ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin gimnazjalny składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego, lecz każda z nich miała inną strukturę i była przeprowadzana w dwóch etapach. W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdowały się w dwóch odrębnych arkuszach, które (słuchacze) wypełniali jednego dnia, ale w różnym czasie. Zadania z języka polskiego miały formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie zamkniętą. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka polskiego składał się z 22 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych. Zadania odnosiły się do tekstów literackich, popularnonaukowych oraz publicystycznych. Wśród zadań otwartych znalazła się dłuższa wypowiedź w formie rozprawki. Na egzaminie z zakresu języka polskiego sprawdzano spełnienie przez trzecioklasistów następujących wymagań ogólnych określonych w podstawach programowych z języka polskiego dla II i III etapu edukacyjnego: odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w (I); analiza i interpretacja tekstów kultury (II); tworzenie wypowiedzi (III). Uczeń (słuchacz) za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka polskiego mógł uzyskać maksymalnie 32 punkty. 1

2 JĘZYK POLSKI WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ 1. WYNIKI CAŁEGO ZESTAWU W SZKOLE NA TLE WYNIKÓW WOJEWÓDZTWA I POWIATU Liczba uczniów, którzy przystąpili do testu w naszym gimnazjum: 80 WSKAŹNIK WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POWIAT KATOWICE GIMNAZJUM nr 1 Wynik najczęstszy (modana - Mo) 25 pkt. ( 78%) 26 pkt. (81%) 26 pkt. ( 81%) Wynik środkowy (mediana) 22 pkt.( 69%) 23 pkt.(72%) 23,5pkt. (73%) Wynik najwyższy 32 pkt. ( 100%) 32 pkt. (100%) 32 pkt. (100%) Wynik najniższy 1 pkt. (3%) 2 pkt. (6%) 2 pkt. (6 %) Wynik średni (śr. Arytmetyczna - M) 21 pkt. ( 65,99%) 21,60 pkt. (67,51%) 22,40 pkt. (70%) Łatwość egzaminu 0,66 0,67 0,70 A) PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE - ANALIZA PORÓWNAWCZA ILOŚCIOWA Analizując powyższą tabelę widać, że uczniowie naszego gimnazjum uzyskali średnie wyniki z egzaminu w części humanistycznej ( 22,40pkt.- 70%) wyższe o 1,4pkt.(4%) od średnich wyników uzyskanych w województwie.( 21pkt.) oraz o 0,8 pkt. wyższe od średnich wyników powiatu( 21,60pkt.). 2

3 B) PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE - ANALIZA PORÓWNAWCZA JAKOŚCIOWA. Analiza łatwości testu wykazuje, że uczniowie naszego gimnazjum opanowali badane wiadomości i umiejętności nieco lepiej niż ich koledzy i koleżanki w województwie i powiecie. Wskazują na to wyższe wskaźniki łatwości. Niemniej odnosząc się do przedziałów łatwości określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyniki naszych uczniów są porównywalne do wyników uczniów w województwie śląskim, czy powiecie Katowice. Łatwość całego testu w województwie śląskim obliczono na 0,66, natomiast w powiecie Katowice - 0,67. Pozwala to stwierdzić, że dla uczniów województwa śląskiego oraz powiatu Katowice, tegoroczny arkusz egzaminu w części humanistycznej okazał się umiarkowanie trudny (czyli stopień osiągnięć uczniów w województwie śląskim określimy jako niżej zadawalający). W naszym gimnazjum wskaźnik łatwości całego testu wyniósł 0,70, co oznacza, że uczniowie opanowali badane wiadomości i umiejętności w 70%,czyli zgodnie z przedziałami stopnia opanowania umiejętności opracowanymi przez CKE cały test okazał się dla nich łatwiejszy niż w województwie śląskim i powiecie Katowice, a uczniowie osiągnęli zadawalający stopień osiągnięć. ŁATWOŚĆ BADANYCH OBSZARÓW. Zadania znajdujące się w egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego sprawdzały wiadomości i umiejętności podzielone na trzy obszary wymagań egzaminacyjnych: wykorzystanie zawartych w. II.Analiza i interpretacja tekstów kultury. III. Tworzenie wypowiedzi. Dla ogółu uczniów najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające obszar I wymagań egzaminacyjnych czyli odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Oznacza to, że dla uczniów naszego gimnazjum zadania sprawdzające I obszar wymagań okazały się łatwe i opanowali oni umiejętności w obrębie tego obszaru w stopniu zadawalającym, podobnie jak statystyczni uczniowie województwa śląskiego i powiatu Katowice. Obszar II, czyli analiza i interpretacja tekstów kultury okazał się nieco trudniejszy. Tutaj wyniki szkoły okazały się niewiele wyższe niż wyniki powiatowe, czy wojewódzkie - ale mieściły się w przedziale zadań łatwych i zostały opanowane przez naszych uczniów stopniu zadawalającym. Nasuwa się wniosek, iż nasi uczniowie wypadli lepiej niż statystyczny uczeń na Śląsku czy też w powiecie Katowice w zakresie czytania i odbioru tekstów kultury oraz porównywalnie w zakresie tworzenia własnego tekstu. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE - ANALIZA PORÓWNAWCZA ILOŚCIOWA. 3

4 Czynności opanowane w stopniu bardzo dobrym. Przedział łatwości ( 0,90 1) Lp. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Numer zadania Łatwość w szkole 1 0,91 tekstów kultury tekstów kultury III.Tworzenie wypowiedzi. III.Tworzenie wypowiedzi Uczeń rozpoznaje problematykę utworu Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury 2.3. Uczeń tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści Uczeń tworząc wypowiedzi dąży do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobiera synonimy dla wyrażenia zamierzonych treści 1.2. Uczeń wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje. 13 0, , , ,99 4

5 Czynności opanowane w stopniu dobrym. Przedział łatwości ( 0,70 0,89) Lp. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Numer zadania Łatwość w szkole II.Analiza i interpretacja 2.2.Uczeń charakteryzuje 3 0,71 tekstów kultury postać mówiącą w utworze tekstów kultury Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i 21 0,74 tekstów kultury. uzasadnia ją. Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. 2.2Uczeń charakteryzuje postać mówiącą w utworze. 4 0,75 III.Tworzenie wypowiedzi. tekstów kultury. Uczeń tworząc wypowiedź dąży do precyzyjnego wysławiania się. 3.1.Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. 3.3 Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa: rozpoznaje zapożyczenia ,75 8 0, ,81 III.Tworzenie wypowiedzi Uczeń rozróżnia poprawną normę wzorcową i stosuje się do niej Uczeń stosuje poprawne odmiany rzeczowników. 3.3.Uczeń dostrzega archaizmy. 16 0,83 Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów ,83

6 . użytych w wypowiedzi. 1.7.Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. 7 0,84 Uczeń rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi. 3.2Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tekście Uczeń czerpie dodatkowe informacje z przypisu. 3.9.Uczeń wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. 9 0, , Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 14 0,85 III.Tworzenie wypowiedzi. Uczeń stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat ,86 6

7 Czynności opanowane na niżej zadawalającym poziomie ( umiarkowanie trudne) Łatwość zadań ( 0,50 0,69) Lp. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Numer zadania tekstów kultury. Uczeń wyodrębnia wątki i wydarzenia. 6 Łatwość w szkole 0,51 wykorzystywanie zawartych w nich informacji Uczeń uwzględnia specyfikę tekstów kultury przynależnych do filmu, sztuk plastycznych. 5 0,61 tekstów kultury. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. wykorzystywanie zawartych w nich informacji.. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście 19 0,61 wykorzystywanie zawartych w nich informacji tekstów kultury. 3.1Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 11 0,65 wykorzystywanie zawartych w nich informacji 1.7. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi. Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 2 0,66 III.Tworzenie wypowiedzi 1.1.Uczeń tworzy wypowiedź pisemną w formie rozprawki ,66 7

8 Najtrudniejsze dla uczniów naszego gimnazjum okazały się zadania sprawdzające następujące umiejętności: Lp. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Numer zadania Łatwość w szkole 1. III.Tworzenie wypowiedzi Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym ,41 III.Tworzenie wypowiedzi III.Tworzenie wypowiedzi Uczeń stosuje różne rodzaje zdań we własnych tekstach. Pisze poprawnie pod względem językowym. Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych , ,11 8

9 Tabela przedstawia wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka polskiego. Wyniki zostały przedstawione w województwie, powiecie i Gimnazjum nr 1. Wartość wskaźnika Interpretacja Numer zadania Województwo 0-0,19 0,20-0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 bardzo trudne trudne 11 umiarkowanie trudne 9 zadań 2, 4, 5, 6, 15, 16, 19, 21, 22. łatwe 8 zadań 3, 7, 8,9,10, 14,17, 20, bardzo łatwe 4 zadania 1, 12, 13,1 8 Powiat Gimnazjum nr 1 (nr zadania + wartość wskaźnika) 9 zadań 11,2, 3,4, 5, 6 19,21,22 6 zadań 2(0,66) 5 (0,61) 6 (0, 51) 11 ( 0,65) 19 (0,61) 22.(0,50) 9 zadań 7, 8, 9, 10, 14, 15,16, 17, 20, 11 zadań 3 ( 0,71) 4 ( 0,75) 7 ( 0,84) 8 (0,79) 9 ( 0,84) 14 ( 0,85) 15 ( 0,83) 16 ( 0,83) 17 (0,81) 20 ( 0,84) 21 ( 0,74) 4 zadania 1, 12, 13, 18, 5 zadań 1 (0,91) 12 (0,99) 13 (0,91) 18 (0,95) 10 ( 0,94) Powyższa tabela wskazuje, że wyniki naszych uczniów w większości zadań są nieco wyższe niż wyniki ich kolegów z powiatu i województwa. Widać to szczególnie na przykładzie zadań opanowanych przez uczniów w stopniu bardzo dobrym i dobrym. W naszym gimnazjum bardzo łatwymi okazało się 5 zadań,natomiast w powiecie i województwie tylko 4. Różnicę na korzyść naszego gimnazjum można również zauważyć na wskaźniku łatwości wykonanych zadań. Tak więc zadania należące do przedziału bardzo łatwych, czyli 1,12,13 i 18, uczniowie naszego gimnazjum wykonali w 94%, a uczniowie w powiecie 92% i województwie w 92%. Polecenia te sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury ( obszar I ), odbiór wypowiedzi i ( obsz.ii), a także tworzenie wypowiedzi ( obszar III zad 18 ). W naszej szkole zdecydowanie lepiej 9

10 wypadło zadanie 10, należące do zadań bardzo łatwych, ( w powiecie i województwie do łatwych), sprawdzające umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi. Z tym zadaniem poradziło sobie 94% uczniów, a w powiecie 79% i województwie tylko 70%. Wynika z tego, że uczniowie naszej szkoły w stopniu bardzo dobrym opanowali umiejętności dotyczące świadomego dobierania synonimów dla wyrażania zamierzonych treści. Jak wynika z powyższej tabeli, również w przedziale zadań łatwych, czyli opanowanych przez uczniów na poziomie dobrym, nasze gimnazjum może pochwalić się wyższymi wynikami niż pozostałe szkoły. O ile w województwie 8 zadań należało do łatwych, w powiecie 9, dla naszych uczniów było to 11 zadań. Szczególnie w 3 zadaniach wypadli oni lepiej, niż ich rówieśnicy z pozostałych szkół województwa.były to zadanie 15, które sprawdzało umiejętności rozpoznawania podstawowych funkcji składniowych wyrazów( obszar I), zadanie 16 badające rozróżnianie poprawnej normy wzorcowej i stosowania jej, a także stosowanie właściwych form rzeczowników i dostrzeganie archaizmów. Również do zadań wykonanych lepiej w odniesieniu do województwa, należało zadanie 21, sprawdzające umiejętność przedstawienia propozycji odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnienia jej. Zadnia 15 i 16 nasi uczniowie wykonali w 83%, w powiecie w 70%, a w województwie w 67% Z kolei zadanie 21 - nasza szkoła opanowała w 74%, powiat w 68%, a województwo w 63%. Umiarkowanie trudne okazały się dla naszych uczniów zadania 2,5, 6,11, 19, 22, które sprawdzały następujące umiejętności : rozpoznawanie intencji wypowiedzi i wyciągania wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście dramatycznym (zadania 2, 5),uwzględnianie specyfiki tekstów kultury przynależnych do filmu, sztuk plastycznych ( 5 ), wyodrębnianie wątków i wydarzeń (zad. 6), wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście krytycznoliterackim, przedstawienie propozycji odczytania konkretnego tekstu krytycznoliterackiego (zad. 11, 19). W przypadku zadania 11,dla uczniów w województwie,zadanie to należało nawet do zadań trudnych. Analizując powyższe dane znajdujące się w tabeli, możemy stwierdzić, iż dla uczniów naszej szkoły mniej zadań okazało się umiarkowanie trudnych w porównaniu do powiatu i województwa. Zadanie 22 zarówno dla naszych uczniów jak i dla ich rówieśników w powiecie i województwie okazało się także umiarkowanie trudne. Wskaźnik łatwości tego zadania dla naszego gimnazjum wyniósł 50%, dla powiatu 53%, a województwa 51%.Wynika z tego, że zadanie to sprawiło naszym uczniom największą trudność. 10

11 Poniższa tabelka przedstawia w jaki sposób uczniowie Gimnazjum nr 1, powiatu i województwa poradzili sobie z poszczególnymi umiejętnościami wchodzącymi w skład zadania 22. Wartość wskaźnika Interpretacja Numer zadania 0-0,19 0,20-0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90-1 bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Województwo 22.6 (0,22)- interpunkcja 22.5 (0,49)- ortografia 22.4 (0,23)- poprawność językowa 22.1 (0,57) forma rozprawki 22.2 (0,82)- segmentacja tekstu 22.3(0,81)- styl Powiat 22.6 (0,25)- interpunkcja 22.4( 0,24)- poprawność językowa 22.1 (0,62)- forma rozprawki 22.5 (0,52)- ortografia 22.2(0,80)- segmentacja tekstu 22.3(0,79)- styl Gimnazjum nr 1 (nr zadania + wartość wskaźnika) 22.6 (0,11)- interpunkcja 22.4 (0,19)- poprawność językowa 22.5(0,41)- ortografia 22.1(0,66)- forma rozprawki 22.2(0,86)- segmentacja tekstu 22.3(0,75)- styl Z dokładnej analizy poszczególnych umiejętności sprawdzanych w tym zadaniu wynika,iż uczniom w naszej szkole,podobnie jak w powiecie i województwie, nie sprawiła kłopotu poprawność stylistyczna oraz prawidłowa segmentacja tekstu przy redagowaniu rozprawki. Umiarkowanie trudna okazała się jednak dla wszystkich treść samej rozprawki - zgodność z tematem, trafność argumentacji czy logika wywodu. Porównując efektywność opanowania tych umiejętności, nasi uczniowie wypadli nieco lepiej niż ich koledzy w powiecie i województwie. Gimnazjum nr 1 w 66%, powiat w 62%, a w województwie - w 57%. 11

12 Więcej problemów, o czym świadczy niski stopień osiągnięć przy redagowaniu rozprawki, przysporzyły zdającym umiejętności przestrzegania poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. O ile umiejętności ortograficzne naszych uczniów mieściły się w przedziale zadań trudnych, to niestety poprawność językowa i interpunkcyjna okazały się być bardzo trudne i wypadły nieco gorzej niż w powiecie i województwie. WNIOSKI Z ANALIZY TESTU. 1. Największy nacisk w pracy dydaktycznej z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów należy położyć na kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu. Szczególny nacisk powinno kłaść się na doskonalenie pisania poprawnego pod względem językowym i stylistycznym oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych. 2. Należy ćwiczyć także czynności związane z uzasadnianiem trafności opinii oraz wyciągania wniosków. 3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na zasady poprawnej pisowni - sprawdzać zapis pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz zadawać prace domowe polegające na streszczaniu wskazanego tekstu. 4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zwracać uczniom uwagę na poprawność językową i stylistyczną podczas wypowiedzi ustnych oraz stosowanych na swoim przedmiocie prac pisemnych. 5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni przy dobieraniu form i metod pracy na swoich lekcjach uwzględniać takie, które sprzyjają ćwiczeniu argumentowania oraz uzasadniania różnych sądów i opinii. 6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zadawać prace domowe, których elementem będzie kilkuzdaniowa wypowiedź służąca doskonaleniu uzasadniania różnych opinii oraz ćwiczeniu poprawności językowej i stylistycznej. 7. Więcej czasu powinno się poświęcić na rozwiązywanie zadań wieloczynnościowych. Należy zwracać uwagę, aby tego typu zadania ćwiczyć podczas lekcji powtórzeniowych na wszystkich przedmiotach. Opracowanie: mgr Magdalena Liszka 12

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2010 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr w Wodzisławiu Śląskim 5 4 3 województwo 2 humanist. mat. - przyr. j. angielski Diagram przedstawia porównanie wyników średnich

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2013r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2013 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego

Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 Opracowanie: mgr Justyna Franczak Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P O

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Klasa I gimnazjum Język polski

Klasa I gimnazjum Język polski Klasa I gimnazjum Język polski 1. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 15 września 2011 r. Wyniki badań nadesłało 31 szkół. Analizie poddano wyniki 2129 uczniów ze 102 klas gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny z języka polskiego

NOWY egzamin maturalny z języka polskiego Język polski Poziom podstawowy i rozszerzony NOWY egzamin maturalny z języka polskiego Komentarze ekspertów Opis egzaminu maturalnego z języka polskiego 11 Na podstawie Informatora CKE nasi eksperci wyjaśniają,

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI entrum Pomiarowo-ydaktyczne 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) 522 91 93, faks (58) 732 74 84, e-mail: biuro@meritum-cpd.pl www.meritum-cpd.pl Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek wrzesień 2014 PRACOWNIA WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK ODN W ZIELONEJ GÓRZE

Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek wrzesień 2014 PRACOWNIA WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK ODN W ZIELONEJ GÓRZE Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek wrzesień PRACOWNIA WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORTY KLASA I język polski KLASA I matematyka MIĘDZYSZKOLNE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z filozofii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z filozofii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2014/2015 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z filozofii przeprowadzonego w województwie pomorskim w roku szkolnym 2014/2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. 58 320 55

Bardziej szczegółowo

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku fot. Shutterstock / Olesya Feketa 1 Od nowej podstawy programowej do nowej formuły sprawdzianu Rozpoczynający się rok szkolny będzie dla II etapu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany przez Komisję ds. Mierzenia Jakości Pracy Szkoły Świecie, sierpień

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2012r. sprawdzianu po szóstej klasie

Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2012r. sprawdzianu po szóstej klasie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2012r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski...

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 3 2.1. Poziom podstawowy... 3 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

numer zadania LO LP T LU TU 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

numer zadania LO LP T LU TU 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1,0 Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w 2007 roku W sesji 2007 r. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdawali egzamin maturalny na jednym wybranym przez siebie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z języka polskiego. w Gimnazjum w ZSO w Zakopanem

Wymagania edukacyjne. z języka polskiego. w Gimnazjum w ZSO w Zakopanem Wymagania edukacyjne z języka polskiego w Gimnazjum w ZSO w Zakopanem 1 CZĘŚĆ I WSTĘP Celem nowoczesnego oceniania jest: obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, uzyskanie informacji o wynikach kształcenia,

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników sprawdzianów diagnozujących umiejętności matematyczne uczniów

Wykorzystanie wyników sprawdzianów diagnozujących umiejętności matematyczne uczniów XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Mariola Frontczak Małgorzata Iwanowska Urszula Jankiewicz Beata Wąsowska-Narojczyk Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06. PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH W OKRESIE OD 1.10.2013-30.06.2015 Opracowała mgr Agnieszka Nalepka 1. Wstęp warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach

Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach Opis zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku. Zestawienie ogólnopolskie

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku. Zestawienie ogólnopolskie Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2013 roku. Zestawienie ogólnopolskie Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło w całym kraju 357 225 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej (arkusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Język rosyjski

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Język rosyjski Język rosyjski Do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej z języka rosyjskiego, obejmującego część ustną i pisemną, przystąpiło 1,8% wszystkich zdających egzamin maturalny. 1. Część ustna 1 Do części ustnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2013 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2013 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 23 kwietnia 2013 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni. Program naprawczy na rok szkolny 2011/2012

Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni. Program naprawczy na rok szkolny 2011/2012 Wstęp Program naprawczy na rok szkolny 2011/2012 Program naprawczy powstał na bazie danych dostarczonych przez OKE w Poznaniu i raportów wewnętrznych opracowanych na potrzeby szkoły z egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Uczeń wykorzystuje wyniki egzaminu zewnętrznego propozycja

Uczeń wykorzystuje wyniki egzaminu zewnętrznego propozycja XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5-7.10.2007 Krzysztof Bednarek Cezary Lempa Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice Nie ma złych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE VI KWIECIEŃ 2013 TREŚCI HUMANISTYCZNE

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE VI KWIECIEŃ 2013 TREŚCI HUMANISTYCZNE ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE VI KWIECIEŃ 2013 TREŚCI HUMANISTYCZNE 1. Analiza ilościowa i jakościowa wyników: a) Porównanie wyników klas szóstych TAB. 1 Wyniki poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY OPERON 2015 Analiza wyników badań umiejętności językowych i umiejętności matematycznych uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jan Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. matematyka- 2014 2. 178 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% 5 5/6?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. Wstęp... 3 2. Wyniki uczniów I etapu edukacyjnego... 5 2.1. Charakterystyka wyników osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r.

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z J Ę Z Y K A P O L S K I E G O W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KIELCACH I. Ocenianiu podlega: -komunikowanie się, wygłaszanie tekstów z pamięci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna Maturska Tychy, sierpień 2012r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ŁOCHOWIE 1. W przedmiotowym systemie oceniania będą oceniane następujące elementy wiedzy, umiejętności, postawy: wiedza o języku

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Słuchanie i mówienie. 2. Pisanie. 3. Czytanie. 4. Odbiór tekstów kultury. 5. Nauka o języku. OCENIE PODLEGAJĄ:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MAŁĘCZYNIE CZĘŚĆ I WSTĘP Celem nowoczesnego oceniania jest: obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, uzyskanie informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl.

Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Przedmiotowy system oceniania z chemii w kl. I-III Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podl. Opracowała: mgr Anna Sokół Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie styczeń 2014r. I. WYNIKI TESTU 22.01.2014r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin z części

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2012. Klucz punktowania zadań. C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a. w W a r s z a w i e

SPRAWDZIAN 2012. Klucz punktowania zadań. C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a. w W a r s z a w i e e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a w W a r s z a w i e SPRWZIN 2012 Klucz punktowania zadań (test dla uczniów bez dysfunkcji) KWIEIEŃ 2012 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. KLASA I kształcenie zintegrowane PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE

RAPORT. KLASA I kształcenie zintegrowane PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT KLASA I kształcenie zintegrowane WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Październik 28. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek wrzesień 2014 PRACOWNIA WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK ODN W ZIELONEJ GÓRZE

Pracownia Wspomagania Kadry Kierowniczej Szkół/Placówek wrzesień 2014 PRACOWNIA WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA WSPOMAGANIA KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORTY KLASA I język polski KLASA I matematyka KLASA I historia KLASA I przyroda MIĘDZYSZKOLNE BADANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedstawiony poniżej system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. Spis treści: 1.Priorytety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI Opracowała: Stanisława Balonek 1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010

PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010 PROGRAM NAPRAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU ROK SZKOLNY 2009/2010 1 KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASY I III STANDARD CZYTANIE Czynność wymagająca poprawy Umiejętność czytania

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01]

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 425 Przystąpiło łącznie: 408 przystąpiło: 385 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 379 (98,4%) zdało: 172 (42,9%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Kraków, czerwiec 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO...

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie nauczania oraz prezentowana przez niego postawa. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna język polski Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 16,1 p., co stanowi 5,31%. Średni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 W GDYNI I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. klasa I gimnazjum

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. klasa I gimnazjum PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 w OPOLU RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa I gimnazjum Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Liceum Sportowego im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r.

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r. Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA listopad 2012r. I. WYNIKI TESTU 14.11.2012r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (0,5 pkt) Przetwarzanie tekstu 1.1.

Bardziej szczegółowo

AUTORZY SPRAWOZDANIA:

AUTORZY SPRAWOZDANIA: RAPORT z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2012 roku AUTORZY SPRAWOZDANIA: Joanna Kupidłowska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 W WAŁCZU Na lekcjach języka polskiego uczniowie oceniani będą w następujących obszarach samodzielne redagowanie dłuższych prac pisemnych w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów. Liceum Ogólnokształcącego

SPRAWOZDANIE. z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów. Liceum Ogólnokształcącego SPRAWOZDANIE z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2013 roku Zespół Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH szkoła podstawowa, gimnazjum 1. Odpowiedzi ustne Uczeń na każdą lekcję powinien mieć opanowane wiadomości i umiejętności obejmujące treści

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. angielski rozszerzony Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 15,20

Bardziej szczegółowo

Informacje o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015.

Informacje o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. Informacje o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Przedmiot: język polski I. Podstawa prawna: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV VI Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Ilość sprawdzianów w poszczególnych miesiącach. luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ilość sprawdzianów w poszczególnych miesiącach. luty marzec kwiecień maj czerwiec Podsumowanie organizacji i wyników sprawdzianów przedmiotowych przeprowadzonych w II półroczu roku szkolnego 24/25 oraz analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie klasy szóstej w dniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum w egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2013/2014. Załącznik Nr 1 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Żyrardów za rok szkolny 2013/2014 Analiza wyników osiągniętych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum w egzaminach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI 1. Skala ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych jest zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr 1

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik obsługi turystycznej 341[05]

I.1.1. Technik obsługi turystycznej 341[05] I.1.1. Technik obsługi turystycznej 341[05] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 4 069 Przystąpiło łącznie: 3 108 przystąpiło: 3 100 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 2 196 (70,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo