PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel Odział Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław"

Transkrypt

1 PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel Odział Wrocław

2 AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk 4. Analiza taryfy składek

3 CZYM JEST PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT NOWOCZESNY PRODUKT UBEZPIECZENIOWY Z KOMPLEKSOWĄ OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ DLA POSIADACZY MASZYN ROLNICZYCH (SPRZĘTU) I NIE TYLKO UBEZPIECZENIE MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTE W JEDNYM Z 4 WARIANTÓW BASIC STANDARD PREMIUM OCK

4 DOCELOWE GRUPY KLIENTÓW rolnicy indywidualni, agro firmy, klienci dealerów maszyn, klienci banków, klienci funduszy leasingowych.

5 DLACZEGO POLECAMY PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPRERT ubezpieczenie zawierane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro oraz szczegółowych warunków ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro Ekspert (SWU), prosta i czytelna taryfa składek, czytelne warunki prowizyjne sprzedajesz drożej dostajesz większą prowizję, elektroniczne narzędzie do sprzedaży produktu.

6 AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk 4. Analiza taryfy składek

7 WARIANTY BASIC, STANDARD, PREMIUM ZAKRES UBEZPIECZENIA: Agro-Casco w odniesieniu do maszyn rolniczych (sprzętu), ogień i inne zdarzenia losowe w odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia, NW kierowcy i pasażerów, OC pojazdów mechanicznych, OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich, Ochrona Prawna.

8 WARIANT OCK ZAKRES UBEZPIECZENIA: OC pojazdów mechanicznych, NW kierowcy i pasażerów, OC z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich, Ochrona Prawna.

9 OKRES UBEZPIECZENIA Na 12 miesięcy lub na 3 miesiące

10 AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk 4. Analiza taryfy składek

11 AGRO CASCO CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE? w ramach ubezpieczenia Agro-Casco mogą być ubezpieczone wyłącznie pojazdy rolnicze lub sprzęt zawieszany bądź ciągnięty przez pojazdy rolnicze, pojazdów rolniczych lub sprzętu ciągniętego przez pojazd rolniczy nie można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

12 AGRO CASCO - Wariant Basic lub Standard PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? Przed szkodami w maszynach rolniczych (sprzęcie) powstałymi w wyniku następujących zdarzeń: pożaru, wybuchu, zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z inną maszyną rolniczą (sprzętem) lub pojazdem, zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uderzenia pioruna, huraganu, osunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego bezpośrednio z zewnątrz, lawiny, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, upadku statku powietrznego, rabunku, huku ponaddźwiękowego, śniegu, przepięcia, dymu i sadzy, spływu wód po zboczach, wandalizmu.

13 AGRO CASCO - Wariant Basic lub Standard PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? Zakres ubezpieczenia maszyn rolniczych (sprzętu) obejmuje również: kradzież maszyny rolniczej (sprzętu) zgodnie z warunkami szczególnymi określonymi w tab. nr 1 SWU; kradzież części maszyny rolniczej (sprzętu) zgodnie z warunkami szczególnymi określonymi w tab. nr 1 SWU; szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, słupów, anten, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w SWU.

14 AGRO CASCO - Wariant Premium PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? Przed szkodami powstałymi w maszynie rolniczej (sprzęcie) spowodowanymi: uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą maszyny rolniczej (sprzętu) oraz jej części wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z maszyny rolniczej (sprzętu), z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w 7 OWU oraz 69 OWU oraz dodatkowych wyłączeń określonego w SWU. JEST TO UBEZPIECZENIE NA BAZIE ALL RISK

15 AGRO CASCO - Wariant Premium PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? przed szkodami spowodowanymi: awarią, której przyczyną było przedostanie się ciała obcego o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji maszyny rolniczej (sprzętu) uniemożliwiające prowadzenie czynności, do których maszyna rolnicza (sprzęt) jest przewidziana; Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane awarią do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż zł; w odniesieniu do kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu) lub jej części zastosowanie mają szczególne zasady odpowiedzialności określone w tab. nr 1 SWU.

16 AGRO CASCO - Różnice z wariantach Basic Standard Premium Franszyzy integralne 1000 zł 500 zł brak Kradzież maszyny rolniczej z miejsca garażowania lub przechowywania z miejsca garażowania lub przechowywania oraz z poza miejsca garażowania lub przechowywania udział własny w szkodzie kradzieżowej przy braku płotu 30% wart. szkody 20% wart. szkody 5% wart. szkody Kradzież części maszyny rolniczej (sprzętu) z miejsca garażowania lub przechowywania (w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia miejsce ubezpieczenia), z zastrzeżeniem zastosowania z miejsca garażowania lub przechowywania oraz z poza miejsca garażowania lub przechowywania, z zastrzeżeniem zastosowania franszyzy integralnej w wysokości 2.000,00 zł oraz udziału własnego w wysokości 15% wartości szkody. franszyzy integralnej w wysokości 1.500,00 zł oraz udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody. franszyzy integralnej w wysokości 500,00 zł oraz brak udziału własnego.

17 AGRO CASCO - Różnice z wariantach Basic Standard Premium Zużycie części wykupione dla maszyn nie starszych niż 3 lata Zużycie części wykupione dla maszyn nie starszych niż 5 lat inne udziały własne Zużycie części wykupione dla maszyn nie starszych niż 10 lat brak brak brak W wariancie Premium zastosowanie ma brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej.

18 AGRO CASCO - Przykład szkody Lipiec 2009 Pola w okolicach Szczecina Spalony kombajn Szkoda całkowita Wypłacono 300 tys. zł Wrzesień 2008 Droga w okolicy Wrocławia Przewrócony ciągnik z przyczepą Szkoda częściowa Wypłacono 150 tys. zł

19 OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? Przed szkodami powstałymi w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, trzęsienia ziemi, huraganu, dymu i sadzy, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, szkód wodociągowych, powodzi, huku ponaddźwiękowego uderzenia pojazdu, upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, śniegu, przepięcia.

20 OGIEŃ I INNE ZDARZENIA LOSOWE - Różnice w wariantach Basic Standard Premium franszyzy integralne 500 zł 250 zł brak podlimit w ubezpieczeniu ryzyka przepięcia 100 tys. zł 150 tys. zł 200 tys. zł udziały własne brak brak brak W wariancie Premium zastosowanie ma brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej.

21 NW KIEROWCY I PASAŻERÓW CZEGO DOTYCZY UBEZPIECZENIE? Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i krajów europejskich.

22 NW KIEROWCY I PASAŻERÓW PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? Ubezpieczenie obejmuje świadczenia w wysokości: 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku; procentu sumy ubezpieczenia odpowiadającego procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego rezultatem zaistniałego wypadku; w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wynoszącego 100%, wypłacana jest pełna suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia.

23 NW KIEROWCY I PASAŻERÓW - Różnice w wariantach Basic Standard Premium OCK suma ubezpieczenia zł zł zł zł zwrot kosztów specjalnych do wys. 25% sumy ubezpieczenia do wys. 25% sumy ubezpieczenia do wys. 30% sumy ubezpieczenia do wys. 30% sumy ubezpieczenia udziały własne brak brak brak brak

24 OC Z TYTUŁU USŁUG MIĘDZYSĄSIEDZKICH CZEGO DOTYCZY I PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE? Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania) w odniesieniu do osób fizycznych będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w związku z wykonywaniem przez te osoby na rzecz innych osób fizycznych będących posiadaczami gospodarstwa rolnego prac lub usług związanych z działalnością rolniczą bądź utrzymaniem gospodarstwa rolnego.

25 OC Z TYTUŁU USŁUG MIĘDZYSĄSIEDZKICH Różnice w wariantach Basic Standard Premium OCK suma gwarancyjna zł zł zł zł udziały własne i franszyzy brak brak brak brak

26 OCHRONA PRAWNA CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE? telefoniczne konsultacje z Centrum Prawnym, które w miarę posiadanych dokumentów oraz istniejących możliwości udzieli ubezpieczonemu informacji z zakresu: prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczony może skorzystać z 6 informacji prawnych w ciągu jednego roku obowiązywania ubezpieczenia; na życzenie Ubezpieczonego telefoniczne informacje prawne mogą być potwierdzone w formie pisemnej.

27 OCHRONA PRAWNA CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE? zapewnienie Ubezpieczonemu, w każdej sytuacji, za pośrednictwem Centrum Prawnego dostępu do wzorów umów cywilnoprawnych, umów o pracę, aktualnych i historycznych aktów prawnych, zapewnienie dostępu do informacji teleadresowych o prawnikach, notariuszach, sądach i prokuraturach.

28 OCHRONA PRAWNA - Różnice w wariantach BRAK

29 AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE]P2 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk 4. Analiza taryfy składek

30 TARYFA SKŁADEK zależy od wariantu ubezpieczenia oraz sposobu płatności; każdy wariant ma przypisany odpowiedni kod taryfy; ubezpieczenie w ramach jednej polisy można zawrzeć tylko w jednym wariancie. Lp. Wariant ubezpieczenia Nr taryfy Nazwa taryfy 1 Basic GE B2 AE Basic 2 Standard GE S2 AE Standard 3 Premium GE P2 AE Premium 4 OCK GE O2 AE OCK

31 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ WYPEŁNIAJĄC POLISĘ? określić, czy ubezpieczony jest płatnikiem VAT, określić wartość przedmiotu ubezpieczenia jeżeli jest potrzeba, zaznaczyć z VAT, stosować stawki / składki w zależności od wariantu ubezpieczenia i sposobu płatności składki, do polisy zawsze należy załączyć ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro oraz szczegółowe warunki ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro Ekspert, ubezpieczenie należy zawrzeć przy wykorzystaniu Rubinet

32 Karencja w ubezpieczeniu Agro Casco W ubezpieczeniu Agro Casco, Concordia wprowadza 7 dni karencji w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do używanych maszyn rolniczych (sprzętu) jeżeli: ubezpieczenie zawierane jest po raz pierwszy, lub jeżeli wznowienie ubezpieczenia nastąpi w okresie późniejszym niż 7 dni od końca ubezpieczenia z poprzedniej polisy Karencja, o której mowa może zostać zniesiona poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej i załączenie jej do systemu obsługi sprzedaży Rubinet przed zatwierdzeniem polisy. Karencja nie ma zastosowania w przypadku maszyn rolniczych (sprzętu): fabrycznie nowych zakupionych u dealera lub producenta na podstawie faktury, wznowienia ubezpieczenia, jeżeli nastąpiło ono w okresie nie przekraczającym 7 dni od końca ubezpieczenia z poprzedniej polisy.

33 Dokumentacja fotograficzna w Agro Casco Dokumentacji fotograficznej podlega maszyna rolnicza (sprzęt) ubezpieczana w Concordii w zakresie AC. Nie wymaga się wykonywania dokumentacji fotograficznej w przypadku: zawarcia nowego ubezpieczenia AC nieuszkodzonego pojazdu fabrycznie nowego, zakupionego u dealera lub producenta na podstawie faktury, wznowienia ubezpieczenia, jeżeli nastąpiło ono w okresie nie przekraczającym 7 dni od końca ubezpieczenia z poprzedniej polisy, zawarcia umowy ubezpieczenia z karencją określoną w 5 ust. 2 niniejszych wytycznych.

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu!

Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Pakiet Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii 2 Wstęp > segment MSP Pakiet dla Klienta segmentu B (MSP) Wartość majątku: do 15 mln PLN UWAGA pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo