ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE"

Transkrypt

1 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1047, z późn. zm), pn. Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, postępowanie nr 4 / PN / 15. W imieniu Zamawiającego: Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21 działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz z późn. zm.) uprzejmie informuję o wniesieniu przez Wykonawcę pytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: Pytanie 1 PAKIET I UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK Prosimy o potwierdzenie, ze jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela (wyłączenia odpowiedzialności) to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela (wyłączenia odpowiedzialności) to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Pytanie 2 Prosimy o podanie roku budowy budynków, które mają być przedmiotem ubezpieczenia. Budynek administracyjno-biurowy dwukondygnacyjny Gdańsk 2000 rok, Budynek administracyjno-biurowy Gdynia 2007 rok, Budynek administracyjno-biurowy pięciokondygnacyjny (modernizacja z dobudowa klatki schodowej) Gdańsk 2009 rok, Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze Pszczółki 2015 rok. Strona 1 z 7

2 Pytanie 3 Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki lub w złym lub awaryjnym sianie technicznym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o : a/ wskazanie tych obiektów, Ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia b/ wyłączenie tego mienia z ochrony ubezpieczeniowej, bądź zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia dla tych obiektów (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego), Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia nie są przeznaczone do rozbiórki i są w dobrym stanie technicznym. Pytanie 4 Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być budynki nieużytkowane, pustostany? Jeśli tak, to prosimy o podanie przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono pustostanów ani budynków nieużytkowych. Pytanie 5 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci elektrycznej" w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci elektrycznej" w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego. Pytanie 6 W odniesieniu do klauzuli uderzenia pojazdu własnego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego. Strona 2 z 7

3 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego. Pytanie 7 Zakres ubezpieczenia - prosimy o zmianę zapisu na: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Pytanie 8 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek: działanie człowieka, tj. min. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.ln. w wyniku celowego i świadomego działania) - w wysokości zł lub Innego akceptowalnego dla Zamawiającego lub ograniczenie zakresu do środków trwałych z grupy KŚT IV i VIII, W takim przypadku prosimy jednocześnie o podanie informacji o łącznej sumie ubezpieczenia środków trwałych z gr IV i VIII (dla każdej z grup odrębnie). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Pytanie 9 Prosimy o potwierdzenie. Ze wymienione w zakresie ubezpieczenia" w ppkt 8 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł. Pytanie 10 PAKIET I: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia Strona 3 z 7

4 Prosimy o potwierdzenie, że dla rozszerzeń zakresu odpowiedzialności wskazane podlimity dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń. Zamawiający nie potwierdza, że dla rozszerzeń zakresu odpowiedzialności wskazane podlimity dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń. Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi. Zamawiający nie potwierdza, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi. Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E, jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. Zamawiający nie potwierdza, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E, jumping, speleologia, rafting, canyoning itp. Pytanie 13 Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów. Pytanie 14 W przypadku braku zgody na powyższe wyłączenie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do osoby, która szkodę wyrządziła. Strona 4 z 7

5 Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu że w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do osoby, która szkodę wyrządziła. Pytanie 15 PAKIET II: Prosimy o przeniesienie z ubezpieczenia Auto Casco wymaganych warunków. pojazd zastępczy na okres naprawy" oraz koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego" do ubezpieczenia Assistance. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie z ubezpieczenia Auto Casco wymaganych warunków. Pytanie 16 Prosimy o wyłączenie z warunków wymaganych ubezpieczenia Auto Casco zapisu dotyczącego pojazdu zastępczego na okres naprawy. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z warunków wymaganych ubezpieczenia Auto Casco zapisu dotyczącego pojazdu zastępczego na okres naprawy Pytanie 17 Prosimy o potwierdzenie, że koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu pokrywane będą do wysokości limitów kwotowych i czasowych określonych w OWU/SWU danego Wykonawcy. Zamawiający potwierdza, że koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu pokrywane będą do wysokości limitów kwotowych i czasowych określonych w OWU/SWU danego Wykonawcy. Pytanie 18 Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Auto Casco warunku: Przyjmuje się, że zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia Auto Casco warunku: Przyjmuje się, że zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia Strona 5 z 7

6 Pytanie 19 Prosimy o dodanie do minimalnego zakresu ochrony dla ubezpieczenia Asistance zapisu: Ubezpieczenie assistance obejmuje samochody osobowe oraz ciężarowe do 3,5 tony ubezpieczone w zakresie auto casco, których wiek nie przekracza 10 lat. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: Ubezpieczenie assistance obejmuje samochody osobowe oraz ciężarowe do 3,5 tony ubezpieczone w zakresie auto casco, których wiek nie przekracza 10 lat. Pytanie 20 Wobec tego, że zakres terytorialny Assistance dotyczy Polski, prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Assistance zapisu : poza terytorium RP 800 km. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu : poza terytorium RP 800 km. Pytanie 21 Prosimy o wyłączenie z Pakietu II (ubezpieczenia komunikacyjne) klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu II (ubezpieczenia komunikacyjne) klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia. Pytanie 22 Prosimy o zastąpienie treści klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej następują treścią: W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak - wyżej- będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości określoną w umowie kupna sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien doło2yć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzeda2y pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży, Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. Strona 6 z 7

7 Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie treści klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej Pytanie 23 PAKIET i PAKIETU: Prosimy o potwierdzenie, w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Pytanie 24 Prosimy o wykreślenie 7 dotyczącego kar umownych z treści umowy Pakietu I i Pakietu II. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie 7 dotyczącego kar umownych z treści umowy Pakietu I i Pakietu II. Zamawiający przypomina Wykonawcom, że Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na oznaczenie postępowania 4 / PN / 15. Ponadto, Zamawiający przypomina, że pisemne odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego stają się integralną częścią SIWZ. Strona 7 z 7

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo