsumpcji po szkodach. 3.Suma ubezpieczenia ,00 zł. 4. ASS krajowe 5. ASS zagraniczne Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia wynikające z umowy ubezpieczenia w okresie jej trwania oraz zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń: 1) organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, w kwocie nie mniejszej niż równowartości 200 euro. 2) organizacja i pokrycie kosztów holowania (transportu) pojazdu wraz z przyczepą do najbliższego garażu, warsztatu naprawczego lub parkingu w kwocie nie mniejszej niż równowartości 200 euro, jeżeli naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia jest niemożliwa 3) organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu maksymalnie przez 2 doby; koszty zakwaterowania nie mniejszej niż równowartości 50 euro za 1 dobę dla każdej osoby, 4) organizacja i pokrycie kosztów holowania (transportu) pojazdu wraz z przyczepą do najbliższego warsztatu naprawczego w RP, w kwocie nie przekraczającej równowartości 200 euro, jeżeli zdarzenie nastąpiło w odległości nie większej niż 150 km od granicy RP, 5) organizacja i pokrycie kosztów powrotu kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania w RP pociągiem I klasy albo samolotem w klasie ekonomicznej 6) organizacja i pokrycie kosztów dojazdu posiadacza pojazdu po odbiór naprawionego za granica pojazdu pociągiem I klasy albo samolotem w klasie ekonomicznej, 7) zapewnienie zmiennika kierowcy w celu powrotu ubezpieczonego pojazdu i pasażerów do RP jeżeli kierowca jest chory, ranny lub poniósł śmierć, 8) organizacja i pokrycie kosztów związanych z kasacją pojazdu w kwocie nie mniejszej niż równowartości 120 euro, 9) organizacja i pokrycie kosztów hospitalizacji oraz kosztów leczenia ambulatoryjnego za granicą maksymalnie do kwoty nie mniejszej niż równowartości euro dla każdej osoby w ubezpieczonym pojeździe; 10) organizacja i pokrycie kosztów przewozu osób rannych z miejsca zdarzenia do szpitala bez limitu kwotowego; 11) organizacja i pokrycie kosztów przewozu osób rannych do miejsca zamieszkania bądź szpitala na terytorium RP; przewóz rannych odbywa się środkiem transportu dostosowanym do ich stanu zdrowia bez limitu kwotowego; 6

7 5. 6. Rozliczenie szkody w wariancie umożliwiającym naprawę w autoryzowanym warsztacie. 7. Poszczególne pojazdy będą przedstawiane do ubezpieczenia wg obowiązujących ich terminów. 8. stawki podane w ofercie obowiązywać będą także w odniesieniu do nowych pojazdów, które mają być zakupione w okresie obowiązywania umowy. Oferty powinny zawierać następujące klauzule brokerskie : KLAUZULE DODATKOWE ZWIĘKSZAJĄCE JAKOŚĆ I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Poniższe obligatoryjne klauzule będą miały zastosowanie pod warunkiem nie zawężania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z OWU w ubezpieczeniu, do którego zostaną włączone. Gdy zgodnie z treścią klauzuli dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu w stosunku do stosownych OWU, zastosowanie będą miały tylko te zapisy w tych klauzulach, które tej odpowiedzialności nie zawężają Zgodnie z załącznikiem CZŁONEK STOWARZYSZENIA POLSKICH BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH Broker Ubezpieczeniowy Zdzisław Obstawski Biuro: Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 141/1, Tel (091) , Fax(091) , tel. kom e.mail: Siedziba: Szczecin, ul. Rubież 4A, tel. Kom e.mail: Zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 194/97 7

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo