Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 1. Przedmiot ubezpieczenia. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów podlegających rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej będących własnością lub w użytkowaniu firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w zakresie: 1) Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy mechanicznego (OC i Zielona Karta) 2) Auto casco (AC+KR) 3) Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów (NNW) 4) Assistance (ASS) 2. Suma ubezpieczenia. 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody. powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): a) suma gwarancyjna minimalna zgodnie z Art. 36 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym I Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami), 2) Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC+KR) suma ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów: a) dla pojazdów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od r. wartości rynkowe pojazdów z miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, b) suma ubezpieczenia:- -dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa) -dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Ubezpieczającego wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert ustalana przez Ubezpieczyciela w oparciu o system INFO-EKSPERT, suma zostanie zaakceptowana przez Ubezpieczyciela. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględnia się wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu. Suma ubezpieczenia stanowi cenę netto (w razie braku możliwości odliczenia podatku VAT, suma ubezpieczenia stanowić będzie kwotę brutto). c) dla celów kalkulacji składki do oferty wartości rynkowe wszystkich pojazdów podanych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Składka zostanie naliczona na podstawie stawek podanych w 1

2 ofercie. Składka ubezpieczeniowa w ryzyku auto-casco będzie stanowiła iloczyn sumy ubezpieczenia (ustalonej wg zasad określonych w ustępie powyższym) dla poszczególnego pojazdu oraz obowiązującej stawki dla danego pojazdu. 3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW): a) suma ubezpieczenia: zł, na jedną osobę ubezpieczoną. 4) Ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zgodnie z OWU. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej Umowy ubezpieczenia zawierane będą w zakresie: 1) Odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy mechanicznego (OC i Zielona Karta) 2) Auto casco (AC+KR) 3) Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów (NNW) 4) Assistance (ASS) Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie: 1) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 poz.1152 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie. a. Suma gwarancyjna: zgodnie z ustawą 2) Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. a. Suma gwarancyjna: zgodnie z ustawą 3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO) z uwzględnieniem następujących postanowień: a. ubezpieczenie Autocasco w zakresie pełnym: casco + kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, b. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: a) zderzenia pojazdów, b) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) uszkodzenia przez osoby trzecie dewastacja (w tym również włamanie), d) zdarzeń losowych: pożaru, osmalenia, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, trzęsienia ziemi, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, e) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. 2

3 f) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy, g) innych szkód losowych. c. wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: a) w razie konieczności oględzin pojazdu, odbywać się one będą na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego, bądź w punkcie obsługi Ubezpieczyciela o ile ten punkt zlokalizowany jest w mieście właściwym dla siedziby Ubezpieczającego lub w wskazanym warsztacie / serwisie gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, b) w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum 72 godzin od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso (ASO Autoryzowane Stacje Obsługi). Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach, przy czym ustala się, że maksymalnymi stawkami są stawki roboczogodziny obowiązujące w ASO. c) szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) mogą być posiłkowo likwidowane z ubezpieczenia AC Ubezpieczającego, d) w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczającego kserokopii faktur f) wypłata odszkodowania bez franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, koszty roboczo-godzin nie będą obniżane, g) konsumpcja sumy ubezpieczenia w zakresie AC+KR zniesiona. h) franszyza integralna 400,- PLN, i) do celów likwidacji szkody przyjmuje się wartość pojazdu ustaloną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, jako wartość rynkową pojazdu na dzień szkody (niezmienność wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia) j) rozliczenie szkody może na wniosek Ubezpieczającego przyjąć formułę bezgotówkowego rozliczenia z serwisem pojazdów 4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance zawierające minimum następujący zakres: Dla pojazdów: a. osobowych (przewożącym maksymalnie do 9 osób), b. osobowo-ciężarowych i terenowych, c. ciężarowych o d.m.c. do 3,5 tony z zawartym ubezpieczeniem auto casco, assistance w zakresie rozszerzonym zawierające minimum następujący zakres: a) udzielenie natychmiastowej pomocy assistance w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ryzyku autocasco a mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, b) pomoc informacyjną, c) koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu lub zorganizowanie parkingu, d) koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego lub miejsca prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej po zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, bez limitowania kilometrów 3

4 e) koszty zakwaterowania co najmniej przez dwie doby, f) koszty transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, g) organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego jeżeli pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu. 5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów z uwzględnieniem następujących postanowień: a. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z użytkowaniem (w tym: jazdy, wsiadania, naprawy, załadunku/wyładunku z pojazdu) pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i/lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, b. Zakres ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie RP, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu. c. System świadczeń: a) w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości co najmniej 100% sumy ubezpieczenia, b) w przypadku 100% trwałego uszczerbku świadczenie w wysokości co najmniej 100% sumy ubezpieczenia, c) w przypadku częściowego uszczerbku procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku, d. Suma ubezpieczenia: zł na osobę 4. Okres ubezpieczenia. 1) Umowa będzie zawarta okres 12 miesięcy od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do ubezpieczenia w tym okresie (postanowienia zwarte w umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w okresie jej obowiązywania). 2) Okres ubezpieczenia pojazdów, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3) Na okres ubezpieczenia zostanie wystawiony dokument potwierdzający udzielenie ochrony ubezpieczeniowej oddzielnie dla każdego pojazdu (dla ryzyka OC) 4) Płatność składki nastąpi w dwóch równych ratach w terminach: r. oraz r. 5) Zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki nastąpi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia wygaśnięcia odpowiedzialności. 5. Klauzule dodatkowe. 4

5 6. Szkodowość. (Zgodnie z załącznikiem nr 7) 7. Realizacja umowy. 1) Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Polska Kancelaria Brokerska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 7, kod pocztowy ) Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy. 5

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 do SIWZ Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty grudzień 2012 spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje II. Ubezpieczenie UTOCSCO (C, C KR) III. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo