2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki."

Transkrypt

1 DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba z którą Ubezpieczyciel zawrze umowę ubezpieczenia, 4. Ubezpieczony: Studenci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych Politechniki, studenci zagraniczni studiujący na Politechnice, pracownicy Politechniki, studenci studiów doktoranckich. Na rzecz ubezpieczonych zawierane będą umowy ubezpieczenia. 5. Umowa: Niniejsza umowa pomiędzy Ubezpieczycielem, a Politechniką o umożliwienie dystrybucji ubezpieczeń na terenie Politechniki, 6. NNW: Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 7. OC studentów Wydziału Chemicznego: Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla studentów odbywających zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, 8. OC w życiu prywatnym: Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. 2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. 3. PRZEDMIOT UMOWY: Przedmiotem Umowy jest dystrybucja ubezpieczeń NNW i OC dla studentów i pracowników Politechniki, na jej terenie oraz na określonych zasadach. 4. Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczającym możliwość zawierania następujących, dobrowolnych umów ubezpieczenia: 1. NNW w dwóch wariantach różniących się wysokością sumy ubezpieczenia. 2. OC studentów Wydziału Chemicznego. 3. OC w życiu prywatnym Okres ochrony ubezpieczeniowej określać będą umowy ubezpieczenia zawarte pomiędzy Ubezpieczającymi, a Ubezpieczycielem. 2. Okres ubezpieczenia rozpoczynać się będzie z dniem wpłaty składki, a kończyć się będzie dnia 30 września 2011 roku.

2 6. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1.1. zawieranie umów ubezpieczeniowych: a) Ubezpieczający będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia od dnia podpisania Umowy do dnia roku, b) dopuszcza się również zawieranie umów ubezpieczenia w terminie późniejszym, c) umowy ubezpieczenia zawierane będą w formie imiennej potwierdzonej przez certyfikat zawierający co najmniej następujące dane i informacje: rodzaj zawartej umowy ubezpieczenia, tj.: NNW wraz z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia, OC studentów Wydziału Chemicznego, OC w życiu prywatnym, imię, nazwisko, numer PESEL, numer albumu numer legitymacji studenckiej Ubezpieczonego, 1.2. zbiór składki ubezpieczeniowej: a) zbiór składek odbywać się będzie na terenie Politechniki przez jej pracowników, z którymi Ubezpieczyciel podpisze umowy cywilno-prawne o wykonywanie czynności administracyjnych związanych ze zbiorem składki. W tym celu osoby te zobowiązane będą do uzyskania zgody swoich przełożonych i przedstawienia jej Ubezpieczycielowi, b) zasadniczy zbiór składek prowadzony będzie w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia roku, c) po dniu roku zbiór składek prowadzony będzie tylko przez jednego pracownika oraz w jednym miejscu na terenie Politechniki. O miejscu tym Ubezpieczyciel zostanie powiadomiony przed dniem roku, d) Ubezpieczyciel przejmie pełną odpowiedzialność za zebrane składki z chwilą ich pobrania, e) składki opłacane będą tylko i wyłącznie gotówką w miejscach zbioru składek odpowiedzialność Ubezpieczyciela: a) warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia z Ubezpieczającym, tym samym przyjęcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jest opłacenie składki, b) ochrona ubezpieczeniowa dla każdego Ubezpieczonego zaczynać się będzie z dniem opłacenia składki i kończyć się będzie dnia roku włącznie. 2. UBEZPIECZENIE NNW 2.1. warianty umowy ubezpieczenia: a) stosowane będą dwa warianty umowy ubezpieczenia w zależności od wysokości sum ubezpieczenia: wariant I suma ubezpieczenia zł, wariant II suma ubezpieczenia zł. b) Ubezpieczający ma swobodę wyboru sumy ubezpieczenia

3 2.2. ubezpieczone świadczenia (określono w % sumy ubezpieczenia) : a) śmierć (100% sumy ubezpieczenia) w razie śmierci Ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku lub jeżeli zgon nastąpił w związku przyczynowym z wypadkiem w okresie 2 lat od daty zaistnienia zdarzenia, b) trwały uszczerbek na zdrowiu / inwalidztwo (100% sumy ubezpieczenia) w razie 100% inwalidztwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, c) częściowy uszczerbek na zdrowiu (poniżej 100% sumy ubezpieczenia) świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% częściowego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, d) zwrot kosztów leczenia (do 25% sumy ubezpieczenia) za okres leczenia będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku nie dłuższy niż 2 lata od daty wypadku pod warunkiem, że nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia i zostały poniesione na terytorium Polski, e) koszt nabycia lub naprawy protez (do 30% sumy ubezpieczenia) jeżeli ich uszkodzenie, czy nabycie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, jak również nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia, a ich stosowanie zalecono przez lekarza przed upływem 3 lat od daty wypadku, f) koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów (do 30% sumy ubezpieczenia) jeżeli ich nabycie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem jak również nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia, a ich stosowanie zalecono przez lekarza przed upływem 3 lat od daty wypadku, g) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do nauki / pracy 0,15% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do nauki / pracy potwierdzonym zwolnieniem lekarskim udzielonym poszkodowanemu; świadczenie przysługuje od 10-tego dnia po wypadku; natomiast, gdy niezdolność do nauki / pracy trwa co najmniej 30 dni od dnia następnego po wypadku lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zdarzenia, h) koszty ratownictwa i poszukiwania (do 10% sumy ubezpieczenia) udokumentowane wydatki poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą prowadzoną przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze w celu ratowania życia i zdrowia Ubezpieczonego wymagane warunki ubezpieczenia i likwidacji szkód: a) ubezpieczenie dobrowolne, b) ubezpieczenie całodobowe, c) zakres terytorialny Europa, d) bez stosowania franszyz i udziałów własnych, e) Ubezpieczyciel zapewni wstępną likwidację szkód wykonywaną na terenie Politechniki przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika Politechniki, f) Ubezpieczyciel odpowiadać będzie za każde, nawet wyczynowe uprawianie sportu przez Ubezpieczających we wszystkich klubach oraz organizacjach sportowych i rekreacyjnych Politechniki, a także za wypadki będące następstwem uprawiania sportów, w tym ekstremalnych, bez względu na formę ich zorganizowania, g) Ubezpieczyciel zorganizuje komisję lekarską na terenie Politechniki, odbywającą się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w czasie ferii zimowych i letnich w miejscu wskazanym przez Ubezpieczyciela.

4 3. UBEZPIECZENIE OC STUDENTÓW WYDZIAŁU CHEMICZNEGO 3.1. sumy gwarancyjne ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczającego wynoszą: a) zł na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia, b) zł na jedno zdarzenie zakres: a) zakres umowy ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z nauką oraz zajęciami laboratoryjnymi na terenie Politechniki, a w przypadku praktyk także na terenie Polski, b) umowa ubezpieczenia obejmować będzie szkody wyrządzone przez Ubezpieczonych związane z nieumyślnym stłuczeniem szklanego sprzętu laboratoryjnego, a także zniszczeniem i uszkodzeniem sprzętu oraz urządzeń elektrycznych Wydziału Chemicznego przekazywanego za pokwitowaniem studentom odbywającym zajęcia laboratoryjne warunki ubezpieczenia: a) ubezpieczenie dobrowolne, b) ubezpieczenie będą mogli nabywać studenci Wydziału Chemicznego oraz studenci pozostałych wydziałów mających zajęcia w laboratoriach i pracowniach Wydziału Chemicznego, c) franszyza redukcyjna w odniesieniu do każdego zniszczonego przedmiotu (szkody rzeczowej) wynosić będzie 25 zł realizacja roszczeń: Realizacja roszczeń odbywać się będzie poprzez: a) złożenie zbiorczego roszczenia poszkodowanego (jednostek administracyjnych Wydziału Chemicznego) za każdy semestr roku akademickiego na podstawie przeprowadzonego remanentu strat w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia; roszczenie to dotyczy mienia (szklanego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych) Wydziału Chemicznego udostępnianego wszystkim studentom odbywającym zajęcia laboratoryjne, b) składanie indywidualnych roszczeń Ubezpieczonych (studentów Wydziału Chemicznego, a także studentów pozostałych wydziałów mających zajęcia w laboratoriach i pracowniach Wydziału Chemicznego) na podstawie zgłoszeń szkód. Roszczenia te będą przekazywane do Ubezpieczyciela w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc. Roszczenia dotyczyć będą mienia (szklanego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych) Wydziału Chemicznego przekazywanego za pokwitowaniem studentom odbywającym zajęcia laboratoryjne. Roszczenia zbiorcze zawierać będzie szczegółowy wykaz zniszczonego i uszkodzonego szklanego sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu i urządzeń elektrycznych wraz z: c) notami obciążeniowymi (wewnętrznymi, dokumentami rozliczeniowymi pomiędzy jednostkami dokonującymi napraw na terenie Politechniki) w przypadku naprawy sprzętu i urządzeń na terenie Politechniki, d) fakturami za naprawę w przypadku naprawy sprzętu i urządzeń poza terenem Politechniki, e) fakturami zakupu sprzętu i urządzeń w przypadku zakupu nowego sprzętu i urządzeń,

5 f) fakturami za części zamienne wykorzystywanymi do napraw sprzętu elektrycznego i urządzeń wykorzystywanych przez studentów podczas pracy na terenie Wydziału Chemicznego. Roszczenie indywidualne zawierać będzie: g) zgłoszenie szkody na druku zgłoszenie szkody (załączono wzór), h) potwierdzenie zdarzenia przez prowadzącego zajęcia laboratoryjne (załączono wzór), oryginał faktury / rachunku potwierdzającego nabycie / naprawę uszkodzonego sprzętu. Wydział Chemiczny obowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej jednego miesiąca od daty złożenia roszczenia zbiorczego oraz roszczeń indywidualnych wszystkich zniszczonych i uszkodzonych sprzętów i urządzeń elektrycznych oraz udostępnienia ich do oględzin Ubezpieczycielowi celem weryfikacji zasadności roszczenia. Po tym okresie bez względu na to czy dokonane zostaną oględziny przez Ubezpieczyciela poszkodowany może dokonać złomowania tego sprzętu. Warunek ten nie dotyczy sprzętu i urządzeń naprawionych w trakcie trwania danego semestru wypłata roszczeń: a) na podstawie przekazanego zbiorczego roszczenia poszkodowanego Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną dla każdego wymienionego sprzętu i urządzenia, b) na podstawie indywidualnych roszczeń Ubezpieczonych, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną dla każdego sprzętu i urządzenia, c) realizacja roszczeń nastąpi przelewem na wskazane konto (jednostki administracyjnej Wydziału Chemicznego, bądź Ubezpieczonego zgłaszającego roszczenie indywidualne) w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia roszczenia do Ubezpieczyciela. 4. UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM 4.1. sumy gwarancyjne ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego: a) zł na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia, b) zł na jedno zdarzenie zakres: a) zakres umowy ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym Ubezpieczonego wyrządzone czynem niedozwolonym na terenie Polski, b) z zakresu niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są szkody: pokrywane z ubezpieczenia OC studentów Wydziału Chemicznego, pokrywane wszystkimi ubezpieczeniami obowiązkowymi określonymi w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, c) zakres umowy ubezpieczenia obejmuje, co najmniej następujące ryzyka: amatorskie uprawianie narciarstwa, posiadanie i użytkowanie rowerów, posiadanie zwierząt domowych warunki ubezpieczenia:

6 a) ubezpieczenie dobrowolne, b) umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego czynem niedozwolonym, do naprawienia których jest on zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów, c) zakres terytorialny umowy obejmuje teren Polski, d) franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód rzeczowych wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) realizacja roszczeń: Realizacja roszczeń odbywać się będzie poprzez złożenie roszczeń poszkodowanych bezpośrednio do Ubezpieczyciela. WYSOKOŚCI SKŁADEK: 7. Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczonym możliwość przystąpienia do ubezpieczenia za następujące ceny - składki: a) za ubezpieczenie NNW dla sumy ubezpieczenia zł 28 zł, b) za ubezpieczenie NNW dla sumy ubezpieczenia zł 55 zł, c) za ubezpieczenie OC studentów Wydziału Chemicznego 16 zł, d) za ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 25 zł.

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Wyciąg z Umowy ubezpieczenia nr 5834 00.784.320 zawarta w Warszawie w dniu 15 03 2012 pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Umowa generalna ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Spis treści: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 2. Definicje... 1 3. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zakres terytorialny...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Warszawa, dnia 16 września 2013 r. DZP 292 6/13 INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej Umowy Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik z dnia 9.08.2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo