A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u"

Transkrypt

1 S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22

2 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zdobytych przez uczniów podczas kształcenia w szkole podstawowej, opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych. 2. Dostarczenie szkołom materiału do analizy efektów kształcenia w danej placówce, z uwzględnieniem interpretacji kontekstowej. 3. Ułatwienie radom pedagogicznym sformułowania wniosków dotyczących zmian w szkolnym systemie dydaktycznym (odnośnie programów nauczania, podręczników szkolnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych). 4. Dostarczenie władzom oświatowym różnych szczebli informacji dotyczących efektów kształcenia w szkole podstawowej.

3 3 I. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH Do sprawdzianu w dniu 3 kwietnia 22 roku przystąpiło 9 uczniów. Symbol arkusza Opis Tytuł Liczba uczniów A Standardowy - 9 II. OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO S--22 Zestaw zadań to test tematyczny przeznaczony do sprawdzenia stopnia opanowania przez uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych. Zestaw składał się z 2 zadań zamkniętych, wymagających wybrania poprawnej odpowiedzi spośród podanych oraz 6 otwartych, w których uczeń miał samodzielnie sformułować odpowiedź. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 4 punktów po połowie za zamknięte i za otwarte. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 6 minut. Test sprawdzał pięć kluczowych umiejętności: - czytanie, - pisanie, - rozumowanie, - korzystanie z informacji, - wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

4 4 Udział punktów do uzyskania za każdą z tych umiejętności przedstawia tabela: Umiejętność Liczba punktów Waga Numery zadań arkusza S--22 Czytanie 25%, 2, 3, 5, 6, 7,, 2, 3, 4 Pisanie 25% 25.II, 25.III, 26 Rozumowanie 8 2% 4, 6, 7, 9, 2, 22, 24 Korzystanie z informacji 4 % 8, 9,, 25.I Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 8 2% 5, 8, 2, 23 Razem 4 % III. ANALIZA ILOŚCIOWA WYNIKÓW (arkusz S-) Analiza statystyczna generuje obszerny zestaw wskaźników statystycznych. W praktyce szkolnej najistotniejsze są parametry dotyczące : - średniego wyniku; - łatwości całego testu; - łatwości poszczególnych zadań / czynności. Zadania, wyjąwszy zamknięte, sprawdzały z reguły kilka umiejętności opisanych w standardach egzaminacyjnych. Podstawowe dane i wskaźniki statystyczne Teren działania OKE w Łodzi Szkoła Podstawowa w Czernikowie Liczba uczniów Średnia 22,7 22,67 Łatwość testu,57,57

5 Punkty łatwość punkty łatwość punkty łatwość punkty łatwość punkty łatwość punkty łatwość Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Wynik ogólny 5 Ogólne wyniki sprawdzianu Średnie wyniki uczniów województwa łódzkiego z rozbiciem na poszczególne umiejętności przedstawia poniższa tabela. Jest naturalne, a nawet wskazane, by analizując efekty sprawdzianu dokonać porównania wyniku otrzymanego przez uczniów naszej szkoły ze średnimi wynikami w powiecie, województwie oraz kraju. pkt. pkt. 8 pkt. 4 pkt. 8 pkt. 4 pkt. Szkoła Podstawowa w Czernikowie 6,33,63 6,33,63 4,44,56 2,44,6 3,,39 22,67,57 Powiat łęczycki 6,,6 6,39,64 4,,5 2,73,68 3,54,44 22,76,57 Woj. Łódzkie 6,22,62 6,7,6 4,,5 2,79,7 3,72,47 22,9,57 Kraj 6,25,63 5,88,59 4,,5 2,79,7 3,72,47 22,75,57 Z powyższego zestawienia wynika, że uczniowie naszej szkoły osiągnęli wynik ogólny porównywalny do średniej dla kraju, województwa oraz powiatu. Średni wynik szkoły w porównaniu ze średnią kraju, województwa oraz powiatu 23 22,5 22,9 22,75 22,76 22, ,5 2 kraj województwo powiat szkoła

6 6 Rozpatrując łatwość poszczególnych umiejętności, należy stwierdzić, że uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki: - porównywalne do średnich wyników dla kraju, województwa i powiatu w zakresie umiejętności czytania, pisania oraz rozumowania,7,6,5,63,62,63,64,6,63,6,59,5,5,5,56,4,3,2 czytanie pisanie rozumowanie kraj województwo powiat szkoła - niższe od średnich wyników dla kraju, województwa i powiatu w zakresie umiejętności korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.,8,7,6,5,4,3,2,,7,7,68,6 korzystanie z informacji,47,47,44,39 wykorzystywanie wiedzy w praktyce kraj województwo powiat szkoła

7 Częstość 7 Rozkład częstości wyników Poniższe zestawienie prezentuje rozkład liczby uczniów Szkoły Podstawowej w Czernikowie, którzy uzyskali ze sprawdzianu określony wynik punktowy. L. pkt Częstość Procent ( ) , , ,33 29, 37, Razem 9 Rozkład częstości wyników pkt 9 pkt 22 pkt 29 pkt 37 pkt Liczba punktów

8 Nr Liczba pkt. Liczba osób 8 Wyniki w obszarach umiejętności Czytanie Średni wynik w czytaniu to 6,33pkt, czyli 63% punktów możliwych do uzyskania. Nikt nie uzyskał wyniku maksymalnego. Wynik występujący najczęściej to 7 pkt. Rozkład wyników w czytaniu pkt pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 6 pkt 7 pkt 8 pkt 9 pkt pkt Liczba punktów Badana czynność ucznia (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych czytanie) Łatwość Uczeń: OKE Łódź szk wyszukuje informacje w teście,74,78 2 porównuje informacje z różnych tekstów kultury,82,89 3 wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście,45,33 5 odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania,69,67 6 na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencje autora,25,44

9 łatwość Nr Liczba pkt. 9 Badana czynność ucznia Łatwość (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych czytanie) Uczeń: OKE Łódź szk 7 wyszukuje informacje w tekście,85,89 rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania,65,67 2 rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu,85,89 3 określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego dzieła,6,44 4 określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych,29,33 Łatwość zadań / czynności w obszarze - czytanie,8,6,78,89,67,89,67,89,4,2,33,44,44,33 zad. zad. 2 zad. 3 zad. 5 zad. 6 zad. 7 zad. zad. 2 zad. 3 zad. 4 nr / czynności Najniższy wynik (łatwość -,33) zanotowano w ch nr 3 oraz nr 4, sprawdzających odpowiednio wnioskowanie na podstawie przesłanek w tekście oraz określanie funkcji stylistycznej wyrazów dźwiękonaśladowczych.

10 Nr \ czynności Liczba pkt. Liczba osób Pisanie Średni wynik w pisaniu to 6,33 pkt., czyli 63% punktów możliwych do uzyskania. Wynik maksymalny uzyskała jedna osoba. Rozkład wyników w pisaniu pkt pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 6 pkt 7 pkt 8 pkt 9 pkt pkt Liczba punktów Badana czynność ucznia (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych pisanie) Łatwość Uczeń: OKE Łódź szk 25.II pisze użyteczną instrukcję sporządzenia napoju 2,75,94 25.III pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa,89,78 26.I pisze opowiadanie na zadany temat 3,65,67 26.II pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa,3,33 26.III pisze poprawnie pod względem językowym,49,56 26.IV pisze poprawnie pod względem ortograficznym,53,67 26.V pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym,37,

11 Liczba osób łatwość Łatwość zadań / czynności w obszarze - pisanie,8,94,6,4,78,67,56,67,2,33, zad. 25.II zad. 25.III zad. 26.I zad. 26.II zad. 26.III zad. 26.IV zad. 26.V nr / czynności Najniższy wynik (łatwość,) zanotowano w zadaniu nr 26.V sprawdzającym poprawność pod względem interpunkcyjnym. Rozumowanie Średni wynik w rozumowaniu to 4,44 pkt., czyli 56% punktów możliwych do uzyskania. Wynik maksymalny uzyskała jedna osoba. Rozkład wyników w rozumowaniu pkt pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 6 pkt 7 pkt 8 pkt Liczba punktów

12 łatwość Nr \ Liczba pkt. 2 Badana czynność ucznia (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych rozumowanie) Łatwość Uczeń: OKE Łódź szk 4 porządkuje chronologicznie zdarzenia,8,78 6 wyznacza liczbę spełniająca warunki,5,33 7 nazywa państwa leżące nad Bałtykiem,46,44 9 podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu,46,67 2 wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu,52,56 22 wskazuje osiemnastą część kwadratu,65,78 24 ustala liczbę brył o wskazanej własności 2,34,44 Łatwość zadań / czynności w obszarze - rozumowanie,8,6,4,2,78,33,44,67,56,78,44 zad. 4 zad. 6 zad. 7 zad. 9 zad. 2 zad. 22 zad. 24 nr / czynności Najniższy wynik (łatwość,33) zanotowano w zadaniu nr 6, sprawdzającym wyznaczanie liczby spełniającej warunki.

13 Nr \ czynności Liczba pkt. Liczba osób 3 Korzystanie z informacji Średni wynik w korzystaniu z informacji to 2,44 pkt., czyli 6% punktów możliwych do uzyskania. Wynik maksymalny uzyskały 2 osoby. Rozkład wyników w korzystaniu z informacji pkt pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt Liczba punktów Badana czynność ucznia (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Łatwość korzystanie z informacji) Uczeń: OKE Łódź szk 8 ustala minimalną liczbę uczestników,55,22 9 ustala warunki uzyskania najniższej ceny,63,44 ustala cenę usługi,8,78 25.I wykorzystuje informacje z piktogramów,76,

14 Liczba osób łatwość 4 Łatwość zadań / czynności w obszarze - korzystanie z informacji,8,6,78,4,2,44,22 zad. 8 zad. 9 zad. zad. 25.I nr / czynności Najniższy wynik (łatwość,22) zanotowano w zadaniu nr 8, sprawdzającym korzystanie z informacji zamieszczonych w ofercie handlowej (ustalenie minimalnej liczby uczestników). Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Średni wynik w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce to 3, pkt., czyli 39% punktów możliwych do uzyskania. Wynik maksymalny uzyskała jedna osoba. Rozkład wyników w wykorzystywaniu wiedzy w praktyce pkt pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 6 pkt 7 pkt 8 pkt Liczba punktów

15 łatwość Nr \ czynności Liczba pkt. 5 Badana czynność ucznia Uczeń: (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych wykorzystywanie wiedzy w praktyce) OKE Łódź Łatwość 5 oblicza czas trwania filmu,39,44 szk 8 wyznacza sumę długości odcinków,56,44 2 wyznacza ceny towarów 4,5,25 23 dzieli przedział czasu na równe części 2,33,6 Łatwość zadań / czynności w obszarze - wykorzystywanie wiedzy w praktyce,8,6,4,2,6,44,44,25 zad. 5 zad. 8 zad. 2 zad. 23 nr / czynności Najniższy wynik (łatwość,25) zanotowano w zadaniu nr 2, sprawdzającym wyznaczanie ceny towarów.

16 6 Stopnie osiągnięć O opanowaniu umiejętności przez uczniów będziemy wnioskować na podstawie procentu punktów uzyskanych za wszystkie sprawdzające tę umiejętność. Zespół ekspertów Wydziału Sprawdzianów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił 6 stopni osiągnięć uczniów i nadał im następujące nazwy:. bardzo niski 2. niski 3. niżej zadowalający 4. zadowalający 5. dobry 6. bardzo dobry Za podstawę wyodrębnienia stopni osiągnięć zespół przyjął stosowaną w pomiarze dydaktycznym klasyfikację łatwości zadań. Łatwość zadań a stopnie osiągnięć uczniów podano w poniższej tabeli. Łatwość zadań a stopnie osiągnięć uczniów Procent uzyskanych punktów Średnia łatwość zadań bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe bardzo łatwe Stopień osiągnięć bardzo niski niski niżej zadowalający zadowalający dobry bardzo dobry Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Sprawdzian 24 wyniki krajowe Warszawa sierpień 24

17 zadawalający dobry bardzo dobry 7 Poniższe zestawienie przedstawia hierarchicznie uporządkowane osiągnięcia uczniów Szkoły. Numer Uczeń: Badana czynność Łatwość Stopień osiągnięć 25.I wykorzystuje informacje z piktogramów, 25.II pisze użyteczną instrukcję sporządzenia napoju,94 Numer Uczeń: Badana czynność Łatwość Stopień osiągnięć 2 porównuje informacje z różnych tekstów kultury,89 7 wyszukuje informacje w tekście,89 2 rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu,89 Numer Uczeń: Badana czynność Łatwość Stopień osiągnięć wyszukuje informacje w teście,78 4 porządkuje chronologicznie zdarzenia,78 ustala cenę usługi,78 22 wskazuje osiemnastą część kwadratu,78 25.III pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa,78

18 niski niżej zadawalający zadawalający 8 5 odczytuje z kontekstu znaczenie użytego w tekście sformułowania,67 rozpoznaje funkcję stylistyczną porównania,67 9 podaje średnicę koła spełniającego warunek określony w zadaniu,67 26.I pisze opowiadanie na zadany temat,67 26.IV pisze poprawnie pod względem ortograficznym,67 23 dzieli przedział czasu na równe części,6 Numer Uczeń: Badana czynność Łatwość Stopień osiągnięć 2 wskazuje ilustrację graficzną sytuacji opisanej w zadaniu,56 26.III pisze poprawnie pod względem językowym,56 Numer Uczeń: Badana czynność Łatwość Stopień osiągnięć 6 na podstawie użytych środków stylistycznych odczytuje intencje autora,44 9 ustala warunki uzyskania najniższej ceny,44 3 określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego dzieła,44 5 oblicza czas trwania filmu,44

19 niski 9 7 nazywa państwa leżące nad Bałtykiem,44 8 wyznacza sumę długości odcinków,44 24 ustala liczbę brył o wskazanej własności,44 3 wnioskuje na podstawie przesłanek w tekście,33 4 określa funkcję stylistyczną wyrazów dźwiękonaśladowczych,33 6 wyznacza liczbę spełniająca warunki,33 26.II pisze w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa,33 2 wyznacza ceny towarów,25 8 ustala minimalną liczbę uczestników,22 Numer Uczeń: Badana czynność Łatwość Stopień osiągnięć 26.V pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym, bardzo niski

20 2 Zestawienia tabelaryczne zamieszczone poniżej dokonują rozdziału zadań na zamknięte oraz otwarte. Zadania zamknięte Łatwość zadań 2 Ilość zadań Numer bardzo trudne (BT) -,9 - - trudne (T),2,49 3, 6, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 umiarkowanie trudne (UT),5,69 4 5,, 9, 2 łatwe (Ł),7,89 6, 2, 4, 7,, 2, bardzo łatwe (BŁ), RAZEM: 2 Zadania otwarte Łatwość zadań Ilość zadań Numer Numer czynności Liczba punktów bardzo trudne (BT) -, V, trudne (T),2,49 3 2, 24, II, 24, 2 7 umiarkowanie trudne (UT),5, I, 26.III, 26.IV, 23 7 łatwe (Ł),7, III, 22 2 bardzo łatwe (BŁ), I, 25.II, 3 RAZEM: 6 RAZEM: 2 2 Występujące w tabeli poziomy łatwości cytowane są za prof. B. Niemierką.

21 2 IV. ANALIZA JAKOŚCIOWA ZADAŃ OTWARTYCH ARKUSZA S Nr otwartego 2 Wniosek z analizy współczynników łatwości Procent uzyskanych punktów Średnia łatwość Stopień osiągnięć,25 trudne niski Nr otwartego 22 Wniosek z analizy współczynników łatwości Procent uzyskanych punktów Średnia łatwość Stopień osiągnięć 78 łatwe zadawalający Nr otwartego 23 Wniosek z analizy współczynników łatwości Procent uzyskanych punktów 6 Średnia łatwość umiarkowanie trudne Stopień osiągnięć zadawalający Nr otwartego 24 Wniosek z analizy współczynników łatwości Procent uzyskanych punktów Średnia łatwość Stopień osiągnięć 44 trudne niski Nr otwartego 25 Wniosek z analizy współczynników łatwości Procent uzyskanych punktów Średnia łatwość Stopień osiągnięć 9 bardzo łatwe bardzo dobry Nr otwartego 26 Wniosek z analizy współczynników łatwości Procent uzyskanych punktów Średnia łatwość Stopień osiągnięć 47 trudne niski

22 22 Wyniki w obszarach umiejętności w cyklu wieloletnim CZYTANIE Łatwość tej umiejętności wyniosła,63 i jest o,27 niższa niż rok temu i najniższa z dotychczas odnotowanych. rok łatwość,94,8,94,8,88,74,88,82,67,9,63 Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności czytania,8,6,94,94,8,8,88,74,88,82,67,9,63,4,2 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r. Stopień osiągnięć zadawalający Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności czytania,8,6,94,8,94,8,88,74,88,82,67,9,63,4,2 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r.

23 23 PISANIE Łatwość tej umiejętności wyniosła,63 i jest o,4 niższa niż rok temu. rok łatwość,88,66,69,54,7,52,75,43,34,67,63 Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejetności pisania,8,88,6,4,2,66,69,54,7,52,75,43,34,67,63 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r. Stopień osiągnięć zadawalający. Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejetności pisania,8,6,4,2,88,66,69,54,7,52,75,43,34,67,63 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r.

24 24 ROZUMOWANIE Łatwość tej umiejętności wyniosła,56 i jest o,34 niższa niż rok temu i najniższa z dotychczas odnotowanych. rok łatwość,9,66,65,78,9,63,89,65,67,9,56 Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejetności rozumowania,8,6,4,9,66,65,78,9,63,89,65,67,9,56,2 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r. Stopień osiągnięć niżej zadawalający. Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejetności rozumowania,8,6,4,9,66,65,78,9,63,89,65,67,9,56,2 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r.

25 25 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Łatwość tej umiejętności wyniosła,6 i jest o,4 niższa niż rok temu. rok łatwość,,88,9,93,82,64,66,67,47,75,6 Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności korzystania z informacji,8,6,4,88,9,93,82,64,66,67,47,75,6,2 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r. Stopień osiągnięć zadawalający. Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności korzystania z informacji,8,6,4,2,88,9,93,82,64,66,67,47,75,6 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r.

26 26 WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE Łatwość tej umiejętności wyniosła,39 i jest o,5 niższa niż rok temu i najniższa z dotychczas odnotowanych. rok łatwość,86,59,64,65,9,7,83,73,8,89,39 Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,8,6,4,2,86,59,64,65,9,7,83,73,8,89,39 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r. Stopień osiągnięć niski. Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,8,6,4,86,59,64,65,9,7,83,73,8,89,39,2 22r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r.

27 27 Wyniki sprawdzianów szkoły w latach w skali procentowej z uwzględnieniem umiejętności,8,6,4,2 22r 23r 24r 25r 26r 27r 28r 29r 2r 2r 22r czytanie pisanie korzystanie z informacji rozumowanie wykorzystywanie wiedzy w praktyce,2,8,6,4,2 czytanie pisanie korzystanie z informacji rozumowanie wykorzystywanie wiedzy w praktyce 22r 23r 24r 25r 26r 27r 28r 29r 2r 2r 22r

28 stanin 28 Rozkład średnich wyników szkół na skali staninowej w latach Średnie wyniki szkoły na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju STANIN ROK PRZEDZIAŁ PUNKTOWY 22r. 7,5 24,2 24,3 26, 26, 27,4 27,5 28,7 28,8 3, 3, 3,3 3,4 32,8 32,9 34,6 34,7 39,5 23r. 7,7 23, 23,2 24,9 25, 26,3 26,4 27,6 27,7 28,9 29, 3, 3,2 3,3 3,4 32,8 32,9 39, 24r. 2, 9,6 9,7 2,4 2,5 22,9 23, 24,3 24,4 25,7 25,8 27,2 27,3 28,9 29, 3,2 3,3 39,5 25r., 23,7 23,8 25,6 25,7 27, 27, 28,4 28,5 29,7 29,8 3, 3, 32,3 32,4 33,8 33,9 39,2 26r. 4, 9, 9,2 2,9 2, 22,6 22,7 24, 24,2 25,7 25,8 27,3 27,4 29, 29, 3,3 3,4 39, 27r. 7,2 2,8 2,9 22,6 22,7 24, 24,2 25,4 25,5 26,8 26,9 28,2 28,3 29,7 29,8 3,7 3,8 39,5 28r. 5,2 2, 2, 2,9 22, 23,3 23,4 24,7 24,8 26, 26,2 27,5 27,6 29, 29, 3,9 3, 38, 29r. 7,9 7, 7, 8,7 8,8 2, 2, 2,3 2,4 22,7 22,8 24, 24,2 25,6 25,7 27,7 27,8 35,7 2r. 7,6 8,5 8,6 2,3 2,4 2,8 2,9 23,2 23,3 24,8 24,9 26,2 26,3 27,8 27,9 29,9 3, 37,7 2r. 8,8 9,7 9,8 2,4 2,5 22,8 22,9 24,2 24,3 25,6 25,7 26,9 27, 28,4 28,5 3,2 3,3 37, 22r. 5,3-7, 7,2-8,8 8,9-2, 2,2-2,4 2,5-22,8 22,9-24,2 24,3-25,9 26,-28, 28,-36,2 Umieszczenie na skali staninowej średnich wyników uzyskanych przez szkołę na kolejnych sprawdzianach umożliwia ich porównanie w cyklu wieloletnim r. 23r. 24r. 25r. 26r. 27r. 28r. 29r. 2r. 2r. 22r.

29 29 WNIOSKI DO DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH:. Zachęcać dzieci do codziennego czytania. 2. Organizować w ramach zajęć bibliotecznych, konkursy propagujące czytelnictwo wśród dzieci. 3. Stymulować umiejętność głośnego czytania z zachowaniem właściwej intonacji. 4. Zintensyfikować działania służące poprawie techniki czytania. 5. Analizować czytane teksty w celu pozyskiwania informacji do samodzielnego tyworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. 6. Stwarzać sytuacje do samodzielnego stosowania przez uczniów wiedzy matematycznej w praktyce i w życiu codziennym. 7. Motywować uczniów do samodzielnego rozwiazywania zadań matematycznych różnymi sposobami (bez stosowania zapisu arytmetycznego). 8. Zwiększyć ilość zadań polegających na odczytywaniu danych z tabel w kontekście praktycznym. 9. Pobudzać wyobraźnię uczniów poprzez projektowanie i składanie modeli przestrzennych.

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

powiat gmina szkoła 6A 6B

powiat gmina szkoła 6A 6B Analiza sprawdzianu po klasie szóstej 22 rok Analiza ilościowa: 3 25 2 23,6 22,82 24,8 28,4 2,33 5 5 powiat gmina 6A 6B 4 3 2 4 8 2 22 24 26 29 3 33 35 W 22 r. sprawdzian napisało 43 uczniów. Ogólny wynik

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 2011

Sprawdzian po klasie szóstej Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 2011 Sprawdzian po klasie szóstej 20 Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 20 Informacje ogólne Sprawdzian po klasie szóstej odbył się 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2012

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2012 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 6 854 0 60, fax: 6 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453/2/202 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 202 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 Opracowała: Małgorzata Parzybut NARAMICE, 28.05.2011 Sprawdzian szóstoklasisty w dniu 05.04.2011

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2012 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU... 4 3. OPIS STANDARDOWEGO ZESTAWU ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej SPRAWDZIAN 2014 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2013

Raport ze sprawdzianu 2013 Raport ze sprawdzianu 23 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2012. Klucz punktowania zadań. C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a. w W a r s z a w i e

SPRAWDZIAN 2012. Klucz punktowania zadań. C e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a. w W a r s z a w i e e n t r a l n a K o m i s j a E g z a m i n a c y j n a w W a r s z a w i e SPRWZIN 2012 Klucz punktowania zadań (test dla uczniów bez dysfunkcji) KWIEIEŃ 2012 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Kamienica, 13 września 2014r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 I. Informacje ogólne: Do sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2013 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65 Plan sprawdzianu Jasne jak słońce przeprowadzonego 8 kwietnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie Obszary standardów Numery zadań Maksymalna liczba punktów za dany podtest Udział % punktów z

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu uczniów klas szóstych 2013

Analiza wyników sprawdzianu uczniów klas szóstych 2013 Analiza wyników sprawdzianu uczniów klas szóstych 2013 SPRAWDZIAN bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁUCZU SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 Opracował zespół ds. sprawdzianu: mgr G.Grabia mgr R. Komuńska mgr R. Klimczak mgr A. Magacz W kwietniu 2014 roku do sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W dniu 9 stycznia 2014 r. 49 uczniów klas szóstych z naszej szkoły pisało próbny sprawdzian kompetencji przygotowany przez wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 852 14 41 www.oke.poznan.pl Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2006 Szanowni Państwo, pięć lat

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 0. 01 r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Świecie- 01r. 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony w

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2011 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 WYNIKI INDYWIDUALNE Wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów klasy szóstej szkoła otrzymała w postaci zbiorczego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1b średnia klasy: 11.00 pkt średnia szkoły: 13.55 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1a średnia klasy: 17.13 pkt średnia szkoły: 17.36 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2010

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 85 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513 /1/ 010 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 010 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-132) w naszej szkole rozwiązywało 52 uczniów. 1. Plan standardowego zestawu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4.04.2013 r Do sprawdzianu przystąpiło 95 uczniów Test

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 5 4.5 4 3.5 procent uczniów 3 2.5 2 1.5 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu roku OKE Łódź, maj I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 36936 uczniów (co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

ul. Gronowa Poznań tel tel./fax

ul. Gronowa Poznań tel tel./fax ul. Gronowa 22 61-655 Poznań tel. 061 852 13 07 tel./fax 061 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W CELU DOSKONALENIA PROCESU DYDAKTYCZNEGO PLAN

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa średnia klasy: 6.45 pkt średnia szkoły: 7.89 pkt średnia ogólnopolska: 8.23 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer zadania -

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIECIE MITÓW WSTĘP

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIECIE MITÓW WSTĘP ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIECIE MITÓW PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 ROKU "Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji pochodzących z oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 0 roku OKE Łódź, maj 0 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 40 519 uczniów ( 9,2% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 8.45 pkt średnia szkoły: 9.34 pkt średnia ogólnopolska: 10.09 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych, matematycznych i języka obcego uczniów rozpoczynających naukę

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 7.12 pkt średnia szkoły: 7.55 pkt średnia ogólnopolska: 8.35 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 Numer zadania -

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1a średnia klasy: 14.60 pkt średnia szkoły: 10.88 pkt średnia ogólnopolska: 10.95 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 8d 9 10 11 12 13

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2011 W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2011 W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2011 W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-112), przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji i uczniów z dysleksją rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 25 22.5 2 17.5 procent uczniów 15 12.5 1 7.5 5 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

C e n t r a lna Komisja E g zaminacyj n a. w W a r szawie SPRAWDZIAN Klucz punktowania zadań. (test dla uczniów słabo widzących)

C e n t r a lna Komisja E g zaminacyj n a. w W a r szawie SPRAWDZIAN Klucz punktowania zadań. (test dla uczniów słabo widzących) e n t r a lna Komisja E g zaminacyj n a w W a r szawie SPRWZIN 2012 Klucz punktowania zadań (test dla uczniów słabo widzących) KWIEIEŃ 2012 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Część pierwsza sprawdzianu język polski i matematyka... 3 1.1. Podstawowe parametry statystyczne... 3 1.2. Poziom

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Rudzica 2009 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2014

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 6 854 0 60, fax: 6 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453/22/204 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 204 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo