Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z zarządzaniem drogami, Załącznik A2 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW) pojazdów ZDP w Skarżysku Kamiennej, Załącznik A3 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych majątku ZDP w Skarżysku Kamiennej, Załącznik A4 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku majątku, wraz ze sprzętem elektronicznym ZDP w Skarżysku Kamiennej,

2 Załącznik A1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wraz z zarządzaniem drogami Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej Okres ubezpieczenia: r r., r r., r r (trzy okresy ubezpieczeniowe) Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej związanej z prowadzeniem działalności statutowej (PKD 7513Z) oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia, a w szczególności: 1. Ze sprawowaniem funkcji zarządu dróg, za szkody wyrządzone osobom trzecim (zarówno szkody w mieniu, jak i na osobie) w pasie drogowym zarządzanym przez ubezpieczającego (wykaz dróg i ulic stanowi załącznik nr 1/1 do SIWZ) oraz inne drogi w granicach miasta Skarżyska Kamiennej nie wymienione w wykazie, dla których ZDP jest zarządcą - w okresie całorocznym. Długość dróg w km przedstawia się następująco: - drogi o nawierzchni bitumicznej - 159,244 km to stanowi - 86,3% - drogi o nawierzchni brukowanej - 1,876 km to stanowi - 1,0% - drogi o nawierzchni betonowej - 4,261 km to stanowi - 2,3% - drogi o nawierzchni tłuczniowej - 2,558 km to stanowi - 1,4% - drogi lokalne gruntowe - 16,669 km to stanowi - 9,0% łącznie = 184,608 km 2. Z posiadaniem i użytkowaniem chodników przystanków autobusowych, a także przystanków tymczasowych i dodatkowych organizowanych w okresie obowiązywania ubezpieczenia. 3. Z użytkowaniem budynków i budowli przy ul. Szpitalnej 1A wraz z przyległym placem oraz chodnikami wzdłuż posesji, a także terenu wokół. 4. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia PLN rocznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, oraz limit PLN rocznie w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Drogi Publicznej. Franszyza redukcyjna 500zł. Sposób opłacenia składki: jednorazowo, raz w roku. Wszelkie ubezpieczenia, doubezpieczenia, które wystąpią w trakcie trwania okresu ubezpieczenia będą zawierane na takich samych warunkach i stawkach. Przy ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności, po wystąpieniu szkody Ubezpieczyciel nie może odmówić doubezpieczenia do wysokości pierwotnej sumy ubezpieczenia. Wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony zgłasza Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od momentu uzyskania o niej wiadomości. Przedstawiciel Ubezpieczyciela przystępuje do likwidacji zgłoszonej szkody w ciągu

3 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych lub też żądania zapłaty składek pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się dnia r. roku pod warunkiem opłacenia pierwszej składki w wyżej podanym terminie. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu w banku Ubezpieczonego. Na równi z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym ochroną ubezpieczeniową objęte są również osoby jego reprezentujące oraz jego pełnomocnicy lub pracownicy, którzy wyrządzili szkodę, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Pokryte są również szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel oprócz szkód na mieniu i na osobie pokrywa również czyste straty finansowe oraz utracone korzyści poszkodowanego, które ten poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia szkodowego. Zakres ubezpieczenia poszerza się o odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom na skutek wypadku przy pracy (klauzula OC pracodawcy). Zakres ubezpieczenia poszerza się klauzulą OC najemcy nieruchomości i mienia ruchomego. Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące następstwem wypadku/zdarzenia, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a był bezpośrednią przyczyną powstania szkody (szkoda to uszkodzenie, utrata rzeczy/mienia lub śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, czysta strata majątkowa lub utracone korzyści ) Składka za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności uwzględnia wykupienie udziału własnego w szkodzie, i franszyzy integralnej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od ubezpieczającego o szkodzie. Ubezpieczyciel wyznaczy i wskaże Ubezpieczającemu osoby (wraz z numerami telefonów, adresami owymi i adresem do korespondencji), które z ramienia Ubezpieczyciela będą zajmowały się likwidacją szkód na mieniu i na osobie. Informacje dodatkowe Przebieg szkodowości ubezpieczeń OC w latach r. Rok Ilość szkód Wartość szkód Rezerwa ,00 zł Brak ,00 zł Brak ,00 zł Brak ,00 zł Brak ,00 zł 3 611,00 zł

4 Załącznik A2 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW) pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej Okresy ubezpieczenia: zawiera poniższe zestawienie. Rodzaj ubezpieczenia: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, - sumy gwarancyjne - ustawowe. - podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz. U (z późniejszymi zmianami)) - W przypadku sprzedaży pojazdu Ubezpieczyciel przy zwrocie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie potrąca kosztów manipulacyjnych. 2. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz od kradzieży i rabunku w zakresie pełnym (auto-casco), - Przy wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel nie potrąca udziału własnego bez względu na przyczynę szkody; nie stosuje się też ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku szkody powstałej na skutek nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz przekroczenia dozwolonej prędkości; nie potrąca również amortyzacji części. - Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia przy szkodach częściowych Sumę ubezpieczenia stanowi szacowana wartość katalogowa pojazdu wraz z wyposażeniem standardowym i ponad standardowym na miesiąc, w którym przypada koniec okresu ubezpieczenia, podana w poniższym zestawieniu zawiera podatek VAT. Suma ubezpieczenia dla pojazdów zawartych w poniższym zestawieniu powiększona jest o wartość wyposażenia dodatkowego; rodzaj oraz wartość tego wyposażenia zawiera tabela. Franszyza integralna 500 PLN Lp Nazwa pojazdu Peugeot Boxer 435 Hdi L4 DAF TRUCKS LF 45 Koparko-Ładowarka CASE 695ST Volkswagen Caddy 1,9 TDI Rodzaj wyposażenia Fabryczne Fabryczne Głowica wraz z osprzętem Fabryczne Wartość w zł PLN brutto PLN brutto PLN brutto PLN brutto - W przypadku pojazdów nowo nabytych zostają one przyjęte do ubezpieczenia od dnia rejestracji pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu do ubezpieczenia w terminie trzech dni roboczych

5 Lp. 1. od dnia rejestracji oraz opłacenia należnej składki w terminie podanym przez Ubezpieczyciela. - W przypadku sprzedaży pojazdu, przy zwrocie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie potrąca kosztów manipulacyjnych. - Odszkodowanie zawiera podatek VAT. - Odszkodowanie pokrywa również uzasadnione koszty holowania pojazdu (zarówno na skutek wypadku drogowego, jak i awarii) niezależnie od miejsca powstania zdarzenia na terenie RP oraz wszelkie inne koszy udzielenia pomocy drogowej przez wyspecjalizowaną firmę (w ramach ubezpieczenia AC lub dodatkowego ubezpieczenia Assistance. Ubezpieczyciel akceptuje zamontowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe; wszystkie samochody, zgodnie z załączonym wykazem, są wyposażone w zabezpieczenia fabryczne. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, - Suma ubezpieczenia PLN na każde miejsce. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są samochody służbowe Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej, wg wykazu: Nazwa pojazdu Peugeot Boxer 435 Hdi L4 Rodzaj Rok prod. Poj. Silnika Liczba miejsc Ciężarowy DAF TRUCKS LF 45 Ciężarowy Koparko-Ładowarka CASE 695ST Volkswagen Caddy TDI Masz/bud Ciężarowy ,9 D 4 Okres ubezpieczenia Suma /PLN/ Sposób opłacenia składki: jednorazowo, raz w roku. Informacja o szkodach: W roku 2008 wypłacono następujące odszkodowania: - z tytułu AC 0,- W roku 2009 wypłacono następujące odszkodowania: - z tytułu AC 0,- W roku 2010 wypłacono następujące odszkodowania: - z tytułu AC 0,- W roku 2011 wypłacono następujące odszkodowania: - z tytułu AC 0,- W roku 2012 (do dnia ) wypłacono następujące odszkodowania: z tytułu AC 0,-

6 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A3 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych majątku wraz ze sprzętem elektronicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej Okres ubezpieczenia: r r., r r., r r (trzy okresy ubezpieczeniowe) Zakres ubezpieczenia: 1. Ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym tj. pożar, uderzenie pioruna, pośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczone mienie (przepięcia), wybuch (eksplozja), upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków, urządzeń lub masztów, huk ponaddźwiękowy, akcja ratownicza prowadzona w związku z w/w zdarzeniami oraz ryzyko następstw szkód wodociągowych, które obejmują odpowiedzialność za szkody: Spowodowane awarią powodującą wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 2. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty, poniesione przez ubezpieczającego w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia (m.in. koszty zabezpieczenia mienia w celu zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu elementów nieprzydatnych do użytku, koszty poszukiwania miejsca wycieku lub awarii) w pełnej ich wysokości ponad sumę ubezpieczenia. Przedmiot ubezpieczenia: I. Budynki i budowle: Miejsce ubezpieczenia: Skarżysko Kamienna przy ul. Szpitalna 1A: łączna suma ubezpieczenia zawiera również wartość stałych elementów wyposażenia - wartość odtworzeniowa - sumy stałe ,00 PLN. Informacja o szkodach: W latach nie zgłoszono żadnej szkody. Sposób opłacenia składki: jednorazowo, raz w roku. Wszelkie ubezpieczenia, doubezpieczenia, które wystąpią w trakcie trwania okresu ubezpieczenia będą zawierane na takich samych warunkach i stawkach. Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, a więc odszkodowania powiększone będą o podatek VAT. Suma ubezpieczenia nie konsumuje się po szkodzie częściowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmować będzie wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz inwestycje, tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów kupna/sprzedaży, bądź innych umów, np. dzierżawy, leasingu, itp. na mocy których powstaje po stronie ubezpieczonego prawo do używania tych rzeczy od chwili przejęcia mienia w użytkowanie (klauzula automatycznego

7 pokrycia nowo nabytego mienia) Wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony zgłasza Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od momentu powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Przedstawiciel Ubezpieczyciela przystępuje do likwidacji zgłoszonej szkody w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych lub też żądania zapłaty składek pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia. Odszkodowanie każdorazowo powiększane będzie o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieżenie powstania bądź zwiększenia się szkody, ekspertyz szkodowych oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z zaistniałą szkodą. Koszty te pokrywane będą w całości ponad sumę ubezpieczenia do kwoty ,- zł. W przypadku likwidacji szkód w środkach trwałych oraz pozostałym wyposażeniu nie ujętym w ewidencji środków trwałych, odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości do wartości odtworzenia utraconego lub zniszczonego mienia. W przypadku likwidacji szkody częściowej, odszkodowanie pokryje faktycznie poniesione koszty naprawy obejmujące wartość zakupu nowych części i materiałów wraz z kosztami robocizny i innymi kosztami bezpośrednimi koniecznymi do naprawy mienia (sprzętu). W przypadku niemożności naprawy sprzętu szkoda częściowa traktowana jest jako szkoda całkowita. W przypadku błędnego oszacowania wartości odtworzeniowej mienia, nie stosuje się zasad proporcji, jeśli niewyszacowanie nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia lub jeśli szkoda jest o wartości mniejszej niż 5 000,- zł. Składka za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych uwzględnia wykupienie franszyzy redukcyjnej i integralnej. Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające. Zakres ubezpieczenia rozszerzony klauzulą reprezentantów (włączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność; za osoby te nie uważa się: właścicieli, zarządu, rad nadzorczych, prokurentów, innych osób zarządzających). Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wandalizmu. Przez wandalizm rozumie się rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenia budynku i mienia przez osobę, lub osoby trzecie po ich uprzednim dostaniu się do wnętrza budynku, lub lokalu, jak również zniszczenie elewacji lub zewnętrznych elementów budynku bez dostania się do wnętrza. Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o szkody wynikłe z ryzyka przepięcia powstałego w wyniku wyładowania atmosferycznego (napięcie w instalacji elektrycznej wyższe od przewidzianego). Sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem znajduje się w pomieszczeniach Służby Liniowej ul. Szpitalna 1 A oraz w siedzibie ZDP ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz sprzętu elektronicznego z wykazem oprogramowania stanowi załącznik nr 1/3 do SIWZ.

8 Załącznik A4 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku majątku, wraz ze sprzętem elektronicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej Okres ubezpieczenia: r r., r r., r r (trzy okresy ubezpieczeniowe) Przedmiot ubezpieczenia: Miejsce ubezpieczenia: Skarżysko Kamienna przy ul. Szpitalnej 1A Środki trwałe i pozostałe wyposażenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji rozumianej jako zdarzenie polegające na umyślnym zniszczeniu, uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie jak również uszkodzenie i zniszczenie mienia podczas kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczeniem od ryzyka dewastacji objęte są również nakłady adaptacyjne oraz zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Suma ubezpieczenia ,00 PLN - łącznie dla wszystkich grup mienia oraz wymienionych ryzyk, system pierwszego ryzyka, wartość odtworzeniowa. Suma ubezpieczenia zawiera również koszt naprawy zabezpieczeń. Szkoda z tytułu naprawy zabezpieczeń wypłacana będzie w pełnej wartości kosztów wymiany i naprawy zabezpieczeń. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Miejsce ubezpieczenia: Skarżysko Kamienna przy ul. Szpitalnej 1A Budynek zaopatrzony jest w system monitoringu. Okna na parterze są okratowane. Sposób opłacenia składki: jednorazowo, raz w roku. Informacja o szkodach: W latach nie zgłaszano i nie wypłacono żadnego odszkodowania. Wszelkie ubezpieczenia, doubezpieczenia, które wystąpią w trakcie trwania okresu ubezpieczenia będą zawierane na takich samych warunkach i stawkach. Wszystkie sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, a więc odszkodowania powiększone będą o podatek VAT. Przy ubezpieczeniu mienia w systemie pierwszego ryzyka po wystąpieniu szkody Ubezpieczyciel nie może odmówić doubezpieczenia mienia do wysokości pierwotnej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmować będzie wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane oraz inwestycje, tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczonego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów kupna/sprzedaży, bądź innych umów, np. dzierżawy, leasingu, itp. na mocy których powstaje po stronie ubezpieczonego prawo do używania tych rzeczy. Wszelkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia Ubezpieczony zgłasza Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od momentu powstania szkody lub uzyskania o niej

9 wiadomości. Przedstawiciel Ubezpieczyciela przystępuje do likwidacji zgłoszonej szkody w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych lub też żądania zapłaty składek pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia. Odszkodowanie każdorazowo powiększane będzie o koszty akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieżenie powstania bądź zwiększenia się szkody, ekspertyz szkodowych oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z zaistniałą szkodą. W przypadku likwidacji szkód w środkach trwałych oraz pozostałym wyposażeniu nie ujętym w ewidencji środków trwałych, odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości do wartości odtworzenia utraconego lub zniszczonego mienia. W przypadku likwidacji szkody częściowej, odszkodowanie pokryje faktycznie poniesione koszty naprawy obejmujące wartość zakupu nowych części i materiałów wraz z kosztami robocizny i innymi kosztami bezpośrednimi koniecznymi do naprawy mienia (sprzętu). W przypadku niemożności naprawy sprzętu szkoda częściowa traktowana jest jako szkoda całkowita. Składka za ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i od dewastacji uwzględnia wykupienie franszyzy redukcyjnej i integralnej. Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające. Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wandalizmu. Przez wandalizm rozumie się rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osobę, lub osoby trzecie po ich uprzednim dostaniu się do wnętrza budynku, lub lokalu, jak również zniszczenie elewacji lub zewnętrznych elementów budynku bez dostania się do wnętrza. Zakres ubezpieczenia rozszerzony zostaje o szkody wynikłe z ryzyka przepięcia powstałego w wyniku wyładowania atmosferycznego (napięcie w instalacji elektrycznej wyższe od przewidzianego). Sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem znajduje się w pomieszczeniach Służby Liniowej ul. Szpitalna 1 A oraz w siedzibie ZDP ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz sprzętu elektronicznego z wykazem oprogramowania stanowi załącznik nr 1/3 do SIWZ.

zawarta w dniu w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy:

zawarta w dniu w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, wraz z zarządzaniem drogami, ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych, od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY - MODYFIKACJA 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Szczegółowy opis zamówienia 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MAJĄTKU Przedmiot i zakres ubezpieczenia Liczba Wspólnot Mieszkaniowych: 67 Liczba

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo