Szkolenie produktowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie produktowe"

Transkrypt

1 Szkolenie produktowe

2 Autocasco 2

3 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji w RP oraz posiadające ważne badania techniczne 3 wyposażenie podstawowe i dodatkowe sprzęt i urządzenia będące trwałym wyposażeniem pojazdu oraz sprzęt wymagany zgodnie z przepisami (np. gaśnica) Przewożony ładunek i bagaż nie są objęte ochroną

4 Autocasco Zakres ubezpieczenia 4 1 szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek zdarzeń losowych 2 utrata pojazdu lub jego wyposażenia wskutek kradzieży OWU Autocasco oparte są o tzw. formułę All-Risk co oznacz, że pojazdy ubezpieczone są od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych - wymienionych w treści umowy.

5 Autocasco Zakres terytorialny 5 Rzeczypospolita Polska oraz państwa europejskie Szkody powstałe wskutek kradzieży nie są objęte ochroną na terenie Białorusi i Ukrainy

6 Autocasco Suma ubezpieczenia 6 Suma Ubezpieczenia jest tożsama z ustaloną w dniu zawarcia umowy wartością pojazdu przy czym: jest ustalana na podstawie wartości pojazdu wraz z jego wyposażeniem na dzień zawarcia umowy ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań może ulec zwiększeniu po wypłacie odszkodowania na warunkach określonych w czasie zawarcia umowy (doubezpieczenie po szkodzie)

7 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 7 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11 lat Zakres ochrony All-risk w Polsce i państwach europejskich All-risk w Polsce i państwach europejskich All-risk w Polsce i państwach europejskich Sposób likwidacji szkód Na podstawie faktur Na podstawie wyceny Na postawie faktur Na podstawie wyceny Tylko na podstawie wyceny Akceptowane koszty robocizny Stawki ASO Stawki warsztatów nieautoryzowanych Stawki warsztatów nieautoryzowanych Akceptowane koszty materiałów i części Części ORYGINALNE z logo producenta (O) Części bez logo producenta pojazdu ale o potwierdzonej przez niego jakości (Q) Części, których producent potwierdza jakość części. Że zostały wyprodukowane ze standardami ustalonymi przez producenta (P) Amortyzacja BRAK BRAK w przypadku likwidacji na podstawie faktur TAK Koszty dodatkowego badania technicznego Odwiezienie pojazdu po naprawie w warsztacie TAK TAK TAK Nowość na rynku TAK TAK BRAK

8 Zasady doboru części w wariantach ubezpieczenia AC: 8 Z jak "zamiennik" Część bez logo producenta pojazdu o niepotwierdzonej jakości, inna niż P. Czy wiesz, że? W rozliczeniach szkód Proama nigdy nie stosuje części Z

9 Autocasco Amortyzacja części 9 W przypadku likwidacji na podstawie wyceny w wariantach Casco Optymalny oraz Casco Komfortowy koszty materiałów i części zamienny ustala się z uwzględnieniem procentowego zużycia części zależnego od okresu eksploatacji. Okres eksploatacji pojazdu Amortyzacja do 3 lat (włącznie) 15% od 3 do 5 lat (włącznie) 25% od 5 do 8 lat (włącznie) 35% od 8 do 10 lat (włącznie) 50% powyżej 10 lat 70%

10 WYCENA WARTOŚĆ FAKTUR ODSZKODOWANIE Autocasco 0dszkodowanie oparte o dowody księgowe Jeżeli odszkodowanie ustalone na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów odszkodowanie przekracza o przynajmniej 30% wysokość ewentualnego odszkodowania ustalonego na podstawie wyceny naprawy odszkodowanie należy się w wysokości wynikającej z wyceny powiększonej o 30% %

11 mini CASCO vs AC OPTYMALNY Proama 11

12 Liczba szkód likwidowanych w 10 dni Liczba szkód po oględzinach i z kalkulacją wykonanymi w ciągu 3 dni Sprawny i przejrzysty proces likwidacji szkody zapewnia wysoki poziom satysfakcji klienta 12 Zdarzenie powodujące szkodę Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja szkody Zlecenie dokonania inspekcji pojazdu po szkodzie Inspekcja przez rzeczoznawcę, udostępnienie dokumentacji szkodowej (max 72 godziny od zgłoszenia) 100% 90% 80% 70% 60% Cele Działu Likwidacji Szkód Sporządzenie rozliczenia szkody Ustalenie odpowiedzialności Decyzja: WYPŁATA lub ODMOWA 50% 40% 30% 20% 10% 0%

13 Pakiet korzyści dla Klienta 13 na OC +AC All-risk do 11 lat RP i państwa europejskie 80% szkód z ubezpieczenia AC wypłacamy w ciągu 10 dni Przy bezgotówkowej likwidacji szkody z AC Pokryjemy koszty dodatkowego badania technicznego po szkodzie Odwieziemy samochód pod dom Klienta

14 Autocasco Wymagane zabezpieczenia 14 Warunkiem odpowiedzialności Proama za szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, z wyłączeniem rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, pojazdy o wartości do zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno takie urządzenie, pojazdy powyżej zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej dwa różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające.

15 Autocasco Wymagane zabezpieczenia - rodzaje 15 Za urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą uznajemy: autoalarm, elektroniczna blokada uruchomienia silnika (immobiliser), mechaniczna blokada skrzyni biegów, system pozycjonowania pojazdu (np. GPS) wraz z aktualną umową abonencką z firmą realizującą usługi monitoringu, inne zaakceptowane przez Proama atestowane urządzenie lub system urządzeń służących zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, Aktualną listę honorowanych zabezpieczeń można znaleźć na stronie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji:

16 Franszyzy 16 franszyza integralna kwota do której ubezpieczający ponosi całkowite skutki wypadku ubezpieczeniowego, a powyżej której pełną odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczyciel Wysokość franszyzy: 500 zł Franszyza integralna Odszkodowanie Szkodę pokrywa ubezpieczony Szkodę pokrywa ubezpieczyciel

17 Franszyzy 17 franszyza redukcyjna kwota potrącana z odszkodowania niezależnie od jego wysokości Wysokość franszyzy: 0 zł, 500 zł, zł lub zł (do wyboru przez klienta) Franszyza redukcyjna Odszkodowanie Udział własny Część szkody pokrywana przez ubezpieczyciela Część szkody pokrywana przez ubezpieczonego Szkodę pokrywa ubezpieczony Franszyza redukcyjna jest często mylona z udziałem własnym będącym procentową częścią szkody jaką ubezpieczający pokrywa z własnych środków.

18 Assistance Wypadkowy

19 Assistance Wypadkowy Przedmiot i zakres terytorialny 19 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance świadczonych tylko dla kierowcy. zakres terytorialny tylko teren Rzeczpospolitej Polskiej Świadczenia pomocy w ramach Assistance Wypadkowego spełniane są tylko w razie zajścia wypadku pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia.

20 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 20 Naprawa pojazdu na miejscu wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, o ile będzie to możliwe na miejscu wypadku, Limit: 300 zł na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu z miejsca wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania, jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy na miejscu wypadku, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, Limit: 100 km na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej: zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku.

21 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 21 Naprawa pojazdu na miejscu wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, o ile będzie to możliwe na miejscu wypadku, Limit: 300 zł na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu z miejsca wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania, jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy na miejscu wypadku, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, Limit: 100 km na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej: zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku.

22 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 22 Serwis informacyjny dla kierowców (bez limitu): Informacja o warsztatach naprawczych w razie awarii pojazdu, Informacja o trasie podróży, Informacja o natężeniu ruchu, Informacja o trasie alternatywnej, Informacja o warsztatach lub sklepach motoryzacyjnych, Informacja o stacjach paliw, Informacja o stacjach kontroli pojazdów, sieci firm wynajmujących samochody, Udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących formalności przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej.

23 Assistance MIDI

24 24 Midi Assistance jest produktem skomponowanym dla Klientów posiadających starsze pojazdy oraz tych, którzy ze względów finansowych nie decydują się na zakup droższego Super Assistance Silne strony produktu Szeroki zakres usług: Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Holowanie z miejsca wypadku do 200 km Naprawa na miejscu zdarzenia Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 59 zł Brak franszyzy kilometrowej Brak górnej granicy wieku auta Samochód zastępczy do 3 dni Odwiezienie pojazdu po naprawie Kierowca zastępczy Pomoc w przypadku: Wypadku Kradzieży Innych zdarzeń Przejazdy taksówką Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Usługi informacyjne

25 Zestawienie usług Midi Assistance

26 Assistance SUPER

27 27 zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance dla kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz pasażerów Szeroki zakres usług: Usługi informacyjne Samochód zastępczy do 7 dni Naprawa na miejscu zdarzenia Odwiezienie pojazdu po naprawie Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Kierowca zastępczy Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 169 zł Długi limit pojazdu zastępczego Brak franszyzy kilometrowej Zakres terytorialny: Polska i państwa europejskie Przejazdy taksówką Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Transport medyczny Hospitalizacj a Wiek: pojazdy do 10 lat Holowanie do 400 km Pomoc w przypadku: Wypadku Awarii Kradzieży Innych zdarzeń

28 Zestawienie usług assistance

29

30 NNW Komunikacyjne Przedmiot i zakres terytorialny 30 przedmiot ubezpieczenia życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów pojazdu, w liczbie określonej w jego dowodzie rejestracyjnym. zakres terytorialny Polska oraz państwa europejskie

31 NNW Komunikacyjne 31 Ochrona życia i zdrowia kierującego pojazdem mechanicznym wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz pasażerów tego pojazdu Gwarantujemy: wysoką sumę ubezpieczenia zł na każdą osobę Świadczenie z tytułu śmierci w razie śmierci Ubezpieczonego zostanie wypłacone świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w razie trwałego uszczerbku wypłacone będzie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku ochronę nie tylko podczas ruchu pojazdu, ale również podczas wsiadania, wysiadania, postoju czy naprawy na trasie.

32 NNW Komunikacyjne Główne wyłączenia odpowiedzialności 32 kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu/ środków odurzających kierowanie pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego działania wojenne, udział Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach terroryzmu lub sabotażu albo blokadach dróg następstwo oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia rajdy, wyścigi, pokazy, inne zorganizowane imprezy sportowe lub turystyczne, a także treningi do tych imprez działanie umyślne kierującego pojazdem następstwa jakichkolwiek stanów chorobowych, w tym chorób psychicznych, zaburzeń umysłu lub świadomości bądź napadów epileptycznych, jak również wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

33 33 Nowość w PROAMA

34 Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka 34 jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Zakres terytorialny : Polska i państwa europejskie Zakres: śmierć ubezpieczonego w wyniku następstwa wypadku komunikacyjnego Ochrona życia głównego posiadacza pojazdu,na który jest wystawiona polisa komunikacyjna. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty. Utrata 1 rodzica: 1 000zł Urata 2 rodziców: 4 000zł Składka: 59 zł

35 DODATKOWA ZNIŻKA W OC Korzystając z okazji informuję, że aby wesprzeć Państwa w realizacji w/w celów sprzedażowych obok konkursu planujemy również specjalną zniżkę na OC dla klientów, którzy kupią również wspomniane ubezpieczenie Wsparcie Dziecka lub NNW. Zniżka zostanie wprowadzona na przełomie marca i kwietnia i będzie obowiązywała dla nowo zawartych polis. O szczegółach poinformujemy Państwa już w najbliższym czasie.

36 36 PAKIETY EKSPRESOWE dla lokali mieszkalnych

37 Ubezpieczenie, w ścieżce ekspresowej, obejmuje wszystkie najczęstsze szkody, czyli szkody: zalaniowe, przepięciowe oraz kradzież z włamaniem. 37 Ścieżka ekspresowa charakteryzuje się: - brakiem pytań taryfikacyjnych, - 3 gotowymi pakietami, różniącymi się sumami ubezpieczeń, do wyboru przez Klienta, - stałym zakresem ochrony, obejmującym: ruchomości domowe, elementy stałe, OC związaną z użytkowaniem nieruchomości, OC w życiu prywatnym PLUS, Akcja ratownicza Poszukiwanie przyczyny szkody ubezpieczenie piwnicy, zakwaterowanie zastępcze, ryzyko przepięcia, ochronę przed zdarzeniami losowymi - znaną z góry ceną.

38 Ścieżkę ekspresową znajdą Państwo w aplikacji ProAgent, w sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych, wybierając typ nieruchomości Lokal mieszkalny (pakiet ekspres). Poniżej zamieszczam wizualizację wyboru nowej funkcjonalności w aplikacji ProAgent 38

39 PROAMA DOM PREMIUM PAKIET I PAKIET II PAKIET III 39 Suma ubezpieczenia ruchomosci domowychzdarzenia losowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma ubezpieczenia ruchomosci domowych - kradzież z włamaniem, rabunek sposób wyceny odszkodowania dla ruchomosci wartość odtworzeniowa domowych (nowa) 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł wartość odtworzeniowa (nowa) wartość odtworzeniowa (nowa) Suma ubezpieczenia elementów stałych - zdarzenia losowe,kradzież z włamaniem zł zł zł Suma gwa ra ncyjna OC na terenie zł zł zł OC w Życiu Prywatnym PLUS zł zł zł Akcja ra towni cza v v v Poszukiwanie przyczyny szkody v v v Ubezpieczenie piwnicy v v v Zakwaterowanie zastępcze v v v Ochrona przed przepi ęci a mi v v v Ochrona przed zdarzeniami losowymi v v v CENA PAKIETU 75,00 zł 100,00 zł 150,00 zł

40 Wiek właściciela ok 40 ford mondeo wartość 9 800zł 40

41 PROAMA jest SUPER 41

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo