Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów: Nazwa przedmiotu: Niestacjonarne SEMINARIUM DYPLOMOWE Forma zajęć W Ć K L Wa Pr Liczba godzin: 15 Nakład pracy studenta wyrażony w pkt ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem Przygotowanie do zajęć Samodzielne przygotowanie się do zajęć 15 h 45 h 45 h Czytanie wskazanej literatury 45 h Przygotowanie do egzaminu 0 h Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: 5 1PKT ECTS= 5-30h Założenia i cele przedmiotu: Rozumieć podstawowe kategorie narodowego i międzynarodowego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz opracować prawidłowe analizy zagrożeń. Znać zasady, modele i metody kształtowania właściwych hipotez badawczych. Umieć interpretować wyniki analiz literatury i technik badawczych. Analizować pod względem przyczynowo skutkowym procesy zachodzące w obszarze. Wymagania wstępne: - w zakresie wiedzy: - w zakresie umiejętności: - w zakresie kompetencji społecznych: Zapoznać się z warsztatem naukowym i przygotować się do umiejętnego korzystanie z niego. Pogłębiać motywację studiowania. Umieć sformułować wnioski na podstawie przeprowadzonej analizy Po zakończeniu przedmiotu student będzie umiał zrozumieć cel i istotę opracowywania prac dyplomowych zgodnie z istniejącymi formalnymi wymogami i procedurami w tym zakresie. Będzie posiadał umiejętność prezentacji osobistej: retoryka, punkty ciężkości w prezentacji, wybór materiałów, język. Po okresie studiów, student uświadomi się o roli organizacji zewnętrznych w procesie tworzenia pracy dyplomowej. WYKAZ TEMATÓW I PROBLEMATYKI Liczba godzin Lp. Tematy, problematyka Razem Formy zajęć Wykład Inne* 1

2 Temat 1: 1 6 Przygotowanie do wyboru i właściwego zrozumienia przez studenta tematu pracy dyplomowej. Temat : Analiza artykułów i stopniowe przygotowanie studenta do wyboru tematem pracy. Temat 3: Pisanie prac (zapoznanie studentów z wymogami formalnymi pracy dyplomowej, redakcja tematu pracy, przygotowanie treści pracy, dobór bibliografii Temat 4: 8 Przedstawianie i refleksja nad instrumentem badawczym lub scenariuszami lekcji używanymi w części praktycznej. Temat 5: Konstruowanie wstępu, część merytoryczna pracy dyplomowej, formułowanie hipotez badawczych. Temat 6: Weryfikacja hipotez, formułowanie wniosków. Temat 7: Przypisy i ich rola. Literatura i zasady jej przygotowania. Składanie i łamanie pracy dyplomowej. Razem *W- Wykład, Ć ćwiczenia, K konwersatorium,l-lektorat Wa-warsztat,,P-projekt,

3 Symbol efektów W06 W16 W19 U01 U03 K01 K03 K09 Opis zamierzonych efektów Po zaliczeniu zajęć student: W zakresie wiedzy Student zna terminologię, teorię i techniki pozyskiwania danych z zakresu wewnętrznego. Student ma podstawową wiedzę w zakresie obronności państwa. Student zna podstawy edukacji dla, formy i metody szkolenia W zakresie umiejętności Student umie analizować zjawiska i zagrożenia w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Student prawidłowo posługuje się konkretnymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie. W zakresie kompetencji społecznych Student ma poczucie misji i odpowiedzialności za ludzi i mienia. Student ma świadomość znaczenia zachowania się s sposób profesjonalny i etyczny. Student jest przygotowany do. Odniesienie do efektów dla kierunku K1A_W06 K1A_W16 K1A_W19 K1A_U01 K1A_U03 K1A_K01 K1A_K03 K1A_K09 Podstawowa Uzupełniająca Zalecana literatura przedmiotu 1. A. DUDZIAK, A. ŻEJMO, Redagowanie prac dyplomowych, DIFIN, Warszawa B. R. KUC, J. PASZKOWSKI, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, WSFiZ, Białystok J. MAJCHRZAK, T. MENDEL, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań D. HOMBEK, Metodyka pisania prac dyplomowych, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce J. BOC, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia LTD, Wrocław J. JURA, J. ROSZCZYPAŁA, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, WSE, Warszawa A. DUDZIAK, A. ŻEJMO, Redagowanie prac dyplomowych - wskazówki metodyczne dla studentów, DIFIN, Warszawa 008. Metody weryfikacji efektów 3

4 1. Metody weryfikacji efektów /w odniesieniu do poszczególnych efektów Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwiu m Projek t Forma oceny Sprawdzian wejściowy Sprawozdani e Wypowiedzi ustne w trakcie zajęć/ćwiczeń W06 X X W16 X X W19 X X U01 X X U03 X X K01 X X K03 X X K09 X X. Kryteria oceny osiągniętych efektów Efekt Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 W06 Popełnia znaczące błędy w rozpoznawaniu podstawowych terminów z zakresu kwestie rozpoznawaniu podstawowych terminów z zakresu kwestie Ma podstawową wiedzę o terminach z zakresu określonych poglądów na kwestie Prawidłowo i wyczerpująco opisuje podstawowe terminy z zakresu leżące u podstaw kwestie W16 Nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie obronności państwa. podstawowej wiedzy w zakresie obronności państwa. Prawidłowo opisuje podstawową wiedzę w zakresie obronności państwa. prezentuje podstawową wiedzę w zakresie obronności państwa. W19 Nie potrafi zdefiniować podstaw edukacji dla, a także form i metod szkolenia Popełnia drobne błędy w scharakteryzowaniu podstaw edukacji dla, a także form i metod szkolenia Poprawnie opisuje podstawy edukacji dla, a także formy i metody szkolenia opisuje podstawy edukacji dla, a także formy i metody szkolenia U01 W sposób błędny analizuje zjawiska i zagrożenia określaniu zjawisk i zagrożeń Poprawnie określa istotę zjawisk i zagrożeń prawidłowo i obszernie określa istotę zjawisk i zagrożeń U03 W sposób błędny posługuje się konkretnymi normami w celu rozwiązania problemu z zakresu wyjaśnianiu istoty norm w celu rozwiązania problemu z zakresu Poprawnie wyjaśnia istotę zastosowania norm i reguł w celu rozwiązania problemu z zakresu wyjaśnia istotę zastosowania norm i reguł w celu rozwiązania problemu z zakresu 4

5 K01 Popełnia podstawowe błędy w analizie misji i odpowiedzialności za Popełnia nieistotne błędy przy analizie odpowiedzialności za Poprawnie lecz pobieżnie analizuje szeroko pojętą odpowiedzialność za analizuje szeroko pojętą odpowiedzialność za K03 Słabo posługuje się warsztatem nauki służącym do świadomego zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny posługiwaniu się warsztatem nauki służącym do świadomego zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny Popełnia nieznaczące błędy w posługiwaniu się warsztatem nauki służącym do świadomego zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny posługuje się warsztatem nauki służącym do świadomego zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny K09 Nie dostrzega złożoności procesów wpływających na społeczność lokalną i nie jest przygotowany do dostrzeganiu złożoności procesów wpływających na społeczność lokalną i słabo jest przygotowany do Popełnia nieznaczące błędy w przygotowaniu do Znakomicie dostrzega złożoność procesów wpływających na społeczność lokalną i jest przygotowany do Koordynator przedmiotu Prowadzący zajęcia Wpisujemy imię, nazwisko i stopień naukowy osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu. W przypadku pojedynczej formy zajęć wpisujemy dane prowadzącego zajęcia. Należy zamieścić nazwiska wszystkich prowadzących zajęcia z przypisaniem do form dydaktycznych Dr Marek PYTEL Kontakt: Akceptacja Prorektor ds. jakości Data: Podpis:.. ** niepotrzebne skreślić 5

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo