Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona umowa generalna zawierająca postanowienia IWUZ. Załącznik nr 2 do IUWZ Dla każdego pojazdu odrębnie zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia Składka określona w polisie będzie płatna jednorazowo. Płatność składki nastąpi w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej Każdy nowonabyty, nowozakupiony pojazd w trakcie obowiązywania umowy generalnej będzie objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach i zgodnie z zapisami SIWZ Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną za wyjątkiem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. B. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY 1.1. Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie wyszczególnione pojazdy należące lub użytkowane przez Ubezpieczającego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IWUZ Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania IWUZ. W przypadku zakupu/sprzedaży pojazdów nastąpi uaktualnienie wykazu. 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA: Ubezpieczenie OC zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz z późn. zm.). 3. SUMA GWARANCYJNA: Suma gwarancyjna równa będzie minimalnej sumie gwarancyjnej określonej art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 16 lipca 2003 r., nr 124, poz z późn. zm.). 1

2 C. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego wraz ze specjalistyczną zabudową oraz wyposażeniem standardowym (dotyczy ambulansów, które posiadają urządzenia nagłaśniające pozwalające z kabiny pojazdu podawać sygnały dźwiękowe i komunikaty, lampy ostrzegawcze, zabudowę wnękową przedziału medycznego -oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja) wraz z ich oznakowaniem. Ochrona w przedmiotowym ubezpieczeniu obejmuje sprzęt medyczny znajdujący się na wyposażeniu karetek taki jak: takiego jak nosze, krzesełko, deska itp. Pojazdy będące przedmiotem ubezpieczenia wskazane są w załączniku nr 4 do IWUZ, oznaczone znakiem x w pozycji AC. 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA: 2.1. Zakres ubezpieczenia: wariant pełny (AC+KR) obejmujący co najmniej wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz lub z wewnątrz najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem; b) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja, włamanie), c) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania w tym wskutek wjechania w rozlewisko wody, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury, d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub z wewnątrz e) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej lub transportu sanitarnego, f) kradzieży jego części lub wyposażenia, g) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia 2.2. Jeżeli ogólne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, któremu udzielone zostanie wykonanie zamówienia zawierają poniższe wyłączenia nie będą miały one zastosowania w niniejszej umowie. a) - wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkodę ze względu na przekroczenie prędkości b) - wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkodę ze względu na wiek kierującego pojazdem, c) - wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek nieprawidłowo dokonanej naprawy i diagnostyki (z zachowaniem prawa regresu do odpowiedzialnego za szkodę), d) - wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkodę po wjechaniu w rozlewisko wody, e) - wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta z zewnątrz f) - wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenie pomocy medycznej, 2

3 3. ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA: Polska. 4. WARUNKI DODATKOWE: a) Składka dla ubezpieczenia AC naliczana będzie proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia metodą pro rata za dzień, b) Zwrot składki dla AC proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia metodą pro rata za dzień, c) Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącenia kosztów manipulacyjnych, d) Ubezpieczyciel obejmie ochroną wszystkie pojazdy aktualnie należące do Ubezpieczającego lub pojazdy będące w jego używaniu na podstawie odpowiedniej umowy (leasing, wynajem) oraz zakupionych w trakcie trwania umowy, e) Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie trwania okresu ubezpieczenia automatycznie objęty będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. f) Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia. g) Wypłata odszkodowań w kwocie odpowiadającej wysokości szkody wraz z podatkiem VAT. h) Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. i) Koszty holowania pojazdu do wysokości 2.000,00 PLN w odniesieniu do jednego zdarzenia objętego ochroną AC obejmującego również awarię pojazdu. 5. ZASADY WYPŁATY ODSZKODOWANIA a) Pojazdy nie starsze niż 10 lat w chwili zawarcia umowy będą ubezpieczone w wariancie serwisowym. b) W przypadku wyboru wariantu serwisowego rozliczenie szkody następować będzie na podstawie rachunków w wartości brutto poniesionych kosztów naprawy. c) Szkody wyrządzone ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą być zlikwidowane z polisy AC. d) Ubezpieczyciel zapewni pomoc w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie w przypadku szkody całkowitej. e) Wartości pozostałości ustalana będzie na podstawie najwyższej uzyskanej oferty zakupu pozostałości lub najbardziej prawdopodobnej do uzyskania kwoty bez żadnych potrąceń. 6. SUMA UBEZPIECZENIA: 6.1. dla karetek i ambulansów określonych w załączniku nr 4 do IWUZ - przez pojęcie suma ubezpieczenia rozumie się zadeklarowaną przez ubezpieczającego - wartość pojazdu (karetek) na dzień rozpoczynający ochronę ubezpieczeniową. Suma wskazana jest w wykazie dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych przez Ubezpieczającego - wartość rynkowa określana w oparciu o aktualny katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem stanu technicznego ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych okresów rozliczeniowych. W ramach sumy ubezpieczenia uwzględniono wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego którego wartość wliczona była w cenę pojazdu Ustalone w powyższy sposób sumy ubezpieczenia będą stałe i niezmienne przez okres 6 miesięcy dla pojazdów ubezpieczonych w wariancie serwisowym Ubezpieczyciel zaakceptuje ustalone sumy ubezpieczenia i nie będzie podnosił zarzutu niedoubezpieczenia. 3

4 7. WARUNKI LIKWIDACJI SZKÓD 7.1. Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, a na wniosek Ubezpieczonego w trybie gotówkowym Oględziny uszkodzonego pojazdu nastąpią nie później niż 72 godz. od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych). Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczonego. W przypadku nie dotrzymania określonego terminu oględzin ubezpieczający może zlecić wykonanie oceny technicznej uszkodzonego pojazdu podmiotowi zawodowo trudniącemu taką działalnością. Koszt takiej oceny będzie refundowany przez ubezpieczyciela w pełnej wysokości poniesionych kosztów po akceptacji Ubezpieczyciela Naprawa uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać w warsztacie określonym przez Ubezpieczonego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do uznania stawek roboczogodzin stosowanych w Autoryzowanych Serwisach Obsługi z uwzględnieniem specyfiki pojazdów Wykonawca nie będzie stosował potrąceń z tytułu rodzaju i cen części zamiennych użytych do naprawy zgodnie z wyborem ubezpieczającego 7.5. W przypadku naprawy pojazdu we własnym zakresie oraz w wariancie serwisowym rozliczenie szkody następuje na podstawie kalkulacji zawierającej ceny części zamiennych w wartości brutto oraz koszt robocizny w wartości netto z przyjęciem stawek stosowanych przez ubezpieczającego. 8. FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE Franszyza integralna 500,00 zł Nie stosuje się innej formy udziału Zamawiającego w odszkodowaniu w formie udziału własnego albo franszyzy redukcyjnej. 9. STAWKA I SKŁADKA: Zamawiający wymaga ustalenia stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Stawki będą niezmienne przez czas trwania umowy. D. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY Pojazdy będące przedmiotem ubezpieczenia wskazane są w załączniku nr 4 do IWUZ, oznaczone znakiem x w pozycji AC. Ubezpieczenie winno obejmować: świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w systemie proporcjonalnym, świadczenie z tytułu zgonu w wysokości 50 % sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w tym jednodniowej hospitalizacji. 2. ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ: Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów a w szczególności: a) podczas ruchu b) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z c) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, d) podczas naprawy pojazdu i wykonywania czynności związanych z eksploatacją pojazdu na trasie przejazdu, e) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. 3. SUMA UBEZPIECZENIA: ,00 zł na każde miejsce w pojeździe. 4

5 Szkodowość: rok rodzaj umowy liczba szkód wypłacone odszkodowanie rezerwa 2010 OC AC ,00 zł 0 NNW ,00 zł OC ,00 zł 0 AC 3 948,00 71 zł ,47 zł ,00 zł OC ,97 zł 0 AC OC AC

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ubezpieczenia komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SPZOZ/PN/31/2011 DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Szpital posiada własne środki transportu do przewożenia chorych i transportu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI O1, 02, 03. 1.1. Składka płatna będzie w czterech równych ratach. 1.2. O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia pojazdów należących do Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PROGRAM UBEZPIECZENIA I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo