Szkolenie produktowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie produktowe"

Transkrypt

1 Szkolenie produktowe

2 Autocasco 2

3 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji w RP oraz posiadające ważne badania techniczne 3 wyposażenie podstawowe i dodatkowe sprzęt i urządzenia będące trwałym wyposażeniem pojazdu oraz sprzęt wymagany zgodnie z przepisami (np. gaśnica) Przewożony ładunek i bagaż nie są objęte ochroną

4 Autocasco Zakres ubezpieczenia 4 1 szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek zdarzeń losowych 2 utrata pojazdu lub jego wyposażenia wskutek kradzieży OWU Autocasco oparte są o tzw. formułę All-Risk co oznacz, że pojazdy ubezpieczone są od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych - wymienionych w treści umowy.

5 Autocasco Zakres terytorialny 5 Rzeczypospolita Polska oraz państwa europejskie Szkody powstałe wskutek kradzieży nie są objęte ochroną na terenie Białorusi i Ukrainy

6 Autocasco Suma ubezpieczenia 6 Suma Ubezpieczenia jest tożsama z ustaloną w dniu zawarcia umowy wartością pojazdu przy czym: jest ustalana na podstawie wartości pojazdu wraz z jego wyposażeniem na dzień zawarcia umowy ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań może ulec zwiększeniu po wypłacie odszkodowania na warunkach określonych w czasie zawarcia umowy (doubezpieczenie po szkodzie)

7 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 7 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11 lat Zakres ochrony All-risk w Polsce i państwach europejskich All-risk w Polsce i państwach europejskich All-risk w Polsce i państwach europejskich Sposób likwidacji szkód Na podstawie faktur Na podstawie wyceny Na postawie faktur Na podstawie wyceny Tylko na podstawie wyceny Akceptowane koszty robocizny Stawki ASO Stawki warsztatów nieautoryzowanych Stawki warsztatów nieautoryzowanych Akceptowane koszty materiałów i części Części ORYGINALNE z logo producenta (O) Części bez logo producenta pojazdu ale o potwierdzonej przez niego jakości (Q) Części, których producent potwierdza jakość części. Że zostały wyprodukowane ze standardami ustalonymi przez producenta (P) Amortyzacja BRAK BRAK w przypadku likwidacji na podstawie faktur TAK Koszty dodatkowego badania technicznego Odwiezienie pojazdu po naprawie w warsztacie TAK TAK TAK Nowość na rynku TAK TAK BRAK

8 Zasady doboru części w wariantach ubezpieczenia AC: 8 Z jak "zamiennik" Część bez logo producenta pojazdu o niepotwierdzonej jakości, inna niż P. Czy wiesz, że? W rozliczeniach szkód Proama nigdy nie stosuje części Z

9 Autocasco Amortyzacja części 9 W przypadku likwidacji na podstawie wyceny w wariantach Casco Optymalny oraz Casco Komfortowy koszty materiałów i części zamienny ustala się z uwzględnieniem procentowego zużycia części zależnego od okresu eksploatacji. Okres eksploatacji pojazdu Amortyzacja do 3 lat (włącznie) 15% od 3 do 5 lat (włącznie) 25% od 5 do 8 lat (włącznie) 35% od 8 do 10 lat (włącznie) 50% powyżej 10 lat 70%

10 WYCENA WARTOŚĆ FAKTUR ODSZKODOWANIE Autocasco 0dszkodowanie oparte o dowody księgowe Jeżeli odszkodowanie ustalone na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów odszkodowanie przekracza o przynajmniej 30% wysokość ewentualnego odszkodowania ustalonego na podstawie wyceny naprawy odszkodowanie należy się w wysokości wynikającej z wyceny powiększonej o 30% %

11 mini CASCO vs AC OPTYMALNY Proama 11

12 Liczba szkód likwidowanych w 10 dni Liczba szkód po oględzinach i z kalkulacją wykonanymi w ciągu 3 dni Sprawny i przejrzysty proces likwidacji szkody zapewnia wysoki poziom satysfakcji klienta 12 Zdarzenie powodujące szkodę Przyjęcie zgłoszenia i rejestracja szkody Zlecenie dokonania inspekcji pojazdu po szkodzie Inspekcja przez rzeczoznawcę, udostępnienie dokumentacji szkodowej (max 72 godziny od zgłoszenia) 100% 90% 80% 70% 60% Cele Działu Likwidacji Szkód Sporządzenie rozliczenia szkody Ustalenie odpowiedzialności Decyzja: WYPŁATA lub ODMOWA 50% 40% 30% 20% 10% 0%

13 Pakiet korzyści dla Klienta 13 na OC +AC All-risk do 11 lat RP i państwa europejskie 80% szkód z ubezpieczenia AC wypłacamy w ciągu 10 dni Przy bezgotówkowej likwidacji szkody z AC Pokryjemy koszty dodatkowego badania technicznego po szkodzie Odwieziemy samochód pod dom Klienta

14 Autocasco 14 Szkoda całkowita Koszty naprawy ustalone zgodnie z zasadami właściwymi dla danego wariantu ubezpieczenia przekraczają 70% wartości auta W przypadku kradzieży odszkodowanie jest ustalane w wysokości wartości pojazdu obowiązującej w dniu powstania szkody Dodatkowe koszty pokrywane przez Proama Koszty dodatkowego badania technicznego w ramach sumy ubezpieczenia określonych w umowie Koszty usługi odwiezienia pojazdu do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego po zakończeniu prac naprawczych w warsztacie (wariant ASO i Komfortowy szkody powypadkowe).

15 Autocasco Wymagane zabezpieczenia 15 Warunkiem odpowiedzialności Proama za szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, z wyłączeniem rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, pojazdy o wartości do zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno takie urządzenie, pojazdy powyżej zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej dwa różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające.

16 Autocasco Wymagane zabezpieczenia - rodzaje 16 Za urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą uznajemy: autoalarm, elektroniczna blokada uruchomienia silnika (immobiliser), mechaniczna blokada skrzyni biegów, system pozycjonowania pojazdu (np. GPS) wraz z aktualną umową abonencką z firmą realizującą usługi monitoringu, inne zaakceptowane przez Proama atestowane urządzenie lub system urządzeń służących zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, Aktualną listę honorowanych zabezpieczeń można znaleźć na stronie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji:

17 Franszyzy 17 franszyza integralna kwota do której ubezpieczający ponosi całkowite skutki wypadku ubezpieczeniowego, a powyżej której pełną odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczyciel Wysokość franszyzy: 500 zł Franszyza integralna Odszkodowanie Szkodę pokrywa ubezpieczony Szkodę pokrywa ubezpieczyciel

18 Franszyzy 18 franszyza redukcyjna kwota potrącana z odszkodowania niezależnie od jego wysokości Wysokość franszyzy: 0 zł, 500 zł, zł lub zł (do wyboru przez klienta) Franszyza redukcyjna Odszkodowanie Udział własny Część szkody pokrywana przez ubezpieczyciela Część szkody pokrywana przez ubezpieczonego Szkodę pokrywa ubezpieczony Franszyza redukcyjna jest często mylona z udziałem własnym będącym procentową częścią szkody jaką ubezpieczający pokrywa z własnych środków.

19 Assistance Wypadkowy

20 Assistance Wypadkowy Przedmiot i zakres terytorialny 20 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance świadczonych tylko dla kierowcy. zakres terytorialny tylko teren Rzeczpospolitej Polskiej Świadczenia pomocy w ramach Assistance Wypadkowego spełniane są tylko w razie zajścia wypadku pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia.

21 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 21 Naprawa pojazdu na miejscu wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, o ile będzie to możliwe na miejscu wypadku, Limit: 300 zł na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu z miejsca wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania, jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy na miejscu wypadku, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, Limit: 100 km na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej: zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku.

22 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 22 Naprawa pojazdu na miejscu wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy pojazdu, w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, o ile będzie to możliwe na miejscu wypadku, Limit: 300 zł na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu z miejsca wypadku: Zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania, jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy na miejscu wypadku, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, Limit: 100 km na jedno zdarzenie. Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej: zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej, jeżeli Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku.

23 Assistance Wypadkowy Zakres ubezpieczenia 23 Serwis informacyjny dla kierowców (bez limitu): Informacja o warsztatach naprawczych w razie awarii pojazdu, Informacja o trasie podróży, Informacja o natężeniu ruchu, Informacja o trasie alternatywnej, Informacja o warsztatach lub sklepach motoryzacyjnych, Informacja o stacjach paliw, Informacja o stacjach kontroli pojazdów, sieci firm wynajmujących samochody, Udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących formalności przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej.

24 Assistance MIDI

25 25 Midi Assistance jest produktem skomponowanym dla Klientów posiadających starsze pojazdy oraz tych, którzy ze względów finansowych nie decydują się na zakup droższego Super Assistance Silne strony produktu Szeroki zakres usług: Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Holowanie z miejsca wypadku do 200 km Naprawa na miejscu zdarzenia Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 59 zł Brak franszyzy kilometrowej Brak górnej granicy wieku auta Samochód zastępczy do 3 dni Odwiezienie pojazdu po naprawie Kierowca zastępczy Pomoc w przypadku: Wypadku Kradzieży Innych zdarzeń Przejazdy taksówką Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Usługi informacyjne

26 Midi Assistance Wypadkowy Rodzaj usługi Zestawienie usług Midi Assistance Zdarzenie Wypadek Awaria Kradzież Inne Limit odpowiedzialności Naprawa na miejscu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów materiałów Holowanie 100 km max. 2 razy Holowanie innego pojazdu - w przypadku gdy Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku Uwagi Serwis informacyjny - Pomoc informacyjna Naprawa na miejscu Pomoc serwisowa 400 zł max. 2 naprawy wskutek awarii, w tym przebicia koła i rozładowanie akumulatora; anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów Holowanie 200 km max. 2 razy; anuluje Ass. Wypadkowy; Parkowanie 200 zł Złomowanie 200 zł Odwiezienie po naprawie 300 zł Dostawa paliwa - max. 2 razy; bez kosztów paliwa Pomoc w razie wlania niewłaściwego paliwa 300 zł max. 2 razy; bez kosztów paliwa Otwarcie pojazdu 200 zł max. 2 razy; Zakwaterowanie Pomoc w podróży 150 zł limit na dobę/osobę; max. 3 doby; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Pojazd zastępczy - max. 2 razy; max. klasa C; max 3 dni Przewóz taksówką zł/dobę; max. 2 razy; max. 3dni 150 zł Odbiór pojazdu Powrót do domu lub kontynuacja podróży Wizyta osoby bliskiej Kierowca zastępczy 150 zł limit na osobę Hotel: 150 zł Podróż: zł hotel limit/dobę/osobę; max. 3 doby 300 zł w przypadku hospitalizacji > 3 dni lub śmierci kierowcy; max. 2 dni Opieka nad dziećmi 500 zł max. 3 dni, limit na wszystkie zdarzenia

27 Assistance SUPER

28 28 zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance dla kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz pasażerów Szeroki zakres usług: Usługi informacyjne Samochód zastępczy do 7 dni Naprawa na miejscu zdarzenia Odwiezienie pojazdu po naprawie Dostawa paliwa i pomoc w razie wlania niewłaściwego Kierowca zastępczy Pomoc serwisowa Pomoc w podróży Pomoc informacyjna Konkurencyjna cena składka roczna 169 zł Długi limit pojazdu zastępczego Brak franszyzy kilometrowej Zakres terytorialny: Polska i państwa europejskie Przejazdy taksówką Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów Transport medyczny Hospitalizacj a Wiek: pojazdy do 10 lat Holowanie do 400 km Pomoc w przypadku: Wypadku Awarii Kradzieży Innych zdarzeń

29 Super Assistance Wypadkow y Zestawienie usług assistance Rodzaj usługi Zdarzenie Wypadek Awaria Kradzież Inne Limit odpowiedzialności Uwagi Naprawa na miejscu 300 zł max. 2 razy; bez kosztów materiałów Holowanie 100 km max. 2 razy Holowanie innego pojazdu - w przypadku gdy Ubezpieczony ponosi winę za spowodowanie wypadku Pomoc informacyjna Serwis informacyjny - Infolinia medyczna - Tłumacz 500 zł tylko EU; max. 2 razy; Pomoc serwisowa Naprawa na miejscu 400 zł 300 euro Holowanie 200 km 300 euro Parkowanie 200 zł 100 euro Złomowanie 200 zł 100 euro max. 2 naprawy wskutek awarii, w tym przebicia koła i rozładowanie akumulatora; anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów max. 2 razy; anuluje Ass. Wypadkowy; bez kosztów materiałów Dostawa części 100 euro tylko EU; max. 3 razy; bez kosztów materiałów Odwiezienie po naprawie 300 zł tylko RP Dostawa paliwa - max. 2 razy; bez kosztów paliwa Pomoc w razie wlania niewłaściwego paliwa 300 zł 150 euro Otwarcie pojazdu 200 zł 150 euro Pomoc w podróży Zakwaterowanie 150 zł 80 euro max. 2 razy; bez kosztów paliwa max. 2 razy; limit na dobę/osobę; max. 3 doby; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Pojazd zastępczy - tylko RP; max. 2 razy; max. klasa C; max. 7 dni Przewóz taksówką 100 zł/dobe; tylko RP; max. 2 razy; max. 7 dni Odbiór pojazdu 150 zł 300 zł pociąg zł samolot Powrót do domu lub kontynuacja podróży 150 zł 300 zł limit na osobę Transport do placówki medycznej 500 euro tylko EU Hospitalizacja euro tylko EU; liczba osób max. tyle co w dowodzie rej. Dostawa leków 100 euro tylko EU; bez kosztów leków Wizyta osoby bliskiej Hotel: 150 zł 80 euro Podróż: zł hotel limit/dobę/osobę; max. 3 doby Kierowca zastępczy 300 zł 200 euro Transport zwłok zł w razie śmierci poza RP Opieka nad dziećmi 500 zł max. 3 dni, limit na wszystkie zdarzenia w przypadku hospitalizacji > 3 dni lub śmierci kierowcy; max. 3 dni w EU i 2 dni w RP

30 Super Assistance Przedmiot i zakres terytorialny 30 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance dla kierowcy oraz pasażerów pojazdu, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym. zakres terytorialny teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych państw europejskich Świadczenia pomocy spełniane są w razie zajścia wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. Tylko dla pojazdów nie starszych niż 10 lat.

31 Super Assistance Pomoc Serwisowa 31 Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia: Polska ulega zwiększeniu do 400 zł w stosunku do Assistance Wypadkowy państwa europejskie 300 euro Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia: Polska ulega zwiększeniu do 200 km na jedno zdarzenie, w stosunku do Assistance Wypadkowy państwa europejskie euro na jedno zdarzenie Parkowanie pojazdu: parkowanie pojazdu unieruchomionego na skutek wypadku lub awarii Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 100 euro na jedno zdarzenie Złomowanie pojazdu: holowanie pojazdu do najbliższego od miejsca wypadku punktu złomowania i pokrycie kosztów tego złomowania Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 100 euro na jedno zdarzenie. Otwarcie pojazdu: Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 150 euro na jedno zdarzenie maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony.

32 Super Assistance Pomoc Serwisowa 32 Dostawa części: dostarczenie części w celu naprawienia pojazdu za granicą, jeżeli w miejscu naprawy pojazdu nie są one dostępne 100 euro na jedno zdarzenie maksymalnie 3 świadczenia w czasie trwania ochrony. Dostarczenie paliwa: dostarczenie paliwa do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości pozwalającej na dojechanie tym pojazdem do najbliższej czynnej stacji paliw maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Pomoc w razie wlania do zbiornika niewłaściwego typu paliwa: Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 150 euro na jedno zdarzenie maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Odwiezienie pojazdu do klienta: przewóz pojazdu z warsztatu do miejsca zamieszkania właściciela lub do innego miejsca na terytorium Polski 300 zł na jedno zdarzenie

33 Super Assistance Pomoc w podróży dla kierowcy i pasażerów 33 Zakwaterowanie: nocleg w hotelu kierowcy i pasażerów maksymalnie przez 3 doby hotelowe Polska 150 zł na osobę, na jedno zdarzenie państwa europejskie 80 euro na jedną osobę, na jedno zdarzenie Pojazd zastępczy: pojazd zastępczy w razie wypadku, awarii lub kradzieży na terenie Polski, maksymalny czas przysługiwania pojazdu: 7 dni (nie dłużej niż czas naprawy) maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Przewóz taksówką: Możliwość korzystania z taxi w razie wypadku, awarii lub kradzieży na terenie Polski (alternatywa do Pojazdu zastępczego), 100 zł/dobę - maksymalnie przez 7 dni (nie dłużej niż czas naprawy) maksymalnie 2 świadczenia w czasie trwania ochrony. Odbiór pojazdu: podróż kierowcy w celu odbioru naprawionego pojazdu lub odzyskanego po kradzieży, Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie do równowartości 300 zł (bilet kolejowy)/ 1000 zł (bilet lotniczy) na jedno zdarzenie

34 Super Assistance Pomoc w podróży dla kierowcy i pasażerów 34 Pomoc w powrocie do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróży: podróż do miejsca zamieszkania na terytorium Polski lub kontynuacji podróży w przypadku unieruchomienia pojazdu Polska do 150 zł na osobę na jedno zdarzenie państwa europejskie do równowartości 300 zł na osobę na jedno zdarzenie Hospitalizacja za granicą: hospitalizacja, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie miało miejsce na terytorium państw europejskich 4000 euro w stosunku do wszystkich osób na wszystkie zdarzenia Transport do placówki medycznej: transport do placówki medycznej, jeżeli nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie miało miejsce na terytorium państw europejskich 500 euro na jedno zdarzenie Dostawa leków: dostarczenie leków na terytorium państw europejskich 100 euro na jedno zdarzenie Pomoc w wizycie osoby bliskiej: przejazd osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego Polska dobowy koszt zakwaterowania 150 zł na jedno zdarzenie państwa europejskie dobowy koszt zakwaterowania 80 euro na jedno zdarzenie

35 Super Assistance Pomoc w podróży dla kierowcy i pasażerów 35 Zapewnienie kierowcy zastępczego: wynajem kierowcy zastępczego w celu sprowadzenia pojazdu i pasażerów do ich miejsca zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli hospitalizacja kierowcy trwa dłużej niż 3 dni Polska zł na jedno zdarzenie państwa europejskie 200 euro na jedno zdarzenie. Transport zwłok: transport zwłok w razie śmierci za granicą do miejsca pochówku na terytorium RP, do równowartości 1000 zł na jedno zdarzenie. Opieka nad dziećmi: przewóz małoletnich dzieci do wskazanego opiekuna, w razie hospitalizacji Ubezpieczonego i braku możliwości sprawowania opieki przez inne osoby do równowartości 500 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia

36 Super Assistance Pomoc Informacyjna 36 Infolinia medyczna (bez limitów): Informacja o placówkach służby zdrowia, prowadzących zabiegi rehabilitacyjne lub oferujących sprzęt rehabilitacyjny, o działaniu leków, interakcjach z innymi lekami i możliwości ich przyjmowania w czasie ciąży, o zasadach przygotowania zabiegów lub badań oraz o dietach i zdrowym żywieniu, udzielenie Ubezpieczonemu telefonicznej porady przez lekarza dyżurnego Centrum Obsługi Klienta Proama Serwis informacyjny dla kierowców (bez limitów): Informacja o warsztatach naprawczych, trasie podróży, natężeniu ruchu, trasie alternatywnej, warsztatach lub sklepach motoryzacyjnych, stacjach paliw, stacjach kontroli pojazdów, sieciach firm wynajmujących samochody, udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących formalności przy zgłaszaniu i wypełnianiu deklaracji wypadkowej Usługi tłumacza: Zorganizowanie i pokrycie kosztów telefonicznej usługi tłumacza, w przypadku pobytu za granicą oraz tylko w razie zajścia wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu maksymalnie 2 telefoniczne konsultacje na jedno zdarzenie.

37

38 NNW Komunikacyjne Przedmiot i zakres terytorialny 38 przedmiot ubezpieczenia życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów pojazdu, w liczbie określonej w jego dowodzie rejestracyjnym. zakres terytorialny Polska oraz państwa europejskie

39 NNW Komunikacyjne 39 Ochrona życia i zdrowia kierującego pojazdem mechanicznym wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz pasażerów tego pojazdu Gwarantujemy: wysoką sumę ubezpieczenia zł na każdą osobę Świadczenie z tytułu śmierci w razie śmierci Ubezpieczonego zostanie wypłacone świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w razie trwałego uszczerbku wypłacone będzie świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku ochronę nie tylko podczas ruchu pojazdu, ale również podczas wsiadania, wysiadania, postoju czy naprawy na trasie.

40 NNW Komunikacyjne Główne wyłączenia odpowiedzialności 40 kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu/ środków odurzających kierowanie pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego działania wojenne, udział Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach terroryzmu lub sabotażu albo blokadach dróg następstwo oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia rajdy, wyścigi, pokazy, inne zorganizowane imprezy sportowe lub turystyczne, a także treningi do tych imprez działanie umyślne kierującego pojazdem następstwa jakichkolwiek stanów chorobowych, w tym chorób psychicznych, zaburzeń umysłu lub świadomości bądź napadów epileptycznych, jak również wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

41 41

42 NNW Domowe Przedmiot, zakres terytorialny i warunki przystąpienia do ubezpieczenia przedmiot ubezpieczenia życie i zdrowie głównego posiadacza pojazdu, jak też życie i zdrowie jego współmałżonka (jeżeli posiada w momencie zawarcia umowy) oraz wszystkich dzieci (jeżeli posiada w momencie zawarcia umowy), pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 42 Zawarcie ubezpieczenia możliwe jest łącznie z zawarciem ubezpieczenia NNW Komunikacyjnego. Wiek Ubezpieczonego w momencie przystąpienia do ubezpieczenia: ukończone 3 lata i nieukończone 65 lat. Zakres terytorialny: Polska oraz państwa europejskie.

43 Wskazać należy zawsze jako pierwszego w umowie tego współposiadacza, który ma być objęty ochroną. Kto może być objęty ochroną w ramach ubezpieczenia NNW Domowego? Współposiadacze Zawsze posiadacz ubezpieczonego pojazdu 1 43 Jeżeli jest kilku posiadaczy pojazdu wskazanego w umowie, ochroną ubezpieczeniową objęty jest posiadacz wskazany przez Ubezpieczającego jako pierwszy ze współposiadaczy spośród osób fizycznych. Dodatkowo współmałżonek oraz wszystkie dzieci posiadacza pojazdu będący we wspólnym gospodarstwie domowym Osoby ubezpieczone 10 lat 8 lat Posiadacz Pojazdu 35 lat Współmałżonek 33 lata Dzieci 4 lata

44 NNW Domowe Zakres ochrony ubezpieczeniowej 44 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje poniższe trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku: śmierć trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczyciel pokryje również koszty poniesione w związku z koniecznością: nabycia przez niego protez lub środków pomocniczych poddania się przez niego operacji plastycznej pod warunkiem, że zostały one poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

45

46 Czym jest OCHRONA PRAWNA? 46 uzupełnieniem OC (komplementarność) ochrona konsumenta daje wiedzę co mogę? co mi się należy? usługi specjalistów ochrona przed wysokimi kosztami (ryzyko)

47 Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Przedmiot i zakres terytorialny ubezpieczenia 47 przedmiot ubezpieczenia zorganizowanie lub pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz świadczenie usług Telefonicznej Asysty Prawnej komu? właścicielowi lub współwłaścicielowi wskazanego w umowie ubezpieczenia pojazdu mechanicznego zakres terytorialny ochroną są objęte zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe na terytorium Polski, jeżeli postępowania sądowe, administracyjne i inne toczą się również na terytorium Polski

48 Kiedy działa ochrona? 48 Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, klient bezskutecznie domaga się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku, (np. spór dotyczy wysokości szkody czy stopnia przyczynienia się ubezpieczonego) ubezpieczony próbował ominąć dziecko, które wybiegło na drogę. Samochód wypadł z jezdni i uległ uszkodzeniu. Klient nie wie od kogo ani z jakiego tytułu dochodzić odszkodowania Przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy, holowania i innych dotyczących obsługi pojazdu warsztat samochodowy przedstawił zawyżony rachunek lub też wadliwie dokonał naprawy pojazdu Pojazd został uszkodzony w myjni nienależycie wykonano umowę, przewożąc pojazd w inne miejsce, lub w trakcie holowania (transportu) pojazd uległ uszkodzeniom

49 Kiedy działa ochrona? 49 W postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia ubezpieczonemu przedstawiono zarzut spowodowania wypadku drogowego ubezpieczony prowadził pojazd z nadmierną prędkością czy też nie udzielił pierwszeństwa przejazdu w przypadku, gdy ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie innych wykroczeń lub przestępstw komunikacyjnych W związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ubezpieczonemu odebrano dowód rejestracyjny albo prawo jazdy odmawia się zwrotu tychże dokumentów ubezpieczonemu albo chce się ograniczyć uprawnienia ubezpieczonego ubezpieczony został wezwany do ponownego egzaminu ze znajomości przepisów drogowych,, a jego zdaniem brak jest podstawy prawnej do ponownego stawienia się na egzaminie

50 Jakie koszty są pokrywane? 50 koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, w tym: wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe wszystkich instancji (wpis sądowy, biegli), koszty zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego reprezentującego Ubezpieczonego przed organami administracji publicznej, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty związane z postępowaniem sądu polubownego

51 Jakie koszty są pokrywane? 51 koszty notarialne poniesione za wymagane przez prawo czynności notarialne, związane z postępowaniami sądowymi lub przesądowymi wskazanymi w OWU, koszty wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przedsądowym, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie które otrzymał adwokat lub radca prawny z tego tytułu będzie zaliczone na poczet wynagrodzenia należnego za prowadzenie procesu sądowego we wszystkich instancjach. poręczenie majątkowe w ramach 50% SU pożyczka.

52 Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu; 52 Związanych z zarzutem naruszenia zakazu postoju i zatrzymywania; Roszczeń skierowanych wobec Proama. Dla wniosku o uchylenie mandatu karnego, ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje gdy kara grzywny jest niższa niż 4,5% sumy ubezpieczenia.

53 53 Poza omówiony zakresem Ochrony Prawnej, klienci otrzymują możliwość korzystania z Telefonicznej Asysty Prawnej. Unikalną cechą usługi jest możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem przez telefon, mail czy fax. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu w godzinach Informacja prawna w tym o obowiązujących procedurach, instytucjach itp., Przesyłanie aktów prawa, wzorów pism, Opinie prawne oraz weryfikacja dokumentów ograniczone do 10 stron.* Przygotowanie dokumentów.* Wskazanie adwokata lub radcy prawnego* * Maksymalnie 4 razy w okresie ubezpieczenia

54 54 Nowość w PROAMA

55 Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka 55 jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Zakres terytorialny : Polska i państwa europejskie Zakres: śmierć ubezpieczonego w wyniku następstwa wypadku komunikacyjnego Ochrona życia głównego posiadacza pojazdu,na który jest wystawiona polisa komunikacyjna. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty. Utrata 1 rodzica: 1 000zł Urata 2 rodziców: 4 000zł Składka: 59 zł

56 Wiek właściciela ok 40 ford mondeo wartość 9 800zł 56

57 PROAMA jest SUPER 57

Szkolenie produktowe

Szkolenie produktowe Szkolenie produktowe Autocasco 2 Autocasco Co ubezpieczamy? pojazdy mechaniczne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., dopuszczone do ruchu, zarejestrowane lub podlegające rejestracji

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze

WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze WARUNKI UBEZPIECZENIA Wygodniej w drodze POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Wygodniej w drodze, zwane dalej WU mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

1/7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/7. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC II 22022 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo