ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy gwarancyjne zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień zawierania umowy ubezpieczenia. 2) NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, minimalna suma ubezpieczenia zł na osobę. Zakres ubezpieczenia musi oferować minimum świadczenia: A. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie ubezpieczonego zdarzenia: 100% SU; B. w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie ubezpieczonego zdarzenia: za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu - minimum 1% SU. C. W pozostałym zakresie zastosowanie będą miały OWU. 3) AC (ubezpieczenie auto-casco) w zakresie najszerszym określonym w OWU, jednak określa się: A. minimalny zakres ochrony: przynajmniej za szkody powstałe w następstwie: - zderzenia się pojazdów, - zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu, - uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, - nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego z zewnątrz pojazdu, - pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania się przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania, - uszkodzenia lub zanieczyszczenia wnętrza pojazdu przez osoby, której przewóz do najbliższego szpitala w celu udzielenia jej natychmiastowej pomocy był niezbędny, - kradzież z włamaniem do pojazdu, w tym również kradzież samego pojazdu, - powodzi, - przekroczenia dozwolonej prędkości lub złamania innych przepisów ruchu drogowego (np. nie zatrzymanie się na znaku STOP, przejechanie na czerwonym świetle). - W odszkodowaniu ma zastosowanie wyłącznie ustalona ogólna franszyza integralna, - zakres terytorialny: kraje UE; B. franszyza integralna - stała dla każdej szkody - kwotowa, w wysokości mniejszej z wartości: 400 zł lub określona w OWU. Franszyza redukcyjna nie jest akceptowana. C. zniesiona amortyzacja części, tzn. odszkodowanie wypłacane jest bez procentowego pomniejszania wartości części fabrycznie nowe, w tym tzw. firmowe. Zużycie eksploatacyjne uwzględniane jest w odniesieniu do co najwyżej następujących elementów - ogumienie, akumulatory, elementy cierne układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy). D. pojazd nie musi posiadać dokumentacji fotograficznej i oględzin (ubezpieczenie AC) - przebieg ekspirującego ubezpieczenia AC jest bezszkodowy, a następny okres ubezpieczenia będzie realizowany bez przerwy pomiędzy ubezpieczeniami; Strona 1 z 5

2 E. brak zaświadczeń potwierdzających sprawność zabezpieczeń antykradzieżowych nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu. Ze względu na fakt, że ubezpieczenie AC będzie zawarte bez okresu przerwy w stosunku do umowy ekspirującej, Wykonawca akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 4) Assistance - w zakresie gwarantującym przynajmniej (bez warunku limitu kilometrów): naprawa na miejscu zdarzenia (do 100 euro), holowanie, parking, organizacja dalszej podróży do miejsca zamieszkania lub wybranego celu jeżeli nie jest on dalej niż miejsce zamieszkania (taxi do 100km, kolej (bilet w jedną stronę I klasa), odbiór pojazdu (odległość ponad 50 km od miejsca zamieszkania oraz unieruchomienie pojazdu na okres ponad 12 godzin lub kradzież pojazdu); informacja w razie wypadku, pomoc administracyjna (np. przy utracie dowodu rejestracyjnego itp.), informacja o warsztatach, pomoc drogowa w razie awarii (w tym np. niesprawność akumulatora). W pozostałym zakresie zastosowanie będą miały OWU. 5) Autoszyby z sumą ubezpieczenia w wysokości określonej w OWU i nie mniejszej niż zł. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje OWU w celu ograniczenia oferowanego w nich zakresu, jeżeli jest on szerszy od powyżej określonego minimum. Oferty, których zakres nie spełni w/w minimum zostaną odrzucone. 3. Wykonawca akceptuje, że kierowcą może być pełnoletni pracownik Zamawiającego posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem. Oferta uzależniająca składkę za dowolne z ryzyk od wieku kierowcy podlega odrzuceniu. 4. Pojazd ma posiadać własną polisę/certyfikat potwierdzający zakres nadanej ochrony ubezpieczeniowej oraz - niezależnie - indywidualne poświadczenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przekroczenie terminu badań technicznych o nie więcej niż 30 dni nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w zakresie zawartych umów ubezpieczenia. 5. Należna składka płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane w polisie w ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 6. Jako wniosek o ubezpieczenie złożony będzie brokerski slip ostateczny z danymi: dane Ubezpieczającego, dane Ubezpieczonego, marka i typ pojazdu, nr rejestracyjny, nr VIN, okres ubezpieczenia, należna składka, aktualna suma ubezpieczenia pojazdu określona na podstawie aktualnego katalogu Info-Expert lub Eurotax. 7. W okresie ostatnich trzech lat pojazd nie był uczestnikiem żadnego zdarzenia angażującego odpowiedzialność z jego ubezpieczeń. 8. Czas likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę Zamawiający określa na nie więcej niż 30 dni od daty przekazania niezbędnych i wymaganych dokumentów. 9. Rozliczenie bezgotówkowe pomiędzy ubezpieczycielem a warsztatem samochodowym. W przypadku likwidacji szkód rozliczenia będą realizowane w formie bezgotówkowej, na podstawie jednorazowych upoważnień dla warsztatów naprawczych. 10. W przypadku wycofania pojazdu z użytkowania, tj. sprzedaży pojazdu, przekazania pojazdu innej jednostce oraz sytuacji, kiedy pojazd zostanie rozbity (szkoda całkowita), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanego ubezpieczenia pojazdu, bez potrącania kosztów manipulacyjnych (obsługi), na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 11. Ubezpieczenie AC i NNW wygasa w momencie zajścia sytuacji wymienionych w pkt.10, a OC zgodnie z ustawowymi wymaganiami. Strona 2 z 5

3 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru warsztatów, w których realizowane będą naprawy powypadkowe pojazdów. 13. W przypadku pojazdów nowozakupionych/otrzymanych pojazdów, pojazdy te zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zarejestrowania pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie wniosku przesyłanego faksem lub em przez Zamawiającego. 14. Umowy ubezpieczenia OC/AC, NNW assitance będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Wykonawcę dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 15. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający przekaże Wykonawcy w tym dniu dane typu: rodzaj pojazdu, marka, typ, model, nr VIN i nr rejestracyjny i in szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu w formie uzgodnionej przez Zamawiającego z Wykonawcą. 16. Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wskazane przez Zamawiającego pojazdy wraz z wyposażeniem zgłoszone do ubezpieczenia na podstawie Załącznika nr A oraz wszystkie pojazdy nowozakupione od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia na podstawie wniosku Zamawiającego. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie i SIWZ. 17. Dla nowych pojazdów zakupionych/nabytych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 18. W każdym przypadku dodatkowe wyposażenie pojazdu w postaci: A. radioodbiorników, bagażników zewnętrznych i in. standardowe wyposażenie dodatkowe, ubezpieczone jest razem z pojazdem a jego wartość zawarta jest w sumie ubezpieczenia. 19. telefonów, zestawów głośnomówiących i in. nie będących integralną/standardową częścią pojazdu zostanie wykazane we wniosku/slipie brokerskim wraz z podaną sumą ubezpieczenia do ubezpieczenia. 20. Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu przed szkodą. 21. Suma ubezpieczenia obejmuje wartość wyposażenia dodatkowego. 22. Okres trwania umowy ubezpieczenia: od r r. 23. Aktualny okres obowiązywania polis: A. Opel Vivaro GD 8999 A AC, OC, Assistance, NNW B. Opel Vivaro GD 8955 A AC, OC, Assistance, NNW C. Daewoo Lanos GD AC, OC, Assistance, NNW D. Mercedes GD 126FW AC, OC, Assistance, NNW Wszystkie ww do r. 24. Dane pojazdów podlegających ubezpieczeniu: MARKA: Opel o nr rej GD 8999A, bazuje w CEiPM Gdańsk, MODEL: Vivaro Strona 3 z 5

4 ROK PRODUKCJI: 2004 POJEMNOŚĆ/MOC: 1870/74 DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KRAJU: LICZBA MIEJSC: 6 NR VIN: WOLJ7ACA PRZEBIEG: km SUMA UBEZPIECZENIA AC: wg Info- Expert/ Eurotax MARKA: Opel o nr rej GD 8955A, bazuje w CEiPM Słupsk, MODEL: Vivaro ROK PRODUKCJI: 2004 POJEMNOŚĆ/MOC: 1870/74 DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KRAJU: LICZBA MIEJSC: 6 NR VIN: WOLJ7ACA64V PRZEBIEG: km SUMA UBEZPIECZENIA AC: wg Info - Expert/Eurotax MARKA: Daewoo o nr rej GD 15015, bazuje w OSiW Człuchów, MODEL: Lanos ROK PRODUKCJI: 1998 POJEMNOŚĆ/MOC: 1580 DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KRAJU: LICZBA MIEJSC: 5 NR VIN: SUPTF69YDWW PRZEBIEG: km SUMA UBEZPIECZENIA AC: wg Info -Expert/ Eurotax MARKA: Mercedes o nr rej GD 126FW, bazuje w Gdańsku, MODEL: E 240 ROK PRODUKCJI: 2001 POJEMNOŚĆ/MOC: 2597 DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI W KRAJU: DOP. ŁADOWNOŚĆ/DOP. M. CAŁKOWITA: XXX/2090 LICZBA MIEJSC: 5 NR VIN: WDB B Strona 4 z 5

5 PRZEBIEG: km SUMA UBEZPIECZENIA AC: wg Info- Expert/ Eurotax Strona 5 z 5

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Pakiet dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Szanowny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo